నిర్గమకాండం 25:1-40

  • గుడారం కోసం కానుకలు (1-9)

  • మందసం (10-22)

  • బల్ల (23-30)

  • దీపస్తంభం (31-40)

25  తర్వాత యెహోవా మోషేతో ఇలా అన్నాడు:  “నా కోసం కానుకలు తీసుకురమ్మని ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు చెప్పు; కానుక ఇచ్చేలా ఎవరి హృదయం వాళ్లను ప్రేరేపిస్తుందో వాళ్ల దగ్గర మీరు నా కోసం కానుకలు తీసుకోవాలి.+  మీరు వాళ్ల దగ్గర వేటిని కానుకలుగా తీసుకోవాలంటే: బంగారం,+ వెండి,+ రాగి,+  నీలంరంగు దారం, ఊదారంగు ఉన్ని,* ముదురు ఎరుపు దారం,* సన్నని నార, మేక వెంట్రుకలు,  ఎర్రరంగు అద్దిన పొట్టేలు తోళ్లు, సముద్రవత్సల* తోళ్లు, తుమ్మ చెక్క,+  దీపాల కోసం నూనె,+ అభిషేక తైలంలో+ అలాగే పరిమళ ధూపద్రవ్యంలో కలపడానికి సాంబ్రాణి,+  ఏఫోదులో,+ వక్షపతకంలో+ పెట్టడానికి సులిమాని రాళ్లు, ఇతర రంగురాళ్లు.  వాళ్లు నా కోసం ఒక పవిత్రమైన స్థలాన్ని నిర్మించాలి, అక్కడ నేను వాళ్లమధ్య నివసిస్తాను.*+  దాన్ని, అంటే గుడారాన్నీ, దాని వస్తువులన్నిటినీ నేను నీకు చూపిస్తున్న నమూనా ప్రకారం ఉన్నదున్నట్టు చేయాలి.+ 10  “వాళ్లు తుమ్మ చెక్కతో ఒక మందసం తయారుచేయాలి; దాని పొడవు రెండున్నర మూరలు,* వెడల్పు ఒకటిన్నర మూరలు, ఎత్తు ఒకటిన్నర మూరలు ఉండాలి.+ 11  తర్వాత నువ్వు దానికి స్వచ్ఛమైన బంగారు రేకు ​తొడగాలి.+ దాని లోపల, బయట దాన్ని ​తొడగాలి; దాని చుట్టూ బంగారంతో అంచును తయారుచేయాలి.+ 12  ఆ మందసం కోసం నువ్వు నాలుగు బంగారు ఉంగరాలు పోతపోసి, దాని నాలుగు కాళ్లకు పైన వాటిని అంటించాలి; ఒకవైపు రెండు ఉంగరాలు, ఇంకోవైపు రెండు ఉంగరాలు ఉండేలా అంటించాలి. 13  అలాగే నువ్వు తుమ్మ చెక్కతో కర్రలు తయారుచేసి, వాటికి బంగారు రేకు తొడగాలి.+ 14  మందసాన్ని మోసుకెళ్లడం కోసం ఆ కర్రల్ని మందసం రెండు వైపుల ఉన్న ఉంగరాల్లో పెట్టాలి. 15  ఆ కర్రలు మందసం ఉంగరాల్లో అలాగే ఉండిపోతాయి; వాటిని బయటికి తీయకూడదు.+ 16  నువ్వు ఆ మందసంలో నేను నీకిచ్చే రాతి పలకల్ని* పెట్టాలి.+ 17  “ఆ మందసానికి నువ్వు స్వచ్ఛమైన బంగారంతో ఒక మూత తయారుచేయాలి; దాని పొడవు రెండున్నర మూరలు, వెడల్పు ఒకటిన్నర మూరలు ఉండాలి.+ 18  అలాగే, నువ్వు రెండు బంగారు కెరూబుల్ని తయారుచేయాలి; వాటిని ఆ మూత రెండు కొనల మీద సుత్తితో మలచాలి.*+ 19  ఆ కెరూబుల్ని మూత రెండు కొనల మీద తయారుచేయాలి; ఈ కొన మీద ఒక కెరూబు, ఆ కొన మీద ఒక కెరూబు ఉండాలి. 20  ఆ కెరూబుల రెండు రెక్కలు పైకి విప్పి ఉండాలి, అవి వాటి రెక్కలతో ఆ మూతను కప్పాలి,+ ఆ కెరూబులు ఎదురెదురుగా ఉండాలి. వాటి ముఖాలు మూత వైపు తిరిగి ఉండాలి. 21  నువ్వు ఆ మూతను+ మందసం మీద పెట్టాలి; ఆ మందసంలో నేను నీకిచ్చే రాతి పలకల్ని* ఉంచాలి. 22  అక్కడ నేను నీకు కనిపించి, ఆ మూత మీద నుండి నీతో మాట్లాడతాను.+ సాక్ష్యపు మందసం మీదున్న కెరూబుల మధ్య నుండి నేను నీతో మాట్లాడతాను, నువ్వు ఇశ్రాయేలీయులకు ఇవ్వాల్సిన ఆజ్ఞలన్నిటినీ నీకు తెలియజేస్తాను. 23  “అలాగే నువ్వు తుమ్మ చెక్కతో ఒక బల్ల+ తయారుచేయాలి. దాని పొడవు రెండు మూరలు, వెడల్పు ఒక మూర, ఎత్తు ఒకటిన్నర మూరలు ఉండాలి.