కీర్తనలు 119:1-176

 • దేవుని అమూల్య వాక్యం పట్ల కృతజ్ఞత

  • ‘యౌవనులు తమ మార్గాన్ని ఎలా పవిత్రంగా ఉంచుకోగలరు?’ (9)

  • “నీ జ్ఞాపికలంటే నాకు చాలా ఇష్టం” (24)

  • “నీ మాట మీదే నేను ఆశపెట్టుకున్నాను” (74, 81, 114)

  • “నీ ధర్మశాస్త్రాన్ని నేను ఎంతో ప్రేమిస్తున్నాను!” (97)

  • “నా బోధకులందరి కన్నా నాకు ఎక్కువ అవగాహన ఉంది” (99)

  • “నీ వాక్యం నా పాదానికి దీపం” (105)

  • “నీ వాక్య సారం సత్యం” (160)

  • దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని ప్రేమించేవాళ్లకు శాంతి (165)

א [ఆలెఫ్‌] 119  ఏ నిందా లేకుండా జీవిస్తూ,*యెహోవా ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం నడుచుకునే వాళ్లు ధన్యులు.*+  ఆయన జ్ఞాపికల్ని పాటించేవాళ్లు,+నిండు హృదయంతో ఆయన్ని వెతికేవాళ్లు ధన్యులు.+  వాళ్లు అలవాటుగా ఎలాంటి చెడ్డపనులు చేయరు;వాళ్లు ఆయన మార్గాల్లో నడుస్తారు.+  నీ ఆదేశాల్ని జాగ్రత్తగా పాటించాలనినువ్వు ఆజ్ఞాపించావు.+  నీ నియమాల్ని పాటించేలానేను ఎప్పుడూ స్థిరంగా ఉంటే*+ ఎంత బావుంటుంది!  అలా ఉంటే, నీ ఆజ్ఞలన్నిటినీ పరిశీలిస్తున్నప్పుడునేను సిగ్గుపడను.+  నీతిగల నీ తీర్పుల్ని నేర్చుకున్నప్పుడునేను నిజాయితీగల హృదయంతో నిన్ను స్తుతిస్తాను.  నేను నీ నియమాల్ని పాటిస్తాను. నన్నెప్పుడూ పూర్తిగా విడిచిపెట్టకు. ב [బేత్‌]  యౌవనులు తమ మార్గాన్ని పవిత్రంగా ఎలా ఉంచుకోగలరు? నీ వాక్యం ప్రకారం తమను తాము ​కాపాడుకుంటూ ఉండడం వల్లే కదా.+ 10  నా నిండు హృదయంతో నేను నిన్ను వెతుకుతున్నాను. నీ ఆజ్ఞల నుండి నన్ను పక్కకు ​వెళ్లనివ్వకు.+ 11  నేను నీకు వ్యతిరేకంగా పాపం ​చేయకుండా ఉండేలా+నీ మాటల్ని నా హృదయంలో భద్రం చేసుకున్నాను.+ 12  యెహోవా, నువ్వు స్తుతించబడాలి;నీ నియమాల్ని నాకు బోధించు. 13  నువ్వు ప్రకటించిన తీర్పులన్నిటినీనేను నా పెదాలతో చాటిచెప్తాను. 14  విలువైన వాటన్నిటికన్నా+నీ జ్ఞాపికల్ని బట్టి నేను ఎక్కువగా ​సంతోషిస్తాను.+ 15  నీ ఆదేశాల్ని నేను ధ్యానిస్తాను,*+నీ మార్గాల మీద నా దృష్టి నిలుపుతాను.+ 16  నీ శాసనాలంటే నాకెంతో ఇష్టం. నీ వాక్యాన్ని నేను మర్చిపోను.+ ג [గీమెల్‌] 17  నేను బ్రతికుండి నీ వాక్యాన్ని పాటించేలా+నీ సేవకుడితో దయగా ప్రవర్తించు. 18  నీ ధర్మశాస్త్రంలోని అద్భుతమైన ​విషయాల్నినేను స్పష్టంగా చూడగలిగేలా నా కళ్లు తెరువు. 19  నేను దేశంలో కేవలం పరదేశిగా ఉన్నాను.+ నీ ఆజ్ఞల్ని నా నుండి దాచకు. 20  నీ తీర్పుల పట్ల నాకున్న బలమైన కోరికఎల్లప్పుడూ నన్ను దహించేస్తోంది. 21  అహంకారుల్ని, నీ ఆజ్ఞల నుండి పక్కకుమళ్లే శాపగ్రస్తుల్నినువ్వు గద్దిస్తావు.