హెబ్రీయులు 11:1-40

  • విశ్వాసానికి నిర్వచనం (1, 2)

  • విశ్వాసం చూపించినవాళ్ల ఉదాహరణలు (3-40)

    • విశ్వాసం లేకుండా దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టడం అసాధ్యం (6)

11  మనం ఎదురుచూసేవి తప్పక జరుగుతాయని బలంగా నమ్మడమే విశ్వాసం;+ అంతేకాదు, మనం నమ్మేవి కంటికి కనిపించకపోయినా అవి నిజంగా ఉన్నాయనడానికి రుజువే* విశ్వాసం.  అలాంటి విశ్వాసం ఉండడం వల్లే పూర్వకాలంలోని కొందరు,* దేవుడు తమ విషయంలో సంతోషిస్తున్నాడని సాక్ష్యం పొందారు.  విశ్వాసం వల్ల మనం, దేవుని మాటతో ఈ విశ్వంలోనివన్నీ* ఒక క్రమపద్ధతిలో ఉంచబడ్డాయని, కంటికి కనిపించేవి కంటికి కనిపించనివాటి నుండి ఉనికిలోకి వచ్చాయని గ్రహిస్తున్నాం.  విశ్వాసం వల్ల హేబెలు, కయీను అర్పించిన దానికన్నా శ్రేష్ఠమైన బలిని దేవునికి అర్పించాడు.+ ఆ విశ్వాసం ద్వారా అతను నీతిమంతుడని సాక్ష్యం పొందాడు. ఎందుకంటే దేవుడు అతని అర్పణల్ని ఆమోదించాడు.+ హేబెలు చనిపోయినా, తన విశ్వాసం ద్వారా ఇంకా మాట్లాడుతున్నాడు.+  విశ్వాసం వల్ల హనోకు,+ మరణం రుచిచూడకుండా తీసుకెళ్లబడ్డాడు. దేవుడు అతన్ని తీసుకెళ్లాడు+ కాబట్టి అతను ఎక్కడా కనిపించలేదు; అయితే అలా తీసుకెళ్లబడడానికి ముందు, అతను దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టాడని సాక్ష్యం పొందాడు.  అంతేకాదు, విశ్వాసం లేకుండా దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టడం అసాధ్యం. దేవుని దగ్గరికి వచ్చేవాళ్లు ఆయన ఉన్నాడని, తనను మనస్ఫూర్తిగా వెదికేవాళ్లకు ఆయన ప్రతిఫలం ఇస్తాడని తప్పకుండా నమ్మాలి.+  విశ్వాసం వల్ల నోవహు,+ అప్పటికింకా చూడనివాటి గురించి దేవుడు హెచ్చరిక ఇచ్చినప్పుడు+ దైవభయం చూపించాడు, తన కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఓడ నిర్మించాడు;+ ఆ విశ్వాసం ద్వారానే అతను ఈ లోకం నాశనానికి తగినదని చూపించాడు;+ అంతేకాదు, విశ్వాసం వల్ల కలిగే నీతికి వారసుడయ్యాడు.  విశ్వాసం వల్ల అబ్రాహాము,+ దేవుడు తనను పిలిచినప్పుడు విధేయత చూపించి, తాను స్వాస్థ్యంగా పొందబోయే చోటికి బయల్దేరాడు; తాను ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడో తెలియకపోయినా బయల్దేరాడు.+  విశ్వాసం వల్ల అతను వాగ్దాన దేశంలో పరదేశిగా జీవించాడు;+ తాను పొందిన వాగ్దానానికి వారసులైన ఇస్సాకు, యాకోబులతో పాటు+ డేరాల్లో నివసించాడు.+ 10  ఎందుకంటే, అతను నిజమైన పునాదులుగల నగరం కోసం ఎదురుచూశాడు; దాని రూపకర్త, నిర్మాణకుడు దేవుడే.+ 11  విశ్వాసం వల్ల శారా, వయసు అయిపోయిన* తర్వాత కూడా గర్భవతి అవ్వడానికి శక్తిని పొందింది.+ ఎందుకంటే వాగ్దానం చేసిన వ్యక్తి నమ్మకమైనవాడని* ఆమె విశ్వసించింది. 12  అందుకే, ఇక తండ్రి అయ్యే అవకాశంలేని+ ఒక్క మనిషి ద్వారా ఆకాశ నక్షత్రాలంతమంది, సముద్రతీరాన ఉండే లెక్కలేని ఇసుక రేణువులంతమంది+ పిల్లలు పుట్టారు.