యెహెజ్కేలు 38:1-23

  • ఇశ్రాయేలు మీద గోగు దాడి (1-16)

  • గోగు మీద యెహోవా కోపం (17-23)

    • ‘నేను యెహోవానని జనాలు తెలుసుకుంటాయి’ (23)

38  యెహోవా వాక్యం మళ్లీ నా దగ్గరికి వచ్చి ఇలా అంది:  “మానవ కుమారుడా, మాగోగు దేశం వాడైన గోగుకు+ అంటే మెషెకు, తుబాలుల+ ముఖ్య ప్రధానుడికి* వ్యతిరేకంగా నీ ముఖం తిప్పి అతనికి వ్యతిరేకంగా ప్రవచించు.  ఇలా చెప్పు, ‘సర్వోన్నత ప్రభువైన యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: “మెషెకు, తుబాలుల ముఖ్య ప్రధానుడివైన* గోగూ, నేను నీకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాను.  నేను నిన్ను వెనక్కి తిప్పి, నీ దవడలకు కొక్కేలు తగిలించి+ నీ సైన్యమంతటితో పాటు, గుర్రాలతో పాటు, ఘనమైన వస్త్రాలు ధరించిన గుర్రపురౌతులతో పాటు, పెద్ద డాళ్లనూ చిన్న డాళ్లనూ* ఖడ్గాల్నీ పట్టుకొనివున్న పెద్ద సమూహంతో పాటు నిన్ను బయటికి తీసుకొస్తాను;+  వాళ్లలో పారసీక, ఇతియోపియా, పూతు+ సైనికులు ఉన్నారు, వాళ్లంతా చిన్న డాళ్లు, శిరస్త్రాణాలు ధరించి ఉన్నారు;  అలాగే గోమెరు, అతని సైన్యాలన్నీ, ఉత్తరాన సుదూర ప్రాంతాల నుండి తోగర్మా+ ఇంటివాళ్లు, వాళ్ల సైన్యాలన్నీ ఉన్నాయి. చాలా జనాలు నీతో ఉన్నాయి.+  “ ‘ “సిద్ధంగా ఉండు. నువ్వూ నీతో పాటు సమకూడిన సైన్యాలన్నీ సిద్ధపడి ఉండండి. నువ్వు వాళ్లకు సైన్యాధికారిగా* ఉంటావు.  “ ‘ “చాలా రోజుల తర్వాత నేను నీ మీద దృష్టి పెడతాను.* సంవత్సరాల చివర్లో నువ్వు ఖడ్గం నుండి విడిపించబడి తిరిగి తీసుకురాబడిన ప్రజల దేశం మీద దాడి చేస్తావు; వాళ్లు అనేక జనాల నుండి సమకూర్చబడి, ఎంతోకాలంగా పాడుబడివున్న ఇశ్రాయేలు పర్వతాల మీదికి తీసుకురాబడ్డారు. ఈ దేశ ప్రజలు జనాల నుండి తిరిగి తీసుకురాబడి, సురక్షితంగా నివసిస్తున్నారు.+  నువ్వూ, నీ సైన్యాలన్నీ, నీతో ఉన్న అనేక జనాలూ తుఫానులా వాళ్లమీదికి వస్తారు, మేఘాల్లా ఆ దేశాన్ని కమ్ముకుంటారు.” ’ 10  “సర్వోన్నత ప్రభువైన యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: ‘ఆ రోజున నీ హృదయంలో కొన్ని ఆలోచనలు పుడతాయి, నువ్వు ఒక దుష్ట పన్నాగం పన్నుతావు. 11  నువ్వు ఇలా అనుకుంటావు: “నేను ప్రాకారాలులేని గ్రామాలుగల దేశం మీద దాడి చేస్తాను.+ ప్రాకారాలు గానీ, అడ్డగడియలు గానీ, ద్వారాలు గానీ లేని గ్రామాల్లో సురక్షితంగా, నిశ్చింతగా నివసిస్తున్న వాళ్లందరి మీదికి వెళ్తాను.” 12  నువ్వు విస్తారమైన దోపుడుసొమ్మును, కొల్లసొమ్మును తీసుకోవాలని; ఇంతకుముందు పాడైపోయి ఇప్పుడు ప్రజలు నివసిస్తున్న ప్రాంతాల మీద దాడిచేయాలని;+ జనాల్లో నుండి తిరిగి సమకూర్చబడి,+ సంపదనూ వస్తువుల్నీ పోగుచేసుకుంటూ+ భూమి మధ్యలో నివసిస్తున్న జనాంగం మీద దాడిచేయాలని అనుకుంటావు. 