+ 22  ఎగతాళిని, అవమానాన్ని నా మీద నుండి తీసేయి,*ఎందుకంటే నీ జ్ఞాపికల్ని నేను ​పాటించాను. 23  అధిపతులు ఒక చోట కూర్చొని, నాకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుకుంటున్న​ప్పుడు కూడా,నీ సేవకుడు నీ నియమాల్నే ధ్యానిస్తాడు.* 24  నీ జ్ఞాపికలంటే నాకు చాలా ఇష్టం;+ అవే నా సలహాదారులు.+ ד [దాలెత్‌] 25  నేను మట్టిలో పడి ఉన్నాను.+ నీ మాట ప్రకారం నన్ను సజీవంగా ఉంచు.+ 26  నా మార్గాల గురించి నేను నీకు చెప్పాను, నువ్వు నాకు జవాబిచ్చావు;నీ నియమాలు నాకు బోధించు.+ 27  నీ ఆదేశాల అర్థాన్ని* గ్రహించేలా నాకు సహాయం చేయి.అప్పుడు నీ అద్భుతమైన పనుల్ని నేను ధ్యానిస్తాను.*+ 28  దుఃఖం వల్ల నాకు నిద్రలేదు. నీ మాట ప్రకారం నన్ను బలపర్చు. 29  మోసపు మార్గాన్ని నాకు దూరంగా ఉంచు,+నీ ధర్మశాస్త్రాన్ని బోధించి నా మీద దయ చూపించు. 30  నేను నమ్మకంగా నడుచుకోవాలని ​తీర్మానించుకున్నాను.+ నీ తీర్పులు సరైనవని నేను గుర్తిస్తున్నాను. 31  నీ జ్ఞాపికల్ని+ నేను అంటిపెట్టుకున్నాను. యెహోవా, నన్ను సిగ్గుపడనివ్వకు.*+ 32  నీ ఆజ్ఞల మార్గంలో నేను ఆత్రుతతో పరుగెత్తుతాను,ఎందుకంటే నువ్వు నా అవగాహనను పెంచుతున్నావు.* ה [హే] 33  యెహోవా, నీ నియమాల మార్గాన్ని నాకు బోధించు,+అప్పుడు చివరివరకు నేను దానిలో నడుస్తాను.+ 34  నీ ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించేలా,నా నిండు హృదయంతో దాన్ని ​అనుసరించేలానాకు అవగాహన దయచేయి. 35  నీ ఆజ్ఞల మార్గంలో నన్ను నడిపించు,*+అందులో నాకు ఎంతో సంతోషం ఉంది. 36  స్వార్థ లాభం వైపు కాకుండా+నీ జ్ఞాపికల వైపు నా హృదయాన్ని తిప్పు. 37  వ్యర్థమైనవాటిని చూడకుండా నా కళ్లను పక్కకు తిప్పు;+నీ మార్గంలో నన్ను సజీవంగా ఉంచు. 38  ప్రజలు నీకు భయపడేలానీ సేవకుడికి నువ్వు చేసిన* ​వాగ్దానాన్ని* నెరవేర్చు. 39  నన్ను భయపెడుతున్న అవమానాన్ని తీసేయి,ఎందుకంటే నీ తీర్పులు మంచివి.+ 40  నీ ఆదేశాల కోసం నేను ఎంతగా తపిస్తున్నానో చూడు. నీ నీతిని బట్టి నన్ను సజీవంగా ఉంచు. ו [వావ్‌] 41  యెహోవా, నీ విశ్వసనీయ ప్రేమను,నీ వాగ్దానం* ప్రకారం నువ్వు కలగజేసే రక్షణను నన్ను చూడనివ్వు;+ 42  అప్పుడు, నన్ను నిందించేవాళ్లకు నేను జవాబిస్తాను,నీ మాట మీదే నేను నమ్మకం ​పెట్టుకున్నాను. 43  సత్యమైన మాటల్ని నా నోటి నుండి పూర్తిగా తీసేయకు,నీ తీర్పు మీదే నేను ఆశపెట్టుకున్నాను.* 44  ఎల్లప్పుడూ, యుగయుగాలూనీ ధర్మశాస్త్రాన్ని నేను పాటిస్తాను.+ 45  నేను నీ ఆదేశాల కోసం ​వెతుకుతున్నాను కాబట్టిసురక్షితమైన* స్థలంలో తిరుగుతాను.