Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Indise sa mga Pulong sa Bibliya

A

ABBA

, Rom 8:15 kita nagatawag: A., Amahan!

ABEL

, Gen 4:8 gipatay ni Cain si A.

Mat 23:35 dugo sa matarong nga si A.

ABIABIHA

, 1Pe 4:9 A. nga walay pagbagulbol

ABIABIHON

, 3Ju 8 obligasyon nato nga a. sila

ABIGAIL

, 1Sa 25:3 si A. maalamon ug guwapa

ABOG

, Gen 2:7 giporma ang tawo sa a.

Gen 3:19 a. ka ug sa a. ka mobalik

Sal 103:14 ginahinumdoman nga kita a.

Isa 40:15 nasod nipis nga a. sa timbangan

ABRAHAM

, Gen 21:12 Diyos miingon kang A.

2Cr 20:7 imong higala si A.

Mat 22:32 Diyos ni A., Diyos sa mga buhi

Rom 4:3 A. nagpakitag pagtuo, matarong

ACAN

, Jos 7:1 si A. nagkuhag pipila

ADAN

, Gen 5:5 A. nabuhi ug 930 ka tuig, ug namatay

1Co 15:22 kang A. ang tanan nangamatay

1Co 15:45 kataposang A. nahimong

1Ti 2:14 A. wala malimbongi, apan ang babaye

ADLAW

, Jos 10:12 A., pondo ibabaw sa Gabaon

Sal 84:10 usa ka a. sa hawanan mas maayo

Eze 4:6 Usa ka a. alang sa usa ka tuig

Mat 24:29 human sa kasakitan, a. mongitngit

Buh 2:20 a. mongitngit

2Pe 3:8 usa ka a. samag 1,000 ka tuig

ADLAWA

, Mat 24:36 a. ug orasa walay nahibalo

ADLAWNG NATAWHAN

, Gen 40:20 a. sa Paraon

Mat 14:6 dihang gisaulog ang a. ni Herodes

ADLAW NI JEHOVA

, Joe 2:1 moabot ang a.! Duol na!

Am 5:18 unsay kahulogan sa a. kaninyo?

Sof 1:14 dakong a. duol na! Kini duol na

1Te 5:2 a. moabot samag kawatan

2Te 2:2 nia na ang a.

2Pe 3:12 naghunahuna sa presensiya sa a.

ADMINISTRASYON

, Efe 1:10 magtukod ug a.

AGALON

, Mat 6:24 Walay makaalagad sa duha ka a.

Mat 9:38 A. magpadalag dugang mangangani

Rom 14:4 ang iyang a. ray makahukom kon

Col 4:1 naa sab moy A. sa langit

AGILA

, Isa 40:31 manglupad nga may pako sa a.

AGTANG

, Eze 3:9 a. gahi pa sa batong santik

Eze 9:4 markahi ang a. sa mga tawo

AHOS

, Num 11:5 Gimingaw mi sa bombay, ug a.!

AKUSAHIG

, Tit 1:7 tigdumala wala a. bisan unsa

AKUSASYON

, 1Ti 5:19 a. batok sa tigulang

ALAGAD

, Isa 42:1 a. nga akong gipaluyohan!

Isa 65:13 akong a. mangaon, apan kamo

ALAGAD SA TEMPLO

, Esd 8:20 a. gihatag

ALAGARA

, 1Cr 28:9 a. sa bug-os kasingkasing

Sal 100:2 A. si Jehova uban ang pagsadya

ALAGARAN

, Jos 24:15 pagpili kinsay inyong a.

ALAOT

, Isa 5:20 A. nag-ingong daotan ang maayo

1Co 9:16 a. kon dili ipahayag ang

Pin 12:12 A. ang yuta ug dagat

ALELUYA

. Tan-awa ang DAYEGA SI JAH.

ALFA

, Pin 1:8 ang A. ug ang Omega

ALISTO

, 1Pe 4:7 a. kanunay sa pag-ampo

ALKOHOLIKONG ILIMNON

, Pr 20:1 a. dili mapugngan

AMAHAN

, Gen 2:24 mobiya sa a. ug inahan

Sal 2:7 karon ako nahimong imong a.

Sal 89:26 Ikaw akong A., akong Diyos

Sal 103:13 a. nga nagpakitag kaluoy, si Jehova

Mat 6:9 A. nga anaa sa langit, balaanon unta

Mat 23:9 Ayaw tawgang a. bisan kinsa sa yuta

Luc 2:49 dinhi ko makita sa balay sa A.

Luc 15:20 a. midagan ug migakos sa anak

Ju 5:20 A. gipakita sa Anak ang tanang gibuhat

Ju 10:30 Ako ug ang A. usa ra

Ju 14:6 Walay makaadto sa A. kon dili kanako

Ju 14:9 nakakita kanako nakakita sa A.

Ju 14:28 A. labaw pa kay kanako

Ju 14:28 malipay nga moadto ko sa A.

AMAHANG

, Isa 9:6 tawgong A. Walay Kataposan

AMANG

, Isa 35:6 dila sa a. mosinggit

Mat 15:31 ang mga a. nakasulti na

AMEN

, Deu 27:15 tibuok katawhan motubag, A.!

1Co 14:16 A. sa imong mga pagpasalamat

2Co 1:20 pinaagi kaniya A. ginaingon sa Diyos

AMOT

, 2Cr 31:10 gisugdan nilag dala ang a.

ANA

, Luc 2:36, 37 propeta nga si A., 84 anyos

ANAK

, Gen 6:2 a. sa Diyos nangasawa

1Sa 8:3 iyang a. wala mosubay sa dalan

Job 38:7 a. sa Diyos misinggit sa pagdayeg

Sal 2:12 Pasidunggi ang a., aron ang Diyos

Pr 13:24 nagpugong sa bunal nagdumot sa a.

Pr 15:20 a. nga maalamon makapalipay

Isa 54:13 tanan nimong a. tinudloan ni Jehova

Isa 66:8 Zion nanganak ug mga a.

Joe 2:28 a. nga lalaki ug babaye managna

Mat 3:17 Kini ang akong A., ang gihigugma

Rom 8:14 gigiyahan sa espiritu, a. sa Diyos

Rom 8:21 kagawasan sa mga a. sa Diyos

1Co 7:14 inyong mga a. hugaw, apan karon

2Co 6:18 mahimong akong a. nga lalaki ug babaye

2Co 12:14 a. dili magtigom para sa ginikanan

Efe 6:1 a., magmasinugtanon sa ginikanan

1Ju 3:2 kita mga a. na sa Diyos

ANAK NGA BABAYE

, Luc 8:49 Patay na imong a.

Buh 21:9 upat ka a. nga dalaga nanagna

ANAK SA TAWO

, Dan 7:13 a. uban sa mga panganod

Mat 10:23 hangtod moabot ang A.

Luc 21:27 makita ang A. diha sa panganod

ANANIAS

, Buh 5:1 A., uban sa iyang asawa si Sapira

ANDAM

, Ex 19:8 A. ming mobuhat sa

Mat 24:44 kinahanglang a. kanunay

Efe 6:15 maayong balita, a. isangyaw

2Ti 3:17 a. sa matag maayong buhat

ANDAM MOKAT-ON

, Buh 17:11 mas a. kay sa

ANGHEL

, Gen 28:12 a. nagsaka-kanaog

2Ha 19:35 a. gipatay ang 185,000

Job 4:18 pangitaag sayop ang iyang mga a.

Sal 34:7 a. ni Jehova nagkampo libot

Dan 3:28 nagpadala sa iyang a. sa pagluwas

Os 12:4 [Jacob] nakiglayog sa a.

Mat 13:41 Ipadala iyang mga a., ilang tigomon

Mat 22:30 mahisama sa mga a. sa langit

Mat 24:31 a. tigomon ang mga pinili

Buh 5:19 gibuksan sa a. ang bilanggoan

Buh 12:11 nagpadala sa a. ug nagluwas kanako

1Co 4:9 teatro alang sa mga a.

1Co 6:3 hukman nato ang mga a.?

Heb 13:2 wala mahibalo nga nag-abiabig mga a.

1Pe 1:12 mga a. gustong mahibalo

Jud 6 mga a. wala magpabilin sa orihinal

ANGKLA

, Heb 6:19 paglaom samag a. sa kinabuhi

ANIHON

, Os 8:7 hangin gipugas, unos a.

Gal 6:7 unsay gipugas, maoy a.

ANIHONON

, Mat 9:37 daghan ang a., apan diyutay

ANINO

, 1Cr 29:15 mga adlaw samag a.

Col 2:17 a. sa butang nga moabot

ANSIYANO

, Tit 1:5 pagtudlog mga a.

ANTIKRISTO

, 1Ju 2:18 daghan na karon ang a.

APAN-APAN

, Isa 40:22 molupyo samag mga a.

APING

, Mat 5:39 mosagpa sa tuong a., itahan pikas

APOHAN

, 1Ti 5:4 ihatag kon unsay angay sa a.

APOLOS

, Buh 18:24 A., larinong manulti

APOSTASYA

, 2Te 2:3 hangtod dili moabot ang a.

APOSTATA

, Pr 11:9 a. magpahinabog kadaot

APOSTOLES

, Mat 10:2 kini ang iyang 12 ka a.

Buh 15:6 a. ug ansiyano nagtigom aron susihon

1Co 15:9 ako ang labing ubos sa a.

2Co 11:5 maayong laki nga mga a.

AQUILA

, Buh 18:2 Hudiyo nga ginganlag A.

ARARAT

, Gen 8:4 arka nahiluna sa A.

AREOPAGO

, Buh 17:22 Pablo mibarog sa A.

ARKA

, Gen 6:14 Paghimog a.

ARKANGHEL

, 1Te 4:16 tingog ingong a.

Jud 9 si Miguel nga a. nakiglalis sa

ARMADURA

, Efe 6:11 Isul-ob ang kompletong a.

Efe 6:13 kompletong a.

ARMAGEDON

, Pin 16:16 gitawag sa Hebreohanon A.

ARTEMIS

, Buh 19:34 misinggit: Bantogan si A.!

ASAWA

, Gen 2:24 moipon sa iyang a.

1Ha 11:3 700 ka a. ug 300

Pr 5:18 maglipay sa a. dihang batan-on pa

Pr 12:4 maayong a. korona sa bana

Pr 18:22 nakakitag maayong a., nakadawat

Pr 21:19 palaaway ug makalagot nga a.

Pr 31:10 Kinsay nakakitag maayong a.?

Ecc 9:9 Kalipayi ang kinabuhi uban sa a.

Mal 2:15 pagluib sa a. sa pagkabatan-on

1Co 7:2 lalaki magbatog kaugalingong a.

1Co 9:5 kuyogon ang magtutuong a.

Efe 5:22 a. magpasakop sa bana

Efe 5:28 a. higugmaon sama sa kaugalingon

ASIN

, Gen 19:26 nahimong estatuwa nga a.

Mat 5:13 Kamo ang a. sa yuta

Col 4:6 sinultihan tinimplahag a.

ASNA

, Num 22:28 gipasulti ni Jehova ang a.

ASNO

, Zac 9:9 imong hari nagsakay sa a.

ASTROLOGO

, Mat 2:1 a. miabot sa Jerusalem

ATABAY

, Pr 5:15 Inom sa kaugalingong a.

ATIMANON

, Nah 1:7 A. niya kadtong modangop niya

AWAY

, Pr 17:14 dili pa modako ang a., biya na

AWIT

, Neh 12:46 a. sa pagdayeg ug pagpasalamat

Sal 98:1 Pag-awit kang Jehova ug bag-ong a.

Buh 16:25 Pablo ug Silas nagdayeg pinaagig a.

Col 3:16 a. sa pagsimba giawit

AWTORIDAD

, Mat 28:18 tanang a. gihatag na kanako

Luc 4:6 Ihatag kanimo ang a. ug himaya niini

Rom 13:1 magpasakop sa labaw nga a.

1Co 9:18 dili maabusohan ang akong a.

Tit 3:1 magmasinugtanon sa a., andam sa

2Pe 2:10 kadtong nagtamay sa a.

AYOHA

, Luc 4:23 Doktor, a. imong kaugalingon

Luc 10:9 a. ang masakiton, Gingharian duol na

AZAZEL

, Lev 16:8 Ripahan ni Aaron para sa A.

B

BAAL

, Jer 19:5 anak sunogon ingong halad kang B.

BABA

, Sal 8:2 Pinaagi sa b. sa mga bata

Pr 10:19 maalamon ang nagbantay sa iyang b.

San 3:10 sa mao rang b. ang pagdayeg ug

BABAYE

, Gen 3:15 panag-away tali kanimo ug sa b.

Deu 31:12 Tigoma ang katawhan, lalaki, b.

Pr 31:3 ayawg ihatag imong kusog sa b.

Ecc 7:26 Mas pait sa kamatayon ang b.

Pin 12:1 b. nga sinul-oban ug adlaw

BABAYENG BALO

, Sal 146:9 nagatagana sa b.

Mar 12:43 kabos nga b. naghulog

Luc 18:3 b. nga nagsigeg adto kaniya

San 1:27 pag-atiman sa mga b.

BABEL

, Gen 11:9 gitawag kinig B., kay didto

BABILONYA

, Jer 51:6 Kalagiw mo sa B.

Jer 51:30 mga manggugubat sa B. mihunong

Jer 51:37 B. mahimong tinapok nga bato

Pin 17:5 Bantogang B., ang inahan sa

Pin 18:2 Bantogang B. napukan na

BABOY

, Luc 8:33 mga demonyo nanulod sa mga b.

Luc 15:15 gipaadto aron mag-atiman ug b.

2Pe 2:22 b. nga naligoan, mibalik pagligid

BADBARAN

, Mat 18:18 bisan unsay inyong b.

BADLONGANON

, 1Te 5:14 pasidan-an ang mga b.

2Te 3:6 likayan ang igsoon nga b.

BADLONGON

, Sal 141:5 b. ko, sama kinig lana

BAGA

, Rom 12:20 nagpundok kag b. sa iyang ulo

BAG-ONG

, Isa 42:9 magpahayag kog b. mga butang

Ju 13:34 Hatagan mo nakog b. sugo

Buh 17:21 pagsulti o pagpamatig b. butang

Pin 21:1 b. langit ug b. yuta

BAGULBOLAN

, 1Co 10:10 Ni mahimong mga b.

Jud 16 Kining mga tawhana mga b.

BAHANDI

, Sal 62:10 b. modaghan, ayawg ibutang

Pr 2:4 pangitaon samag tinagong b.

Pr 10:2 b. sa daotang paagi walay kapuslanan

Pr 11:4 b. way pulos sa adlaw sa kasuko

Pr 11:28 nagsalig sa b. mapukan

Pr 18:11 b. sa dato, naghunahuna nga paril

Ecc 5:10 mahigugmaon sa b. dili matagbaw

Eze 28:5 kasingkasing mapahitas-on tungod sa b.

Mat 6:21 kon asa ang b., atua ang kasingkasing

Mat 6:24 Dili magpaulipon sa Diyos ug B.

Mat 13:22 pagkamalimbongon sa b.

Mat 13:44 Gingharian samag b. nga gilubong

Luc 12:33 b. sa langit nga dili mahurot

Luc 16:9 higala pinaagig dili matarong nga b.

2Co 4:7 b. diha sa sudlanang kulonon

Pin 18:7 way kaulaw nga pagbatog b.

BAHIN

, Lam 3:24 Jehova ang akong b.

Dan 12:13 motindog aron modawat sa imong b.

BAKA

, Os 14:2 pagdayeg sama sa paghalad ug b.

BAKAK

, Mat 26:59 Sanhedrin nangitag b. nga

2Te 2:11 motuo sila sa b.

2Pe 2:3 pahimuslan pinaagi sa pagsultig b.

BAKAK NGA MGA KRISTO

, Mat 24:24 b. ug propeta

BAKAKON

, Sal 101:7 walay b. nga magbarog

Pr 19:22 maayo pag pobre kay sa b.

Ju 8:44 Yawa, b. ug amahan sa bakak

BAKOL

, Isa 35:6 ang b. molukso sama sa osa

BAKOS

, Isa 11:5 pagkamatarong mao unya ang b.

BALAAM

, Num 22:28 asna miingon kang B.

BALAAN

, Ex 26:33 sa B. ug sa Labing B.

Lev 19:2 Kinahanglang b. mo, kay ako b.

Dan 7:18 madawat sa mga b. ang gingharian

Pin 4:8 B., b., b. si Jehova nga Diyos

BALAANG ESPIRITU

, Sal 51:11 ayawg kuhaa ang b.

Luc 1:35 Ang b. mokunsad kanimo

Luc 3:22 b. mikunsad samag salampati

Luc 11:13 Amahan mohatag ug b. sa mangayo

Ju 14:26 b. magtudlo ug magpahinumdom

Buh 1:8 gahom dihang mokunsad ang b.

Buh 2:4 silang tanan napuno sa b.

Buh 5:32 b., gihatag sa nagasugot sa Diyos

Efe 4:30 ayaw paguola ang b. sa Diyos

BALAANON

, Eze 36:23 B. akong halangdong ngalan

Luc 11:2 Amahan, b. imong ngalan

BALANGAW

, Gen 9:13 b. magsilbing ilhanan

BALAOD

, Sal 19:7 b. ni Jehova hingpit

Sal 40:8 imong b. naa sa akong kahiladman

Sal 94:20 nagplanog kasamok sa ngalan sa b.?