+ 13  వీళ్లందరూ దేవుని వాగ్దానాలు తమ కాలంలో నెరవేరడం చూడకపోయినా,+ చనిపోయేంతవరకు విశ్వాసం చూపించారు; వాళ్లు ఆ నెరవేర్పుల్ని దూరం నుండి చూశారు;+ వాటిని స్వాగతించారు; తాము నివసించిన దేశంలో అపరిచితులమని, తాత్కాలిక నివాసులమని అందరిముందు ప్రకటించారు. 14  ఎందుకంటే, అలా ప్రకటించేవాళ్లు సొంత స్థలం కోసం మనస్ఫూర్తిగా ప్రయత్నిస్తున్నామని రుజువుచేస్తున్నారు. 15  ఒకవేళ వాళ్లు తాము విడిచివచ్చిన స్థలాన్నే గుర్తుచేసుకుంటూ ఉండుంటే,+ వాళ్లకు తిరిగెళ్లిపోయే అవకాశం ఉండేది. 16  కానీ అలాంటివాళ్లు అంతకన్నా మెరుగైన స్థలాన్ని, అంటే పరలోక సంబంధమైన స్థలాన్ని పొందడానికి కృషి చేస్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్ల దేవుణ్ణని అనిపించుకోవడానికి దేవుడు సిగ్గుపడడు.+ వాళ్లకోసం ఆయన ఒక నగరాన్ని కూడా సిద్ధం చేశాడు.+ 17  అబ్రాహాము పరీక్షించబడినప్పుడు+ విశ్వాసం వల్ల ఇస్సాకును దాదాపు బలి ఇచ్చేశాడు. దేవుని వాగ్దానాల్ని సంతోషంగా అందుకున్న అబ్రాహాము తన ఒక్కగానొక్క కుమారుణ్ణి అర్పించడానికి సిద్ధపడ్డాడు.+ 18  అంతకుముందు దేవుడు అతనికి, “ఇస్సాకు ద్వారా వచ్చేదే నీ సంతానం* అనబడుతుంది” అని చెప్పాడు.+ అయినాసరే, అతను ఇస్సాకును బలి ఇవ్వడానికి సిద్ధపడ్డాడు. 19  ఎందుకంటే దేవుడు ఇస్సాకును తిరిగి బ్రతికించగలడని అబ్రాహాము నమ్మాడు. ఒకరకంగా, అతను తన కుమారుణ్ణి మరణం నుండి తిరిగి పొందాడు. ఇది భవిష్యత్తులో జరగబోయేదానికి ఉదాహరణగా ఉంది.+ 20  విశ్వాసం వల్ల ఇస్సాకు కూడా, రాబోయేవాటి విషయంలో యాకోబును, ఏశావును దీవించాడు.+ 21  విశ్వాసం వల్ల యాకోబు, తాను చనిపోయేముందు+ యోసేపు ఇద్దరు కుమారుల్ని దీవించాడు;+ తన చేతికర్ర మీద ఆనుకొని దేవుణ్ణి ఆరాధించాడు.+ 22  విశ్వాసం వల్ల యోసేపు, తాను చనిపోయే సమయం దగ్గరపడినప్పుడు, ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తు నుండి వెళ్లిపోవడం గురించి మాట్లాడాడు, అక్కడి నుండి తన ఎముకల్ని తీసుకెళ్లమని* ఆజ్ఞ* ఇచ్చాడు.+ 23  విశ్వాసం వల్ల మోషే తల్లిదండ్రులు, మోషే పుట్టాక మూడు నెలల పాటు అతన్ని దాచిపెట్టారు. ఎందుకంటే ఆ పసివాడు అందంగా ఉండడం వాళ్లు చూశారు,+ వాళ్లు రాజాజ్ఞకు భయపడలేదు.+ 24  విశ్వాసం వల్ల మోషే, తాను పెద్దవాడైనప్పుడు ఫరో కూతురి కుమారుణ్ణని అనిపించుకోవడానికి ఇష్టపడలేదు. 25  పాపం వల్ల వచ్చే తాత్కాలిక సుఖాల్ని కాకుండా, దేవుని ప్రజలతో కలిసి హింసలు అనుభవించడాన్ని అతను ఎంచుకున్నాడు. 26  ఎందుకంటే అతను ఐగుప్తు సిరిసంపదల కన్నా అభిషిక్తునిగా* ఎదుర్కొనే అవమానాలే గొప్ప ఆస్తి అనుకున్నాడు; బహుమతిని పొందాలని ఆత్రంగా ఎదురుచూశాడు. 27  విశ్వాసం వల్ల అతను, రాజాగ్రహానికి భయపడకుండా+ ఐగుప్తును వదిలి వెళ్లిపోయాడు.