+ 46  నీ జ్ఞాపికల గురించి రాజుల ముందు మాట్లాడతాను,నేను సిగ్గుపడను.+ 47  నీ ఆజ్ఞలు నాకు ప్రియం,అవంటే నాకు ఎంతో ఇష్టం.+ 48  నేను ప్రేమించే నీ ఆజ్ఞల వైపు నా చేతులు ఎత్తుతాను,+నీ నియమాలు ధ్యానిస్తాను.*+ ז [జాయిన్‌] 49  నీ సేవకునికి నువ్వు ఇచ్చిన మాట* గుర్తుచేసుకో,దానితోనే నువ్వు నాలో ఆశ నింపుతున్నావు.* 50  కష్టాల్లో అదే నాకు ఓదార్పు,+నీ మాటే నన్ను సజీవంగా ఉంచింది. 51  అహంకారులు నన్ను చాలా ఎగతాళి చేస్తున్నారు,కానీ నీ ధర్మశాస్త్రం నుండి నేను పక్కకు మళ్లడం లేదు.+ 52  యెహోవా, పూర్వకాలం నుండి ఉన్న నీ తీర్పుల్ని నేను గుర్తుచేసుకుంటున్నాను,+వాటివల్ల ఓదార్పు పొందుతున్నాను.+ 53  నీ ధర్మశాస్త్రాన్ని విడిచిపెట్టే దుష్టుల వల్లనా కోపం మండిపోతోంది.+ 54  నేను ఎక్కడ నివసించినా,*నీ నియమాలే నాకు పాటలు. 55  యెహోవా, నేను నీ ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించేలారాత్రిపూట నీ పేరును గుర్తుచేసుకుంటున్నాను.+ 56  అది నాకు అలవాటు,ఎందుకంటే నేను నీ ఆదేశాల్ని పాటిస్తూ వచ్చాను. ח [హేత్‌] 57  యెహోవాయే నా భాగం;+నీ మాటల్ని పాటిస్తానని నేను మాటిచ్చాను.+ 58  నా నిండు హృదయంతో నేను నిన్ను వేడుకుంటున్నాను;+నీ వాగ్దానం* ప్రకారం నా మీద దయ చూపించు.+ 59  నా పాదాల్ని మళ్లీ నీ జ్ఞాపికల వైపు మళ్లించడానికినా మార్గాల్ని నేను పరిశీలించుకున్నాను.+ 60  నీ ఆజ్ఞలు పాటించడానికినేను త్వరపడుతున్నాను, ఆలస్యం చేయను.+ 61  దుష్టుల తాళ్లు నన్ను చుట్టుముడుతున్నాయి,అయినా నీ ధర్మశాస్త్రాన్ని నేను మర్చిపోవడం లేదు.+ 62  నీ నీతియుక్త తీర్పుల్ని బట్టినీకు కృతజ్ఞతలు చెప్పాలని మధ్యరాత్రి నిద్రలేస్తున్నాను.+ 63  నీకు భయపడే వాళ్లందరికీ,నీ ఆదేశాలు పాటించేవాళ్లకు నేను ​స్నేహితుణ్ణి.+ 64  యెహోవా, నీ విశ్వసనీయ ప్రేమతో భూమి నిండివుంది;+నీ నియమాలు నాకు బోధించు. ט [తేత్‌] 65  యెహోవా, నీ మాట ప్రకారంనీ సేవకునికి మేలు చేశావు. 66  నీ ఆజ్ఞల మీదే నేను నమ్మకం ​పెట్టుకున్నాను,కాబట్టి మంచి వివేచనను, జ్ఞానాన్ని నాకు బోధించు.+ 67  కష్టాలుపడక ముందు నేను దారి​తప్పేవాణ్ణి,*కానీ ఇప్పుడు నేను నీ మాటల్ని పాటిస్తున్నాను.+ 68  నువ్వు మంచివాడివి,+ నీ పనులు మంచివి. నీ నియమాలు నాకు బోధించు.+ 69  అహంకారులు నా గురించి ఎన్నో అబద్ధాలు చెప్తున్నారు,కానీ నేను నిండు హృదయంతో నీ ​ఆదేశాల్ని పాటిస్తున్నాను. 70  వాళ్ల హృదయం మొద్దుబారిపోయింది,*+కానీ నాకు నీ ధర్మశాస్త్రం అంటే ఎంతో ఇష్టం.+ 71  నీ నియమాలు నేర్చుకునేలానేను కష్టాలు పడడం మంచిదైంది.+ 72  వేలాది వెండిబంగారు రూకల కన్నా,+నువ్వు ప్రకటించిన ధర్మశాస్త్రం నాకు మంచిది.