Sal 119:97 Gihigugma nako ang imong b.!

Jer 31:33 Ibutang nako ang b. sa sulod nila

Hab 1:4 b. nahimong inutil, ug ang hustisya

Rom 7:22 nalipay gyod ko sa b. sa Diyos

Rom 10:4 Kristo mao ang kataposan sa B.

Rom 13:8 nahigugma nakatuman sa b.

1Co 6:12 tanan subay sa b., dili tanan makaayo

Gal 3:24 B. tigbantay nga nagtultol sa Kristo

Gal 6:2 matuman ang b. sa Kristo

San 2:8 gituman ninyo ang harianong b.

BALAS

, Gen 22:17 imong kaliwat sama sa b.

Pin 20:8 gidaghanon sama sa b.

BALAY

, 2Sa 7:13 magtukod ug b. sa akong ngalan

Sal 27:4 Nga makapuyo ko sa b. ni

Sal 101:2 Maglakaw sa b. uban ang integridad

Sal 127:1 Kon dili si Jehova ang magtukod sa b.

Isa 56:7 tawgong b. nga ampoanan sa tanan

Isa 65:21 Magtukod ug b. ug magpuyo niini

Luc 2:49 dinhi ko makita sa b. sa akong Amahan

Ju 2:16 negosyohanan ang b. sa akong Amahan!

Ju 14:2 Sa b. sa akong Amahan daghang

Buh 5:42 sa b. ug b. walay hunong sa pagtudlo

Buh 7:48 Labing Hataas wala magpuyo sa b. nga

Buh 20:20 pagtudlo sa publiko ug sa b. ug b.

2Co 5:1 makabatog b. sa langit

Heb 3:4 matag b. dunay nagtukod

BALHIBO

, Huk 6:37 b. lang ang mabasa sa yamog

BALIK

, Joe 2:12 b. sa bug-os ninyong kasingkasing

Mal 3:7 B. mo nako, mobalik ko ninyo

BALIKO

, Ecc 1:15 b. dili na matul-id

BALING

, Mat 13:47 Gingharian sa langit samag b.

BALITA

, Ex 23:1 Ayaw pagpakaylap ug dili tinuod b.

Sal 112:7 Dili mahadlok sa daotang b.

Pr 25:25 maayong b. gikan sa layo

Dan 11:44 mahasol siya sa b.

BANA

, 1Co 7:2 babaye magbaton ug b.

1Co 7:14 b. nga dili magtutuo ginabalaan

Efe 5:25 b., padayong higugmaa ang asawa

Col 3:18 mga asawa, pasakop sa inyong b.

BANGAG

, Pr 26:27 nagkalot ug b. mahulog niana

Dan 6:7 ihulog sa b. nga naay leyon

BANGIS

, Pr 11:17 b. magpahinabog kadaot

BANGKETE

, Isa 25:6 b. sa pagkaon, b. sa bino

BANHAWON

, Ju 6:39 b. sa kataposang adlaw

BANSAYA

, Pr 22:6 B. ang bata; bisag matigulang na

BANTAYANANG TORRE

, Isa 21:8 Sa b., nagbarog

BANTAYI

, Pr 4:23 b. ang imong kasingkasing

1Pe 5:2 B. ang panon sa Diyos

BAOG

, Isa 54:1 Singgit sa kalipay, babayeng b.

BARANGAN

, Buh 13:6 Bar-Jesus, b. ug

BAROG NGA LIG-ON

, 1Co 16:13 b. sa pagtuo

BARUK

, Jer 45:2 giingon ni Jehova bahin nimo, B.

BASAHON

, Ex 32:33 papason nako sa akong b.

Deu 17:19 b. kini sa tibuok kinabuhi

Jos 1:8 b. sa Balaod dili mahilayo

Ecc 12:12 pagsulat ug b. walay kataposan

Mal 3:16 b. sa handomanan nga gisulat

Buh 19:19 b. gisunog atubangan sa tanan

Pin 20:15 wala masulat sa b. sa kinabuhi

BASKET

, Mat 14:20 sobra, 12 ka b.

BASLAN

, Rom 12:19 Akoa ang panimalos; b. sila

BASURA

, 1Co 4:13 giisip ming b. sa kalibotan

Flp 3:8 giisip nga b.

BATA

, Deu 31:12 Tigoma ang katawhan, b.

Huk 13:8 tudloan kon unsay buhaton sa b.

Sal 8:2 Pinaagi sa baba sa b.

Pr 22:6 Bansaya ang b.; bisag matigulang na

Isa 11:6 gamayng b. manguna kanila

Jer 1:7 Ayaw pag-ingon, B. pa ko

Mat 11:16 Sama sa mga b. sa merkado

Mat 18:3 gawas kon mahimong sama sa b.

Mat 19:14 Pasagdi ang mga b., ayaw pugngi

Luc 9:47 mikuhag b., gipatindog kini

Luc 10:21 gitago sa maalamon ug gipadayag sa b.

1Co 13:11 pagpangatarongan sama sa b.

BATANG BABAYE

, 2Ha 5:2 nakabihag ug b.

BATAN-ON

, Job 33:25 lawas mas himsog sa b.

Pr 20:29 himaya sa b. ilang kusog

BATAN-ONG

, Sal 110:3 b. lalaki samag yamog

BATO

, Deu 32:4 Ang B., walay ikasaway sa

Dan 2:34 b. gitabas dili pinaagig kamot

Mat 7:24 nagtukod sa balay diha sa b.

Mat 21:42 b. gisalikway sa magtutukod

Luc 19:40 mga b. maoy mosinggit

BATOK

, Rom 8:31 kinsay makadaog b. nato?

BATO NGA PAMAG-ANG

, Sal 118:22 pangunang b.

BATONG PAMAG-ANG

, Efe 2:20 Jesus b.

BAT-SEBA

, 2Sa 11:3 B., asawa ni Urias

BAWTISMO

, Luc 3:3 b. simbolo sa paghinulsol

Rom 6:4 sa b. kita gilubong sa iyang kamatayon

1Pe 3:21 b., nagaluwas kaninyo karon

BAWTISMOHI

, Mat 28:19 mahimong tinun-an. B.

BAYAD

, Rom 6:23 b. sa sala kamatayon

BAYLO

, Mat 16:26 unsay ihatag b. sa kinabuhi?

BELSAZAR

, Dan 5:1 B. naghimog dakong kombira

BENDAHEAN

, Eze 34:16 b. nako ang naangol

BENTANA

, Buh 20:9 Eutiko naglingkod sa b.

BERNABE

, Buh 9:27 gitabangan siya ni B. ug

BESTI

, Gen 3:21 Diyos naghimog tag-as nga b.

BETHEL

, Gen 28:19 ginganlan niyag B.

BETLEHEM

, Miq 5:2 B. Eprata, maggikan kanimo

BEZALEL

, Ex 31:2 Akong gipili si B.

BILANGGOAN

, Buh 5:19 gibuksan sa anghel ang b.

Buh 12:5 Pedro sa b., kongregasyon nag-ampo

Buh 16:26 mga pundasyon sa b. natay-og

BILI

, Mat 6:26 Dili ba labaw pa mog b.?

1Co 7:23 Kamo gipalit sa usa ka b.

BILILHONG

, Pr 3:9 Pasidunggi si Jehova sa b. butang

1Pe 1:19 b. dugo sa Kristo

BILILHONG MGA BUTANG

, Hag 2:7 b. sa kanasoran

BINHI

, Sal 139:16 Nakita ko nimo sa b. pa ko

Luc 8:11 b., pulong sa Diyos

BINILANGGO

, Heb 13:3 Hinumdomi silang b.

BINO

, Lev 10:9 Ayaw pag-inom ug b. dihang

Sal 104:15 b. makapalipay sa kasingkasing

Pr 20:1 Ang b. mabiaybiayon

Pr 23:31 Ayawg tan-aw sa pula nga b.

Ecc 10:19 b. makapalipay sa kinabuhi

Isa 25:6 bangkete sa maayo, sinala nga b.

Os 4:11 b. makawala sa tinguha

Ju 2:9 tubig nga nahimong b.

1Ti 5:23 inom ug gamayng b. para sa tiyan

BINUANG

, Pr 22:15 b. sa kasingkasing sa bata

BISAN UNSANG

, Flp 4:8 b. butang tinuod

BITAYBITAY

, Num 15:39 Butangag b. ang sidsid

BITIK

, Sal 91:3 luwason gikan sa b. sa tiglit-ag

BITUON

, Sal 147:4 mga b. gitawag sa ngalan

Mat 24:29 human sa kasakitan, b. mangahulog

Pin 2:1 pito ka b. sa iyang tuong kamot

BIYAAN

, Deu 31:8 Dili ka pasagdan o b.

1Sa 12:22 dili b. ni Jehova iyang katawhan

Sal 27:10 Bisag b. sa amahan ug inahan

Sal 37:28 dili b. ni Jehova ang maunongon niya

BIYAI

, Ju 8:29 wala ko b. kay kanunay nakong

BUAK

, Isa 42:3 Dili balion ang b. nga tangbo

BUANGBUANG

, Sal 14:1 b. moingon: Walay Jehova

BUGALBUGALAN

, Luc 18:32 b., ug luwaan

BUG-AT

, 1Ju 5:3 dili b. iyang mga sugo

BUGKOS

, Col 3:14 gugma, hingpit nga b. sa

BUG-OS

, 1Cr 28:9 alagara ang Diyos sa b.

2Cr 16:9 kansang kasingkasing b.

1Te 4:1 padayon kining himoon nga mas b.

BUG-OS NGA PAGTAGAD

, 1Ti 4:15 hatagig b.

BUGTONG NGA ANAK

, Ju 1:18 b. nagpatin-aw

Ju 3:16 gihatag ang iyang b.

BUHAT

, Sal 104:24 Pagkadaghan sa b., Jehova!

Ju 14:12 himoon niya ang b. labaw pa niini

Heb 9:14 makahinlo sa patay nga b.

BUHATA

, Rom 12:9 b. gyod ang maayo

BUHI

, Dan 6:26 siya ang b. nga Diyos

Luc 20:38 Diyos sa mga b., kay para niya sila b.

1Te 4:15 nga kita nga b. pa

Heb 4:12 pulong sa Diyos b. ug gamhanan

BUHING LINALANG

, Sal 150:6 Padayega ang b.

BUHIS

, Mat 17:25 Kang kinsa gikan ang b.?

Luc 20:22 Angay bang mobayad ug b. sa Cesar?

Luc 23:2 nagdili pagbayad ug b. sa Cesar

Rom 13:6 Maong kamo nagabayad ug b.

Rom 13:7 b., para sa nangayog b.

BUHOK

, Mat 10:30 Nahibalo sa gidaghanon sa b.

Luc 21:18 walay b. sa ulo ang mawala

1Co 11:14 lalaki taas ug b., kaulawan

BUKID

, Sal 24:3 makatungas sa b. ni Jehova?

Isa 2:3 manungas kita sa b. ni Jehova

Isa 11:9 Dili magpahinabog kadaot sa balaang b.

Dan 2:35 nahimong dakong b., ug gipuno ang yuta

BUKOG

, Gen 2:23 Sa kataposan b. sa akong b.

2Ha 13:21 patay midapat sa b. ni Eliseo

Sal 34:20 ginapanalipdan iyang b.; walay nabali

Pr 25:15 lumo nga dila makabalig b.

Ju 19:36 Walay b. niya nga mabali

BUKTON

, Ju 12:38 b. ni Jehova gipadayag?

BULAHAN

, Huk 5:24 Jael labing b. sa mga babaye

Ju 12:13 B. siya nga mianhi sa ngalan ni Jehova

BULAN

, Joe 2:31 b. mopula samag dugo

Luc 21:25 ilhanan sa adlaw, b., ug mga bituon

BULAWAN

, Eze 7:19 plata ug b. dili makaluwas

Dan 3:1 Nabucodonosor estatuwa nga b.

BULUHATON

, 1Pe 1:13 andama ang hunahuna sa b.

BUNAL

, Pr 13:24 nagpugong sa b. nagdumot sa anak

Pin 12:5 magbantay sa kanasoran pinaagig b.

BUNGA

, Gen 3:3 Ayaw ninyog hikapa ang b.

Mat 7:20 mailhan pinaagi sa ilang b.

Mat 21:43 ihatag sa nasod nga magpatunghag b.

Gal 5:22 b. sa espiritu mao ang gugma, kalipay

BUNGBONG

, Dan 5:5 sulat sa b. sa palasyo

BUNGOL

, Lev 19:14 Ayawg tungloha ang b.

Isa 35:5 igdulungog sa b. mabuksan

Mar 7:37 Gihimo niya makadungog ang b.

BUOTAN

, 2Ti 2:24 kinahanglang b. sa tanan

BUOTANG

, Pr 11:17 b. tawo makahatag ug kaayohan

BUSALI

, Deu 25:4 Ayawg b. ang baka

BUTA

, Lev 19:14 Ayaw butangig babag agian sa b.

Isa 35:5 ang mga mata sa b. mabuka

Mat 15:14 Mga b. sila nga tiggiya

BUTANGBUTANGAN

, Lev 19:16 Ayaw pagsuroysuroy aron b.

C

CAIN

, 1Ju 3:12 C., nagpatay sa igsoon

CALEB

, Num 13:30 gipakalma ni C. ang katawhan

Num 14:24 si C. lahig panghunahuna

CANA

, Ju 2:1 kombira sa kasal sa C. sa Galilea

CEFAS

, 1Co 15:5 nagpakita kang C., unya sa Dose

Gal 2:11 miadto si C. sa Antioquia, giprangkahan

CESAR

, Mat 22:17 mobayad ug buhis sa C. o dili?

Mar 12:17 Ibayad sa C. ang sa C., apan sa Diyos

Ju 19:12 Kon imong buhian, dili ka higala sa C.

Ju 19:15 Kami walay hari gawas sa C.

Buh 25:11 Moapelar ko sa C.!

CIRO

, Esd 6:3 C.: Ipatukod pag-usab ang balay

Isa 45:1 dinihogan, C., kansang tuong kamot

CORNELIO

, Buh 10:24 C. gitigom paryente, higala

D

DAGAANG

, Pin 3:16 kay d. man ka

DAGAN

, 1Co 9:24 D. nga makuha kini

DAGAT

, Ex 14:21 ang d. miuga

Isa 57:20 daotan samag d. nga dili linaw

DAGAYANG

, Sal 72:16 Duna unyay d. lugas

DAHON

, Eze 47:12 mga d. niini magsilbing tambal

DAKLIT

, Sal 30:5 iyang kasuko d. lang

DAKONG KASAKITAN

, Mat 24:21 aduna unyay d.

DAKONG PANON

, Pin 7:9 d., nga walay makaihap

DALAGITA

, Mar 5:42 ang d. mibangon ug milakaw

DALAN

, Pr 4:18 d. sa matarong, kahayag sa adlaw

Pr 16:25 d. morag husto, kamatayon dulnganan

Isa 30:21 Kini ang d. Lakaw niini

Joe 2:7 matag usa mosubay sa iyang d.

Mat 7:14 gamay ang d. sa kinabuhi

Mat 13:4 binhi nahulog daplin sa d.

Ju 14:6 Ako ang d., kamatuoran, ug kinabuhi

Buh 9:2 bisan kinsang sakop sa D.

DALAWATON

, 2Co 6:2 panahon nga ilabinang d.

Efe 5:10 Seguroa kon unsay d. sa Ginoo

DALAYEGON

, Pr 19:11 d. kon palabyon ang sayop

Mat 25:21 D., maayo ug kasaligan nga ulipon!

DALI

, Isa 55:1 D., kamong giuhaw, pagkuhag tubig!

Pin 22:17 nagpatalinghog paingna, D.!

DALISAYON

, Zac 13:9 d. sama sa plata

DAMHA

, Mat 24:44 sa oras nga wala ninyo d.

DANGPANAN

, Sal 9:9 Jehova d. sa dinaogdaog

DANLOG

, Sal 73:18 gibutang sa d. nga dapit

DAOGA

, Rom 12:21 d. ang daotan pinaagi sa maayo

DAOTAN

, Gen 3:5 mahibalo sa maayo ug d.

Sal 37:9 mga d. pagalaglagon

Sal 37:10 d. mawala na

Pr 15:8 halad sa d. dulumtanan kang Jehova

Pr 15:29 Jehova layo kaayo sa d.

Pr 29:2 d. magmando, katawhan mag-agulo

Isa 5:20 Alaot nag-ingong ang d. maayo

Isa 26:10 d. pakitaag kaluoy, dili makakat-on

Isa 57:21 Walay kalinaw sa d.

Dan 6:4 Daniel wala magpasagad o maghimog d.

Rom 7:19 d. dili gustong buhaton akong gibuhat

Rom 12:17 ayawg balos ug d.

1Ju 5:19 kalibotan nailalom sa d.

DAPLIN

, Lev 23:22 ayawg hutda pag-ani ang d.

DASIG

, Tit 2:14 katawhang d. sa maayong buhat

DASIGON

, Heb 10:25 d. ang usag usa, ilabina

DATO

, Lev 19:15 ayawg pabori ang d.

