కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

అనుబంధం A

 1. A1 బైబిలు అనువాద సూత్రాలు

 2. A2 ఈ అనువాదంలోని ప్రత్యేకతలు

 3. A3 బైబిలు మన వరకు ఎలా వచ్చింది?

 4. A4 హీబ్రూ లేఖనాల్లో దేవుని పేరు

 5. A5 క్రైస్తవ గ్రీకు లేఖనాల్లో దేవుని పేరు

 6. A6-A చార్టు: యూదా, ఇశ్రాయేలు రాజ్యాల ప్రవక్తలు, రాజులు (1వ భాగం)

 7. A6-B చార్టు: యూదా, ఇశ్రాయేలు రాజ్యాల ప్రవక్తలు, రాజులు (2వ భాగం)

 8. A7-A యేసు భూ జీవితంలోని ముఖ్యమైన సంఘటనలు

 9. A7-B యేసు భూ జీవితంలోని ముఖ్యమైన సంఘటనలు–యేసు పరిచర్య ఆరంభం

 10. A7-C యేసు భూ జీవితంలోని ముఖ్యమైన సంఘటనలు–గలిలయలో యేసు గొప్ప పరిచర్య (1వ భాగం)

 11. A7-D యేసు భూ జీవితంలోని ముఖ్యమైన సంఘటనలు–గలిలయలో యేసు గొప్ప పరిచర్య (2వ భాగం)

 12. A7-E యేసు భూ జీవితంలోని ముఖ్యమైన సంఘటనలు–గలిలయలో (3వ భాగం), యూదయలో యేసు గొప్ప పరిచర్య

 13. A7-F యేసు భూ జీవితంలోని ముఖ్యమైన సంఘటనలు–యొర్దాను తూర్పున యేసు చేసిన తర్వాతి పరిచర్య

 14. A7-G యేసు భూ జీవితంలోని ముఖ్యమైన సంఘటనలు–యెరూషలేములో యేసు చివరి పరిచర్య (1వ భాగం)

 15. A7-H యేసు భూ జీవితంలోని ముఖ్యమైన సంఘటనలు–యెరూషలేములో యేసు చివరి పరిచర్య (2వ భాగం)