నిర్గమకాండం 4:1-31

  • మోషే చేయాల్సిన మూడు అద్భుతాలు (1-9)

  • మోషే తనకు సామర్థ్యం లేదని అనుకుంటాడు (10-17)

  • మోషే ఐగుప్తుకు తిరిగెళ్తాడు (18-26)

  • మోషే, అహరోనును తిరిగి కలుసుకుంటాడు (27-31)

4  అయితే మోషే ఇలా అన్నాడు: “ఒకవేళ వాళ్లు నన్ను నమ్మకపోతే, నా మాట వినకపోతే, నేనేం చేయాలి?+ ఎందుకంటే వాళ్లు ‘యెహోవా నీకు కనిపించలేదు’ అంటారు.”  అందుకు యెహోవా, “నీ చేతిలో ఉన్నదేంటి?” అని అడిగాడు. దానికి మోషే, “కర్ర” అన్నాడు.  అప్పుడు దేవుడు, “దాన్ని నేలమీద పడేయి” అన్నాడు. మోషే దాన్ని నేలమీద పడేశాడు, అప్పుడది పాము అయింది;+ అతను దాని దగ్గర నుండి పారిపోయాడు.  తర్వాత యెహోవా మోషేతో, “నీ చెయ్యి చాపి దాని తోక పట్టుకో” అన్నాడు. అతను తన చెయ్యి చాపి దాన్ని పట్టుకున్నాడు, అది అతని చేతిలో కర్ర అయింది.  అప్పుడు దేవుడు ఇలా అన్నాడు: “నువ్వు ఇలా చేస్తే, వాళ్ల పూర్వీకుల దేవుడు, అంటే అబ్రాహాముకు దేవుడు, ఇస్సాకుకు దేవుడు, యాకోబుకు దేవుడు+ అయిన యెహోవా నీకు కనిపించాడని వాళ్లు నమ్ముతారు.”+  యెహోవా ఇంకోసారి అతనితో, “దయచేసి, నీ చెయ్యి నీ వస్త్రం పైమడతలో పెట్టు” అన్నాడు. అతను తన చేతిని తన వస్త్రం మడతలో పెట్టాడు. తర్వాత అతను తన చేతిని ​బయటికి తీసి చూసినప్పుడు, ఇదిగో! అది కుష్ఠుతో నిండిపోయి మంచు అంత తెల్లగా ఉంది.+  అప్పుడు దేవుడు, “నీ చెయ్యి మళ్లీ నీ వస్త్రం ​పైమడతలో పెట్టు” అన్నాడు. అతను తన చేతిని మళ్లీ తన వస్త్రంలో పెట్టాడు. అతను తన చేతిని బయటికి తీసి చూసేసరికి, అది మళ్లీ మిగతా శరీరంలా మారిపోయింది!  తర్వాత దేవుడు ఇలా అన్నాడు: “ఒకవేళ వాళ్లు నిన్ను నమ్మకుండా, మొదటి అద్భుతం* చూసిన తర్వాత కూడా నీ మాట వినకుండా ఉంటే, రెండో అద్భుతం చూశాక వాళ్లు తప్పకుండా నీ మాట వింటారు.+  ఒకవేళ వాళ్లు ఈ రెండు అద్భుతాలు చూశాక కూడా ఇంకా నిన్ను నమ్మకుండా, నీ మాట వినకుండా ఉంటే, నువ్వు నైలు నదిలో నుండి కొన్ని నీళ్లు ​తీసుకొని పొడినేల మీద పోయాలి; అప్పుడు నైలు నది నుండి నువ్వు తీసిన నీళ్లు పొడినేల మీద రక్తంగా మారతాయి.”+ 10  అప్పుడు మోషే యెహోవాతో ఇలా అన్నాడు: “యెహోవా, నన్ను మన్నించు, ఇంతకు​ముందు గానీ నువ్వు నీ సేవకుడితో మాట్లాడినప్పటి నుండి గానీ నేను అనర్గళంగా మాట్లాడే వ్యక్తిని కాదు. ఎందుకంటే నా నోరు మందం, నా నాలుక మందం.”+ 11  అప్పుడు యెహోవా అతనితో ఇలా అన్నాడు: “మనిషికి నోరు ఇచ్చింది ఎవరు? వాళ్లను మూగవాళ్లుగా గానీ చెవిటివాళ్లుగా గానీ చక్కగా చూడగ​లిగేవాళ్లుగా గానీ గుడ్డివాళ్లుగా గానీ చేసేది ఎవరు? యెహోవానైన నేను కాదా? 12  కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్లు, నువ్వు మాట్లాడుతున్న​ప్పుడు నేను నీకు* తోడుగా ఉంటాను, నువ్వు ఏం మాట్లాడాలో నేను నీకు నేర్పిస్తాను.”+ 13  కానీ మోషే, “యెహోవా, నన్ను మన్నించు, దయచేసి నన్ను కాకుండా ఇంకెవరినైనా ఎంచుకొని పంపించు” అన్నాడు. 14  అప్పుడు యెహోవాకు మోషే మీద చాలా కోపమొచ్చి ఇలా అన్నాడు: “లేవీయుడైన నీ అన్న అహరోను+ ఉన్నాడు కదా? అతను చాలా బాగా మాట్లాడగలడని నాకు తెలుసు. ఇప్పుడతను నిన్ను కలవడానికి ఇక్కడికి వస్తున్నాడు. అతను నిన్ను ​చూసినప్పుడు హృదయంలో చాలా సంతోషిస్తాడు.