Pr 30:8 Ayaw ko himoang pobre o d.

Luc 12:15 d., kabtangan dili makahatag kinabuhi

Luc 14:12 Kon maghikay ayawg dapita ang d.

1Ti 6:17 d., dili mahimong hambogiro

Pin 3:17 miingon ka: D. ko

DATONG

, Jer 9:23 dili manghambog ang d. tawo

DAVID

, 1Sa 16:13 Samuel gidihogan si D.

Luc 1:32 trono ni D. nga iyang amahan

Buh 2:34 D. wala mosaka sa kalangitan

DAWATA

, Rom 14:1 D. ang may kaluyahon

Rom 15:7 d. ang usag usa, sama sa Kristo

DAYEGA SI JAH

, Sal 146:1 D.! sa tibuok pagkatawo

Sal 150:6 tanang buhing linalang, d.

Pin 19:1 dakong panon miingon: D.!

DAYEGON

, Pr 27:21 tawo masulayan dihang d.

DEBOSYON

, 1Ti 4:7 tumong pagpakitag d. sa Diyos

1Ti 4:8 d. sa Diyos mapuslanon sa tanan

1Ti 6:6 dakong kaayohan kon dunay d. sa Diyos

2Ti 3:12 tanan nga may d. lutoson

DEKORASYON

, Dan 11:45 ug sa balaang bukid sa D.

DEMONYO

, Buh 16:16 d. sa pagpanag-an

1Co 10:20 nasod ginahalad ngadto sa mga d.

1Co 10:21 moambit sa lamesa sa mga d.

San 2:19 d. nagtuo ug nagapangurog

DENARIO

, Luc 7:41 usa utangan ug 500 ka d.

DEPEKTO

, Lev 22:21 [hayop] kinahanglan walay d.

DESENTE

, Rom 13:13 sa adlaw mogawi ta nga d.

DESYERTONG

, Isa 35:1 d. kapatagan mamulak

Isa 35:6 sapa mobugwak sa d.

DILA

, Sal 34:13 bantayi ang d. gikan sa daotan

Pr 18:21 kamatayon, kinabuhi naa sa gahom sa d.

Isa 35:6 d. sa amang mosinggit

Isa 50:4 Gihatag ni Jehova ang d. sa tinudloan

San 1:26 magkontrolar sa iyang d.

San 3:8 walay makamanso sa d.

DILI AKTIBO

, 2Pe 1:8 magpugong sa pagkahimong d.

DILI EDUKADO

, Buh 4:13 Juan, ordinaryo ug d.

DILI GYOD MOTUO

, Buh 19:9 ang pipila d.

DILI HITUPNGANG PAGKAMAAYO

, Ju 1:17 d. pinaagi ni Jesu-Kristo

1Co 15:10 iyang d. wala makawang

2Co 6:1 dili dawaton ang d. unya pakyason

2Co 12:9 Igo na kanimo akong d.

DILI IMPORTANTENG

, 1Co 1:28 gipili ang d. butang

DILI KATUOHAN

, Luc 24:11 para nila d.

DILI KINAIYANHON

, Jud 7 unodnong tinguha nga d.

DILI MADINAWATON

, Mat 13:15 kasingkasing d.

DILI MADUNOT

, 1Co 15:42 banhawon nga d.

DILI MAGTUTUO

, 1Co 6:6 hukmanan atubangan d.!

1Co 7:12 asawang d. uyon nga magpabilin

2Co 6:14 Ayaw payugo nga dili timbang sa d.

DILI MAKADESISYON

, San 1:8 d., mag-usab-usab

DILI MAKATARONGANON

, Luc 12:20 d., karong gabii

DILI MAKITA

, 2Co 4:18 gitutok ang mata sa d.

Heb 11:27 daw nakakita sa Diyos nga d.

DILI MAKITANG

, Rom 1:20 d. hiyas tin-awng makita

DILI MANGHILABOT SA UBAN

, 1Te 4:11 tumong d.

DILI MAPASALAMATON

, Pr 29:21 pinatuyangan d.

DILI MATARONG

, Buh 24:15 pagkabanhaw sa d.

1Co 6:9 d. dili makapanunod sa Gingharian

DILI MINYO

, 1Co 7:8 sultihan nako ang d. ug balo

1Co 7:25 sa d., wala koy sugo

1Co 7:32 d. mabalak-on sa Ginoo

DILI PA BUG-OS

, 1Co 13:9 d. ang atong kahibalo

DILI TAKOS

, 1Co 11:27 moinom sa kopa nga d.

DILI TIN-AW

, 1Co 14:8 d. ang gipalanog sa trompeta

DILI TINUOD

, Isa 41:29 imahen daw hangin ug d.

Gal 2:4 d. nga igsoon hilom nga misulod

DINA

, Gen 34:1 D. pirmeng makig-uban

DINAPIT

, Sal 15:1 kinsay d. sa imong tolda?

Mat 22:14 daghan ang d., diyutay ang gipili

DINIHOGAN

, Sal 2:2 mga hari mibarog batok sa d.

Sal 105:15 Ayawg hilabti ang akong mga d.

DISIPLINA

, Pr 1:7 buangbuang nagtamay sa d.

Pr 3:11 ayawg isalikway ang d. ni Jehova

Pr 23:13 Ayaw hikawig d. ang bata

Heb 12:11 d. dili makapalipay

DISIPLINAHA

, Pr 19:18 D. samtang naay paglaom

DIYOS

, Deu 10:17 si Jehova D. sa mga d.

Mat 27:46 D. ko, nganong gitalikdan mo ako?

Ju 1:18 Sukad walay nakakita sa D.

Ju 17:3 makaila, bugtong matuod nga D.

Ju 20:17 mosaka sa akong D., inyong D.

1Co 8:4 walay laing D. gawas sa usa

2Co 4:4 d. niini nga sistema nagbuta sa

Efe 4:6 D. ug Amahan sa tanan

1Ju 4:8 ang D. gugma

DIYUTAY

, Isa 60:22 Ang d. mahimong usa ka libo

DOKTOR

, Luc 5:31 himsog wala magkinahanglag d.

DOKUMENTO

, Mat 19:7 Moises maghatag ug d.

DORCAS

, Buh 9:36 tinun-an ginganlag Tabitha, D.

DRAGON

, Pin 12:9 ang d., orihinal nga halas

DRAKMA

, Luc 15:8 10 ka sensilyong d., mawad-ag

DUAWON

, Buh 15:36 d. ang mga igsoon

DUGHAN

, Pr 5:19 Matagbaw sa iyang d.

DUGMOK UG KASINGKASING

, Sal 34:18 Jehova duol niadtong d.

Sal 147:3 Giayo niya ang d.

DUGO

, Gen 9:4 ayawg kan-a—ang d.

Lev 7:26 Ayawg kaon ug bisan unsang d.

Lev 17:11 kinabuhi sa unod naa sa d.

Lev 17:13 patuloon ang d. ug tabonag yuta

Sal 72:14 ilang d. bililhon sa iyang mata

Eze 3:18 paninglon kanimo ang iyang d.

Mat 26:28 nagkahulogan sa d. sa pakigsaad

Mat 27:25 Kami manubag sa iyang d.

Buh 15:29 padayong likayan ang d.

Buh 20:26 hinlo ko sa d. sa tanang tawo

Buh 20:28 gipalit sa d. sa iyang Anak

Efe 1:7 gilukat tungod sa iyang d.

1Pe 1:19 pinaagi sa bililhong d. sa Kristo

1Ju 1:7 d. ni Jesus maghinlo kanato sa sala

Pin 18:24 kaniya nakaplagan ang d. sa mga balaan

DUGOS

, Ex 3:8 yuta nga abunda sa gatas ug d.

Pr 25:27 Dili maayo nga mokaog daghang d.

DULADULA

, Pr 10:23 d. ang makauulaw nga paggawi

DULON

, Joe 1:4 salin sa nagapangutkot nga d.

DULUMTANANG BUTANG

, Mat 24:15 d. magpahinabog kalaglagan

DUMILIAN

, Mat 16:24 d. ang kaugalingon

DUMTAN

, Mat 24:9 d. tungod sa akong ngalan

DUMTI

, Lev 19:17 Ayawg d. ang imong igsoon

Sal 97:10 d. ninyo ang daotan

Am 5:15 D. ang daotan, higugmaa ang

Rom 12:9 D. ang daotan, buhata ang maayo

DUNGGANONG

, 2Ti 2:20 gamit para sa d. katuyoan

DUOL

, Sal 145:18 Jehova d. sa nagatawag kaniya

San 4:8 D. sa Diyos, ug siya

E

EDEN

, Gen 2:8 Diyos naghimog tanaman sa E.

EFESO

, 1Co 15:32 nakigbugno sa mananap sa E.

EHEMPLO

, 1Ti 4:12 maayong e. sa matinumanon

1Pe 5:3 mga e. sa panon

EHIPTO

, Mat 2:15 sa E. akong gitawag akong anak

EKSKLUSIBONG DEBOSYON

, Ex 34:14 Jehova nangayog e.

Aw 8:6 e. sama ka lig-on sa Lubnganan

ELI

, 1Sa 1:3 mga saserdote ang anak ni E.

ELIAS

, San 5:17 E. may pagbati nga sama kanato

EMBAHADOR

, 2Co 5:20 mga e. kapuli sa Kristo

ENOC

, Gen 5:24 E. naglakaw uban sa Diyos

ESAU

, Gen 25:34 gipakawalay-bili ni E. ang

Heb 12:16 wala magpabili, sama kang E.

ESDRAS

, Esd 7:11 E. nga saserdote, batid sa pagtuon

ESPADA

, 1Sa 17:47 dili sa e. si Jehova magluwas

Isa 2:4 salsalon ang e., himoong punta sa daro

Mat 26:52 mogamit sa e. mamatay sa e.

Efe 6:17 e. sa espiritu, pulong sa Diyos

Heb 4:12 pulong sa Diyos mas hait kay sa e.

ESPIRITISMO

, Gal 5:20 idolatriya, e., pagdumtanay

ESPIRITISTA

, Deu 18:11 mangonsultag e.

ESPIRITU

, Num 11:25 gikuhaan ang e.

1Sa 16:13 e. milihok kang David

2Sa 23:2 e. ni Jehova misulti pinaagi kanako

1Cr 28:12 plano gipadayag pinaagi sa e.

Sal 51:10 hatagi kog e. nga bag-o, lig-on

Sal 51:17 halad sa Diyos gun-ob nga e.

Sal 146:4 Mogula ang e., mobalik siya sa yuta

Ecc 12:7 e. mobalik sa Diyos

Isa 61:1 e. ni Jehova ania kanako

Joe 2:28 ibubo nako ang akong e.

Zac 4:6 Dili kasundalohan, kondili e.

Mat 3:16 e. sa Diyos nanaog samag salampati

Mat 12:31 pasipala batok sa e. dili pasayloon

Mat 26:41 andam ang e., luya ang unod

Luc 23:46 itugyan nako kanimo ang akong e.

Ju 4:24 Diyos E., magsimba sa e.

Ju 16:13 e. sa kamatuoran, siya maggiya

Rom 8:16 e. nagpamatuod uban sa atong e.

Rom 8:26 e. mohangyo para nato

2Co 3:17 si Jehova maoy E.

Gal 5:16 Padayon sa paglakaw pinaagi sa e.

Gal 5:22 bunga sa e. mao ang gugma

Gal 6:8 nagpugas maylabot sa e.

1Pe 3:18 gibanhaw ingong e.

ESPIRITUHANON

, 1Co 15:44 banhawon ingong e.

ESPIRITUNG

, Efe 6:12 daotang e. puwersa

ESPIRITUWAL

, Mat 5:3 mahunahunaon sa ilang e.

Rom 1:11 mahatagan mog e. nga gasa

1Co 2:15 ginasusi sa e. nga tawo ang tanan

ESTAKA

, Mar 15:25 gilansang siya sa e.

Luc 23:21 Patya siya sa e.!

Gal 3:13 Tinunglo ang gibitay sa e.

ESTAKA SA PAGSAKIT

, Mat 10:38 dili modawat sa e.

Luc 9:23 pas-anon ang e. matag adlaw

ESTATUWA

, Gen 19:26 asawa ni Lot, e. nga asin

Dan 2:31 nakakitag dako kaayong e.

ESTATUWANG

, Dan 3:18 dili mi mosimba sa e.

ESTORYA

, Pr 14:23 puro e. kawalad-on ang resulta

ESTORYA NGA WALAY PAMATUOD

, 1Ti 1:4 moresultag e.

ESTRANYO

, Ju 10:5 wala makaila sa tingog sa e.

EUNUKO

, Isa 56:4 e. nagpili sa akong gikalipayan

Mat 19:12 uban natawo nga e.

Buh 8:27 Etiopianhong e.

EUODIA

, Flp 4:2 Gihangyo nako si E. ug Sintique

EZEQUIAS

, 2Ha 19:15 E. nag-ampo kang Jehova

F

FELIPE

, Buh 8:26 anghel ni Jehova misulti kang F.

Buh 21:8 F. nga tig-ebanghelyo, usa sa pito

G

GABII

, Sal 19:2 matag g. nagapadayag ug kahibalo

GABON

, San 4:14 samag g. nga motungha kadiyot

GABRIEL

, Luc 1:19 G., nagtindog atubangan sa Diyos

GAGMAYNG BUTANG

, Zac 4:10 nahitabo ang g.?

Luc 16:10 tawo nga kasaligan sa g.

GAHING

, Heb 5:14 g. pagkaon para sa hamtong

GAHOM

, Ex 8:19 G. ni sa Diyos!

Pr 28:16 walay pagsabot, moabuso sa g.

Zac 4:6 Dili sa g., kondili sa akong espiritu

Mar 5:30 Nakamatikod nga may g. nga migawas

Buh 1:8 makadawat mog g. dihang mokunsad

2Co 4:7 g. nga labaw sa kasarangan

2Co 12:9 kusgan ang akong g. dihang huyang

Pin 3:8 nahibalong diyutay ra ang imong g.

GAHONG

, Mat 15:14 buta giyahag buta, mahulog g.

GAMALIEL

, Buh 22:3 naedukar sa tiilan ni G.

GAMAYNG PANON

, Luc 12:32 Ayawg kahadlok g.

GAMHANAN

, 2Co 12:10 dihang huyang, g. ko

GAMHI

, Gen 1:28 G. ang matag buhing linalang

GAMITON

, 2Co 12:15 g. sa bug-os para ninyo

GANA

, Rom 1:26 makauulaw nga g. sa sekso

Col 3:5 pagpatuyang sa g. sa sekso

1Te 4:5 walay pagpugong sa g. sa sekso

GANGHAAN

, Mat 7:13 Sulod agi sa sigpit nga g.

GANTI

, 1Co 9:24 usa lang ang makadawat sa g.

Col 2:18 pugngan sa pagdawat sa g.

Col 3:24 gikan kang Jehova ang g.

GANTIHAN

, Ru 2:12 Hinaot g. ni Jehova

GARANTIYA

, Buh 17:31 g. pinaagi sa pagbanhaw

Efe 1:14 g. sa atong panulondon

GARANTIYAHAN

, Pr 17:18 g. ang utang

GARBO

, Pr 16:18 g. moresultag kadaot

GARBOSOG

, Pr 16:5 Gidumtan ni Jehova ang g.

GASA

, Rom 6:23 g. sa Diyos kinabuhing walay

Rom 12:6 kita may g. nga magkalahi

1Co 7:7 matag usa dunay g. gikan sa Diyos

Efe 4:8 siya naghatag ug g. nga lalaki

San 1:17 matag maayong g. naggikan sa itaas

GASTO

, Luc 14:28 kuwentahon una ang g.

GATAS

, Ex 3:8 yuta nga abunda sa g. ug dugos

Isa 60:16 moinom sa g. sa kanasoran

Heb 5:12 nagkinahanglan na sab mog g.

1Pe 2:2 pagpangandoy sa puro nga g.

GAWAS

, 1Co 5:13 Diyos naghukom nilang naa sa g.?

GEHAZI

, 2Ha 5:20 G. miingon, agpason nako siya

GEHENNA

, Mat 10:28 makalaglag kaninyo sa G.

GIANOD-ANOD

, Efe 4:14 dili magpabiling bata, g.

GIAYO

, Sal 147:3 G. ang dugmok ug kasingkasing

Luc 9:11 iyang g. kadtong may sakit

GIBADLONG

, Pr 29:1 gahig ulo bisag g.

GIBAGULBOL

, Num 14:27 g. sa mga Israelinhon

GIBALAAN

, 1Ha 9:3 Akong g. kining balaya

Jer 1:5 Sa wala pa matawo g. na

GIBANGKAW

, 1Sa 18:11 g., ipaod si David

GIBANHAW

, Buh 2:24 g. sa Diyos

1Pe 3:18 g. ingong espiritu

GIBANTAYAN

, Ju 17:12 g. nako sila

GIBAORAN

, Buh 5:28 G. nga dili magpadayon

GIBATI

, Rom 8:26 espiritu mohangyo sa g.

GIBIHAG

, 2Co 10:5 g. namo ang tanang hunahuna

GIBILANGGO

, Buh 5:18 gidakop ang apostoles ug g.

