మత్తయి సువార్త 11:1-30

  • బాప్తిస్మమిచ్చే యోహానును మెచ్చుకోవడం (1-15)

  • స్పందించని తరాన్ని ఖండించడం (16-24)

  • వినయస్థుల మీద అనుగ్రహం చూపిస్తున్నందుకు యేసు తన తండ్రిని స్తుతించడం (25-27)

  • యేసు కాడి సేదదీర్పు ఇస్తుంది (28-30)

11  యేసు తన 12 మంది శిష్యులకు నిర్దేశాలు ఇచ్చాక, చుట్టుపక్కల నగరాల్లో బోధించడానికి, ప్రకటించడానికి వెళ్లాడు.+  చెరసాలలో ఉన్న యోహాను+ క్రీస్తు చేస్తున్న పనుల గురించి విన్నప్పుడు, తన శిష్యుల్ని పంపించి,+  “రాబోతున్న వ్యక్తివి నువ్వేనా? లేక ఇంకో వ్యక్తి కోసం మేము ఎదురుచూడాలా?” అని ఆయన్ని అడగమన్నాడు.+  అప్పుడు యేసు వాళ్లతో ఇలా అన్నాడు: “మీరు వింటున్నవాటి గురించి, చూస్తున్నవాటి గురించి వెళ్లి యోహానుకు చెప్పండి:  గుడ్డివాళ్లు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు,+ కుంటివాళ్లు నడుస్తున్నారు, కుష్ఠురోగులు+ శుద్ధులౌతున్నారు, చెవిటివాళ్లు వింటున్నారు, చనిపోయినవాళ్లు బ్రతికించబడుతున్నారు, పేదవాళ్లకు మంచివార్త చెప్పబడుతోంది.+  ఏ సందేహం లేకుండా నా మీద నమ్మకం ఉంచే వ్యక్తి సంతోషంగా ఉంటాడు.”+  యోహాను శిష్యులు వెళ్లిపోతున్నప్పుడు, యేసు అక్కడున్న ప్రజలతో యోహాను గురించి ఇలా చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు: “మీరు ఏం చూడడానికి ఎడారిలోకి వెళ్లారు?+ గాలికి ఊగుతున్న రెల్లునా? కాదు.+  మరైతే ఏం చూడడానికి వెళ్లారు? ఖరీదైన వస్త్రాలు వేసుకున్న వ్యక్తినా? కాదు. ఖరీదైన వస్త్రాలు వేసుకునేవాళ్లు రాజభవనాల్లో ఉంటారు.  మరైతే మీరు ఏం చూడడానికి వెళ్లారు? ఒక ప్రవక్తనా? అవును, నేను మీతో చెప్తున్నాను, అతను ప్రవక్త కన్నా చాలాచాలా గొప్పవాడు.+ 10  ‘ఇదిగో! నా సందేశకుణ్ణి నీకు ముందుగా పంపిస్తున్నాను, అతను నీ ముందు నీ మార్గాన్ని సిద్ధం చేస్తాడు’ అని రాయబడింది అతని గురించే.+ 11  నేను మీతో నిజంగా చెప్తున్నాను, స్త్రీలకు పుట్టినవాళ్లలో బాప్తిస్మమిచ్చే యోహాను కన్నా గొప్పవాడు లేడు. అయితే పరలోక రాజ్యంలో తక్కువవాడు అతని కన్నా గొప్పవాడు.+ 12  బాప్తిస్మమిచ్చే యోహాను రోజుల నుండి ఇప్పటివరకు ప్రజలు పరలోక రాజ్యాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకుని, దాన్ని చేరుకోవడానికి పట్టుదలగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. అలా పట్టుదలగా ప్రయత్నించేవాళ్లు దాన్ని చేరుకుంటున్నారు.+ 13  ఎందుకంటే, యోహాను కాలం వరకు ధర్మశాస్త్రం, ప్రవక్తల పుస్తకాలు అన్నీ ప్రవచించాయి;+ 14  మీకు ఒప్పుకునే మనసు ఉంటే, ‘రావాల్సిన ఏలీయా’ ఇతనే.+ 15  చెవులు ఉన్నవాడు వినాలి. 16  “కాబట్టి, ఈ తరంవాళ్లను నేను ఎవరితో పోల్చాలి?