+ 15  నువ్వు అతనితో మాట్లాడి, నా మాటలు అతనికి చెప్పాలి.+ నువ్వు మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను నీకు, అతనికి తోడుగా ఉంటాను,+ మీరు ఏం చేయాలో నేను మీకు నేర్పిస్తాను. 16  నీ తరఫున అతను ప్రజలతో మాట్లాడతాడు, అతను నీకు నోరుగా ఉంటాడు, నువ్వు అతనికి దేవుడిగా* ఉంటావు.+ 17  నువ్వు నీ చేతిలో ఈ కర్రను తీసుకెళ్లి దానితో అద్భుతాలు చేస్తావు.”+ 18  కాబట్టి మోషే తన మామ యిత్రో+ దగ్గరికి వెళ్లి ఇలా అన్నాడు: “నేను ఐగుప్తులో ఉన్న నా సహోదరుల దగ్గరికి తిరిగెళ్లి, వాళ్లు ఎలా ఉన్నారో చూడాలని అనుకుంటున్నాను. దయచేసి నన్ను వెళ్లనివ్వు.” అప్పుడు యిత్రో మోషేతో, “క్షేమంగా వెళ్లు” అన్నాడు. 19  తర్వాత మిద్యానులో యెహోవా మోషేతో ఇలా అన్నాడు: “నువ్వు ఐగుప్తుకు తిరిగెళ్లు, ఎందుకంటే నిన్ను చంపాలని చూసిన వాళ్లంతా చనిపోయారు.”+ 20  అప్పుడు మోషే తన భార్యను, తన కుమా​రుల్ని గాడిద మీదికి ఎక్కించి ఐగుప్తు ​దేశానికి ప్రయాణమయ్యాడు; అంతేకాదు, చేతిలో సత్య​దేవుని కర్రను కూడా తీసుకెళ్లాడు. 21  తర్వాత యెహోవా మోషేతో ఇలా అన్నాడు: “నువ్వు ఐగుప్తుకు తిరిగెళ్లాక, ఏ అద్భుతాలు చేయడా​నికి నేను నీకు శక్తిని ఇచ్చానో అవన్నీ నువ్వు ​తప్పకుండా ఫరో ముందు చేయాలి.+ అయితే నేను అతని హృదయాన్ని కఠినం అవ్వనిస్తాను,+ అతను ప్రజల్ని అక్కడి నుండి పంపించడు.+ 22  నువ్వు ఫరోతో ఇలా చెప్పాలి: ‘యెహోవా చెప్పేదేమిటంటే, “ఇశ్రాయేలు నా కుమారుడు, నా మొదటి సంతానం.+ 23  నేను నీకు చెప్తున్నాను, నా కుమారుడు నన్ను సేవించేలా అతన్ని పంపించేయి. కానీ నువ్వు అతన్ని ​పంపించడానికి ఒప్పుకోకపోతే, నేను నీ ​కుమారుణ్ణి, అంటే నీ మొదటి సంతానాన్ని ​చంపుతాను.” ’ ”+ 24  వాళ్లు బస చేసే చోట దారిలో యెహోవా+ అతన్ని కలుసుకొని, అతన్ని* చంపడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాడు.+ 25  చివరికి సిప్పోరా+ ఒక పదునైన రాయి తీసుకొని తన కుమారునికి సున్నతి చేసి, అతని ముందోలు ఆయన పాదాల్ని తాకేలా చేసి, “నువ్వు నాకు రక్తసంబంధివైన పెళ్లికుమారుడివి కాబట్టి ఇలా చేశాను” అంది. 26  దాంతో ఆయన అతన్ని వదిలేశాడు. అప్పుడామె, ఆ సున్నతి కారణంగా, “రక్తసంబంధియైన పెళ్లికుమారుడు” అని అంది. 27  తర్వాత యెహోవా అహరోనుతో, “నువ్వు మోషేను కలవడానికి ఎడారిలోకి వెళ్లు”+ అని చెప్పాడు. కాబట్టి అతను వెళ్లి సత్యదేవుని పర్వతం+ దగ్గర అతన్ని కలుసుకొని, అతనికి ముద్దుపెట్టి పలకరించాడు. 28  అప్పుడు మోషే తనను పంపిన యెహోవా చెప్పిన మాటలన్నీ అహరోనుకు తెలియజేశాడు.+ అలాగే ఆయన చేయమని ఆజ్ఞాపించిన అద్భుతాలన్నిటి+ గురించి కూడా అతనికి చెప్పాడు. 29  తర్వాత మోషే, అహరోను వెళ్లి ఇశ్రాయేలీయుల పెద్దలందర్నీ సమావేశపర్చారు.+ 30  యెహోవా మోషేతో మాట్లాడిన మాటలన్నీ అహరోను వాళ్లకు చెప్పాడు, మోషే ఆ అద్భుతాలన్నీ ప్రజల ముందు చేసి చూపించాడు.+ 31  అప్పుడు ప్రజలు నమ్మారు.+ యెహోవా ఇశ్రాయేలీ​యుల్ని గుర్తుచేసుకున్నాడని,+ వాళ్ల కష్టాన్ని చూశాడని+ విన్నప్పుడు వాళ్లు వంగి సాష్టాంగ నమస్కారం చేశారు.

అధస్సూచీలు

లేదా “సూచన.”
అక్ష., “నీ నోటికి.”
లేదా “దేవుని ప్రతినిధిగా.”
బహుశా, మోషే కుమారుణ్ణి సూచిస్తుండవచ్చు.