GIBUHAT

, Gen 1:1 Sa sinugdan g. sa Diyos

GIBUTAAN

, Gen 19:11 ilang g. ang mga lalaki

GIBUTANGBUTANGAN

, 1Co 4:13 g., lumo nga

GIDAHOM

, Pr 13:12 g. malangan makapasakit

GIDAOG

, Ju 16:33 G. nako ang kalibotan

GIDEMONYOHAN

, Mat 8:28 gisugat sa duha ka g.

GIDEON

, Huk 7:20 espada ni Jehova ug G.!

GIDIHOGAN

, 1Sa 16:13 Samuel g. si David

GIDISIPLINA

, Deu 8:5 g. mo sa Diyos

GIDUMTAN

, Sal 45:7 g. nimo ang pagkadaotan

Pr 6:16 unom ka butang nga g. ni Jehova

GIDUSLAK

, Zac 12:10 motan-aw sa ilang g.

GIGAPOS

, Gen 22:9 G. niya si Isaac

GIHATAGAN

, Luc 12:48 g. ug daghan

GIHAW-ASAN

, Flp 2:7 g. ang kaugalingon

GIHIDLAW

, Sal 84:2 g. pag-ayo kang Jehova

GIHIGUGMA

, Mat 3:17 akong Anak, ang akong g.

Ju 3:16 g. pag-ayo sa Diyos ang kalibotan

Ju 13:1 g. ang sumusunod hangtod sa kataposan

1Ju 4:10 g. ta niya, dili kay g. nato siya

GIHIKAP

, Mat 8:3 g. ug giingnan: Gusto ko!

GIHIMO

, Col 1:16 pinaagi kaniya g. ang ubang butang

GIHIUSA

, Mat 19:6 kon unsay g. sa Diyos

GIHUGASAN

, Ju 13:5 g. ang tiil sa mga tinun-an

GIHUNAHUNA

, Rom 15:1 dili kaugalingon ray g.

GIHUPAY

, Isa 49:13 g. ni Jehova ang iyang katawhan

GIILOG

, Heb 10:34 g. ang mga gipanag-iya

GIISIP

, Luc 22:37 Siya g. nga kauban sa kriminal

GIKABIG

, Ju 6:44 gawas kon g. sa Amahan

GIKALIMTAN

, Flp 3:13 G. ang mga butang sa luyo

GIKALIPAYAN

, Pr 8:30 ang labaw niyang g.

GIKAPOY

, Pr 25:25 bugnawng tubig para sa g.

Isa 40:29 Gihatagan niyag kusog ang g.

Isa 50:4 pagtubag sa g. pinaagig hustong pulong

GIKINAHANGLAN

, Mat 6:32 Amahan nahibalo g. kini

GIKOMENDAHAN

, 1Co 11:2 G. mo nako kay

GILADMON

, Efe 3:18 bug-os masabtan ang g.

GILALANG

, Pin 4:11 g. tungod sa imong kabubut-on

GILIKAYAN

, Isa 53:3 gitamay ug g. sa mga tawo

GILIMBONGAN

, Jer 20:7 Imo kong g., Oh Jehova

GILIMOD

, Tit 1:16 g. ang Diyos pinaagi sa buhat

GILUTOS

, Mat 5:10 Malipayon kadtong g.

Ju 15:20 ila kong g., kamo usab

Buh 22:4 G. kini nga Dalan hangtod sa kamatayon

1Co 4:12 dihang g., mapailobong milahutay

GILUWAAN

, Mat 26:67 g. ang nawong ug gisumbag

GIMAHAL

, Dan 9:23 ikaw tawong g. pag-ayo

Ju 21:17 Simon, g. ba ko nimo?

1Pe 5:7 kay g. mo niya

Pin 3:19 tanan nakong g., akong gibadlong

GIMAKMAK

, 1Co 9:27 g. ang lawas, gihimong ulipon

GIMANTALA

, 1Co 11:26 g. ang kamatayon sa Ginoo

GIMINGAW

, Flp 1:8 g. gyod ko ninyong tanan

GINAAMPO

, Mar 11:24 pagtuo nga ang tanang g.

GINABAG-O

, Pin 21:5 G. nako ang tanang butang

GINABASA

, Buh 8:30 Nasabtan ba nimo ang g.?

GINABUHAT

, Rom 7:15 gustong buhaton dili maoy g.

GINADAGAN

, Buh 20:24 mahuman ang g.

GINADISIPLINA

, Pin 3:19 tanan nakong gimahal, g.

GINALUTOS

, 2Co 4:9 g., apan wala biyai

GINAPOS

, Mat 16:19 gaposon sa yuta g. sa langit

GINAREKOMENDAR

, 2Co 6:4 g. ang kaugalingon

GINGHARIAN

, Ex 19:6 g. sa mga saserdote

Dan 2:44 Diyos sa langit magtukod ug g.

Dan 7:14 gihatagag pagmando, dungog, ug g.

Dan 7:18 madawat sa mga balaan ang g.

Mat 4:8 gipakita sa Yawa kaniya ang tanang g.

Mat 6:10 Paanhia ang imong G.

Mat 6:33 unaha kanunay ang pagpangita sa G.

Mat 21:43 G. ihatag sa nasod nga magpatunghag

Mat 24:14 kining maayong balita sa G. isangyaw

Mat 25:34 Panunda ang G. nga giandam alang

Luc 12:32 gihatag na kaninyo ang G.

Luc 22:29 Maghimog pakigsaad ninyo, alang sa g.

Ju 18:36 akong G. dili bahin niining kalibotana

Buh 1:6 ipasig-uli ba nimo ang g. niining

1Co 15:24 itugyan ang G. ngadto sa iyang Diyos

Gal 5:21 nagabuhat niini dili makapanunod sa G.

Col 1:13 kita gibalhin sa g. sa iyang Anak

Pin 1:6 kita gihimong g., mga saserdote sa Diyos

Pin 11:15 g. sa kalibotan nahimo nang G.

GINIKANAN

, Luc 18:29 mibiya sa g. tungod sa

Luc 21:16 traydoron bisan sa g.

2Co 12:14 magtigom ang g. para sa anak

Efe 6:1 magmasinugtanon sa inyong g.

Col 3:20 magmasinugtanon sa g.

GININHAWA

, Gen 2:7 g. sa kinabuhi

Sal 104:29 kuhaon ang g., sila mamatay

GINOO

, Deu 10:17 si Jehova mao ang G. sa mga g.

Mat 7:22 G., G., wala ba mi managna pinaagi

Mat 22:44 Si Jehova miingon sa akong G.:

1Co 7:39 gawasnong magminyo diha lang sa G.

1Co 8:5 dunay daghang diyos ug daghang g.

GIPADAYAG

, Mat 11:25 g. sa bata

1Co 2:10 g. sa Diyos pinaagi sa espiritu

GIPAGAWAS

, Rom 6:7 namatay g. na sa sala

Rom 6:18 g. na gikan sa sala

GIPAGUOL

, Sal 78:41 ilang g. ang Balaang Usa

GIPAHIMUSLAN

, 2Co 7:2 wala miy g.

GIPAKITA

, Ju 5:20 g. sa Amahan sa Anak ang tanan

Rom 5:8 g. sa Diyos ang iyang gugma

GIPALIG-ON

, 1Sa 30:6 g. pinaagi ni Jehova

Buh 14:22 g. ang tinun-an, magpabilin sa pagtuo

GIPALIHOK

, Ex 35:21 g. sa kasingkasing sa pagdalag

GIPALIT

, 1Co 7:23 Kamo g. sa usa ka bili

Pin 5:9 sa imong dugo g. nimo ang mga tawo

GIPALUNOPAN

, 2Pe 2:5 iyang g. ang kalibotan

GIPAMALANDONG

, Sal 19:14 g. makapalipay

GIPANAG-IYA

, Heb 10:34 kalipay dihang giilog g.

GIPANGANAK

, Job 14:1 g., mubog kinabuhi

GIPANGAYO

, Deu 10:12 unsay g. ni Jehova kaninyo?

Job 23:12 labaw sa g.

Miq 6:8 unsa ba ang g. ni Jehova kanimo?

Efe 3:20 labaw pa kay sa atong g.

GIPANGGA

, 1Te 2:7 g. mo namo, samag inahan

GIPAPUTI

, Pin 7:14 gilabhan ang besti ug g.

GIPASAKITAN

, Sal 78:40 g. siya didto sa desyerto!

GIPASAKOP

, 1Co 15:27 g. ang tanan sa iyang tiil

GIPASENSIYAHAG

, Rom 9:22 g. maayo, sudlanan

GIPASIDUNGGAN

, 2Pe 2:10 pasipalahan ang g.

GIPASIG-ULI

, Rom 5:10 kita g. ngadto sa Diyos

2Co 5:19 g. sa Diyos ang kalibotan kaniya

GIPUGAS

, Gal 6:7 g. sa tawo, iyang anihon

GIREKOMENDAR

, 2Co 4:2 g. ang kaugalingon

GIRIPAHAN

, Sal 22:18 g. nila ang akong sapot

GISAGPA

, Ju 19:3 g. siya sa makadaghan

GISAKIT

, Sal 119:71 Maayo nga g. ko

GISALIG

, 1Pe 2:23 g. niya ang kaugalingon sa Usa

GISALIKWAY

, Jer 8:9 g. ang pulong ni Jehova

GISELYOHAN

, Efe 1:13 Human motuo, kamo g.

GISIA

, Joe 2:13 G. ang kasingkasing

GISUGID

, Sal 32:5 Sa kataposan g. nako ang sala

GISULAT

, Rom 15:4 tanang g. kaniadto g. aron

GISULAYAN

, Deu 13:3 g. mo ni Jehova kon

GITAKDANG MGA PANAHON

, Luc 21:24 g. sa kanasoran

GITAKDANG PANAHON

, Hab 2:3 panan-awon nagpaabot sa g. niini

GITAMAY

, 1Sa 17:26 nga iyang g. ang kasundalohan

Isa 53:3 g. ug gilikayan sa mga tawo

GITENTAL

, Pr 7:21 g. pinaagig tam-is nga pulong

GITIKON

, 2Ti 4:3 aron g. ang ilang dalunggan

GITIMBANG

, Dan 5:27 g. ug nakita nga kulang

GITUDLO

, Mat 15:9 sugo sa tawo g. ingong doktrina

Ju 7:16 akong g. dili akoa, kondili iya

GITUL-ID

, Sal 94:12 Malipayon ang tawo nga g.

GIUHAW

, Isa 55:1 Dali ngari, kamong g.

Ju 7:37 Kon dunay g., paaria kanako

GIULOG-ULOGAN

, Jud 16 g. alang sa bentaha

GIUYONAN

, Luc 3:22 akong Anak. G. ka nako

GIWALDAS

, Luc 15:13 g. ang iyang katigayonan

GIYA

, Pr 11:14 walay g., katawhan mag-antos

GOLGOTHA

, Ju 19:17 Dapit sa Kalabera, G.

GOLIAT

, 1Sa 17:4 banggiitan nga ginganlag G.

GOMORA

, Gen 19:24 asupre ug kalayo sa G.

GORYON

, Mat 10:29 duha ka g., usa ka sensilyo

GRABENG KASAKIT

, Luc 21:25 nasod makasinatig g.

GUBAT

, 1Sa 17:47 iya ni Jehova ang g.

Sal 46:9 Gipahunong niya ang mga g.

Os 2:18 wagtangon ang espada, ug g.

1Co 14:8 kinsay mangandam alang sa g.?

Pin 12:7 g. sa langit: Miguel

Pin 16:14 g. sa dakong adlaw sa Diyos

GUGMA

, Aw 8:6 g. sama ka kusgan sa kamatayon

Mat 24:12 mobugnaw ang g. sa kadaghanan

Mar 10:21 Jesus mibatig g. kaniya ug miingon

Ju 15:13 Walay usa nga may g. nga labaw niini

Rom 8:39 makabulag nato gikan sa g. sa Diyos

Rom 13:10 ang g. mao ang katumanan sa balaod

1Co 8:1 kahibalo makapagarboso, g. makapalig-on

1Co 13:2 walay g., ako walay kapuslanan

1Co 13:8 Ang g. dili gyod molubad

1Co 13:13 ang kinalabwan niini mao ang g.

1Co 16:14 Himoa ang tanang butang uban ang g.

2Co 2:8 pamatud-an ang inyong g. kaniya

Col 3:14 ang g. hingpit nga bugkos sa panaghiusa

1Pe 4:8 batoni ang g., kay ang g. magtabon

1Ju 4:8 ang Diyos g.

Jud 21 makapabilin mo sa g. sa Diyos

Pin 2:4 gibiyaan ang g. nga nabatonan sa sinugdan

GULA

, Isa 52:11 g. dinha, ayawg hikap ug hugaw

Pin 18:4 G. kaniya, akong katawhan

GUN-OB

, Sal 51:17 halad sa Diyos ang g. nga espiritu

Isa 66:2 ang mapainubsanon ug g. ug espiritu

GUSOK

, Gen 2:22 g. gihimong babaye

GUSTO

, Rom 7:18 g. kong mobuhat ug maayo

Rom 7:19 g. nakong buhaton dili maoy ginabuhat

GUTOM

, Sal 37:19 panahon sa g., mabuhong

H

HADES

. Tan-awa ang LUBNGANAN.

HADLOK KAAYO

, Heb 10:31 H. masilotan sa Diyos

HAGDAN

, Gen 28:12 h. nga sangko sa langit

HAGOI

, Ju 6:27 H., dili ang pagkaon nga madaot

HAKOG

, 1Co 5:11 hunong sa pagpakig-uban sa h.

1Co 6:10 h. dili makapanunod sa Gingharian

HALAD

, Lev 7:37 h. nga sinunog, h. nga lugas

1Sa 15:22 pagsunod mas maayo kay sa h.

2Sa 24:24 h. nga dili ko mogasto

1Cr 29:9 katawhan nagsadya niining h.

Sal 40:6 Wala magtinguhag h.

Sal 51:17 h. nga makapalipay sa Diyos

Pr 15:8 h. sa daotan dulumtanan kang Jehova

Isa 1:11 Igo na ang inyong mga h. nga sinunog

Os 6:6 kalipay sa maunongong gugma, dili sa h.

Rom 12:1 ipresentar ang lawas ingong h.

Heb 13:15 magtanyag ug h. sa pagdayeg

HALAD NGA ILIMNON

, Flp 2:17 ginabubo samag h.

HALANGDON

, 1Co 1:26 dili daghan ang h. ug kagikan

HALANGDONG

, Buh 24:3 H. Felix

HALARAN

, Gen 8:20 Noe naghimog h.

Ex 27:1 Paghimog h. nga kahoyng akasya

Mat 5:24 biyai ang gasa atubangan sa h.

Buh 17:23 h. Alang sa Usa ka Diyos nga Wala Mailhi

HALAS

, Gen 3:4 h. miingon sa babaye:

Ju 3:14 giisa ni Moises ang h., iisa usab

HALIGI

, Ex 13:22 h. nga panganod, kalayo

Gal 2:9 giisip nga mga h.

1Ti 3:15 h. ug tukod sa kamatuoran

HALOK

, Luc 22:48 Anak gibudhian pinaagi sa h.?

HAMPAK

, Ex 11:1 Usa pa ka h. sa Paraon

Pin 18:4 dili gustong makaagom sa h.

HAMTONG

, Gal 6:1 kamong h. nga Kristohanon

Efe 4:13 hangtod kitang tanan mahimong h.

Heb 5:14 h., paggamit sa katakos

HANDOMANANG MGA LUBNGANAN

, Ju 5:28 h. makadungog

HANGIN

, Ecc 11:4 magbantay sa h. dili makapugas

Mat 7:25 mihuros ang kusog nga h. sa balay

1Co 9:26 dili samag pagsuntok sa h.

1Co 14:9 magasulti ngadto sa h.

Efe 2:2 magmamando sa awtoridad sa h.

Efe 4:14 gidala sa h. sa pagtulon-an

Pin 7:1 nagpugong sa upat ka h.

HANGTOD SA HANGTOD

, Gen 3:22 dili siya mokaon ug mabuhi h.

Sal 37:29 matarong magpuyo sa yuta h.

Ecc 3:14 tanang buhaton sa Diyos magpabilin h.

1Pe 1:25 pulong ni Jehova magpabilin h.

HANGYO

, Sal 20:5 ihatag ni Jehova ang h.

HARI

, Huk 21:25 Niadto walay h. ang Israel

1Sa 23:17 ikaw mahimong h., ako ikaduha

Sal 2:6 Ako nagpahimutang sa akong h. sa Zion

Pr 21:1 kasingkasing sa h. samag sapa

Pr 22:29 tawong hawod? Motindog atubangan sa h.

Isa 32:1 h. magmando alang sa pagkamatarong

Zac 14:9 Jehova mahimong H. sa tibuok yuta

Mat 21:5 imong h. moanha, nga nagsakayg asno

Mat 27:29 Mabuhi ang H. sa mga Hudiyo!

Luc 21:12 dad-on atubangan sa h. ug gobernador

Ju 19:15 walay h. gawas sa Cesar

Buh 4:26 mga h. sa yuta mibarog

1Co 15:25 siya magmando ingong h. hangtod

Pin 5:10 magmando ingong h. sa yuta

Pin 18:3 mga h. naghimog imoralidad uban niya

HARI SA AMIHANAN

, Dan 11:7 batok sa kuta sa h.