+ వాళ్లు సంతల్లో కూర్చొని తోటిపిల్లలతో ఇలా అనే చిన్నపిల్లల్లా ఉన్నారు: 17  ‘మేము మీ కోసం పిల్లనగ్రోవి ఊదాం, కానీ మీరు నాట్యం చేయలేదు; మేము ఏడ్పుపాట పాడాం, కానీ మీరు దుఃఖంతో గుండెలు బాదుకోలేదు.’ 18  బాప్తిస్మమిచ్చే యోహాను అందరిలా తింటూ తాగుతూ జీవించలేదు, అయినా ప్రజలు ‘అతనికి చెడ్డదూత* పట్టాడు’ అని అంటున్నారు. 19  మానవ కుమారుడు అందరిలాగే తింటూ తాగుతూ ఉన్నాడు,+ అయినా ప్రజలు ‘ఇదిగో! ఈయన తిండిబోతు, తాగుబోతు, పన్ను వసూలుచేసే వాళ్లకూ పాపులకూ స్నేహితుడు!’+ అని అంటున్నారు. అయితే ఒక వ్యక్తి చేసే నీతి పనులే అతను తెలివిగలవాడని చూపిస్తాయి.”+ 20  ఆయన ఏయే నగరాల్లో ఎక్కువ అద్భుతాలు చేశాడో, ఆ నగరాల్లోని ప్రజలు పశ్చాత్తాపపడలేదు. కాబట్టి ఆయన ఆ నగరాల్ని ఇలా నిందించడం మొదలుపెట్టాడు: 21  “కొరాజీనూ, నీకు శ్రమ! బేత్సయిదా, నీకు శ్రమ! ఎందుకంటే, మీ మధ్య జరిగిన శక్తివంతమైన పనులు తూరులో, సీదోనులో జరిగివుంటే వాటిలో ఉన్న ప్రజలు ఎప్పుడో పశ్చాత్తాపపడి, గోనెపట్ట కట్టుకుని, బూడిదలో కూర్చునేవాళ్లు.+ 22  కాబట్టి తీర్పు రోజున మీ పరిస్థితి తూరు, సీదోనుల పరిస్థితి కన్నా ఘోరంగా ఉంటుందని నేను మీతో చెప్తున్నాను.+ 23  కపెర్నహూమూ,+ నువ్వు ఆకాశమంత ఎత్తుగా హెచ్చించబడతావని అనుకుంటున్నావా? నువ్వు సమాధిలోకి* దిగిపోతావు.+ ఎందుకంటే నీ మధ్య జరిగిన శక్తివంతమైన పనులు సొదొమలో జరిగివుంటే అది ఈ రోజు వరకు నిలిచివుండేదే. 24  తీర్పు రోజున నీ పరిస్థితి సొదొమ పరిస్థితి కన్నా ఘోరంగా ఉంటుందని మీతో చెప్తున్నాను.”+ 25  ఆ సమయంలో యేసు ఇలా అన్నాడు: “తండ్రీ, ఆకాశానికీ భూమికీ ప్రభువా, అందరిముందు నేను నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను. ఎందుకంటే, నువ్వు తెలివిగలవాళ్లకు, మేధావులకు ఈ విషయాలు తెలియకుండా దాచిపెట్టి చిన్నపిల్లలకు వాటిని బయల్పర్చావు.+ 26  అవును తండ్రీ, అలా చేయడం నీకు నచ్చింది. 27  నా తండ్రి అన్నిటినీ నాకు అప్పగించాడు.+ కుమారుడు ఎవరో తండ్రికి తప్ప ఎవరికీ పూర్తిగా తెలీదు.+ అలాగే, తండ్రి ఎవరో కుమారుడికీ, ఆ కుమారుడు తండ్రిని ఎవరికి బయల్పర్చడానికి ఇష్టపడతాడో వాళ్లకూ తప్ప ఇంకెవరికీ పూర్తిగా తెలీదు.+ 28  భారం మోస్తూ అలసిపోయిన మీరంతా నా దగ్గరికి రండి, నేను మీకు సేదదీర్పును ఇస్తాను. 29  నేను సౌమ్యుడిని, వినయస్థుడిని*+ కాబట్టి నా కాడిని మీ మీద ఎత్తుకుని, నా దగ్గర నేర్చుకోండి; అప్పుడు మీరు* సేదదీర్పు పొందుతారు. 30  ఎందుకంటే నా కాడి మోయడానికి సులభంగా ఉంటుంది, నేను ఇచ్చే బరువు తేలిగ్గా ఉంటుంది.”

అధస్సూచీలు

పదకోశం చూడండి.
లేదా “హేడిస్‌​లోకి,” అంటే మానవజాతి సాధారణ సమాధిలోకి. పదకోశం చూడండి.
లేదా “దీనమనస్సు గలవాడిని.”
లేదా “మీ ప్రాణాలు.”