న్యాయాధిపతులు 4:1-24

  • కనాను రాజైన యాబీను ఇశ్రాయేలీయుల్ని అణచివేయడం (1-3)

  • ప్రవక్త్రి దెబోరా, న్యాయాధిపతి బారాకు (4-16)

  • యాయేలు సైన్యాధిపతైన సీసెరాను చంపడం (17-24)

4  అయితే ఏహూదు చనిపోయిన తర్వాత ఇశ్రాయేలీయులు మళ్లీ యెహోవా దృష్టిలో చెడుగా ప్రవర్తించారు.+  కాబట్టి యెహోవా వాళ్లను కనాను రాజైన యాబీను చేతికి అప్ప​గించాడు,*+ అతను హాసోరులో పరిపాలించాడు. అతని సైన్యాధిపతి సీసెరా, అతను అన్యజనుల హరోషెతు* నగరంలో నివసించేవాడు.  యాబీను* దగ్గర చక్రాలకు ఇనుప కత్తులుగల 900 యుద్ధ రథాలు* ఉండేవి;+ అతను ఇశ్రాయేలీయుల్ని 20 సంవత్సరాల పాటు క్రూరంగా అణచివేశాడు+ కాబట్టి ఇశ్రా​యేలీయులు యెహోవాను వేడుకున్నారు.+  ఆ కాలంలో లప్పీదోతు భార్యయైన దెబోరా ఇశ్రాయేలీయులకు న్యాయం తీరుస్తోంది, ఆమె ఒక ప్రవక్త్రి.+  ఆమె ఎఫ్రాయిము పర్వత ప్రాంతంలో, రామాకు+ బేతేలుకు+ మధ్యలో తన ఖర్జూర చెట్టు* కింద కూర్చునేది. ఇశ్రాయేలీయులు దేవుని తీర్పులు తెలుసుకోవడం కోసం ఆమె దగ్గరికి వెళ్తుండేవాళ్లు.  ఆమె కెదెషు-నఫ్తాలి+ నుండి అబీనోయము కుమారుడైన బారాకును+ పిలిపించి అతనితో ఇలా చెప్పింది, “ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా నీకు ఇలా ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు: ‘నువ్వు తాబోరు కొండకు బయల్దేరు;* నీతోపాటు నఫ్తాలి వాళ్లను, జెబూలూను వాళ్లను 10,000 మందిని తీసుకెళ్లు.  నేను యాబీను సైన్యాధిపతైన సీసెరాను, ​అతనితోపాటు అతని యుద్ధ రథాల్ని, అతని సైన్యాల్ని నీ దగ్గరికి కీషోను వాగుకు+ రప్పి​స్తాను, అతన్ని నీ చేతికి అప్పగిస్తాను.’ ”+  అప్పుడు బారాకు ఆమెతో, “నువ్వూ నాతోపాటు వస్తేనే నేను వెళ్తాను, నువ్వు నాతోపాటు రాకపోతే నేను వెళ్లను” అన్నాడు.  అందుకు ఆమె, “నేను తప్పకుండా నీతోపాటు వస్తాను. కానీ నువ్వు చేసే ఈ ​యుద్ధంవల్ల ఘనత నీకు రాదు, ఎందుకంటే యెహోవా సీసెరాను ఒక స్త్రీ చేతికి అప్పగిస్తాడు”+ అంది. అప్పుడు దెబోరా లేచి బారాకుతో కలిసి కెదెషుకు+ వెళ్లింది. 10  బారాకు జెబూలూను వాళ్లను, నఫ్తాలి వాళ్లను+ కెదెషుకు పిలిపించాడు; దాంతో 10,000 మంది అతని వెంట వెళ్లారు. దెబోరా కూడా అతనితోపాటు వెళ్లింది. 11  అదే సమయంలో, కేనీయుడైన హెబెరు ఇతర కేనీయుల+ నుండి వేరుగా ఉంటున్నాడు; కేనీయులు మోషే మామ+ అయిన హోబాబు వంశస్థులు. హెబెరు కెదెషు దగ్గరున్న జయనన్నీములో ఒక పెద్ద చెట్టు దగ్గర్లో డేరా వేసుకున్నాడు. 12  అబీనోయము కుమారుడైన బారాకు తాబోరు కొండ మీదికి వెళ్లాడని సీసెరాకు సమాచారం అందింది.