Dan 11:40 h. mosulong kaniya samag bagyo

HARI SA HABAGATAN

, Dan 11:11 h. masuko

Dan 11:40 h. makigtinuloray kaniya

HAWOD

, Pr 22:29 tawo nga h. sa iyang ginahimo?

HAYAG-PULA

, Isa 1:18 Bisan ang sala h.

HAYOP

, Lev 18:23 makigsekso sa h.

Pr 12:10 matarong nagaatiman sa h.

HELMET

, Efe 6:17 Isul-ob ang h. sa kaluwasan

HIGALA

, 2Cr 20:7 imong h. nga si Abraham

Pr 14:20 dato daghag h.

Pr 17:17 tinuod nga h. magpakitag gugma

Pr 18:24 h. mounong labaw sa igsoon

Pr 27:6 h. mohatag ug tambag bisan pag sakit

Luc 16:9 Pagbatog h. pinaagi sa bahandi

Ju 15:13 mohatag sa kinabuhi alang sa h.

Ju 15:14 h. kon inyong buhaton ang akong gisugo

San 2:23 Abraham gitawag nga h. ni Jehova

HIGDAANAN

, Sal 41:3 magpalig-on kaniya sa h.

HIGUGMAA

, Lev 19:18 H. ang isigkatawo sama

Deu 6:5 H. si Jehova sa bug-os kasingkasing

Mat 22:37 H. si Jehova sa tibuok mong

Col 3:19 bana, padayong h. ang inyong asawa

1Ju 2:15 Ayaw h. ang kalibotan

HIKAP

, Isa 52:11 ayawg h. ug hugaw!

HIKAWI

, 1Co 7:5 Ayawg h. ang usag usa

HILABTANON

, 1Ti 5:13 h. sa kalihokan sa uban

1Pe 4:15 ayaw tugoti nga naa ninyoy h.

HILABTI

, Buh 5:38 ayawg h. kining mga tawhana

HILAK

, Rom 12:15 h. uban sa naghilak

HIMAN

, Ecc 10:10 Kon habol ang puthawng h.

HIMAYA

, Rom 3:23 wala makaabot sa h. sa Diyos

Rom 8:18 kon itandi sa h. nga

Pin 4:11 Takos, Jehova, modawat sa h.

HIMUNGAAN

, Mat 23:37 pagtigom sa h. sa iyang piso

HINAGIBAN

, Isa 54:17 Walay h. batok kanimo

2Co 10:4 h. sa pagpakiggubat dili unodnon

HINAPOS

, Mat 28:20 magauban sa h. sa sistema

HINAY

, San 1:19 h. sa pagsulti, dili daling masuko

HINAYNG TINGOG

, Sal 1:2 gibasa Iyang balaod sa h.

HINGPIT

, Sal 19:7 balaod ni Jehova h.

Mat 5:48 mahimong h. kay inyong Amahan h.

HINLO

, Ju 15:3 h. na tungod sa pulong

Buh 20:26 h. ko sa dugo sa tanang tawo

HINLOAN

, 2Co 7:1 h. ang kaugalingon sa kahugawan

HINLOI

, Sal 51:2 h. ko sa akong sala

HINUMDOMAN

, Job 14:13 tagalan ug h.!

Isa 65:17 kanhing butang dili na h.

HINUMDOMI

, Ecc 12:1 h. ang imong Maglalalang

HINUNGDAN

, Ecc 7:25 h. luyo sa mga butang

HIPHIP

, Ecc 7:7 h. makadaot sa kasingkasing

HISGOTAN

, Efe 5:3 dili ninyo angayng h.

HOMOSEKSUWALIDAD

, 1Co 6:9 nagahimog h.

HUDIYO

, Zac 8:23 mogunit sa sinina sa H.

Rom 3:29 Diyos lang ba siya sa mga H.?

1Co 9:20 sa mga H. nahimo kong samag H.

HUDNO

, Dan 3:17 Diyos makaluwas sa h.

HUGASI

, Sal 51:2 H. ko pag-ayo sa kasaypanan

HUGAW

, Lev 13:45 mosinggit, H. ko, h. ko!

Deu 23:13 mopungko mo, taboni ang h.

Job 14:4 natawo nga hinlo gikan sa h.?

HUKMAN

, Isa 26:9 dihang h. nimo ang yuta

Mat 7:2 h. mo sumala sa inyong paghukom

Buh 17:31 nakatakdag adlaw nga iyang h.

1Co 6:2 h. sa mga balaan ang kalibotan

HUKMANAN

, 1Co 6:6 igsoon nagdala sa igsoon sa h.

HULAW

, Jer 17:8 sa tuig sa h. dili mabalaka

HULGAON

, Buh 4:17 h. nato sila ug sultihan

HULMIGAS

, Pr 6:6 Adtoa ang h., ikaw tapolan

Pr 30:25 h. nagaandam sa pagkaon sa ting-init

HUNAHUNA

, Sal 26:2 Dalisaya akong kinasulorang h.

Sal 139:17 bililhon gayod ang imong h.!

Sal 146:4 nianang adlawa mahanaw ang iyang h.

Isa 55:8 akong h. dili inyong h.

Mat 22:37 Higugmaa si Jehova sa tibuok h.

Rom 7:25 ang akong h. ulipon sa balaod sa Diyos

Rom 8:6 pagsigeg h. sa unod moresultag

2Co 10:5 tanang h. masinugtanon sa Kristo

Flp 3:19 ilang h. naa sa kalibotan

Col 3:2 Padayong isentro ang inyong h. sa itaas

1Ti 6:4 h. naa pirme sa argumento ug debate

Pin 17:17 kasingkasing aron buhaton ang iyang h.

HUPAYON

, Job 2:11 mosimpatiya kaniya ug h. siya

Jer 31:15 Raquel midumili nga h. tungod sa

HUSTISYA

, Job 34:12 h. dili tuison sa Gamhanan

Job 40:8 Imo bang kuwestiyonon ang akong h.?

Sal 37:28 Jehova nahigugma sa h.

Pr 29:4 sa h. ginapalig-on sa hari ang nasod

Ecc 5:8 Kon gilapas ang h., ayawg katingala

Isa 32:1 mga prinsipe magmando alang sa h.

Miq 6:8 pagbuhat sa h., pagkamaunongon

Luc 18:7 hatagan sa Diyos ug h.

Buh 28:4 H. dili motugot nga siya mabuhi

HUSTO

, Lev 18:23 Supak kini sa kon unsay h.

HUSTONG

, Luc 1:3 isulat kini sa h. pagkahan-ay

HUSTONG PAAGI

, Jer 30:11 Disiplinahon sa h.

HUYANG

, 1Co 1:27 gipili sa Diyos ang h.

2Co 12:10 dihang h., gamhanan ko

I

IAMPO

, Rom 8:26 wala mahibalo kon unsay i.

2Te 3:1 padayon ming i. aron ang pulong

IBALOS

, Sal 116:12 Unsay akong i. kang Jehova

IBAYAD

, Mat 22:21 i. sa Cesar ang iya sa Cesar

IBUBO

, Sal 62:8 I. kasingkasing kaniya

IDOLATRIYA

, 1Co 10:14 kalagiw gikan sa i.

IDOLO

, Sal 115:4 Ang ilang i. plata ug bulawan

1Ju 5:21 pagbantay mo sa mga i.

IGO

, 1Pe 4:3 i. na tong panahon

IGPAPAHULAY

, Ex 20:8 Tumana ang I.

Mat 12:8 Anak sa tawo Ginoo sa I.

Mar 2:27 I. gibuhat para sa tawo

Luc 14:5 Kinsa ang magbira sa anak o baka sa I.?

Col 2:16 ayaw tugoting dunay maghukom sa i.

Heb 4:9 i. sa katawhan sa Diyos

IGSOON

, Pr 17:17 i. nga masaligan sa kalisdanan

Pr 18:24 higala mounong labaw sa i.

Mat 13:55 i. niya si Santiago, Jose

Mat 25:40 gihimo sa akong i., gihimo sab kanako

1Co 5:11 i. nga nagahimog imoralidad

1Pe 2:17 higugmaa ang tanang i.

1Pe 5:9 mga i. sa tibuok kalibotan

IGSOONG BABAYE

, Deu 27:22 makigsekso sa i.

IHANGYO

, Ju 14:13 i. sa akong ngalan, buhaton

IHAWANAN

, Isa 53:7 karnero gidala sa i.

IHAWONON

, Sal 44:22 karnero nga i.

IHIKAW

, Sal 84:11 Dili i. ni Jehova ang maayo

Pr 3:27 Ayawg i. ang maayo

IKADUHANG KAMATAYON

, Pin 2:11 dili makaagom i.

Pin 20:6 walay awtoridad ang i.

Pin 20:14 i., ang linaw nga kalayo

IKAPANGATARONGAN

, Ju 15:22 karon wala silay i.

IKAPULO

, Neh 10:38 dalhon sa Levihanon ang i. sa i.

Mal 3:10 Dad-a tibuok i. sa balay-tipiganan

IKAULAW

, Mar 8:38 kon ako i. sa usa

Rom 1:16 wala nako i. ang maayong balita

2Ti 1:8 ayawg i. ang pagpamatuod

2Ti 2:15 magbubuhat nga walay i.

Heb 11:16 wala sila i. sa Diyos, nga tawgon

ILANSANG

. Tan-awa ang ESTAKA.

ILHA

, Jer 31:34 I. si Jehova! kay sila makaila nako

ILHANAN

, Mat 24:3 i. sa imong presensiya?

Mat 24:30 makita ang i. sa Anak sa tawo

Luc 21:25 dunay i. sa adlaw, bulan

2Te 2:9 bakak nga i., katingalahan

ILIMOD

, Pr 30:9 mabatonan ang tanan, basig i. ti ka

Mar 14:30 i. ko nimo sa tulo ka higayon

ILUSTRASYON

, Mat 13:34 gisulti ni Jesus pinaagig i.

Mar 4:2 nagtudlo pinaagig mga i.

IMBESTIGAHAN

, Deu 13:14 i. ninyo kini pag-ayo

IMPORTANTE

, Rom 12:3 dili maghunahuna nga i.

IMPORTANTENG

, Flp 1:10 maseguro ang mas i.

IMPOSIBLE

, Gen 18:14 i. kang Jehova?

Mat 19:26 Sa tawo i., apan sa Diyos

INADLAW NGA HALAD

, Dan 11:31 kuhaon nila ang i.

Dan 12:11 sukad sa pagkuha sa i.

INAGAW

, Jer 39:18 imong kinabuhi ingong i.

INAHAN

, Ex 20:12 Pasidunggi imong amahan ug i.

Sal 27:10 Bisan pag biyaan sa akong amahan ug i.

Pr 23:22 ayaw tamaya ang imong i. kay tigulang

Luc 8:21 Kini ang akong i. ug mga igsoon

Ju 19:27 miingon sa tinun-an: Siya imo nang i.!

Gal 4:26 Jerusalem sa itaas, atong i.

INHUSTISYA

, Deu 32:4 walay i. sa Diyos

Rom 9:14 i. sa Diyos? Wala gayod!

INIT UG ULO

, Pr 19:19 tawong i. magbayad sa multa

INOSENTE

, Pr 14:15 i. motuo sa tanang madunggan

INSULTO

, 1Pe 2:23 giinsulto, wala mobalos ug i.

INTEGRIDAD

, 1Cr 29:17 malipay ka sa i.

Job 27:5 Hangtod mamatay, dili wad-on ang i.!

Sal 25:21 Hinaot nga ang i. manalipod nako

Sal 26:11 molakaw ko sa akong i.

Sal 101:2 i. sa kasingkasing sulod sa balay

INTENSIYON

, 1Cr 28:9 ginaila sa Diyos ang matag i.

INTERES

, Flp 2:21 nagtinguha sa kaugalingong i.

IPADALA

, Isa 6:8 Ania ko! I. ko!

IPADAYAG

, Rom 8:19 i. ang mga anak sa Diyos

IPAHAYAG

, Heb 10:23 Padayong i. ang paglaom

IPAHISALAAG

, Mat 24:24 i., bisan ang mga pinili

IPALAGPOT

, 1Co 5:13 I. ang tawong daotan gikan

IPANGANAK

, 1Pe 1:3 i. pag-usab aron makabatog

IPAUBOS

, San 4:10 I. ang kaugalingon kang Jehova

IPRESENTAR

, Rom 6:13 i. sa Diyos ang kaugalingon

IPUGAS

, Ecc 11:6 buntag i. ang binhi

IRO

, Pr 26:17 mikumot sa dalunggan sa i.

Ecc 9:4 buhing i. mas maayo sa patayng leyon

2Pe 2:22 i. mikaon sa iyang sinuka

IRONG IHALAS

, Mat 8:20 i. dunay lungib, Anak wala

ISAAC

, Gen 22:9 Gigapos niya si I.

ISALIKWAY

, 1Co 9:27 dili ko sa unsa mang paagi i.

ISANGYAW

, Mat 24:14 balita sa Gingharian i.

2Ti 4:2 I. ang pulong; ayaw paglangan

2Ti 4:5 padayong i. ang maayong balita

ISDA

, Jon 1:17 nagpadalag i. molamoy kang Jonas

Ju 21:11 pukot punog dagkong i., 153 ka buok

ISENTRO

, Col 3:2 i. inyong hunahuna sa itaas

ISIGKALUNGSORANON

, 1Te 2:14 nag-antos sa i.

ISIGKAMAGBUBUHAT

, 1Co 3:9 kami i. sa Diyos

ISIGKATAWO

, Luc 10:27 higugmaa ang i. sama

ISILSIL

, Deu 6:7 i. kini sa imong mga anak

ISOG

, Pr 28:1 matarong sama ka i. sa leyon

ISRAEL

, Gen 35:10 I. na ang imong ngalan

Sal 135:4 I., espesyal nga katigayonan

Gal 6:16 kalinaw ug kaluoy maanaa sa I. sa Diyos

ISUGID

, San 5:16 i. ang inyong sala sa usag usa

ITANDI

, Isa 46:5 Kang kinsa ko ninyo i.

ITUG-AN

, 1Ju 1:9 i. ang sala, iyang pasayloon

ITUGYAN

, Sal 31:5 I. sa imong kamot akong espiritu

J

JACOB

, Gen 32:24 tawo nakiglayog kang J.

JAH

, Ex 15:2 Si J. ang akong kusog ug gahom

Isa 12:2 Kay si J. Jehova ang akong kusog

JEHOSAPAT

, 2Cr 20:3 nahadlok si J.

JEHOVA

, Ex 3:15 J. akong ngalan hangtod sa

Ex 5:2 Kinsa si J.? Wala ko makaila kang J.

Ex 6:3 akong ngalan nga J., wala nako ipaila

Ex 20:7 Ayawg gamita ang ngalan ni J. sa walay

Deu 6:5 Higugmaa si J. sa bug-os kasingkasing

Deu 7:9 si J. matuod nga Diyos, ang kasaligan

Sal 83:18 kansang ngalan J., ang Labing Hataas

Isa 42:8 Ako si J. Kana ang akong ngalan

Os 12:5 J. sa kasundalohan, hinumdoman sa J.

Mal 3:6 ako si J.; dili ko mausab

Mar 12:29 J. nga atong Diyos, usa lang si J.

JEPTE

, Huk 11:30 si J. nanaad

JEREMIAS

, Jer 38:6 J. gihulog sa gahong

JERUSALEM

, Jos 18:28 Jebusi nga mao ang J.

Dan 9:25 sugo nga tukoron pag-usab ang J.

Mat 23:37 J., J., gipatay ang mga propeta

Luc 2:41 moadto sa J. alang sa Paskuwa

Luc 21:20 inigkakita ninyo nga ang J. gilibotan

Luc 21:24 J. pagayatakan sa kanasoran

Buh 5:28 gipuno ang J. sa inyong pagtulon-an

Buh 15:2 apostoles ug ansiyano sa J. aron isulti

Gal 4:26 J. sa itaas gawasnon, atong inahan

Heb 12:22 miduol sa langitnong J.

Pin 3:12 Bag-ong J. nga manaog sa langit

Pin 21:2 Bag-ong J., sa langit, pangasaw-onon

JESE

, 1Sa 17:12 J. kinsa may walo ka anak

Isa 11:1 Mogitib ang sanga sa tuod ni J.

JESU-KRISTO

, Ju 17:3 ug sa imong gipadala, si J.

JESUS

, Mat 1:21 nganlan nimo siyag J.

JEZEBEL

, 1Ha 21:23 Kan-on sa mga iro si J.

Pin 2:20 gikonsentir nimo si J.

JOB

, Job 1:9 Mahadlok ba si J. sa Diyos sa walay

San 5:11 nadungog ang paglahutay ni J.

JONAS

, Jon 2:1 J. miampo diha sa tiyan sa isda

JONATAN

, 1Sa 18:3 J. ug David naghimog pakigsaad

1Sa 23:16 J. giadto ug gipalig-on si David

JORDAN

, Jos 3:13 tubig sa J. moundang ug agos

2Ha 5:10 lusbog sa J. pito ka beses

JOSE

, Gen 39:23 Jehova nag-uban kang J.

