యిర్మీయా 9:1-26

  • యిర్మీయా తీవ్ర ఆవేదన (1-3ఎ)

  • యెహోవా యూదాను లెక్క అడగడం (3బి-16)

  • యూదాను బట్టి విలపించడం (17-22)

  • యెహోవాను తెలుసుకోవడాన్ని బట్టి గొప్పలు చెప్పుకోవాలి (23-26)

9  నా తల బావిలా,నా కళ్లు కన్నీటి ఊటలా ఉంటే ఎంత బావుండు!+ అప్పుడు నా ప్రజల్లో హతులైనవాళ్ల గురించినేను రాత్రింబగళ్లు ఏడుస్తాను.   బస చేయడానికి ఎడారిలో నాకో స్థలం ఉంటే ఎంత బావుండు! అప్పుడు నేను నా ప్రజల్ని విడిచి దూరంగా వెళ్తాను;ఎందుకంటే వాళ్లంతా వ్యభిచారులు,+ మోసగాళ్ల ముఠా.   వాళ్లు తమ నాలుకను విల్లులా వంచుతారు;దేశంలో నమ్మకత్వానికి బదులు అబద్ధమే రాజ్యమేలుతోంది.+ “వాళ్లు అంతకంతకూ నీచంగా తయారౌతున్నారు,నన్ను ఏమాత్రం లెక్కచేయట్లేదు”+ అని యెహోవా ప్రకటిస్తున్నాడు.   “ప్రతీ ఒక్కరు తమ పొరుగువాడి విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి,సొంత సహోదరుణ్ణి కూడా నమ్మకండి. ఎందుకంటే ప్రతీ సహోదరుడు నమ్మకద్రోహి,+ ప్రతీ పొరుగువాడు లేనిపోనివి కల్పించి చెప్పేవాడు.+   ప్రతీ వ్యక్తి తన పొరుగువాణ్ణి మోసం చేస్తున్నాడు,ఒక్కరూ నిజం మాట్లాడట్లేదు. వాళ్లు తమ నాలుకకు అబద్ధాలాడడం నేర్పించారు.+ తప్పులు చేసీచేసీ అలసిపోతున్నారు.   నువ్వు మోసం మధ్య జీవిస్తున్నావు. వాళ్లు మోసం చేయడంలో మునిగిపోయి నన్ను తెలుసుకోవడానికి ఇష్టపడలేదు” అని యెహోవా అంటున్నాడు.   కాబట్టి సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా ఇలా చెప్తున్నాడు: “నేను వాళ్లను కొలిమిలో వేసి శుద్ధి చేస్తాను,+నా ప్రజల కూతురికి నేను ఇంతకన్నా ఏం చేయగలను?   వాళ్ల నాలుక ప్రాణాలు తీసే బాణం, అది మోసపు మాటలు మాట్లాడుతుంది. ఒక వ్యక్తి తన పొరుగువానితో పైకి శాంతిగా మాట్లాడతాడు,కానీ లోపల అతని మీద కుట్ర పన్నుతాడు.”   యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: “ఇలాంటి పనులు చేసినందుకు నేను వాళ్లను లెక్క అడగవద్దా? ఇలాంటి దేశం మీద నేను పగ తీర్చుకోవద్దా?+ 10  నేను పర్వతాల గురించి ఏడుస్తాను, విలపిస్తాను,ఎడారిలోని పచ్చిక మైదానాల గురించి శోకగీతం పాడతాను,ఎందుకంటే అవి కాల్చేయబడ్డాయి,ఏ మనిషీ వాటి మీదుగా వెళ్లట్లేదు, పశువుల అరుపులు వినబడట్లేదు, ఆకాశపక్షులు ఎగిరిపోయాయి, జంతువులు పారిపోయాయి; ఇక లేవు.+ 11  నేను యెరూషలేమును రాళ్లకుప్పలా,+ నక్కలకు నివాస స్థలంగా చేస్తాను,+యూదా నగరాల్ని ఒక్క నివాసి కూడా లేని నిర్జన ప్రదేశాలుగా మారుస్తాను.+ 12  దీన్ని అర్థం చేసుకునేంత తెలివి ఎవరికుంది? ఈ మాటల్ని ప్రకటించేలా యెహోవా వాటిని ఎవరికి చెప్పాడు? దేశం ఎందుకు నశించిపోయింది? ఎవ్వరూ దాని గుండా వెళ్లకుండాఎడారిలా ఎందుకు ఎండిపోయింది?” 13  యెహోవా ఇలా జవాబిచ్చాడు: “ఎందుకంటే నేను వాళ్లకు ఇచ్చిన నా ధర్మశాస్త్రాన్ని* వాళ్లు తిరస్కరించారు, దాన్ని అనుసరించలేదు, నా మాట వినలేదు. 