+ י [యోద్‌] 73  నీ చేతులు నన్ను చేశాయి, నన్ను ​మలిచాయి. నీ ఆజ్ఞల్ని నేర్చుకునేలానాకు అవగాహన ఇవ్వు.+ 74  నీకు భయపడేవాళ్లు నన్ను చూసి ​సంతోషిస్తారు,నీ మాట మీదే నేను ఆశపెట్టుకున్నాను.*+ 75  యెహోవా, నీ తీర్పులు నీతియుక్త​మైనవని,+నీ నమ్మకత్వాన్ని బట్టే నన్ను కష్టాలపాలు చేశావని నాకు తెలుసు.+ 76  నీ సేవకునికి నువ్వు చేసిన వాగ్దానం* ప్రకారందయచేసి నీ విశ్వసనీయ ప్రేమతో+ నన్ను ఓదార్చు. 77  నేను జీవిస్తూ ఉండేలా నా మీద కరుణ చూపించు,+నీ ధర్మశాస్త్రం నాకెంతో ప్రియం.+ 78  అహంకారులు అవమానాలపాలు అవ్వాలి,కారణం లేకుండా* వాళ్లు నన్ను ​బాధపెట్టారు. అయితే నేను నీ ఆదేశాల్ని ధ్యానిస్తాను.*+ 79  నీకు భయపడేవాళ్లు,నీ జ్ఞాపికలు తెలిసినవాళ్లు నా దగ్గరికి తిరిగిరావాలి. 80  నీ నియమాల్ని పాటించే విషయంలో నా హృదయం నిర్దోషంగా* ఉండాలి,+అప్పుడు నేను సిగ్గుపడే పరిస్థితి రాదు.+ כ [కఫ్‌] 81  నువ్విచ్చే రక్షణ కోసం నేను తపిస్తున్నాను,+నీ మాట మీదే నేను ఆశపెట్టుకున్నాను.* 82  నా కళ్లు నీ మాట కోసం ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నాయి,+“నన్నెప్పుడు ఓదారుస్తావు?” అని నేను అడుగుతున్నాను.+ 83  నేను పొగకు ఆరబెట్టిన తోలుసంచిలా ఉన్నాను,అయినా నీ నియమాల్ని ​మర్చిపోవడం లేదు.+ 84  నీ సేవకుడు ఎంతకాలం ఎదురుచూడాలి? నన్ను హింసిస్తున్న వాళ్లకు నువ్వెప్పుడు తీర్పు తీరుస్తావు?+ 85  నీ ధర్మశాస్త్రాన్ని ఎదిరించే ​అహంకారులునా కోసం గోతులు తవ్వుతున్నారు. 86  నీ ఆజ్ఞలన్నీ నమ్మదగినవి, మనుషులు ఏ కారణం లేకుండా నన్ను హింసిస్తున్నారు; నాకు సహాయం చేయి!+ 87  వాళ్లు నన్ను దాదాపు భూమ్మీద నుండి తుడిచిపెట్టేశారు,కానీ నేను నీ ఆదేశాల్ని విడిచిపెట్టలేదు. 88  నువ్వు ఇచ్చిన జ్ఞాపికల్ని నేను ​పాటించేలానీ విశ్వసనీయ ప్రేమను బట్టి నన్ను ​సజీవంగా ఉంచు. ל [లామెద్‌] 89  యెహోవా, నీ మాట ఎప్పటికీఆకాశంలో నిలిచివుంటుంది.+ 90  నీ నమ్మకత్వం తరతరాలు ఉంటుంది.+ నువ్వు భూమిని స్థిరంగా స్థాపించావు, కాబట్టి అది ఇప్పటికీ నిలిచివుంది.+ 91  నీ తీర్పుల వల్ల అవి* నేటికీ నిలిచివున్నాయి,ఎందుకంటే అవన్నీ నీ సేవకులు. 92  నీ ధర్మశాస్త్రాన్ని ప్రేమించి ఉండకపోతేనేను కష్టాల్లో నశించిపోయేవాణ్ణే.+ 93  నీ ఆదేశాల్ని నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోను, వాటితోనే నువ్వు నన్ను సజీవంగా ఉంచావు.+ 94  నేను నీ వాణ్ణి; నన్ను రక్షించు,+ఎందుకంటే నీ ఆదేశాల కోసం నేను ​వెతికాను.+ 95  దుష్టులు నన్ను నాశనం చేయాలని ​కాచుకొని ఉన్నారు,కానీ నేను నీ జ్ఞాపికల మీదే శ్రద్ధ ​పెడుతున్నాను. 