Luc 4:22 Di ba anak na siya ni J.?

JOSIAS

, 2Ha 22:1 J. nagmando sa 31 ka tuig

JOSUE

, Ex 33:11 iyang tig-alagad nga si J.

JUAN 1.

, Mat 21:25 awtoridad ni J. sa pagbawtismo?

Mar 1:9 Jesus gibawtismohan ni J. sa Jordan

JUAN 2.

, Ju 1:42 Ikaw si Simon nga anak ni J.

JUAN 3.

, Mat 4:21 J. nga anak ni Zebedeo

JUDA

, Gen 49:10 setro dili mobiya kang J.

JUDAS

, Mat 27:3 J. nagbasol ug giuli ang 30

K

KAALAM

, Sal 111:10 pagkahadlok, sinugdanan sa k.

Pr 2:6 Jehova mohatag ug k.

Pr 3:7 Ayawg salig sa kaugalingong k.

Pr 4:7 k., labing importanteng butang

Pr 8:11 k. mas maayo sa korales

Pr 24:3 sa k. ang balay matukod

Ecc 7:12 k. magtipig sa kinabuhi

Ecc 10:10 k. aron magmalamposon

Mat 11:19 k. mapamatud-ang matarong

Luc 21:15 k. nga dili malalis sa kaaway

Rom 11:33 pagkalawom sa k. sa Diyos

1Co 2:5 pagtuo dili binase sa k. sa tawo

1Co 2:6 dili ang k. sa mga magmamando

1Co 3:19 k. niining kalibotana kabuangan

Col 2:3 kaniya ang tanang bahandi sa k.

San 1:5 kon dunay nakulangan ug k.

San 3:17 k. gikan sa langit makigdaiton

KAAWAY

, Sal 110:2 Pagpangdaog taliwala sa k.

Mat 5:44 Padayon sa paghigugma sa k.

Mat 10:36 k. sa tawo mao unya ang sakop sa iyang

Luc 21:15 kaalam nga dili malalis sa k.

Rom 12:20 kon ang k. gigutom, pakan-a

Flp 1:28 wala mahadlok sa mga k.

KAAYO

, Buh 28:2 tawo nagpakitag talagsaong k.

KAAYOHAN

, Deu 10:13 tumana ang sugo, k.

Pr 14:23 tanang paghago naay k.

Isa 48:17 Usa nga nagtudlo aron makabatog k.

1Co 6:12 subay sa balaod, dili tanan may k.

1Co 7:35 alang sa inyong kaugalingong k.

1Co 10:24 magtinguha, dili sa kaugalingong k.

1Co 13:5 [gugma] dili mangita sa kaugalingong k.

Flp 2:4 dili kaugalingong k., kondili k. sa uban

Flp 3:1 pagsulat para sa inyong k.

KABALAKA

, Sal 94:19 nalumsan sa k.

Pr 12:25 k. sa kasingkasing makapaguol

Isa 41:10 Ayawg k., kay ako imong Diyos

Mat 6:34 ayaw k. bahin sa sunod adlaw

Mat 10:19 ayawg k. sa isulti o unsaon pagsulti

Mar 4:19 k. niini nga sistema, pagkamalimbongon

Luc 8:14 nalinga sa k., bahandi, ug kalipayan

Luc 21:34 kasingkasing dili mabug-atan sa k.

1Co 7:32 gusto nakong mahigawas mo sa k.

Flp 4:6 Ayawg k. sa bisan unsa

KABALDAHAN

, 1Co 7:35 sa Ginoo nga walay k.

KABAN

, Ex 25:10 Paghimog k. nga akasya

2Sa 6:6 Uzah gihawiran ang K.

1Cr 15:2 Walay magdala sa K. gawas sa Levihanon

KABAYO

, Pin 6:2 puting k., ug ang nagsakay

Pin 19:11 ug tan-awa! usa ka puting k.

KABOS

, 1Sa 2:8 ginabayaw ang k. gikan sa abo

Sal 9:18 k. dili gayod kalimtan

Sal 69:33 Jehova mamati sa k.

Luc 4:18 pagpahayag sa maayong balita sa k.

Ju 12:8 k. kanunay ninyong makauban

2Co 8:9 Jesu-Kristo nahimong k. alang

KABTANGAN

, Luc 14:33 dili mobiya sa k.

KABUANG

, Pr 19:3 k. sa tawo makadaot

KABUANGAN

, 1Co 3:19 kaalam niining kalibotana k.

KABUBUT-ON

, Sal 40:8 Kalipay pagbuhat sa k.

Sal 143:10 Tudloi ko pagbuhat sa imong k.

Mat 6:10 Matuman unta imong k. sa yuta

Mat 7:21 nagabuhat sa k. sa akong Amahan

Luc 22:42 dili akong k. matuman, kondili imoha

Ju 6:38 nanaog aron buhaton dili ang akong k.

Buh 21:14 Matuman unta ang k. ni Jehova

Rom 12:2 dalawaton ug hingpit nga k. sa Diyos

1Te 4:3 k. sa Diyos, maglikay sa imoralidad

1Ju 2:17 nagabuhat sa k. sa Diyos magpabilin

1Ju 5:14 pangayoon uyon sa iyang k., maminaw

KABUG-AT

, Heb 12:1 tangtangon ang tanang k.

Pin 2:24 Dili magpapas-an ninyog laing k.

KABUKIRAN

, Gen 7:20 tubig misaka ibabaw sa k.

KABUKOGAN

, Jer 20:9 kalayo nagdilaab sa k.

KADAGHANAN

, Ex 23:2 Ayawg sunda ang k.

Jer 8:6 nagabalik sa dalan sa k.

KADAOGAN

, 2Co 2:14 nanguna sa parada sa k.

KADAOT

, Isa 11:9 Dili magpahinabog k.

KADIYOT

, Isa 26:20 Panago mo k.

2Co 4:17 ang kasakitan k. lang

KAGABHION

, Rom 13:12 Lawom na kaayo ang k.

KAGAHI

, Mar 3:5 naguol sa k. sa kasingkasing

KAGAMITAN

, Rom 12:4 parte, dili parehas ug k.

KAGAWASAN

, Rom 8:21 mahimayaong k.

2Co 3:17 kon asa ang espiritu ni Jehova, dunay k.

1Pe 2:16 k. gamita, dili ingong pasumangil

2Pe 2:19 Sila nagsaad kanilag k.

KAGUL-ANAN

, Sal 90:10 tuig nga punog k.

KAGUN-OBAN

, Eze 21:27 K., k., himoon nakong k.

KAGUOL

, Isa 51:11 k. ug panghupaw mokalagiw

KAGUTOM

, Am 8:11 dili k. sa tinapay o kauhaw

KAGUWAPA

, Pr 6:25 kaibog sa iyang k.

Pr 31:30 k. mawala ra

KAHADLOK

, 2Cr 20:15 Ayaw k. niining dakong panon

Isa 41:10 Ayawg k., kay ako nagauban

Isa 44:8 ayawg kakugang sa k.

Luc 12:4 ayaw k. niadtong makapatay sa lawas

Luc 21:26 mga tawo panguyapan sa k.

1Ju 4:18 Walay k. sa gugma

Pin 2:10 Ayawg k. sa hapit na nimong antoson

KAHADLOK KANG JEHOVA

, Sal 19:9 k. lunsay

KAHAKOG

, Luc 12:15 likayi ang tanang matang sa k.

Col 3:5 k., nga maoy idolatriya

KAHANAS

, Ex 35:35 Gihatagag k. sa pagbuhat

KAHAPSAY

, 1Co 14:40 himoa ang tanan nga may k.

KAHAYAG

, Sal 36:9 sa imong k., kami makakitag k.

Sal 119:105 imong pulong k. sa akong agianan

Pr 4:18 ang dalan sa matarong sama sa k.

Isa 42:6 ingong k. sa kanasoran

Mat 5:14 Kamo ang k. sa kalibotan

Mat 5:16 palamdaga ang inyong k. atubangan

Ju 8:12 Ako mao ang k. sa kalibotan

2Co 4:6 Mosidlak ang k. gikan sa kangitngit

Flp 2:15 nagasidlak samag k.

KAHAYAHAY

, Buh 3:19 panahon sa k. moabot

KAHIBALO

, Pr 1:7 kahadlok, sinugdan sa k.

Pr 2:10 k. makapalipay sa imong kalag

Pr 24:5 pinaagi sa k. madugangan ang gahom

Isa 5:13 madestiyero tungod sa kakulang sa k.

Isa 11:9 yuta mapuno sa k. kang Jehova

Dan 12:4 tinuod nga k. modagaya

Luc 11:52 gikuha ninyo ang yawi sa k.

1Co 8:1 k. makapagarboso, gugma makapalig-on

KAHIBULONGAN

, Sal 139:14 k. nga pagkahimo

KAHIGAWAD

, Rom 5:5 paglaom dili moresultag k.

KAHIGAYONAN

, Gal 6:10 k., buhaton ang maayo

KAHIKAYAN

, 1Co 14:40 kahapsay ug pinaagig k.

KAHILADMAN

, Pin 11:7 mananap mogula sa k.

Pin 17:8 pintas nga mananap mogula sa k.

Pin 20:3 gitambog siya sa k.

KAHIMAYAAN

, 1Co 10:31 tanan sa k. sa Diyos

KAHIMTANG

, Mat 22:16 wala magtan-aw sa k.

KAHINGUHAAN

, Isa 60:5 k. sa kanasoran

Isa 61:6 Mokaon sa k. sa

KAHOY

, Gen 2:9 k. sa kahibalo sa maayo, daotan

Gen 2:9 k. sa kinabuhi sa tunga

Sal 1:3 k., gitanom sa daplin sa kasapaan

Isa 61:3 dagkong k. sa pagkamatarong

Eze 47:12 manubo ang tanang matang sa k.

Dan 4:14 Putla ang k. ug mga sanga

Pin 2:7 tugotang mokaon sa k. sa kinabuhi

Pin 22:14 katungod sa pag-adto sa k. sa kinabuhi

KAHOYNG IGOS

, 1Ha 4:25 kasegurohan ilalom sa k.

Miq 4:4 tagsatagsa ilalom sa ubas ug k.

Mat 21:19 Dihadiha ang k. nalaya

Mar 13:28 tagda ang ilustrasyon bahin sa k.

KAHOYNG OLIBO

, Sal 52:8 mahisamag k. sa balay

KAHUGAWAN

, Rom 1:24 gipasagdan sa paghimog k.

2Co 7:1 hinloan ang kaugalingon sa k.

Col 3:5 maylabot sa imoralidad, k.

KAHUPAYAN

, 2Te 1:7 kamong nag-antos hatagag k.

KAISOG

, Buh 4:31 nagsulti sa pulong nga may k.

Efe 6:20 [Pag-ampo] aron makasulti ko nga may k.

Flp 1:14 k. sa pagsulti sa pulong sa Diyos

1Te 2:2 nakabatog k. pinaagi sa atong Diyos

KAKABOS

, 2Co 8:2 k. nagpadagaya sa

KAKAWANGAN

, Ecc 1:2 Pagkadako nga k.!

KAKUGANG

, Isa 44:8 ayawg k. sa kahadlok

KAKUGI

, Heb 6:11 magpakitag samang k.

KALAG

, Eze 18:4 k. nga makasala mamatay

Mat 22:37 Higugmaa si Jehova sa tibuok k.

KALAGIW

, 1Co 6:18 K. sa seksuwal nga imoralidad!

KALAGLAGAN

, 2Te 1:9 sentensiyahag k. hangtod

2Pe 3:7 k. sa tawong dili diyosnon

KALAGOT

, Sal 37:8 Ayawg k., ayaw paghimog

KALAINAN

, Mal 3:18 k. sa tawong matarong ug

KALALANGAN

, Rom 8:20 k. gipailalom sa

Pin 3:14 sinugdan sa k. sa Diyos

KALANGITAN

, Sal 8:3 Dihang makita nako ang k.

Sal 19:1 Ang k. nagpahayag sa himaya

KALAPASAN

, Mat 7:23 Pahilayo, mamumuhat sa k.!

Mat 24:12 tungod sa paggrabe sa k., ang gugma

2Te 2:7 misteryo niini nga k. naglihok na

KALAYO

, Jer 20:9 nahisamag k. sa akong kabukogan

Mat 25:41 k. nga walay kataposan alang sa Yawa

1Co 3:13 k. magpamatuod kon unsang matanga

1Te 5:19 Ayaw palonga ang k. sa espiritu

2Pe 3:7 yuta nga naglungtad gigahin sa k.

KALIBOTAN

, Luc 9:25 maangkon ang tibuok k. apan

Ju 15:19 dili bahin sa k., k. nagdumot

Ju 17:16 Sila dili bahin sa k.

1Ju 2:15 Ayaw higugmaa ang k. o

1Ju 2:17 k. nagakahanaw, apan siya nga

KALIMTAN

, Heb 6:10 Diyos matarong, dili k. inyong

KALIMTI

, Heb 10:32 ayawg k. nga kaniadto

KALIMUTAW

, Zac 2:8 nagtandog sa akong k.

KALINAW

, Pr 17:1 uga nga tinapay apan naay k.

Isa 48:18 k. mahisama sa suba

Isa 57:21 Walay k. mga daotan

Ju 14:27 k. akong gihatag magpabilin kaninyo

Buh 9:31 kongregasyon nakabatog yugto sa k.

Rom 8:6 paghunahuna sa espiritu moresultag k.

Flp 4:7 k. gikan sa Diyos magbantay

1Te 5:3 K. ug kasegurohan! kalit nga kalaglagan

KALINGKAWASAN

, 1Co 10:13 siya magtaganag k.

KALIPAY

, Neh 8:10 k. kang Jehova salipdanan

Job 38:7 mga bituon nanghugyaw sa k.

Sal 1:2 iyang k. anaa sa balaod ni Jehova

Sal 37:4 Pagbaton ug tumang k. kang Jehova

Sal 40:8 K. pagbuhat sa imong kabubut-on

Isa 65:14 akong mga alagad maninggit sa k.

Luc 15:7 k. sa langit tungod sa maghinulsol

Ju 16:22 walay makakuha sa inyong k.

Buh 20:35 labaw nga k. sa paghatag

Rom 15:13 Hinaot ang Diyos magpuno ninyog k.

1Te 1:6 uban ang k. sa balaang espiritu

Heb 12:2 siya nakalahutay tungod sa k.

KALIPAYAN

, Luc 8:14 nalinga sa k.

KALISDANAN

, Sal 34:19 Daghan ang k. sa matarong

2Te 1:4 pagtuo ug paglahutay sa tanang k.

KALIT

, Luc 21:34 sa k. kanang adlawa moabot

KALIWAT

, Gen 3:15 panag-away sa imong k. ug iya

Gen 22:17 padaghanon gyod ang imong k.

Isa 65:23 k. gilangkoban sa gipanalanginan

Gal 3:16 ug sa imong k., ang Kristo

Gal 3:29 kamo k. ni Abraham, mga manununod

KALIWATANA

, Mat 24:34 k. dili mahanaw

KALMADO

, Pr 17:27 may katakos sa pag-ila k.

1Pe 3:4 k. ug lumo nga personalidad

KALMADONG

, Pr 14:30 k. kasingkasing makaayo

KALUOY

, 1Cr 21:13 dako kaayo ang iyang k.

Neh 9:19 wala biyai tungod sa dakong k.

Isa 26:10 daotan pakitaag k., dili makakat-on

Mat 9:13 K. ang akong gusto, dili halad

San 2:13 k. magmadaogon sa paghukom

1Ju 3:17 dili magpakitag k. kaniya

KALUWASAN

, 2Cr 20:17 nagbarog, tan-awa ang k.

Sal 3:8 k. iya ni Jehova

Luc 21:28 nagkaduol na ang inyong k.

Rom 13:11 k. mas duol na

Flp 2:12 maningkamot sa k. uban ang kahadlok

Pin 7:10 k. utang namo sa Diyos

KALUYA

, 2Cr 15:7 ayawg k.

Pr 18:14 makaagwanta sa k. sa buot?

KALUYAHON

, Rom 14:1 Dawata ang may mga k.

Rom 15:1 mopas-an sa k. sa dili lig-on

KALUY-AN

, Pr 28:13 motug-an sa mga sala k.

KAMATAY

, Luc 21:11 k. sa lainlaing dapit

KAMATAYON

, Ru 1:17 magbulag gawas sa k.

Isa 25:8 Lamyon ang k. hangtod sa hangtod

Eze 18:32 Dili malipay sa k. ni bisan kinsa

Os 13:14 Asa ang imong ikot, Oh K.?

Rom 5:12 k. mikaylap sa tanang tawo

Rom 6:23 bayad sa sala maoy k.

1Co 15:26 kataposang kaaway, k., wagtangon

1Te 4:13 walay kahibalo niadtong natulog sa k.

Heb 2:9 Jesus makatilawg k. para sa tanan

Heb 2:15 naulipon tungod sa kahadlok sa k.

Pin 21:4 k. mawala na

KAMATUORAN

, Sal 15:2 nagasulti sa k.

Sal 119:160 katibuk-an sa imong pulong k.

Pr 23:23 Palita ang k., ayaw ibaligya

Ju 4:24 magsimba sa espiritu ug k.

