కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

B5

గుడారం, ప్రధానయాజకుడు

గుడారంలో ఇవి ఉండేవి

 1. 1 మందసం (నిర్గ 25:10-22; 26:33)

 2. 2 తెర (నిర్గ 26:31-33)

 3. 3 తెర స్తంభం (నిర్గ 26:31, 32)

 4. 4 పవిత్ర స్థలం (నిర్గ 26:33)

 5. 5 అతి పవిత్ర స్థలం (నిర్గ 26:33)

 6. 6 తెర (నిర్గ 26:36)

 7. 7 తెర స్తంభం (నిర్గ 26:37)

 8. 8 రాగి దిమ్మలు (నిర్గ 26:37)

 9. 9 ధూపవేదిక (నిర్గ 30:1-6)

 10. 10 సముఖపు రొట్టెల బల్ల (నిర్గ 25:23-30; 26:35)

 11. 11 దీపస్తంభం (నిర్గ 25:31-40; 26:35)

 12. 12 నార తెర (నిర్గ 26:1-6)

 13. 13 మేక వెంట్రుకల తెర (నిర్గ 26:7-13)

 14. 14 పొట్టేలు తోళ్ల కప్పు (నిర్గ 26:14)

 15. 15 సముద్రవత్సల తోళ్ల కప్పు (నిర్గ 26:14)

 16. 16 చట్రం (నిర్గ 26:15-18, 29)

 17. 17 చట్రం కింద వెండి దిమ్మ (నిర్గ 26:19-21)

 18. 18 అడ్డకర్ర (నిర్గ 26:26-29)

 19. 19 వెండి దిమ్మ (నిర్గ 26:32)

 20. 20 రాగి గంగాళం (నిర్గ 30:18-21)

 21. 21 దహనబలుల బలిపీఠం (నిర్గ 27:1-8)

 22. 22 ప్రాంగణం (నిర్గ 27:17, 18)

 23. 23 ప్రవేశ ద్వారం (నిర్గ 27:16)

 24. 24 నారతో చేసిన వేలాడే తెరలు (నిర్గ 27:9-15)

ప్రధానయాజకుడు

నిర్గమకాండం 28 వ అధ్యాయంలో ఇశ్రాయేలు ప్రధానయాజకుడి వస్త్రాల గురించి వివరంగా ఉంది