96  సకల పరిపూర్ణతకు పరిమితి ఉందని నేను గమనించాను,కానీ నీ ఆజ్ఞకు పరిమితి లేదు.* מ [మేమ్‌] 97  నీ ధర్మశాస్త్రాన్ని నేను ఎంతో ప్రేమిస్తున్నాను!+ రోజంతా దాన్ని ధ్యానిస్తున్నాను.*+ 98  నీ ఆజ్ఞ ఎప్పుడూ నాతోనే ఉంది,అది నా శత్రువుల కన్నా నాకు ఎక్కువ తెలివిని ఇస్తుంది.+ 99  నీ జ్ఞాపికల్ని నేను ధ్యానిస్తున్నాను,*అందుకే నా బోధకులందరి కన్నా నాకు ఎక్కువ అవగాహన* ఉంది,+ 100  నీ ఆదేశాల్ని నేను పాటిస్తున్నాను,కాబట్టి వృద్ధుల కన్నా ఎక్కువ అవగాహనతో ప్రవర్తిస్తున్నాను. 101  నీ మాటల్ని పాటించాలని నేను ఎలాంటి చెడ్డ మార్గంలో ​నడవడం లేదు.+ 102  నీ తీర్పుల నుండి నేను పక్కకు మళ్లడం లేదు,ఎందుకంటే నువ్వే నాకు ఉపదేశమిచ్చావు. 103  నీ మాటలు నా నాలుకకుతేనె కన్నా మధురంగా ఉన్నాయి!+ 104  నీ ఆదేశాల వల్ల నేను అవగాహనతో ప్రవర్తిస్తున్నాను.+ అందుకే ప్రతీ తప్పుడు మార్గం నాకు అసహ్యం.+ נ [నూన్‌] 105  నీ వాక్యం* నా పాదానికి దీపం,నా త్రోవకు వెలుగు.+ 106  నీతిగల నీ తీర్పుల్ని పాటిస్తాననినేను ఒట్టేసి ప్రమాణం చేశాను, దానికి కట్టుబడి ఉంటాను. 107  నేను ఎన్నో కష్టాలుపడ్డాను.+ యెహోవా, నీ మాట ప్రకారం నన్ను ​సజీవంగా ఉంచు.+ 108  యెహోవా, దయచేసి నా నోటి స్వేచ్ఛార్పణల్ని బట్టి సంతోషించు,+నీ తీర్పుల్ని నాకు బోధించు.+ 109  నా జీవితం ఎప్పుడూ ప్రమాదంలో ఉంది,*అయినా నేను నీ ధర్మశాస్త్రాన్ని ​మర్చిపోలేదు. 110  దుష్టులు నా కోసం వల పన్నారు,అయినా నేను నీ ఆదేశాల నుండి పక్కకు మళ్లలేదు. 111  నీ జ్ఞాపికల్ని నేను శాశ్వతమైన ఆస్తిగా* ఎంచుతున్నాను,అవే నా హృదయానికి సంతోషం.+ 112  అన్ని సమయాల్లో, చివరివరకూనీ నియమాలకు లోబడాలని నేను నా హృదయంలో తీర్మానించుకున్నాను. ס [సామెఖ్‌] 113  అర్ధ* హృదయంగల వాళ్లంటే నాకు అసహ్యం,+కానీ నీ ధర్మశాస్త్రమంటే చాలా ఇష్టం.+ 114  నువ్వే నా ఆశ్రయం, నా డాలు;+నీ మాట మీదే నేను ఆశపెట్టుకున్నాను.*+ 115  నేను నా దేవుని ఆజ్ఞల్ని పాటించగలిగేలాదుష్టులారా, నాకు దూరంగా ఉండండి.+ 116  నేను జీవిస్తూ ఉండేలానీ వాగ్దానం* ప్రకారం నన్ను ఆదుకో;+ నేను నీ మీద ఆశపెట్టుకున్నాను, నన్ను సిగ్గుపడనివ్వకు.*+ 117  నేను రక్షించబడేలా నాకు సహాయం చేయి;+అప్పుడు నేను నీ నియమాల మీద ఎల్లప్పుడూ మనసు నిలపగ​లుగుతాను.+ 118  నీ నియమాల నుండి పక్కకుమళ్లే వాళ్లందర్నీ నువ్వు తిరస్కరిస్తావు,+ఎందుకంటే వాళ్లు అబద్ధాలకోరులు, మోసగాళ్లు. 119  నువ్వు భూమ్మీదున్న దుష్టులందర్నీ పనికిరాని చెత్తలా పారేస్తావు.+ అందుకే నీ జ్ఞాపికలంటే నాకు చాలా ఇష్టం. 