+ 24  నువ్వు దానికి స్వచ్ఛమైన బంగారు రేకు తొడిగి, బల్ల చుట్టూ బంగారంతో అంచును తయారుచేయాలి. 25  అలాగే దాని చుట్టూ బెత్తెడు* వెడల్పు ఉండే పట్టీ చేయాలి, ఆ పట్టీ చుట్టూ బంగారంతో అంచును చేయాలి. 26  నువ్వు దాని కోసం నాలుగు బంగారు ఉంగరాలు చేసి, బల్లకు నాలుగు కాళ్లు అంటించిన చోట వాటిని తగిలించాలి. 27  బల్లను మోసుకెళ్లే కర్రల్ని పట్టివుంచడానికి ఆ ఉంగరాలు పట్టీకి దగ్గరగా ఉండాలి. 28  నువ్వు తుమ్మ చెక్కతో కర్రలు తయారుచేసి వాటికి బంగారు రేకు ​తొడగాలి, ఆ కర్రలతో బల్లను మోసుకెళ్లాలి. 29  “అలాగే నువ్వు దాని పళ్లేలను, గిన్నెల్ని, కూజాల్ని, పానీయార్పణ పాత్రల్ని స్వచ్ఛమైన బంగారంతో తయారుచేయాలి.+ 30  నువ్వు ఆ బల్ల మీద సముఖపు రొట్టెలు* ఉంచాలి, అవి నా ముందు ఎప్పుడూ ఉండాలి.+ 31  “అలాగే నువ్వు స్వచ్ఛమైన బంగారంతో ఒక దీపస్తంభం+ చేయాలి. దాన్ని నువ్వు సుత్తితో మలచాలి. దాని అడుగుభాగాన్ని, కాండాన్ని, కొమ్మల్ని, కలశాల్ని, మొగ్గల్ని, పువ్వుల్ని ఒకే బంగారు ముక్కతో తయారుచేయాలి, దేన్నీ విడిగా చేయకూడదు.+ 32  ఆ దీపస్తంభం పక్కల నుండి ఆరు కొమ్మలు బయటికి వస్తాయి; మూడు కొమ్మలు ఒకవైపు నుండి, మూడు కొమ్మలు ఇంకోవైపు నుండి వస్తాయి. 33  ఒక జట్టు కొమ్మల మీద బాదం పువ్వు ఆకారంలో మూడు కలశాలు ఉంటాయి; ఆ కలశాల మధ్య ఒక మొగ్గ, ఒక పువ్వు ఉండేలా తయారుచేయాలి. అలాగే రెండో జట్టు కొమ్మల మీద కూడా బాదం పువ్వు ఆకారంలో మూడు కలశాలు ఉంటాయి; ఆ కలశాల మధ్య ఒక మొగ్గ, ఒక పువ్వు ఉండేలా తయారుచేయాలి. దీపస్తంభం కాండం నుండి ఆరు కొమ్మలు ఈ విధంగా బయటికి రావాలి. 34  దీపస్తంభం కాండం మీద బాదం పువ్వు ఆకారంలో నాలుగు కలశాలు ఉంటాయి; ఆ కలశాల మధ్య ఒక మొగ్గ, ఒక పువ్వు ఉండేలా తయారుచేయాలి. 35  కాండం నుండి మొదలయ్యే మొదటి రెండు కొమ్మల కింద ఒక మొగ్గ, తర్వాతి రెండు కొమ్మల కింద ఒక మొగ్గ, ఆ తర్వాతి రెండు కొమ్మల కింద ఒక మొగ్గ ఉంటుంది. కాండం నుండి ​మొదలయ్యే ఆరు కొమ్మలకు అలా ఉండాలి. 36  మొగ్గలు, కొమ్మలు, అలాగే దీపస్తంభమంతా స్వచ్ఛమైన, సాగగొట్టిన ఒకే బంగారు ముక్కతో చేయాలి.+ 37  నువ్వు దానికోసం ఏడు దీపాల్ని చేయాలి, వాటిని వెలిగించినప్పుడు అవి ఆ దీపస్తంభం ముందుభాగంలో వెలుగును ఇస్తాయి.+ 38  దాని ​పట్టుకార్లను, నిప్పు పాత్రల్ని స్వచ్ఛమైన బంగారంతో చేయాలి.+ 39  దీపస్తంభాన్ని, ఈ వస్తువులన్నిటినీ ఒక తలాంతు* స్వచ్ఛమైన బంగారంతో తయారుచేయాలి. 40  పర్వతం మీద నీకు చూపించిన నమూనా ప్రకారమే వాటిని తయారుచేసేలా చూసుకో.+

అధస్సూచీలు

లేదా “ఎరుపు-ఊదారంగు కలగలిసిన రంగు అద్దిన ఉన్ని.”
ఈ దారానికి వేసే రంగు, కాక్కస్‌ అనే సూక్ష్మజీవి నుండి వస్తుంది.
అంటే, సీల్‌ అనే సముద్ర జీవి.
లేదా “గుడారంలో నివసిస్తాను.”
అప్పట్లో ఒక మూర 44.5 సెంటీమీటర్లతో (17.5 అంగుళాలతో) సమానం. అనుబంధం B14 చూడండి.
లేదా “సాక్ష్యంగా ఉండే రాతి పలకల్ని.”
లేదా “నకిషీ పనిగా చేయాలి.”
లేదా “సాక్ష్యంగా ఉండే రాతి పలకల్ని.”
దాదాపు 7.4 సెంటీమీటర్లు (2.9 అంగుళాలు). అనుబంధం B14 చూడండి.
లేదా “సన్నిధి రొట్టెలు.”
అప్పట్లో ఒక తలాంతు 34.2 కిలోలతో సమానం. అనుబంధం B14 చూడండి.