కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

A7-D

యేసు భూజీవితంలోని ముఖ్యమైన సంఘటనలు–గలిలయలో యేసు గొప్ప పరిచర్య (2వ భాగం)

సమయం

స్థలం

సంఘటన

మత్తయి

మార్కు

లూకా

యోహాను

31 లేదా 32 

కపెర్నహూము ప్రాంతం

యేసు రాజ్యం గురించిన ఉదాహరణలు చెప్పాడు

13:1-53

4:1-34

8:4-18

 

గలిలయ సముద్రం

పడవలో నుండి తుఫానును నిమ్మళింపజేశాడు

8:18, 23-27

4:35-41

8:22-25

 

గదర ప్రదేశం

చెడ్డదూతల్ని పందుల్లోకి పంపాడు

8:28-34

5:1-20

8:26-39

 

బహుశా కపెర్నహూము

రక్తస్రావ రోగం ఉన్న స్త్రీని బాగుచేశాడు; యాయీరు కూతుర్ని పునరుత్థానం చేశాడు

9:18-26

5:21-43

8:40-56

 

కపెర్నహూము (?)

గుడ్డివాళ్లను, మూగవాణ్ణి బాగుచేశాడు

9:27-34

     

నజరేతు

మళ్లీ సొంతూరు వాళ్లు తిరస్కరించారు

13:54-58

6:1-5

   

గలిలయ

మూడవ గలిలయ యాత్ర; అపొస్తలుల్ని పంపడం ద్వారా పరిచర్యను విస్తరింపజేశాడు

9:35–11:1

6:6-13

9:1-6

 

తిబెరియ

హేరోదు, బాప్తిస్మమిచ్చే యోహాను తల నరికించాడు; యేసు వల్ల హేరోదు కలవరపడ్డాడు

14:1-12

6:14-29

9:7-9

 

32, పస్కా దగ్గరౌతుండగా  (యోహా 6:4)

కపెర్నహూము (?); గలిలయ సముద్రానికి ఈశాన్యంలో

అపొస్తలులు ప్రకటనా యాత్ర నుండి తిరిగొచ్చారు; యేసు 5,000 మంది పురుషులకు ఆహారం పెట్టాడు

14:13-21

6:30-44

9:10-17

6:1-13

గలిలయ సముద్రానికి ఈశాన్యంలో; గెన్నేసరెతు

ప్రజలు యేసును రాజుగా చేయాలని చూశారు; ఆయన సముద్రం మీద నడిచాడు; ఎంతోమందిని బాగుచేశాడు

14:22-36

6:45-56

 

6:14-21

కపెర్నహూము

“జీవాన్నిచ్చే ఆహారాన్ని నేనే” అన్నాడు; చాలామంది అభ్యంతరపడి వెళ్లిపోయారు

     

6:22-71

32, పస్కా తర్వాత 

బహుశా కపెర్నహూము

మనుషుల ఆచారాల్ని బట్టబయలు చేశాడు

15:1-20

7:1-23

 

7:1

ఫేనీకే; దెకపొలి

ఫేనీకే వాసురాలి కూతుర్ని బాగుచేశాడు; 4,000 మంది పురుషులకు ఆహారం పెట్టాడు

15:21-38

7:24–8:9

   

మగదాను

యోనా గురించిన సూచన తప్ప మరే సూచన ఇవ్వలేదు

15:39– 16:4

8:10-12