120  నీ మీదున్న భయం వల్ల నా శరీరం ​వణుకుతుంది;నీ తీర్పులకు నేను భయపడుతున్నాను. ע [అయిన్‌] 121  నేను నీతిన్యాయాలు జరిగించాను. నన్ను బాధించేవాళ్లకు నన్ను విడిచిపెట్టకు! 122  నీ సేవకునికి సహాయం చేస్తానని హామీ ఇవ్వు;అహంకారులు నన్ను బాధించనివ్వకు. 123  నీ రక్షణ కోసం, నీతిగల నీ వాగ్దానం* కోసంఎదురుచూసీ చూసీ+ నా కళ్లు ​క్షీణించిపోయాయి.+ 124  నీ సేవకుని మీద నీ విశ్వసనీయ ప్రేమ చూపించు,+నీ నియమాలు నాకు బోధించు.+ 125  నేను నీ సేవకుణ్ణి; నీ జ్ఞాపికల్ని ​తెలుసుకునేలానాకు అవగాహన ఇవ్వు.+ 126  యెహోవా చర్య తీసుకునే సమయం వచ్చేసింది,+ఎందుకంటే వాళ్లు నీ ధర్మశాస్త్రాన్ని మీరారు. 127  అందుకే బంగారం కన్నా, మేలిమి* బంగారం కన్నానీ ఆజ్ఞలంటే నాకు ఎక్కువ ఇష్టం.+ 128  కాబట్టి నీ ప్రతీ ఉపదేశాన్ని* నేను సరైనదని ఎంచుతాను;+ప్రతీ తప్పుడు మార్గం నాకు అసహ్యం.+ פ [పే] 129  నీ జ్ఞాపికలు అద్భుతమైనవి. అందుకే నేను* వాటిని పాటిస్తాను. 130  నీ మాటలు వెల్లడైనప్పుడు వెలుగు వస్తుంది,+అవి అనుభవంలేని వాళ్లకు అవగాహన ఇస్తాయి.+ 131  నీ ఆజ్ఞల కోసం తపిస్తూనేను పెద్దగా నోరు తెరిచి రొప్పుతున్నాను.+ 132  నీ పేరును ప్రేమించేవాళ్ల విషయంలో నీ తీర్పును అనుసరిస్తూ+నువ్వు నా వైపు తిరుగు, నా మీద దయ చూపించు.+ 133  నీ మాటతో నా అడుగుల్ని సురక్షితంగా నడిపించు;*చెడును నా మీద పైచేయి సాధించనివ్వకు.+ 134  బాధించేవాళ్ల నుండి నన్ను కాపాడు,*అప్పుడు నేను నీ ఆదేశాల్ని పాటిస్తాను. 135  నీ సేవకుని మీద నీ ముఖకాంతి ప్రకాశింపజేయి,+నీ నియమాలు నాకు బోధించు. 136  ప్రజలు నీ ధర్మశాస్త్రాన్ని ​పాటించనందువల్లనా కళ్లలో నుండి కన్నీళ్లు వరదలా ​పారుతున్నాయి.+ צ [సాదె] 137  యెహోవా, నువ్వు నీతిమంతుడివి,+నీ తీర్పులు న్యాయమైనవి.+ 138  నీ జ్ఞాపికలు నీతిగలవి,అవి పూర్తిగా నమ్మదగినవి. 139  నా ఆసక్తి నన్ను దహించేస్తోంది,+ఎందుకంటే నా శత్రువులు నీ మాటల్ని మర్చిపోయారు. 140  నీ మాటలు చాలా స్వచ్ఛమైనవి,+నీ సేవకుడు వాటిని ప్రేమిస్తున్నాడు.+ 141  నేను అల్పుణ్ణి, నన్ను నీచంగా చూస్తున్నారు;+అయినా నేను నీ ఆదేశాల్ని ​మర్చిపోలేదు. 142  నీ నీతి ఎప్పటికీ ఉంటుంది,+నీ ధర్మశాస్త్రం సత్యం.+ 143  కష్టాలు, ఇబ్బందులు వచ్చినానేను నీ ఆజ్ఞల్ని ప్రేమిస్తూనే ఉంటాను. 144  నీ జ్ఞాపికలు ఎప్పటికీ నీతిగలవే. నేను జీవిస్తూ ఉండేలా నాకు అవగాహన ఇవ్వు.+ ק [ఖొఫ్‌] 145  నేను హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిస్తున్నాను. యెహోవా, నాకు జవాబివ్వు. నీ నియమాల్ని నేను పాటిస్తాను. 146  నేను నీకు మొరపెడుతున్నాను; నన్ను రక్షించు! నీ జ్ఞాపికల్ని నేను పాటిస్తాను. 