+ ఎందుకంటే అతను అదృశ్యుడైన దేవుణ్ణి చూస్తున్నట్టు స్థిరంగా ముందుకుసాగాడు. 28  విశ్వాసం వల్ల అతను పస్కాను ఆచరించాడు, గుమ్మాలకు రక్తం పూశాడు. సంహారకుడు దేవుని ప్రజల మొదటి సంతానానికి హాని తలపెట్టకూడదని* అతను అలా చేశాడు.+ 29  విశ్వాసం వల్ల దేవుని ప్రజలు, ఆరిన నేల మీద నడిచినట్టు ఎర్రసముద్రం గుండా వెళ్లారు. అయితే ఐగుప్తీయులు అలా వెళ్లడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు సముద్రం వాళ్లను ముంచేసింది.+ 30  విశ్వాసం వల్ల ఇశ్రాయేలీయులు, ఏడు రోజులు యెరికో ప్రాకారాల చుట్టూ తిరిగిన తర్వాత అవి కూలిపోయాయి.+ 31  విశ్వాసం వల్ల రాహాబు అనే వేశ్య, అవిధేయులతో పాటు నాశనం కాలేదు. ఎందుకంటే ఆమె గూఢచారుల్ని స్నేహపూర్వకంగా ఇంట్లోకి ఆహ్వానించింది.+ 32  ఇంకా ఎంతమంది గురించని చెప్పను? గిద్యోను,+ బారాకు,+ సమ్సోను,+ యెఫ్తా,+ దావీదు,+ అలాగే సమూయేలు,+ మరితర ప్రవక్తల గురించి చెప్పుకుంటూపోతే సమయం చాలదు. 33  విశ్వాసం ద్వారా వాళ్లు రాజ్యాల్ని ఓడించారు,+ నీతిని స్థాపించారు, వాగ్దానాల్ని పొందారు,+ సింహాల నోళ్లను మూశారు.+ 34  అగ్ని ప్రభావాన్ని చల్లార్చారు,+ కత్తివాతను తప్పించుకున్నారు,+ బలహీన స్థితి నుండి బలవంతులుగా చేయబడ్డారు,+ యుద్ధంలో పరాక్రమం చూపించారు,+ దండెత్తి వచ్చిన సైన్యాల్ని తరిమికొట్టారు.+ 35  స్త్రీలు, మరణించిన తమవాళ్లను పునరుత్థానం ద్వారా తిరిగి పొందారు.+ ఇతరులేమో హింసించబడినా, ఏదో విధంగా విడుదల పొందాలని విశ్వాసాన్ని వదులుకోలేదు; ఎందుకంటే వాళ్లు మెరుగైన పునరుత్థానం కోసం ఎదురుచూశారు. 36  అవును, మరితరులు ఎగతాళికి గురయ్యారు, కొరడా దెబ్బలు తిన్నారు. వాళ్ల పరీక్షలు అంతటితో ఆగిపోలేదు. వాళ్లు బంధించబడ్డారు,+ చెరసాల పాలయ్యారు.+ 37  వాళ్లు రాళ్లతో కొట్టబడ్డారు;+ పరీక్షించబడ్డారు; రంపాలతో రెండుగా కోయబడ్డారు; కత్తితో క్రూరంగా చంపబడ్డారు;+ గొర్రె చర్మాలు, మేక చర్మాలు వేసుకొని తిరిగారు;+ చాలీచాలని పరిస్థితుల్లో జీవించారు, శ్రమలు ఎదుర్కొన్నారు,+ ప్రజలు తమతో చెడుగా వ్యవహరించినప్పుడు సహించారు.+ 38  వాళ్లకు ఈ లోకం తగినది కాదు. వాళ్లు ఎడారుల్లో, కొండల్లో తిరిగారు; గుహల్లో,+ గోతుల్లో తలదాచుకున్నారు. 39  వీళ్లందరూ తమ విశ్వాసాన్ని బట్టి మంచి సాక్ష్యం పొందినా, దేవుని వాగ్దానం నెరవేరడం వాళ్లు చూడలేదు. 40  ఎందుకంటే, మనం లేకుండా వాళ్లు పరిపూర్ణులు కాకూడదని దేవుడు మనకు మెరుగైనదాన్ని ఇవ్వాలనుకున్నాడు.+

అధస్సూచీలు

లేదా “ఒప్పింపజేసే రుజువే.”
లేదా “మన పూర్వీకులు.”
అక్ష., “వ్యవస్థలు.” లేదా “యుగాలు.” పదకోశం చూడండి.
లేదా “నమ్మదగినవాడని.”
లేదా “పిల్లల్ని కనే వయసు దాటిపోయిన.”
అక్ష., “విత్తనం.”
లేదా “తనను సమాధి చేయడం గురించి.”
లేదా “ఆదేశాలు.”
అక్ష., “క్రీస్తుగా.”
లేదా “ముట్టకూడదని.”