న్యాయాధిపతులు 5:1-31

  • దెబోరా, బారాకుల విజయ గీతం (1-31)

    • నక్షత్రాలు సీసెరాతో యుద్ధం చేశాయి (20)

    • కీషోను వాగు పొంగిపొర్లింది (21)

    • యెహోవాను ప్రేమిస్తున్నవాళ్లు ​సూర్యునిలా ఉంటారు (31)

5  ఆ రోజున దెబోరా,+ అబీనోయము కుమారుడైన బారాకుతో+ కలిసి ఇలా పాడింది:+   “స్వచ్ఛందంగా యుద్ధానికి వెళ్లిన ​ఇశ్రాయేలీయుల్ని బట్టి,+తమ వెంట్రుకలు విరబోసుకున్న* యోధుల్ని బట్టియెహోవాను స్తుతించండి!   రాజులారా, వినండి! పాలకులారా, ​ఆలకించండి! నేను యెహోవాకు పాటలు పాడతాను. ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవాను+ స్తుతిస్తూ పాటలు పాడతాను.*+   యెహోవా, నువ్వు శేయీరు నుండి ​వెళ్లినప్పుడు,+నువ్వు ఎదోము ప్రాంతం నుండి బయల్దేరినప్పుడు,భూమి వణికింది, ఆకాశం నీటిని ​కుమ్మరించింది,మేఘాలు నీటిని కుమ్మరించాయి.   యెహోవా ఎదుట* పర్వతాలు ​కరిగిపోయాయి,*+చివరికి సీనాయి కూడా ఇశ్రాయేలు ​దేవుడైన యెహోవా+ ఎదుట* ​కరిగిపోయింది.+   అనాతు కుమారుడైన షమ్గరు+ రోజుల్లో,యాయేలు+ రోజుల్లో, దారులు ​నిర్మానుష్యం అయ్యాయి;ప్రయాణికులు వేరే దారుల్లో వెళ్లారు.   ఇశ్రాయేలు గ్రామాల్లో ఎవ్వరూ లేరు;దెబోరానైన+ నేను బయల్దేరే వరకు, నేను ఇశ్రాయేలులో ఒక తల్లిగా లేచే వరకు ఎవ్వరూ లేరు.+   వాళ్లు కొత్త దేవుళ్లను ఎంచుకున్నారు;+అప్పుడు ద్వారాల దగ్గర యుద్ధం ​జరిగింది.+ 40,000 మంది ఇశ్రాయేలీయుల మధ్య,ఒక్క డాలు గానీ, ఈటె గానీ ​కనిపించలేదు.   ప్రజలతో కలిసి స్వచ్ఛందంగా వెళ్లిన+ఇశ్రాయేలు సైన్యాధికారుల+ పక్షాన నేను ఉన్నాను. యెహోవాను స్తుతించండి! 10  లేత రంగు గాడిదల మీద ప్రయాణించే వాళ్లారా,నాణ్యమైన తివాచీల మీద కూర్చునే వాళ్లారా,దారిలో నడిచే వాళ్లారా,ఆలోచించండి! 11  నీళ్లున్న చోట్లలో, పశువులకు నీళ్లు తోడే వాళ్ల మాటలు వినబడుతున్నాయి;అక్కడ వాళ్లు యెహోవా నీతికార్యాల్ని,ఇశ్రాయేలు గ్రామాల్లోని ఆయన ప్రజలు చేసిన నీతికార్యాల్ని చెప్పుకుంటున్నారు, అప్పుడు యెహోవా ప్రజలు ద్వారం ​దగ్గరికి వెళ్లారు. 12  దెబోరా,+ మేలుకో! మేలుకో! మేలుకొని ఒక పాట పాడు!+ బారాకూ, లే!+ అబీనోయము కుమారుడా, నీ బందీలను తీసుకెళ్లు! 13  అప్పుడు, మిగిలినవాళ్లు ప్రముఖుల ​దగ్గరికి వచ్చారు;బలవంతులకు వ్యతిరేకంగా యెహోవా ప్రజలు నా దగ్గరికి వచ్చారు. 14  ఎఫ్రాయిము నుండి వచ్చినవాళ్లు లోయలో ఉన్నారు;వాళ్లు నీ వెంట వస్తున్నారు, బెన్యామీనూ, వాళ్లు నీ ప్రజల మధ్య ఉన్నారు. సైన్యాధికారులు మాకీరు+ నుండి వెళ్లారు,సైనికుల్ని నియమించేవాళ్లు* ​జెబూలూను నుండి వెళ్లారు. 15  ఇశ్శాఖారులోని అధిపతులు దెబోరాతో కలిసి వెళ్లారు,ఇశ్శాఖారు దెబోరాతో పాటు వెళ్లినట్టే, బారాకూ+ ఆమెతోపాటు వెళ్లాడు. అతను లోయ మైదానంలోకి కాలినడకన పంపించబడ్డాడు.+ రూబేను కుటుంబాల వాళ్లు మాత్రం ఎటూ తేల్చుకోలేకపోయారు. 16  మందల కోసం కాపరులు వాయించే పిల్లన​గ్రోవి* స్వరం వింటూ+మీరు ఎందుకు రెండు బరువుల మధ్య కూర్చున్నారు? ఎందుకంటే రూబేను కుటుంబాల వాళ్లు ఎటూ తేల్చుకోలేకపోయారు. 