Ju 8:32 mahibalo sa k., k. magpahigawas kaninyo

Ju 14:6 Ako ang dalan, k., ug kinabuhi

Ju 16:13 espiritu sa k., maggiya aron k. masabtan

Ju 17:17 Balaana pinaagi sa k.; imong pulong k.

Ju 18:38 Pilato miingon: Unsa bay k.?

2Co 13:8 wala miy mahimo batok sa k.

2Pe 1:12 lig-on na mo sa k.

3Ju 4 akong mga anak naglakaw sa k.

KAMELYO

, Mat 19:24 sayon sa k. nga makalusot

KAMINGAWAN

, Isa 35:6 mobugwak katubigan sa k.

Isa 41:18 k. himoong linaw sa tubig

KAMINYOON

, Heb 13:4 k., dili hugawan

Heb 13:4 tahoron sa tanan ang k.

KAMOT

, Deu 15:8 buksan ang imong k.

Sal 145:16 Imong ibukhad ang imong k.

Isa 35:3 Pabaskoga ang luya nga k.

Isa 41:10 maghawid nimo sa akong tuong k.

Mat 6:3 walang k. dili pahibaloon sa gibuhat sa tuo

KANASORAN

, Mat 25:32 k. tigomon sa iyang

Luc 21:24 matuman ang gitakdang panahon sa k.

KANDING

, Mat 25:32 maglain sa karnero sa k.

KANGIOB

, Sof 1:15 Adlaw sa kangitngit ug k.

KANGITNGIT

, Mat 4:16 katawhan sa k., kahayag

Ju 3:19 mga tawo nahigugma sa k.

Efe 4:18 ilang kaisipan naa sa k.

1Pe 2:9 nagtawag kaninyo gikan sa k.

KANHING

, Isa 65:17 k. butang dili na hinumdoman

KANIHIT SA PAGKAON

, Mat 24:7 duna unyay k.

KAPALARAN

, Isa 65:11 bino alang sa diyos sa K.

KAPELIGROHAN

, Pr 22:3 maalamon makakita sa k.

2Co 11:26 k. sa siyudad, sa kamingawan

KAPINTASAN

, Gen 6:11 yuta napuno sa k.

Sal 11:5 Ginadumtan ang nahigugma sa k.

Sal 72:14 Luwason gikan sa pagdaogdaog, k.

KAPOYON

, Isa 40:28 Siya dili k. o maluya

Isa 40:31 manglakaw ug dili k.

Heb 12:3 dili mo k. ug moundang

KAPUSLANAN

, Isa 45:19 Pangitaa ko sa walay k.

Isa 65:23 Dili sila maghago sa walay k.

KARAAN SA MGA ADLAW

, Dan 7:9 K. milingkod

KARNE

, Pr 23:20 Niadtong hangol ug k.

KARNERO

, Sal 100:3 iyang katawhan ug k.

Isa 53:7 Samag k. sa ihawanan

Eze 34:12 Atimanon nako akong k.

Mat 25:33 ibutang ang mga k. sa tuo

Ju 21:16 Bantayi ang akong gagmayng k.

KARONG PANGGUBAT

, Huk 4:13 900 ka k.

2Ha 6:17 k. nga naglibot kang Eliseo

KASAB-I

, 1Ti 5:1 Ayaw k. ang tigulang nga lalaki

KASAKIT

, Pr 14:10 kasingkasing nahibalo sa k.

Isa 38:14 Jehova, anaa ko sa k.; tabangi ko

Rom 8:22 kalalangan naa sa k. hangtod karon

Rom 9:2 way hunong ang k. sa kasingkasing

KASAKITAN

, 2Sa 22:7 k., mitawag kang Jehova

Job 36:15 luwason ang sinakit panahon sa k.

Sal 46:1 tabang daling makaplagan sa k.

Sal 119:50 ang nakahupay nako sa akong k.

Buh 14:22 mosulod sa Gingharian pinaagi sa k.

Rom 5:3 maglipay kay k. moresultag paglahutay

Rom 12:12 Paglipay sa paglaom. Lahutay sa k.

1Co 7:28 magminyo, makaagom ug k. sa unod

2Co 4:17 bisag ang k. kadiyot lang

Pin 7:14 nakalabang sa dakong k.

KASAL

, Mat 22:2 hari naghikay ug kombira sa k.

Ju 2:1 kombira sa k. sa Cana

Pin 19:7 k. sa Kordero miabot na

KASALIGAN

, Ex 18:21 pagpilig lalaki nga k.

Sal 19:7 pahinumdom sa Diyos k.

Sal 33:4 tanang ginabuhat ni Jehova k.

Luc 16:10 k. sa gagmay k. sa dagko

1Co 10:13 ang Diyos k., dili niya itugot

Tit 2:10 ipakita nga k. gyod

KASAMOK

, 1Co 14:33 Diyos dili sa k.

KASAYPANAN

, Sal 40:12 k. daghan kay sa buhok

Sal 130:3 Kon k. imong gibantayan

Isa 53:5 gipaantos tungod sa among k.

KASEGUROHAN

, 1Ha 4:25 Israel nagpuyo sa k.

Isa 32:17 bunga sa pagkamatarong k.

Os 2:18 papuy-on nga may k.

KASIBOT

, Sal 69:9 k. sa imong balay nagdilaab

Isa 37:32 Himoon ni Jehova tungod sa k.

KASINA

, Sal 37:1 ayawg k. sa daotan

KASINGKASING

, Gen 6:5 daotan kanunay naa sa k.

Deu 6:6 Kining pulonga ibutang gayod sa k.

1Ha 8:38 nahibalo sa kasakit sa iyang k.

2Cr 16:9 kansang k. bug-os alang kaniya

Esd 7:10 Giandam ni Esdras ang iyang k.

Sal 51:10 Putlia ang akong k.

Sal 51:17 k. nga dugmok, dili nimo isalikway

Pr 4:23 bantayi ang imong k.

Pr 17:3 Jehova ang tigsusi sa mga k.

Pr 17:22 malipayong k. maayong tambal

Pr 20:5 naa sa k., lawom nga katubigan

Pr 28:26 nagasalig sa iyang k. buangbuang

Jer 17:9 k. labaw nga malimbongon

Jer 17:10 Ako, si Jehova, nagasusi sa k.

Jer 31:33 isulat nako sa ilang k. ang balaod

Mat 15:19 naggikan sa k. ang pagpatay

Mat 22:37 Higugmaa si Jehova sa tibuok k.

Luc 12:34 kon asa ang bahandi, tua ang k.

Luc 21:34 k. dili mabug-atan

Luc 24:32 natandog ang k. dihang iyang gipatin-aw

Buh 16:14 gibuksan ang k. aron maminaw

Rom 7:22 akong k. nalipay sa balaod

Efe 3:16 malig-on ang inyong k.

Heb 3:12 makabatog daotang k. pinaagi sa

1Ju 3:20 Diyos mas labaw sa atong k.

KASUB-ANAN

, Sal 31:10 akong kinabuhi punog k.

KASUBO

, Ecc 7:3 k. sa panagway makaayo

2Co 2:7 malumsan sa hilabihang k.

KASUKO

, Lev 19:18 Ayaw paghambin ug k.

Sal 37:8 Isalikway ang k. ug kapungot

Pr 16:32 nagapugong sa k. mas maayo

Efe 4:26 pasalopi sa adlaw ang k.

Col 3:8 isalikway ang k., sakit nga sinultihan

Col 3:19 ayaw k. pag-ayo kanila

KASULATAN

, Deu 24:1 magsulat ug k. sa diborsiyo

Mat 22:29 wala mo mahibalo sa K.

Luc 24:32 natandog dihang gipatin-aw ang K.

Buh 17:2 nangatarongan gikan sa K.

Buh 17:11 adlaw-adlawng nagsusi sa K.

Rom 15:4 paghupay sa K., makabatog paglaom

2Ti 3:16 tibuok K. gisulat sa giya sa Diyos

KASULATAN SA PAGPALIT

, Jer 32:12 gihatag ang k.

KASUNDALOHAN

, Zac 4:6 Dili sa k., sa espiritu

KATAHOM

, Eze 28:17 nagmapahitas-on tungod sa k.

KATAKOS

, Ex 18:21 pagpilig may k., kasaligang lalaki

Mat 25:15 talanton sumala sa k. sa matag usa

2Ti 2:2 igong k. sa pagtudlo sa uban

KATAKOS SA PANGHUNAHUNA

, Pr 1:4 hatagag k.

KATALAGMAN

, Pr 3:25 Dili mahadlok sa kalit nga k.

KATAPOSAN

, Mat 24:14 unya moabot ang k.

Ju 13:1 gihigugma sila ni Jesus hangtod sa k.

KATAPOSANG MGA ADLAW

, 2Ti 3:1 k. kuyaw

KATARONGAN

, Rom 13:5 lig-ong k. nga magpasakop

KATAW-ANAN

, Jer 20:7 Nahimo kong k.

KATIGAYONAN

, Ex 19:5 mahimong espesyal nga k.

Heb 10:34 mas maayo, dili mawalang k.

KATUBIGAN

, Pr 20:5 kasingkasing, lawom nga k.

Jer 50:38 iyang k. mahubsan

Pin 17:1 pampam naglingkod sa daghang k.

KATULO

, Deu 16:16 K. sa usa ka tuig, ang tanan

KATUMBAS

, Flp 2:6 maghunahunang k. sa Diyos

KATUNGDANAN

, Buh 1:20 Kuhaon iyang k.

KATUNGOD

, Eze 21:27 moabot ang may legal nga k.

KATUYOAN

, Pr 16:4 Gihimo tanan aron molampos k.

Rom 8:28 gipili sumala sa iyang k.

Efe 3:11 Sumala sa dumalayong k.

KAUBAN

, Sal 55:13 ako mismong k. nga nailhan nako

KAUGMAON

, Sal 73:17 Hangtod nakita ang ilang k.

Pr 24:20 walay k. ang daotan

KAULAG

, Rom 1:27 mga lalaki, nag-uros-uros ang k.

KAULAHIANG

, Isa 2:2 Sa k. bahin sa mga adlaw

KAUMAHAN

, Ju 4:35 Lantawa ang k. Kini hinog na

KAUSABAN

, 2Co 13:11 pagsadya, paghimog k.

KAWALAY-KAHIBALO

, 1Ti 1:13 nahimo tungod sa k.

KAWALAY-PAGPAKABANA

, Pr 1:32 k. sa buangbuang molaglag nila

KAWALAY-PAGPUGONG SA KAUGALINGON

, 1Co 7:5 magsigeg tental sa k.

KAWALAY-PAGTAHOD

, 2Sa 12:14 k. kang Jehova

KAWATAN

, Pr 6:30 kon k. nangawat dihang gigutom

Pr 29:24 kauban sa k. nagdumot sa kaugalingon

Mat 6:20 langit, walay k. nga manglungkab

Mat 24:43 kon unsang orasa moabot ang k.

1Co 6:10 k. dili makapanunod sa Gingharian

1Te 5:2 adlaw moabot samag k.

KERUBIN

, Gen 3:24 nagbutang ug k.

Eze 28:14 Gitudlo ka ingong dinihogang k.

KIDNAPER

, Deu 24:7 ang k. angayng patyon

KILAT

, Mat 24:27 ang k. mokilab ug modan-ag

Luc 10:18 Satanas nahulog samag k.

KINABUBUT-ON

, Efe 6:7 k., nag-alagad kang Jehova

1Pe 5:2 Bantayi panon sa Diyos nga k.

KINABUBUT-ONG

, 1Cr 29:17 k. nagtanyag sa tanan

Sal 110:3 katawhan k. magtanyag

KINABUHI

, Deu 30:19 k. ug kamatayon sa atubangan

Sal 36:9 Ikaw ang tuboran sa k.

Luc 9:24 magluwas sa iyang k. mawad-an niini

Ju 5:26 Amahan may k., gitugot niya sa Anak

Ju 11:25 Ako ang pagkabanhaw ug k.

Buh 20:24 isipa nga importante ang akong k.

KINABUHING WALAY KATAPOSAN

, Dan 12:2 momata, ang uban sa k.

Luc 18:30 karon ug mas daghan pa, ug k.

Ju 3:16 dili malaglag kondili makabatog k.

Ju 10:10 sila makabatog k.

Ju 17:3 mabatonan ang k., makaila kanimo

Buh 13:48 nakiling sa k.

Rom 6:23 gasa nga ginahatag sa Diyos k.

1Ti 6:12 pangupot pag-ayo sa k.

KINASINGKASING

, Rom 6:17 k. nagmasinugtanon

KINASULORANG

, Pin 2:23 nagasusi sa k. hunahuna

KINITAAN

, Ecc 5:10 dili matagbaw sa k.

KOBRA

, Isa 11:8 magdula sa lungag sa k.

KOMBINSIDO

, Rom 4:21 k. nga matuman sa Diyos

Rom 8:38 k. ko nga ang kamatayon o kinabuhi

Rom 15:14 mga igsoon, k. ko nga kamo

KOMEDYA

, Pr 26:19 K. ra to!

KOMOSTAHA

, 2Ju 10 ayaw siya k.

KOMPETISYON

, Gal 5:26 mag-aghat ug k.

KOMPIDENSIYAL

, Pr 20:19 Ipanulti ang k.

Am 3:7 kon gipahibalo ang k. sa propeta

KOMPIYANSA KAAYO

, Pr 14:16 buangbuang k.

KONGREGASYON

, Sal 22:25 Dayegon sa dakong k.

Sal 40:9 Gipahayag ang maayong balita sa k.

Mat 16:18 niining bato tukoron ko ang akong k.

Buh 20:28 magbantay sa k. sa Diyos

Rom 16:5 Ikomosta sa k. sa ilang balay

KONKLUSYON

, Ecc 12:13 kini ang k.:

KONSENSIYA

, Rom 2:15 Ginapahibalo sila sa ilang k.

Rom 13:5 tungod sab sa inyong k.

1Co 8:12 nasamdan ilang huyang nga k.

1Ti 4:2 kansang k. dili mobati samag

1Pe 3:16 Mentinaha ang maayong k.

1Pe 3:21 paghangyo sa maayong k.

KONSENTIHON

, Hab 1:13 dili k. ang pagkadaotan

KONSIDERASYON

, 1Te 5:13 k. ug higugmaon

KOPA

, Mat 20:22 Makahimo ba mo sa pag-inom sa k.

Luc 22:20 k. nagkahulogan sa bag-ong pakigsaad

Luc 22:42 kon buot nimo, kuhaa kining k. kanako

1Co 11:25 Ingon usab niini iyang gibuhat sa k.

KOPYA

, Deu 17:18 isulat ang k. niini nga Balaod

KORDERO

, Ju 1:29 K. sa Diyos nga magpapas sa sala

KORE

, Num 26:11 mga anak ni K. wala patya

Jud 11 rebelyosong mga pulong ni K.

KORONA

, Pr 12:4 maayong asawa k. sa bana

Mat 27:29 nagsalapid ug k. nga sampinit

1Co 9:25 makadawat ug k. nga madunot

KORTE

, Dan 7:10 Nagsugod na ang K.

Mar 13:9 itugyan mo sa mga tawo sa mga k.

KRIMINAL

, Luc 22:37 Siya giisip nga kauban sa k.

KRISTO

, Mat 16:16 Ikaw ang K., ang Anak

Luc 24:26 Dili ba ang K. mag-antos?

Buh 18:28 sa Kasulatan nga si Jesus ang K.

1Co 11:3 ulo sa K. ang Diyos

KRISTOHANON

, Buh 11:26 gitawag nga K. sa Diyos

KUGIHAN

, Pr 10:4 k. nga kamot makapadato

Pr 21:5 plano sa k. moresultag kalamposan

KUGOSON

, Isa 40:11 iya silang k.

KULAG

, San 2:15 igsoong lalaki o babaye nga k. sinina

KULONON

, Dan 2:42 parte nga puthaw ug k.

KUMKOMA

, Deu 15:7 ayaw k. imong kamot

KUSOG

, Sal 29:11 Hatagag k. ang iyang katawhan

Sal 31:10 k. nagakawala tungod sa kasaypanan

Sal 84:7 maglakaw apan ang k. dili mahurot

Pr 17:22 dugmok nga espiritu makahurot sa k.

Isa 40:29 Gihatagag k. ang gikapoy

Isa 40:31 nagalaom kang Jehova maulian sa k.

Mar 12:30 higugmaa si Jehova sa tibuok k.

Flp 4:13 Naay k. sa pag-atubang sa tanan

KUTOB SA MAHIMO

, Rom 12:18 k., pakigdait mo

KUWARTA

, 1Ti 6:10 gugma sa k. gamot sa makadaot

Heb 13:5 Ayaw higugmaa ang k.

KUWENTAHON

, Luc 14:28 molingkod ug k. ang gasto

KUYAW

, 2Ti 3:1 k. nga panahong lisod sagubangon

L

LABAW

, Mar 9:35 gustong mahimong l., kinaubsan

Ju 14:28 ang Amahan l. kay kanako

Rom 13:1 magpasakop sa l. nga awtoridad

Flp 2:3 isipa ang uban nga l.

1Ju 3:20 Diyos mas l. sa atong kasingkasing

LABAW PA

, Efe 3:20 makahimo gayod ug l.

LABING HATAAS

, Sal 83:18 Jehova, ang L.