13  “ ‘షేబవాళ్లు,+ దెదానువాళ్లు,+ తర్షీషు+ వర్తకులు, దాని యోధులందరూ* నీతో ఇలా అంటారు: “నువ్వు విస్తారమైన దోపుడుసొమ్ము, కొల్లసొమ్ము కోసం దాడి చేస్తున్నావా? వెండిబంగారాల్ని, సంపదను, వస్తువుల్ని తీసుకెళ్లడానికి, చాలా పెద్ద మొత్తంలో దోపుడుసొమ్మును కొల్లగొట్టడానికి నీ సైన్యాల్ని సమకూర్చావా?” ’ 14  “కాబట్టి మానవ కుమారుడా, నువ్వు గోగుతో ఇలా ప్రవచించు, ‘సర్వోన్నత ప్రభువైన యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: “నా ప్రజలైన ఇశ్రాయేలీయులు సురక్షితంగా నివసించే రోజున ఆ విషయం నీకు తెలియకుండా ఉంటుందా?+ 15  అప్పుడు నువ్వూ, నీతో ఉన్న దేశదేశాల ప్రజలంతా నీ స్థలం నుండి, అంటే ఉత్తరాన సుదూర ప్రాంతాల నుండి+ గుర్రాల మీద స్వారీచేస్తూ పెద్ద సమూహంలా, విస్తార సైన్యంలా వస్తారు.+ 16  మేఘాలు దేశాన్ని కప్పేసినట్టు, నువ్వు నా ప్రజలైన ఇశ్రాయేలీయుల మీదికి వస్తావు. గోగూ, చివరి రోజుల్లో నేను నిన్ను నా దేశం మీదికి రప్పిస్తాను;+ నేను జనాల కళ్లముందు నీ ద్వారా నన్ను నేను పవిత్రపర్చుకున్నప్పుడు అవి నన్ను తెలుసుకుంటాయి.” ’+ 17  “సర్వోన్నత ప్రభువైన యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: ‘నేను నా సేవకులైన ఇశ్రాయేలు ప్రవక్తల ద్వారా గతంలో మాట్లాడింది నీ గురించి కాదా? నువ్వు వాళ్ల మీదికి రప్పించబడతావని వాళ్లు ఎన్నో సంవత్సరాల పాటు ప్రవచించారు.’ 18  “సర్వోన్నత ప్రభువైన యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: ‘ఆ రోజున అంటే గోగు ఇశ్రాయేలు దేశం మీద దాడి చేసే ఆ రోజున నా గొప్ప ఉగ్రత రగులుకుంటుంది.+ 19  నేను రోషంతో, మండే కోపంతో మాట్లాడతాను; ఆ రోజున ఇశ్రాయేలు దేశంలో గొప్ప భూకంపం వస్తుంది. 20  నన్ను బట్టి సముద్రంలోని చేపలు, ఆకాశపక్షులు, అడవి జంతువులు, నేలమీద పాకే ప్రాణులన్నీ,* భూమ్మీదున్న మనుషులంతా భయంతో వణుకుతారు, పర్వతాలు కూలిపోతాయి,+ కొండ పేటులు పడిపోతాయి, ప్రతీ గోడ నేలకూలుతుంది.’ 21  “సర్వోన్నత ప్రభువైన యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: ‘నేను నా పర్వతాలన్నిటి మీద అతనికి వ్యతిరేకంగా ఖడ్గాన్ని రప్పిస్తాను. ప్రతీ వ్యక్తి ఖడ్గం అతని సహోదరుడి మీదికి వస్తుంది.+ 22  నేను తెగులుతో,+ రక్తపాతంతో అతనికి తీర్పు తీరుస్తాను; అతని మీద, అతని సైన్యాల మీద, అతనితో ఉన్న అనేక జనాల మీద ప్రచండ వర్షాన్ని, వడగండ్లను,+ అగ్నిగంధకాల్ని+ కురిపిస్తాను.+ 23  అప్పుడు నేను అనేక జనాల కళ్లముందు ఖచ్చితంగా నన్ను నేను మహిమపర్చుకుంటాను, పవిత్రపర్చుకుంటాను, నన్ను నేను తెలియజేసుకుంటాను; అప్పుడు నేను యెహోవానని వాళ్లు తెలుసుకుంటారు.’

అధస్సూచీలు

లేదా “ప్రధాన అధిపతికి.”
లేదా “ప్రధాన అధిపతివైన.”
లేదా “కేడెములనూ.” ఎక్కువగా విలుకాండ్రు వీటిని తీసుకెళ్లేవాళ్లు.
అక్ష., “కాపలావాడిగా.”
లేదా “నిన్ను రప్పిస్తాను.”
లేదా “కొదమ సింహాలన్నీ.”
లేదా “సరీసృపాలన్నీ.”