+ 13  సీసెరా వెంటనే కీషోను వాగుకు+ వెళ్లడానికి తన యుద్ధ రథాలన్నిటినీ అంటే చక్రాలకు ఇనుప కత్తులుగల 900 రథాల్నీ,* అలాగే అన్యజనుల హరోషెతులో తనతోపాటు ఉన్న సైన్యాలన్నిటినీ ఒకచోట చేర్చాడు. 14  అప్పుడు దెబోరా బారాకుతో, “లే, యెహోవా సీసెరాను నీ చేతికి అప్పగించేది ఈ రోజే. యెహోవా నీకు ముందుగా వెళ్తున్నాడు కదా” అంది. దాంతో బారాకు తాబోరు కొండ దిగాడు, అతని వెనక 10,000 మంది దిగారు. 15  అప్పుడు యెహోవా సీసెరాను, అతని యుద్ధ రథాలన్నిటినీ, అతని సైన్యాన్నంతటినీ బారాకు ఎదుట అయోమయంలో పడేశాడు.+ చివరికి సీసెరా తన రథం దిగి పారిపోయాడు. 16  బారాకు యుద్ధ రథాల్ని, సైన్యాన్ని అన్యజనుల హరోషెతు వరకు తరిమాడు. దాంతో సీసెరా సైన్యమంతా కత్తిచేత కూలిపోయింది; వాళ్లలో ఒక్కరు కూడా తప్పించుకోలేదు.+ 17  కానీ సీసెరా, కేనీయుడైన హెబెరు+ భార్య అయిన యాయేలు+ డేరాకి పారిపోయాడు; ఎందుకంటే హాసోరు రాజైన యాబీనుకు,+ కేనీయుడైన హెబెరు ఇంటివాళ్లకు మధ్య శాంతి ఉండేది. 18  అప్పుడు యాయేలు సీసెరాను కలవడానికి బయటికి వచ్చి, “నా ప్రభూ, రా, లోపలికి రా. భయపడకు” అంది. దాంతో అతను ఆమె డేరా లోపలికి వెళ్లాడు, ఆమె అతనిమీద ఒక కంబళి కప్పింది. 19  అతను, “నాకు దాహంగా ఉంది, దయచేసి తాగడానికి కొంచెం నీళ్లు ఇవ్వు” అని ఆమెను అడిగాడు. ఆమె పాలు ఉన్న తోలుసంచి తెరిచి అతనికి తాగడానికి ఇచ్చి,+ మళ్లీ అతని మీద కంబళి కప్పింది. 20  అతను ఆమెకు ఇలా చెప్పాడు: “డేరా ద్వారం దగ్గర నిలబడి ఉండు; ఎవరైనా వచ్చి, ‘ఇక్కడ ఎవరైనా మగ మనిషి ఉన్నాడా?’ అని అడిగితే, ‘లేడు’ అని చెప్పు.” 21  అయితే హెబెరు భార్యయైన యాయేలు ఒక డేరా మేకును, సుత్తిని తీసుకుంది. సీసెరా అలసిపోయి గాఢనిద్రలో ఉన్నప్పుడు ఆమె మెల్లగా అతని దగ్గరికి వచ్చి, మేకును అతని కణతల గుండా భూమిలోకి దిగగొట్టింది, దాంతో అతను చనిపోయాడు.+ 22  బారాకు సీసెరాను వెతుక్కుంటూ అక్కడికి వచ్చినప్పుడు, యాయేలు అతన్ని కలవడానికి బయటికి వచ్చి, “నువ్వు వెదుకుతున్న మనిషిని నీకు చూపిస్తాను, రా” అని అంది. అతను ఆమెతోపాటు లోపలికి వెళ్లినప్పుడు, సీసెరా చనిపోయి పడివుండడం చూశాడు; డేరా మేకు అతని ​కణతల గుండా దిగి ఉంది. 23  అలా దేవుడు ఆ రోజున ఇశ్రాయేలీయుల ఎదుట కనాను రాజైన యాబీనును ఓడించాడు.+ 24  ఇశ్రాయేలీయులు కనాను రాజైన యాబీనును నాశనం చేసేంతవరకు,+ వాళ్ల చెయ్యి కనాను రాజైన యాబీనుకు వ్యతిరేకంగా అంతకంతకూ బలంగా తయారైంది.+

అధస్సూచీలు

అక్ష., “అమ్మేశాడు.”
అక్ష., “హరోషెతు-హాగోయిము.”
అక్ష., “అతని.”
అక్ష., “ఇనుప రథాలు.”
అక్ష., “దెబోరా ఖర్జూర చెట్టు.”
లేదా “కొండ మీద నీ మనుషుల్ని ఉంచు.”
అక్ష., “ఇనుప రథాల్నీ.”