కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

B14-B

నాణేలు, తూకంరాళ్లు

హీబ్రూ లేఖనాల్లోని నాణేలు, తూకంరాళ్లు

గీరా (120 షెకెల్‌)

0.57 గ్రాములు

10 గీరాలు = 1 బెక

బెక

5.7 గ్రాములు

2 బెకలు = 1 షెకెల్‌

పిమ్‌

7.8 గ్రాములు

1 పిమ్‌ =23 షెకెల్‌

షెకెల్‌ తూకంరాయి

షెకెల్‌

11.4 గ్రాములు

50 షెకెల్‌లు = 1 మినా

మినా

570 గ్రాములు

60 మినాలు = 1 తలాంతు

తలాంతు

34.2 కిలోలు

డారిక్‌ (పారసీక బంగారు నాణెం)

8.4 గ్రాములు

ఎజ్రా 8:27

క్రైస్తవ గ్రీకు లేఖనాల్లోని నాణేలు, తూకంరాళ్లు

లెప్టాన్‌ (యూదుల రాగి లేదా కంచు నాణెం)

12 క్వాడ్రన్స్‌

లూకా 21:2

క్వాడ్రన్స్‌ (రోమా రాగి లేదా కంచు నాణెం)

2 లెప్టా

మత్తయి 5:26

అస్సారియోన్‌ (రోమా, దాని ప్రాంతాల్లో వాడిన రాగి లేదా కంచు నాణెం)

4 క్వాడ్రంటిస్‌

మత్తయి 10:29

దేనారం (రోమా వెండి నాణెం)

64 క్వాడ్రంటిస్‌

3.85 గ్రాములు

మత్తయి 20:10

1 రోజు కూలి (12 గంటలు)

డ్రక్మా (గ్రీకు వెండి నాణెం)

3.4 గ్రాములు

లూకా 15:8

1 రోజు కూలి (12 గంటలు)

డైడ్రక్మా (గ్రీకు వెండి నాణెం)

2 డ్రక్మాలు

6.8 గ్రాములు

మత్తయి 17:24

2 రోజుల కూలి

అంతియొకయ టెట్రాడ్రక్మా

తూరు టెట్రాడ్రక్మా (తూరు వెండి షెకెల్‌)

టెట్రాడ్రక్మా (గ్రీకు వెండి నాణెం; వెండి స్టేటర్‌ అని కూడా అంటారు)

4 డ్రక్మాలు

13.6 గ్రాములు

మత్తయి 17:27

4 రోజుల కూలి

మినా

100 డ్రక్మాలు

340 గ్రాములు

లూకా 19:13

= దాదాపు 100 రోజుల కూలి

తలాంతు

60 మినాలు

20.4 కిలోలు

మత్తయి 18:24

ప్రకటన 16:21

= దాదాపు 20 ఏళ్ల కూలి

పౌండ్‌ (రోమా) 

327 గ్రాములు

యోహాను 12:3

“అసలుసిసలు జటామాంసి పరిమళ తైలం దాదాపు 300 గ్రాములు [“ఒక పౌండ్‌,” అధస్సూచి]”