కీర్తనలు 135:1-21

  • యెహోవా గొప్పతనాన్ని బట్టి ఆయన్ని స్తుతించండి

    • ఐగుప్తుకు వ్యతిరేకంగా సూచనలు, అద్భుతాలు (8, 9)

    • “నీ పేరు ఎప్పటికీ నిలిచివుంటుంది” (13)

    • ప్రాణంలేని విగ్రహాలు (15-18)

135  యెహోవాను* స్తుతించండి!* యెహోవా పేరును స్తుతించండి;యెహోవా సేవకులారా, ఆయనకు స్తుతులు చెల్లించండి,+   యెహోవా మందిరంలో,మన దేవుని మందిర ప్రాంగణాల్లో నిలబడి ఉన్న మీరంతా, ఆయన్ని స్తుతించండి.+   యెహోవాను* స్తుతించండి, యెహోవా మంచివాడు.+ ఆయన పేరును స్తుతిస్తూ పాటలు పాడండి,* అది మనోహరమైంది.   యెహోవా* యాకోబును తన కోసం ఎంచుకున్నాడు,ఇశ్రాయేలును తన ప్రత్యేకమైన సొత్తుగా* ఎంచుకున్నాడు.+   యెహోవా గొప్పవాడని నాకు బాగా తెలుసు;మన ప్రభువు దేవుళ్లందరి కన్నా గొప్పవాడు.+   ఆకాశంలో, భూమ్మీద; సముద్రాల్లో, వాటి లోతైన స్థలాలన్నిటిలోయెహోవా తనకు చేయాలనిపించిన ప్రతీది చేస్తాడు.+   ఆయన భూమి అంచుల నుండి మేఘాలు* పైకిలేచేలా చేస్తాడు;వర్షం కోసం మెరుపుల్ని* చేస్తాడు; తన గోదాముల్లో నుండి గాలిని రప్పిస్తాడు.+   ఆయన ఐగుప్తులోని మనుషుల, పశువులమొదటి సంతానాన్ని చంపేశాడు.+   ఐగుప్తూ, ఆయన నీ మధ్య ఫరోకు, అతని సేవకులందరికీ వ్యతిరేకంగా+సూచనలు, అద్భుతాలు చేశాడు.+ 10  ఆయన చాలా దేశాల్ని నాశనం చేశాడు,బలమైన రాజుల్ని చంపాడు.+ 11  అమోరీయుల రాజైన సీహోనును,బాషాను రాజైన ఓగును ఆయన చంపాడు,+కనాను రాజ్యాలన్నిటినీ నాశనం చేశాడు. 12  వాళ్ల దేశాన్ని స్వాస్థ్యంగా,తన ప్రజలైన ఇశ్రాయేలీయులకు వారసత్వ ఆస్తిగా ఇచ్చాడు. 13  యెహోవా, నీ పేరు ఎప్పటికీ నిలిచివుంటుంది. యెహోవా, నీ కీర్తి* తరతరాలు నిలిచివుంటుంది.+ 14  ఎందుకంటే యెహోవా తన ప్రజల తరఫున వాదిస్తాడు,+తన సేవకుల మీద ఆయనకు కనికరం పుడుతుంది.* 15  దేశాల విగ్రహాలు వెండిబంగారాలతో చేసినవి,అవి మనుషుల చేతిపనులు.+ 16  వాటికి నోరు ఉంది, కానీ మాట్లాడలేవు;+కళ్లు ఉన్నాయి, కానీ చూడలేవు; 17  చెవులు ఉన్నాయి, కానీ వినలేవు; వాటి నోటిలో ఊపిరి లేదు.+ 18  వాటిని తయారుచేసేవాళ్లూ, వాటిని నమ్ముకునే వాళ్లందరూఅచ్చం వాటిలాగే తయారౌతారు.+ 19  ఇశ్రాయేలు ఇంటివాళ్లారా, యెహోవాను స్తుతించండి. అహరోను ఇంటివాళ్లారా, యెహోవాను స్తుతించండి. 20  లేవి ఇంటివాళ్లారా, యెహోవాను స్తుతించండి.+ యెహోవాకు భయపడేవాళ్లారా, యెహోవాను స్తుతించండి. 21  యెరూషలేములో నివసించే యెహోవా+సీయోనులో నుండి స్తుతించబడాలి.+ యెహోవాను* స్తుతించండి!+

అధస్సూచీలు

లేదా “హల్లెలూయా!”
అక్ష., “యా.” ఇది యెహోవా పేరుకు సంక్షిప్త రూపం.
అక్ష., “యా.” ఇది యెహోవా పేరుకు సంక్షిప్త రూపం.
లేదా “సంగీతం వాయించండి.”
అక్ష., “యా.” ఇది యెహోవా పేరుకు సంక్షిప్త రూపం.
లేదా “విలువైన సంపదగా.”
లేదా “ఆవిర్లు.”
లేదా “ప్రవాహ ద్వారాల్ని” అయ్యుంటుంది.
లేదా “పేరు.” అక్ష., “జ్ఞాపకార్థం.”
లేదా “ఆయన విచారపడతాడు.”
అక్ష., “యా.” ఇది యెహోవా పేరుకు సంక్షిప్త రూపం.