కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

15వ ప్రశ్న

సంతోషంగా ఉండాలంటే ఏంచేయాలి?

“ద్వేషం ఉన్న చోట కొవ్విన ఎద్దు మాంసం తినడం కన్నా ప్రేమ ఉన్న చోట కూరగాయల భోజనం తినడం మంచిది.”

సామెతలు 15:17

“యెహోవా అనే నేనే నీ దేవుణ్ణి. నీకు ప్రయోజనం కలిగేలా నేనే నీకు బోధిస్తున్నాను, నువ్వు నడవాల్సిన దారిలో నేనే నిన్ను నడిపిస్తున్నాను.”

యెషయా 48:17

“దేవుని నిర్దేశం తమకు అవసరమని గుర్తించేవాళ్లు సంతోషంగా ఉంటారు, ఎందుకంటే పరలోక రాజ్యం వాళ్లది.”

మత్తయి 5:3

“నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకున్నట్టు నీ సాటిమనిషిని ప్రేమించాలి.”

మత్తయి 22:39

“ఇతరులు మీతో ఎలా వ్యవహరించాలని మీరు కోరుకుంటారో మీరూ వాళ్లతో అలాగే వ్యవహరించండి.”

లూకా 6:31

“దేవుని వాక్యాన్ని విని, పాటించేవాళ్లు . . . సంతోషంగా ఉంటారు!”

లూకా 11:28

“ఒక వ్యక్తికి చాలా ఆస్తిపాస్తులు ఉన్నా, అవి అతనికి జీవాన్ని ఇవ్వవు.”

లూకా 12:15

“కాబట్టి మనకు ఆహారం, బట్టలు ఉంటే చాలు, వాటితో తృప్తిపడదాం.”

1 తిమోతి 6:8

“తీసుకోవడంలో కన్నా ఇవ్వడంలోనే ఎక్కువ సంతోషం ఉంది.”

అపొస్తలుల కార్యాలు 20:35