కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

A7-G

యేసు భూజీవితంలోని ముఖ్యమైన సంఘటనలు–యెరూషలేములో యేసు చివరి పరిచర్య (1వ భాగం)

సమయం

స్థలం

సంఘటన

మత్తయి

మార్కు

లూకా

యోహాను

33, నీసాను 8 

బేతనియ

పస్కాకు ఆరు రోజుల ముందు యేసు వచ్చాడు

     

11:55–2:1

నీసాను 9 

బేతనియ

మరియ యేసు తలమీద, పాదాలమీద పరిమళ తైలం పోసింది

26:6-13

14:3-9

 

12:2-11

బేతనియ-బేత్పగే- యెరూషలేము

జయజయ ధ్వనుల మధ్య గాడిద మీద యెరూషలేముకు వచ్చాడు

21:1-11, 14-17

11:1-11

19:29-44

12:12-19

నీసాను 10 

బేతనియ-యెరూషలేము

అంజూర చెట్టును శపించాడు; ఆలయాన్ని ఇంకోసారి శుభ్రం చేశాడు

21:18, 19; 21:​12, 13

11:12-17

19:45, 46

 

యెరూషలేము

యేసును చంపడానికి ముఖ్య యాజకులు, శాస్త్రుల కుట్ర

 

11:18, 19

19:47, 48

 

యెహోవా మాట్లాడాడు; యేసు తన మరణాన్ని ప్రవచించాడు; యూదులు నమ్మకపోవడం యెషయా ప్రవచనాన్ని నెరవేర్చింది

     

12:20-50

నీసాను 11 

బేతనియ-యెరూషలేము

ఎండిపోయిన అంజూర చెట్టు పాఠం

21:19-22

11:20-25

   

యెరూషలేము, ఆలయం

ఆయన అధికారాన్ని ప్రశ్నించారు; ఇద్దరు కుమారుల ఉదాహరణ

21:23-32

11:27-33

20:1-8

 

ఉదాహరణలు: హంతకులైన రైతులు, వివాహ విందు

21:33– 22:14

12:1-12

20:9-19

 

దేవుడు-కైసరు, పునరుత్థానం, అతి ముఖ్యమైన ఆజ్ఞ గురించిన ప్రశ్నలకు జవాబిచ్చాడు

22:15-40

12:13-34

20:20-40

 

క్రీస్తు దావీదు కుమారుడా అని ప్రజల్ని అడిగాడు

22:41-46

12:35-37

20:41-44

 

శాస్త్రులకు, పరిసయ్యులకు శ్రమలు

23:1-39

12:38-40

20:45-47

 

విధవరాలి విరాళాన్ని గమనించాడు

 

12:41-44

21:1-4

 

ఒలీవల కొండ

భవిష్యత్తు ప్రత్యక్షత సూచన ఇచ్చాడు

24:1-51

13:1-37

21:5-38

 

ఉదాహరణలు: పదిమంది కన్యలు, తలాంతులు, గొర్రెలు-మేకలు

25:1-46

     

నీసాను 12 

యెరూషలేము

ఆయన్ని చంపడానికి యూదుల అధికారుల కుట్ర

26:1-5

14:1, 2

22:1, 2

 

యేసును అప్పగించడానికి యూదా ఏర్పాట్లు

26:14-16

14:10, 11

22:3-6

 

నీసాను 13  (గురువారం మధ్యాహ్నం)

యెరూషలేము దగ్గర్లో, యెరూషలేములో

చివరి పస్కాకు సిద్ధపడడం

26:17-19

14:12-16

22:7-13

 

నీసాను 14 

యెరూషలేము

అపొస్తలులతో కలిసి పస్కా భోజనం చేశాడు

26:20, 21

14:17, 18

22:14-18

 

అపొస్తలుల పాదాలు కడిగాడు

     

13:1-20