యోహాను సువార్త 16:1-33

  • యేసు శిష్యులు చనిపోవాల్సి రావచ్చు (1-4ఎ)

  • పవిత్రశక్తి పనులు (4బి-16)

  • శిష్యుల దుఃఖం సంతోషంగా మారుతుంది (17-24)

  • యేసు లోకాన్ని జయించాడు (25-33)

16  “మీరు తడబడకూడదని ఈ విషయాలు మీకు చెప్పాను.  ప్రజలు మిమ్మల్ని సమాజమందిరం నుండి వెలివేస్తారు.+ నిజానికి, మిమ్మల్ని చంపే+ ప్రతీ ఒక్కరు తాను దేవునికి పవిత్రసేవ చేస్తున్నానని అనుకునే సమయం రాబోతుంది.  వాళ్లు తండ్రిని గానీ నన్ను గానీ తెలుసుకోలేదు కాబట్టి అలా చేస్తారు.+  ఇవి జరిగే సమయం వచ్చినప్పుడు, నేను వీటి గురించి మీకు చెప్పానని మీరు గుర్తుచేసుకునేలా ఈ విషయాలు మీకు చెప్పాను.+ “మొదట్లో నేను ఈ విషయాలు మీకు చెప్పలేదు, ఎందుకంటే అప్పుడు నేను మీతో ఉన్నాను.  కానీ ఇప్పుడు, నన్ను పంపించిన ఆయన దగ్గరికి వెళ్తున్నాను;+ అయినాసరే మీలో ఎవ్వరూ, ‘నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు?’ అని నన్ను అడగట్లేదు.  అయితే నేను ఈ విషయాలు మీకు చెప్పడం వల్ల మీ హృదయాలు దుఃఖంతో నిండిపోయాయి.  అయినా, నేను చెప్తున్నది నిజం; నేను వెళ్లేది మీ మంచి కోసమే. ఎందుకంటే నేను వెళ్లకపోతే ఆ సహాయకుడు+ మీ దగ్గరికి రాడు; కానీ నేను వెళ్తే, ఆ సహాయకుణ్ణి మీ దగ్గరికి పంపిస్తాను.  ఆ సహాయకుడు వచ్చినప్పుడు పాపం గురించి, నీతి గురించి, తీర్పు గురించి లోకానికి ఒప్పింపజేసే రుజువుల్ని ఇస్తాడు:  లోకం నా మీద విశ్వాసం చూపించట్లేదు+ కాబట్టి ముందుగా పాపం గురించిన రుజువుల్ని;+ 10  నేను తండ్రి దగ్గరికి వెళ్తున్నాను, తర్వాత మీరు నన్ను చూడరు కాబట్టి నీతి గురించిన రుజువుల్ని; 11  ఈ లోక పరిపాలకునికి తీర్పు తీర్చబడింది+ కాబట్టి తీర్పు గురించిన రుజువుల్ని ఇస్తాడు. 12  “నేను మీకు చెప్పాల్సిన విషయాలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, కానీ ఇప్పుడు మీరు వాటిని అర్థం చేసుకోలేరు. 13  అయితే ఆ సహాయకుడు* వచ్చినప్పుడు అంటే సత్యాన్ని వెల్లడిజేసే పవిత్రశక్తి వచ్చినప్పుడు, మీరు సత్యాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకునేలా సహాయం చేస్తూ మిమ్మల్ని నడిపిస్తాడు. ఎందుకంటే ఆ సహాయకుడు తనంతట తాను ఏదీ మాట్లాడడు కానీ తాను విన్నవాటినే మాట్లాడతాడు; జరగబోయే విషయాల్ని మీకు ప్రకటిస్తాడు.+ 14  ఆ సహాయకుడు నన్ను మహిమపరుస్తాడు,+ ఎందుకంటే నా దగ్గర విన్న విషయాల్నే మీకు ప్రకటిస్తాడు.+ 15  నా తండ్రి దగ్గర ఉన్నవన్నీ నావే.+ అందుకే, నా దగ్గర విన్న విషయాల్నే ఆ సహాయకుడు మీకు ప్రకటిస్తాడని చెప్పాను. 16  కొంతకాలం తర్వాత మీరు ఇక నన్ను చూడరు,+ అయితే ఇంకొంతకాలం తర్వాత మీరు నన్ను చూస్తారు.” 17  అప్పుడు ఆయన శిష్యుల్లో కొంతమంది, “ఈయన, ‘కొంతకాలం తర్వాత మీరు ఇక నన్ను చూడరు, అయితే ఇంకొంతకాలం తర్వాత మీరు నన్ను చూస్తారు,’ ‘ఎందుకంటే నేను తండ్రి దగ్గరికి వెళ్తున్నాను’ అని ఎందుకు అంటున్నాడు?” అని చెప్పుకున్నారు. 18  వాళ్లు, “ ‘కొంతకాలం’ అని చెప్పడంలో ఈయన ఉద్దేశం ఏంటి? ఈయన దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడో మనకు తెలియట్లేదే” అని అనుకున్నారు. 