147  సహాయం కోసం మొరపెట్టడానికి నేను వేకువ* కన్నా ముందే నిద్రలేచాను,+నీ మాటల మీదే ఆశపెట్టుకున్నాను.* 148  నీ మాటల్ని ధ్యానించగలిగేలా*రాత్రి జాముల కన్నా ముందే నా కళ్లు తెరుచుకుంటాయి.+ 149  నీ విశ్వసనీయ ప్రేమను బట్టి నా స్వరం ఆలకించు.+ యెహోవా, నీ న్యాయాన్ని బట్టి నన్ను సజీవంగా ఉంచు. 150  అవమానకరమైన* ప్రవర్తనకు పాల్పడేవాళ్లు దగ్గరికి వస్తున్నారు;నీ ధర్మశాస్త్రానికి వాళ్లు చాలా దూరంలో ఉన్నారు. 151  యెహోవా, నువ్వు నాకు దగ్గరగా ఉన్నావు,+ నీ ఆజ్ఞలన్నీ సత్యం.+ 152  ఎల్లకాలం ఉండేలా నువ్వు స్థాపించిన నీ జ్ఞాపికల్నిచాలాకాలం క్రితమే నేను నేర్చుకున్నాను.+ ר [రేష్‌] 153  నా కష్టాలు చూసి నన్ను రక్షించు,నీ ధర్మశాస్త్రాన్ని నేను మర్చిపోలేదు. 154  నా తరఫున వాదించి నన్ను రక్షించు;+నీ వాగ్దానం* ప్రకారం నన్ను సజీవంగా ఉంచు. 155  దుష్టులకు రక్షణ చాలా దూరంలో ఉంటుంది,ఎందుకంటే వాళ్లు నీ నియమాల్ని ​వెతకలేదు.+ 156  యెహోవా, నీ కరుణ గొప్పది.+ నీ న్యాయం ప్రకారం నన్ను సజీవంగా ఉంచు. 157  నన్ను హింసించేవాళ్లు, నా శత్రువులు చాలామంది ఉన్నారు;+అయితే నేను నీ జ్ఞాపికల నుండి పక్కకు మళ్లలేదు. 158  నమ్మకద్రోహులు అంటే నాకు అసహ్యం,వాళ్లు నీ మాటల్ని పాటించరు.+ 159  నీ ఆదేశాల్ని నేను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నానో చూడు! యెహోవా, నీ విశ్వసనీయ ప్రేమను బట్టి నన్ను సజీవంగా ఉంచు.+ 160  నీ వాక్య సారం* సత్యం,+నీతిగల నీ తీర్పులన్నీ ఎప్పటికీ నిలిచివుంటాయి. ש [సీన్‌] లేదా [షీన్‌] 161  ఏ కారణం లేకుండానే అధిపతులు నన్ను హింసిస్తున్నారు,+అయితే నీ మాటలంటే నాకెంతో గౌరవం.+ 162  విస్తారమైన దోపుడుసొమ్ము ​దొరికినవాడిలానేను నీ మాటల్ని బట్టి సంతోషిస్తున్నాను.+ 163  అబద్ధం అంటే నాకు ద్వేషం, చాలా అసహ్యం.+నీ ధర్మశాస్త్రం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం.+ 164  నీతిగల నీ తీర్పుల్ని బట్టిరోజుకు ఏడుసార్లు నేను నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను. 165  నీ ధర్మశాస్త్రాన్ని ప్రేమించేవాళ్లకు అపారమైన శాంతి ఉంటుంది;+వాళ్లను ఏదీ తడబడేలా చేయలేదు. 166  యెహోవా, నీ రక్షణ కార్యాల కోసం నేను ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నాను,నీ ఆజ్ఞల్ని అనుసరిస్తున్నాను. 167  నీ జ్ఞాపికల్ని పాటిస్తున్నాను,వాటిని ఎంతో ప్రేమిస్తున్నాను.+ 168  నేను నీ ఆదేశాల్ని, జ్ఞాపికల్ని అనుసరిస్తున్నాను,నేను చేసేవన్నీ నీకు తెలుసు.+ ת [తౌ] 169  యెహోవా, నా మొర నీ దగ్గరికి చేరాలి.+ నీ మాట ద్వారా నాకు అవగాహన ​దయచేయి.