14  బదులుగా వాళ్లు మొండిగా తమకు నచ్చిందే చేశారు,+ తమ తండ్రులు నేర్పించినట్టు బయలు విగ్రహాల్ని అనుసరించారు.+ 15  కాబట్టి ఇశ్రాయేలు దేవుడూ సైన్యాలకు అధిపతీ అయిన యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: ‘నేను ఈ ప్రజలతో మాచిపత్రి* తినిపిస్తాను, విషం కలిపిన నీళ్లు తాగిస్తాను.+ 16  వాళ్లకు గానీ వాళ్ల తండ్రులకు గానీ తెలియని దేశాల మధ్యకు వాళ్లను చెదరగొడతాను,+ నేను వాళ్లను పూర్తిగా తుడిచిపెట్టేంతవరకు వాళ్ల వెనక ఖడ్గాన్ని పంపిస్తాను.’+ 17  సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు:‘అవగాహనతో ప్రవర్తించండి. శోకగీతాలు పాడే స్త్రీలను,+నైపుణ్యంగల స్త్రీలను పిలిపించండి. 18  వాళ్లు త్వరగా వచ్చి మన కోసం విలాపగీతం పాడాలి.అప్పుడు మన కళ్లలో నుండి కన్నీళ్లు ధారలా ప్రవహిస్తాయి,మన కనురెప్పల నుండి కన్నీటి చుక్కలు రాలతాయి.+ 19  ఎందుకంటే సీయోను నుండి విలాప శబ్దం వినిపిస్తోంది:+ “అయ్యో, మనం నశించిపోయామే! మనం ఇంత ఘోరంగా అవమానం పొందామే! మనం దేశాన్ని విడిచిపెట్టాల్సి వచ్చిందే, శత్రువులు మన ఇళ్లను కూలగొట్టారే.”+ 20  స్త్రీలారా, యెహోవా మాట వినండి. మీ చెవి ఆయన నోటి మాటను అంగీకరించాలి. మీ కూతుళ్లకు ఈ విలాపగీతం నేర్పించండి,ఒకరికొకరు ఈ శోకగీతం నేర్పించుకోండి.+ 21  ఎందుకంటే వీధుల్లో నుండి పిల్లల్ని,సంతవీధుల్లో నుండి యువకుల్ని తీసుకెళ్లిపోవడానికి+మన కిటికీల గుండా మరణం వచ్చింది;అది మన పటిష్ఠమైన బురుజుల్లోకి ప్రవేశించింది.’ 22  నువ్విలా చెప్పు, ‘యెహోవా ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు: “ప్రజల శవాలు పొలంలో పెంటలా పడివుంటాయి,కోతకోస్తున్న వాడి వెనక పనలు వరుసగా పడివున్నట్టు అవి పడివుంటాయి.వాటిని పోగుచేసేవాళ్లు ఎవరూ ఉండరు.” ’ ”+ 23  యెహోవా ఇలా చెప్తున్నాడు: “తెలివిగలవాడు తన తెలివి గురించి,బలవంతుడు తన బలం గురించి,ధనవంతుడు తన ధనం గురించి గొప్పలు చెప్పుకోకూడదు.”+ 24  “గొప్పలు చెప్పుకునేవాడు, నా గురించిన లోతైన అవగాహన, నా గురించిన జ్ఞానం కలిగి ఉండడాన్ని బట్టి,+భూమ్మీద విశ్వసనీయ ప్రేమ చూపిస్తూ నీతిన్యాయాలు జరిగిస్తున్న యెహోవాను నేనే+ అని తెలుసుకోవడాన్ని బట్టి గొప్పలు చెప్పుకోవాలి,ఈ విషయాల్లో నేను సంతోషిస్తాను”+ అని యెహోవా అంటున్నాడు. 25  “ఇదిగో! నేను లెక్క అడిగే రోజులు వస్తున్నాయి” అని యెహోవా ప్రకటిస్తున్నాడు; “సున్నతి చేయించుకుని కూడా సున్నతిలేని వాళ్లలా ఉన్నవాళ్లను నేను లెక్క అడుగుతాను;+ 26  ఐగుప్తును,+ యూదాను,+ ఎదోమును,+ అమ్మోనీయుల్ని,+ మోయాబును,+ కణతల పక్క వెంట్రుకల్ని గొరిగించుకున్న ఎడారి నివాసులందర్నీ+ నేను లెక్క అడుగుతాను; ఎందుకంటే దేశాల ప్రజలందరూ సున్నతి లేనివాళ్లు, ఇశ్రాయేలు ఇంటివాళ్లంతా హృదయ సున్నతి లేనివాళ్లు.”+

అధస్సూచీలు

లేదా “ఉపదేశాన్ని.”
పదకోశం చూడండి.