19  వాళ్లు తనను ఏదో అడగాలనుకుంటున్నారని తెలిసి యేసు వాళ్లతో ఇలా అన్నాడు: “ ‘కొంతకాలం తర్వాత మీరు ఇక నన్ను చూడరు, అయితే ఇంకొంతకాలం తర్వాత మీరు నన్ను చూస్తారు’ అని నేను చెప్పినందుకు మీరు ఒకరినొకరు ప్రశ్నించుకుంటున్నారా? 20  నేను చాలా ఖచ్చితంగా మీతో చెప్తున్నాను: మీరు ఏడుస్తారు, దుఃఖపడతారు కానీ లోకం మాత్రం సంతోషిస్తుంది; మీరు దుఃఖపడతారు కానీ మీ దుఃఖం సంతోషంగా మారుతుంది.+ 21  బిడ్డను కనే సమయం వచ్చినప్పుడు స్త్రీ వేదన పడుతుంది. అయితే బిడ్డను కన్న తర్వాత, ఆ బిడ్డను చూసిన ఆనందంలో ఇక ఆ బాధను గుర్తుచేసుకోదు. 22  అలాగే మీరు కూడా ఇప్పుడు దుఃఖపడుతున్నారు; కానీ నేను మిమ్మల్ని మళ్లీ కలుస్తాను,* అప్పుడు మీ హృదయాలు ఆనందంతో ఉప్పొంగుతాయి,+ మీ ఆనందాన్ని ఎవ్వరూ తీసేయలేరు. 23  ఆ రోజు మీరు నన్ను ఏ ప్రశ్నా అడగరు. మీరు నా పేరున తండ్రిని ఏది అడిగినా+ ఆయన దాన్ని మీకు ఇస్తాడని+ నేను చాలా ఖచ్చితంగా మీతో చెప్తున్నాను. 24  ఇప్పటివరకు మీరు నా పేరున ఏదీ అడగలేదు. అడగండి, మీరు దాన్ని పొందుతారు; అప్పుడు మీ సంతోషం సంపూర్ణం అవుతుంది. 25  “నేను ఉదాహరణల రూపంలో మీకు ఈ విషయాలు చెప్పాను. అయితే ఒక సమయం రాబోతుంది, అప్పుడు నేను ఇక ఉదాహరణల రూపంలో కాకుండా స్పష్టంగా తండ్రి గురించి మీకు చెప్తాను. 26  ఆ రోజు మీరు తండ్రిని నా పేరున వేడుకుంటారు; అయితే దానర్థం, నేను మీకోసం తండ్రిని వేడుకుంటానని కాదు. 27  స్వయంగా తండ్రే మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు;* ఎందుకంటే మీరు నన్ను ప్రేమించారు,*+ నేను దేవుని ప్రతినిధిగా వచ్చానని నమ్మారు.+ 28  నేను తండ్రి ప్రతినిధిగా లోకంలోకి వచ్చాను. ఇప్పుడు లోకాన్ని విడిచిపెట్టి తండ్రి దగ్గరికి వెళ్తున్నాను.”+ 29  ఆయన శిష్యులు ఇలా అన్నారు: “ఇదిగో! ఇప్పుడు నువ్వు ఉదాహరణలు ఉపయోగించకుండా స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నావు. 30  నీకు అన్ని విషయాలు తెలుసని, మాలో ఎవ్వరూ ఏ ప్రశ్నా నిన్ను అడగాల్సిన అవసరం లేదని ఇప్పుడు మాకు అర్థమైంది. నువ్వు దేవుని దగ్గర నుండి వచ్చావని దీన్నిబట్టి మేము నమ్ముతున్నాం.” 31  అప్పుడు యేసు వాళ్లతో ఇలా అన్నాడు: “మీరు ఇప్పుడు నమ్ముతున్నారా? 32  ఇదిగో! మీలో ప్రతీ ఒక్కరు తమతమ ఇళ్లకు పారిపోయి, నన్ను ఒంటరిగా విడిచిపెట్టే సమయం రాబోతుంది.+ నిజానికి అది ఇప్పటికే వచ్చేసింది. అయితే నా తండ్రి నాతోపాటు ఉన్నాడు కాబట్టి నేను ఒంటరివాణ్ణి కాదు.+ 33  నా వల్ల మీరు శాంతి పొందాలని మీకు ఈ విషయాలు చెప్పాను.+ లోకంలో మీకు శ్రమలు వస్తాయి, అయితే ధైర్యం తెచ్చుకోండి! నేను లోకాన్ని జయించాను.”+

అధస్సూచీలు

పవిత్రశక్తిని ఒక వ్యక్తిలా వర్ణిస్తూ యేసు “సహాయకుడు” (గ్రీకులో పుంలింగ పదం) అనే పదం ఉపయోగించాడు. పవిత్రశక్తి అనేది వ్యక్తి కాదు శక్తి మాత్రమే. దీనికి గ్రీకు భాషలో నపుంసక లింగాన్ని ఉపయోగిస్తారు.
అక్ష., “చూస్తాను.”
లేదా “తండ్రికి మీమీద అనురాగం ఉంది.”
లేదా “మీకు నామీద అనురాగం ఉంది.”