+ 170  అనుగ్రహం కోసం నేను పెట్టే మొర నీ సన్నిధికి చేరాలి. నువ్వు వాగ్దానం చేసినట్టే* నన్ను రక్షించు. 171  నా పెదాల నుండి స్తుతులు పొంగిపొర్లాలి,+ఎందుకంటే నువ్వు నీ నియమాల్ని నాకు బోధిస్తున్నావు. 172  నా నాలుక నీ మాటల గురించి పాడాలి,+నీ ఆజ్ఞలన్నీ నీతిగలవి. 173  నీ చెయ్యి నాకు సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి,+ఎందుకంటే నీ ఆదేశాలు పాటించాలని నేను కోరుకున్నాను.+ 174  యెహోవా, నీ రక్షణ కోసం నేను తపిస్తున్నాను,నీ ధర్మశాస్త్రం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం.+ 175  నేను నిన్ను స్తుతించేలా నన్ను సజీవంగా ఉంచు;+నీ తీర్పులు నాకు సహాయం చేయాలి. 176  నేను తప్పిపోయిన గొర్రెలా దారితప్పి తిరిగాను.+ నీ సేవకుడి కోసం వెతుకు,ఎందుకంటే నేను నీ ఆజ్ఞల్ని ​మర్చిపోలేదు.+

అధస్సూచీలు

లేదా “యథార్థంగా ఉంటూ.”
లేదా “సంతోషంగా ఉంటారు.”
అక్ష., “నా మార్గాలు గట్టిగా స్థిరపర్చబడివుంటే.”
లేదా “పరిశీలిస్తాను.”
అక్ష., “దొర్లించు.”
లేదా “పరి​శీలిస్తాడు.”
అక్ష., “మార్గాన్ని.”
లేదా “పరిశీలిస్తాను.”
లేదా “అవమానాలపాలు కానివ్వకు.”
లేదా “నా హృదయాన్ని ధైర్యంగా ఉండేలా చేస్తావు” అయ్యుంటుంది.
లేదా “నిర్దేశించు.”
లేదా “నీకు భయపడేవాళ్లకు నువ్వు చేసిన” అయ్యుంటుంది.
లేదా “ఇచ్చిన మాటను.”
లేదా “మాట.”
లేదా “కోసం నేను ఎదురుచూస్తున్నాను.”
లేదా “విశాలమైన.”
లేదా “పరిశీలిస్తాను.”
లేదా “చేసిన వాగ్దానం.”
లేదా “నన్ను ఎదురుచూసేలా చేశావు.”
లేదా “నేను పరదేశిగా నివసిస్తున్న ఇంట్లో.”
లేదా “మాట.”
లేదా “పొరపాటున పాపాలు చేస్తూ వచ్చాను.”
అక్ష., “స్పర్శ కోల్పోయింది, కొవ్వులా.”
లేదా “కోసం నేను ఎదురుచూస్తున్నాను.”
లేదా “ఇచ్చిన మాట.”
లేదా “అబద్ధాలతో” అయ్యుంటుంది.
లేదా “పరిశీలిస్తాను.”
లేదా “నింద లేకుండా.”
లేదా “కోసం నేను ఎదురుచూస్తున్నాను.”
అంటే, ఆయన సృష్టికార్యాలన్నీ.
అక్ష., “చాలా విశాలమైనది.”
లేదా “పరిశీలిస్తున్నాను.”
లేదా “పరిశీలిస్తున్నాను.”
లేదా “లోతైన అవగాహన.”
లేదా “మాట.”
లేదా “నా ప్రాణం ఎప్పుడూ నా అరచేతిలో ఉంది.”
లేదా “శాశ్వతమైన వారసత్వ ఆస్తిగా.”
లేదా “విభాగిత.”
లేదా “కోసం నేను ఎదురుచూస్తున్నాను.”
లేదా “మాట.”
లేదా “అవమానాలపాలు కానివ్వకు.”
లేదా “మాట.”
లేదా “శుద్ధి చేయబడిన.”
లేదా “ఆదేశాన్ని.”
లేదా “నా ప్రాణం.”
లేదా “తడబడకుండా చేయి.”
అక్ష., “విడిపించు.”
లేదా “వేకువ సంధ్య వెలుగు.”
లేదా “కోసం నేను ఎదురుచూస్తున్నాను.”
లేదా “పరిశీలించగలిగేలా.”
లేదా “అసభ్య.”
లేదా “మాట.”
లేదా “సారాంశం.”
లేదా “మాటిచ్చినట్టే.”