17  గిలాదు యొర్దాను అవతలే ​నిలిచిపోయాడు;+దాను ఎందుకు ఓడల దగ్గరే ​ఉండిపోయాడు?+ ఆషేరు సముద్రతీరం దగ్గర ఖాళీగా కూర్చున్నాడు,అతను తన ఓడరేవుల దగ్గరే ​ఉండిపోయాడు.+ 18  జెబూలూను వాళ్లు, అలాగే నఫ్తాలి వాళ్లు,కొండలమీద+ తమ ప్రాణాలకు ​తెగించారు.+ 19  రాజులు వచ్చారు, యుద్ధం చేశారు;అప్పుడు కనాను రాజులు తానాకులో,మెగిద్దో నీళ్ల దగ్గర+ యుద్ధం చేశారు.+ వాళ్లు వెండిని దోపుడుసొమ్ముగా అస్సలు తీసుకెళ్లలేదు.+ 20  ఆకాశం నుండి నక్షత్రాలు యుద్ధం చేశాయి;అవి తమ కక్ష్యల నుండి సీసెరాకు వ్యతిరేకంగా పోరాడాయి. 21  కీషోను వాగు వాళ్లను కొట్టుకుపోయింది,+కీషోను వాగు పురాతన వాగు. నా ప్రాణమా,* నువ్వు శక్తిమంతుల్ని అణగదొక్కావు. 22  అతని యుద్ధ గుర్రాలు భీకరంగా దౌడు తీస్తుంటే,గుర్రాల డెక్కలు నేలను అదరగొట్టాయి.+ 23  యెహోవా దూత ఇలా అన్నాడు, ‘మేరోజును శపించు,అవును, దాని నివాసుల్ని శపించు, ఎందుకంటే వాళ్లు యెహోవాకు సహాయంగా రాలేదు,బలవంతులతో కలిసి యెహోవాకు సహాయంగా రాలేదు.’ 24  కేనీయుడైన హెబెరు+ భార్య యాయేలు+స్త్రీలందరిలో ఎక్కువగా ఆశీర్వదించబడినది;డేరాల్లో నివసిస్తున్న స్త్రీలందరిలో ఆమె ఎక్కువగా ఆశీర్వదించబడినది. 25  అతను నీళ్లు అడిగాడు; ఆమె అతనికి పాలు తెచ్చి ఇచ్చింది. అందమైన ఒక పెద్ద గిన్నెలో మీగడ పాలు* ఇచ్చింది.+ 26  ఆమె తన చేతితో డేరా మేకును,కుడిచేతితో పనివాడి చెక్కసుత్తిని ​అందుకుంది. ఆమె సీసెరాను సుత్తితో కొట్టింది, అతని తలను చితగ్గొట్టింది,అతని కణతల్ని పగలగొట్టి, పొడిచింది.+ 27  ఆమె పాదాల మధ్య అతను కుప్పకూలాడు, కదలకుండా పడి ఉన్నాడు;ఆమె పాదాల మధ్య అతను కుప్పకూలి, పడిపోయాడు;కుప్పకూలిన చోటే అతను చనిపోయాడు. 28  కిటికీలో నుండి ఒక స్త్రీ బయటికి చూసింది,కిటికీ జాలీలో నుండి సీసెరా తల్లి చూసింది,‘అతని రథం ఇంకా రావట్లేదేంటి? అతని రథాల చప్పుడు ఇంకా వినిపించడం లేదేంటి?’+ 29  ఆమె దగ్గరున్న ప్రముఖ స్త్రీలలో అత్యంత తెలివిగలవాళ్లు ఆమెకు జవాబిస్తారు;అవును, ఆమె కూడా తనలోతాను ఇలా అనుకుంటుంది, 30  ‘వాళ్లు దోపుడుసొమ్మును పంచుకుంటున్నారేమో,ప్రతీ యోధుడికి ఒక అమ్మాయి, ఇద్దరు అమ్మాయిలు;సీసెరాకు రంగు వేసిన గుడ్డ, అవును, రంగు వేసిన గుడ్డ;దోచుకునేవాళ్ల మెడల కోసం బుట్టాపని* చేసిన వస్త్రం, రంగు వేసిన గుడ్డ, బుట్టాపని చేసిన రెండు వస్త్రాలుదోపుడుసొమ్ముగా దొరికివుంటాయి.’ 31  కాబట్టి, యెహోవా, నీ శత్రువులందరూ నాశనమవ్వాలి,+కానీ నిన్ను ప్రేమించేవాళ్లు సూర్యునిలా ప్రకాశించాలి.” దేశం ఆ తర్వాత 40 సంవత్సరాల పాటు ప్రశాంతంగా ఉంది.+

అధస్సూచీలు

ఇది బహుశా దేవునికి చేసుకున్న మొక్కుబడికి లేదా సమర్పణకు సూచన.
లేదా “సంగీతం వాయిస్తాను.”
అక్ష., “ముఖం ఎదుట.”
లేదా “కంపించాయి” అయ్యుంటుంది.
అక్ష., “ముఖం ఎదుట.”
లేదా “లేఖికుని పరికరాల్ని ఉపయోగించేవాళ్లు” అయ్యుంటుంది.
అంటే, ఫ్లూటు.
పదకోశం చూడండి.
లేదా “మీగడ.”
అంటే, ఎంబ్రాయిడరీ.