Dan 4:17 makaila nga ang L. maoy Magmamando

LAGDA

, 2Ti 2:5 gisunod ang l.

LAHUTAY

, Rom 12:12 L. sa kasakitan

LAINLAINON

, Mat 25:32 l. ang katawhan

LAKANG

, Jer 10:23 dili sa tawo ang pagtultol sa l.

Gal 6:1 kon makahimog sayop nga l.

LAKAW

, Gen 33:14 gikusgon sa l. sa hayop, bata

LALAKI

, Lev 20:13 l. makigsekso ug l.

LAMESA

, Dan 11:27 sa l. nga magsultig bakak

1Co 10:21 moambit sa l. ni Jehova

LAMING MGA PAGKAON

, Dan 1:5 rasyon gikan sa l.

LAMPARA

, Sal 119:105 imong pulong l. sa akong tiil

Mat 6:22 l. sa lawas mao ang mata

Mat 25:1 10 ka ulay nagdalag mga l.

LANA

, 1Ha 17:16 gamayng banga sa l. wala makabsi

Mat 25:4 maalamon nagdalag lampara ug l.

Mar 14:4 Nganong giusikan ang humot nga l.?

LANDONG

, Sal 91:1 l. sa Labing Gamhanan

San 1:17 dili mausab sama sa l.

LANGAYAN

, 2Pe 3:9 Jehova dili l. sa iyang saad

LANGGAM

, Mat 6:26 Panid-i pag-ayo ang mga l.

LANGIT

, Ju 3:13 walay tawong nakasaka sa l.

2Co 12:2 gisakgaw ngadto sa ikatulong l.

2Pe 3:13 dunay bag-ong l. ug bag-ong yuta

LANGOB

, Mat 21:13 gihimo nga l. sa tulisan

LANGYAW

, Num 9:14 Usa ray lagda, l. o Israelinhon

LANGYAWNG RESIDENTE

, Ex 22:21 Ayawg maltrataha ang l.

Deu 10:19 Mahala ang l.

LARAWAN

, Gen 1:26 tawo sumala sa atong l.

Ex 20:4 Ayaw pagbuhat ug kinulit nga l.

LARINONG

, Ex 4:10 dili ko l. mosulti

LAWAK

, Isa 26:20 sulod sa kinasulorang l.

LAWAS

, Job 33:25 l. mas himsog kay sa batan-on

Mat 10:28 kahadloki kadtong makapatay sa l.

Mat 26:26 kaon, nagkahulogan sa akong l.

Rom 6:13 ipresentar inyong l. sa Diyos

Rom 12:1 ipresentar inyong l. ingong halad

1Co 7:4 magbuot sa iyang l., kondili ang asawa

1Co 12:18 gipahiluna sa Diyos ang parte sa l.

1Co 15:44 Ipugas ingong l. nga pisikal

Flp 3:21 Usbon atong huyang nga l.

LAW-AY

, Efe 5:4 binuang, l. nga komedya

LAW-AYNG

, Col 3:8 isalikway kining l. sinultihan

LAWOM

, 1Co 2:10 ginasusi ang l. nga butang

LAWOM NGA PAGSABOT

, Pr 19:11 Ang l. mopugong

LAWOM UG PAGSABOT

, Dan 12:3 l. mosidlak

LAYO

, Buh 17:27 siya dili l. sa matag usa kanato

LAZARO

, Luc 16:20 makililimos nga ginganlag L.

Ju 11:11 Si L. nga atong higala natulog

Ju 11:43 L., gula ngari!

LEBADURA

, Mat 13:33 Gingharian sa langit samag l.

1Co 5:6 diyutayng l. magpatubo sa tibuok

LEGAL NGA PAAGI

, Flp 1:7 maayong balita sa l.

LEOPARDO

, Isa 11:6 l. mohigda uban sa kanding

Dan 7:6 laing mananap! Sama kinig l.

LEVI

, Mal 3:3 Iyang hinloan ang mga anak ni L.

LEVIHANON

, Ex 32:26 tanang L. miduol palibot niya

Num 3:12 maakoa ang mga L.

2Cr 35:3 L., mga magtutudlo sa Israel

LEYON

, 1Sa 17:36 Gipatay ang l. ug ang oso

Sal 91:13 Tumban nimo ang l. ug kobra

Isa 11:7 Ang l. mokaog uhot sama sa baka

Dan 6:27 giluwas niya si Daniel gikan sa mga l.

1Pe 5:8 Yawa, naglibotlibot nga samag l.

Pin 5:5 Ang L. sa tribo ni Juda

LIDER

, Ju 12:42 mga l. mituo kaniya

LIGID

, Eze 1:16 l. anaa sa sulod sa l.

LIG-ON

, Rom 15:1 mopas-an sa kaluyahon sa dili l.

Col 2:7 inyong pagtuo l.

LIG-ONON

, 1Co 1:8 L. mo niya

LIMBONG

, Sal 34:13 bantayi imong ngabil sa l.

LIMBONGAN

, Pr 3:32 gidumtan ni Jehova ang l.

LIMITASYON

, Sal 119:96 imong sugo walay l.

1Te 4:6 walay usa nga molapas sa l.

LINALANG

, 2Co 5:17 nahiusa sa Kristo, bag-ong l.

LINAW

, Pin 19:20 l. nga kalayo uban ang asupre

LINGIN

, Isa 40:22 nagpuyo ibabaw sa l. nga yuta

LINGKOD

, Sal 110:1 L. sa akong tuong kamot

LINGKORANAN SA PAGHUKOM

, Ju 19:13 Pilato milingkod sa l.

Rom 14:10 tanan mobarog sa l. sa Diyos

LINOG

, Luc 21:11 Duna unyay dagkong l.

LINUKOT NGA BASAHON

, Pin 20:12 gibuksang l.

LIPAYA

, Pr 27:11 Magmaalamon, l. kasingkasing

LIRIO

, Luc 12:27 Matikdi ang pagtubo sa mga l.

LISOD

, 1Pe 4:18 matarong l. maluwas

LISOD SABTON

, 1Co 2:1 wala mogamit ug l.

LISTAHAN

, 1Co 13:5 dili maghupot ug l. sa kadaot

LIT-AG

, Pr 29:25 pagkahadlok sa tawo l.

Luc 21:34, 35 adlawa moabot ingong l.

LOBO

, Isa 11:6 l. mopuyo uban sa karnero

Mat 7:15 l. magpakaaron-ingnong karnero

Luc 10:3 karnero taliwala sa mga l.

Buh 20:29 bangis nga mga l. mosulod

LOT

, Luc 17:32 Hinumdomi ang asawa ni L.

2Pe 2:7 giluwas ang matarong nga si L.

LUBNGANAN

, Job 14:13 Imo kong tipigan sa L.

Ecc 9:10 walay buluhaton o kaalam sa L.

Os 13:14 Tubson nako sila sa L.

Buh 2:31 wala biyai ang Kristo diha sa L.

Pin 1:18 mga yawi sa kamatayon ug L.

Pin 20:13 kamatayon ug L. mitugyan sa patay

LUCAS

, Col 4:14 Si L., ang minahal nga doktor

LUGAR

, Rom 15:23 nasangyawan na ang tanang l.

LUHA

, 2Ha 20:5 pag-ampo nadungog, nakita imong l.

Sal 6:6 gihumod sa l. ang higdaanan

Sal 126:5 magpugas ug binhi uban ang l. moani

Ecc 4:1 l. sa dinaogdaog, walay mihupay

Buh 20:19 nagpaulipon sa Ginoo uban ang l.

Buh 20:31 pagpahimangno uban ang l.

Heb 5:7 Kristo naghangyo inubanag l.

Pin 21:4 pahiran ang matag l. sa mata

LUKAT

, Sal 49:7 Walay makahatag sa Diyos ug l.

Mat 20:28 Anak mianhi ingong l. baylo

Rom 8:23 ipagawas sa lawas pinaagi sa l.

LUMBA

, Ecc 9:11 dili kanunayng modaog sa l.

2Ti 4:7 natapos na nako ang l.

LUMO

, Pr 25:15 l. nga dila makabalig bukog

1Co 4:13 gibutangbutangan, l. ming mitubag

1Pe 3:4 kalmado ug l. nga personalidad

LUNOP

, Gen 9:11 Dili laglagon pinaagig l.

Mat 24:38 Sa wala pa ang L., nangaon, nanginom

LUSBOG

, 2Ha 5:10 l. sa Jordan pito ka beses

LUWAN

, Sal 68:19 Jehova, nagpas-an sa l.

LUWAS

, Pr 3:23 l. kang molakaw

Pr 12:3 Walay mahimong l. sa paghimog daotan

LUYA

, 1Te 5:14 tabangan ang l., magpailob

LUYO

, Luc 9:62 nagdaro nga molingi sa l.

LYDIA

, Buh 16:14 L., tigbaligyag purpura

M

MAABIABIHON

, Tit 1:7, 8 tigdumala kinahanglang m.

MAABUSOHAN

, 1Co 9:18 dili nako m. ang awtoridad

MAAGHOP

, Sal 37:11 m. manag-iya sa yuta

Sof 2:3 Pangitaa si Jehova, kamong m.

MAALAMON

, Pr 12:23 m. nagatago sa nahibaloan

Pr 13:20 naglakaw uban sa m. mahimong m.

Pr 14:15 m. mamalandong sa lakang

Pr 22:3 m. sa kapeligrohan molikay

Isa 5:21 Alaot kadtong m. sa ilang mata

Mat 11:25 gitago kining butanga gikan sa m.

Luc 16:8 piniyalan m. ang gihimo

1Co 1:26 dili daghan ang m. sa sukdanan

Efe 5:15 paggawi sama sa m.

MAALAMONG

, Mat 24:45 matinumanon ug m. ulipon

MAANOD

, Heb 2:1 aron dili ta m. palayo

MAARANGAN

, 2Ti 2:15 Himoa ang m. aron uyonan

2Pe 3:14 buhata ang m. aron walay buling

MAAYO

, Gen 1:31 m. kaayo ang tanang gibuhat

Gen 3:5 mahibalo sa m. ug daotan

Pr 3:27 Ayawg ihikaw ang m.

Gal 6:10 buhaton ang m. sa tanan

Tit 2:1 subay sa m. nga pagtulon-an

MAAYO KAAYO

, Pr 31:29 daghang babaye m.

MAAYONG

, Rom 5:7 andam mamatay sa m. tawo

MAAYONG BALITA

, Isa 52:7 tiil sa nagdalag m.

Mat 24:14 m. sa Gingharian isangyaw

Luc 4:43 isangyaw ang m., ako gipadala niini

Rom 1:16 wala ikaulaw ang m.

1Co 9:16 alaot kon dili ipahayag ang m.!

1Co 9:23 gihimo ang tanan tungod sa m.

MAAYONG MGA BUTANG

, Luc 6:45 m. naa sa kasingkasing

MAAYONG MGA PULONG

, 2Ti 1:13 sukdanan sa m.

MAAYONG PAAGI SA PAGPANUDLO

, 2Ti 4:2 uban ang pailob ug m.

MAAYO UG DAOTAN

, Efe 4:19 makaila kon unsay m.

MABALAK-ON

, 1Co 7:32 dili minyo m. sa Ginoo

MABANHAW

, Ju 5:29 m. ngadto sa kinabuhi

Ju 11:24 m. sa kataposang adlaw

MABAOG

, Ex 23:26 Walay babaye nga m.

MABAWTISMOHAN

, Buh 8:36 unsay nakapugong m.?

MABDOS

, Ex 21:22 napasakitan ang m. ug

MABIAYBIAYON

, 2Pe 3:3 kataposan moabot ang m.

MABINATION

, Ex 34:6 Jehova, maluluy-on ug m.

San 5:11 Jehova m. kaayo

MABUG-ATAN

, Luc 21:34 kasingkasing dili m.

MABUHI

, Job 14:14 tawo mamatay, m. ba pag-usab?

MABUOTBUOTON

, 2Pe 2:10 mapangahason ug m.

MACEDONIA

, Buh 16:9 Anhi sa M. ug tabangi mi

MADAGAYAONG

, San 1:5 Diyos m. nagahatag

MADALIDALION

, Pr 19:2 ang m. nagpakasala

MADASIG

, Rom 14:19 buhaton tanan aron m.

1Co 14:31 makakat-on ug m.

MADATO

, 1Ti 6:9 determinadong m. mangahulog

MADAYEG

, Tit 2:10 m. ang pagtulon-an sa Diyos

MAG-AAWIT

, 1Cr 15:16 itudlo ni David ang mga m.

MAG-ALAGAD

, Mar 10:43 labaw kinahanglang m.

MAG-AMPING

, Pr 14:16 maalamon m., mopalayo

MAG-AMPO

, Dan 6:13 katulo m. sa usa ka adlaw

Mat 6:9 m. niining paagiha:

Luc 5:16 kanunay sa mingaw aron m.

MAG-ANTOS

, Rom 8:17 manununod, basta duyog m.

Flp 1:29 pribilehiyo nga m. para kaniya

1Pe 3:14 m. tungod sa pagkamatarong, malipayon

MAG-AWAYAY

, Zac 14:13 m. ug mag-atakehay

MAG-AWIT

, Efe 5:19 m. nga kinasingkasing

MAGBABALAK

, Buh 17:28 sama sa gisulti sa m.

MAGBALANTAY

, Sal 23:1 Jehova akong M.

Isa 40:11 Samag m., atimanon ang panon

Eze 34:2 m. nagapakaon sa kaugalingon!

Eze 37:24 David m. nilang tanan

Zac 13:7 Patya ang m.

Mat 9:36 samag karnero nga walay m.

Ju 10:11 maayong m.; magtugyan sa kinabuhi

Ju 10:14 maayong m.. Nakaila sa karnero

Ju 10:16 usa ka panon, usa ka m.

Efe 4:11 ang uban m. ug magtutudlo

MAGBAYAD

, Ex 21:36 m. siyag torong baka

MAGBILANGGO

, Pin 2:10 Yawa m. sa pipila kaninyo

MAGBUBUHAT

, Pr 8:30 tapad ingong batid nga m.

MAGBUDHI

, Mat 26:21 usa kaninyo ang m. kanako

MAGDAMGO

, Ecc 5:3 m. sa kadaghan sa gihunahuna

MAGDINASIGAY

, Rom 1:12 aron m. ta

Heb 10:24 m. sa pagpakitag gugma

MAGDOMINAR

, Gen 3:16 imong bana m. kanimo

Sal 119:133 Hinaot walay daotan nga m. nako

MAGDUHADUHA

, Mat 21:21 dunay pagtuo ug dili m.

San 1:6 mangayo uban ang pagtuo, dili m.

MAGGIYA

, Sal 48:14 Diyos m. hangtod sa hangtod

MAGHAGO

, Efe 4:28 dili na mangawat; hinuon m.

MAGHANGYO

, Flm 9 m. pinasukad sa gugma

MAGHARI

, Rom 6:12 ayawg tugoti nga ang sala m.

MAGHATAG

, Heb 13:21 m., mahimo kabubut-on

MAGHIGUGMAAY

, Ju 13:34 nga kamo m.

1Ju 3:18 m. ta, dili sa pulong, kondili sa buhat

MAGHINGPIT

, Heb 2:10 m. sa Pangunang Ahente

MAGHINLO

, Dan 12:10 Daghan ang m. sa kaugalingon

MAGHINULSOL

, Luc 15:7 kalipay tungod sa m.

Buh 17:30 tanang tawo angayng m.

Rom 2:4 Diyos tabangan ka nga m.

Pin 16:11 gipasipalahan ang Diyos, wala m.

MAGHUHUBAD

, 1Co 12:30 Dili tanan m.

MAGHUHUKOM

, Isa 33:22 Si Jehova atong M. ug Hari

Luc 18:2 m. walay kahadlok sa Diyos

MAGHUHUPAY

, Job 16:2 Kamo walay ayo nga m.!

MAGHUKOM

, Luc 22:30 manglingkod aron m. sa 12

San 4:12 kinsa ka nga m. sa isigkatawo?

MAGHUNAHUNA

, Rom 12:3 dili m. nga importante

Rom 15:3 Kristo wala m. sa kaugalingon

MAG-INANTOSAY

, Efe 4:2 m. tungod sa gugma

MAG-INUSARA

, Ju 16:32 biyaan nga m. Apan dili m.

MAGKABAHINBAHIN

, 1Co 1:10 dili angayng m.

MAGKAHIUSA

, Sof 3:9 m. sa pag-alagad

Efe 4:13 hangtod nga kita m. sa pagtuo

MAGKATAWA

, Sal 2:4 naentrono sa kalangitan m.

MAGKINABUHI

, 2Co 5:15 dili na m. sa kaugalingon

Flp 1:27 m. nga takos sa maayong balita

MAGKUKULON

, Isa 64:8 Kami kulonon, ikaw M.

Rom 9:21 Wala bay awtoridad ang m.

MAGLALALANG

, Ecc 12:1 hinumdomi ang M.

MAGLALANG

, Isa 45:18 wala m. sa yuta sa walay

MAGLIBOG

, 2Te 2:2 dili unta daling m.

MAGLIPAY

, Rom 5:3 m. samtang naa sa kasakitan

MAGLUWAS

, Mat 16:25 buot m. sa iyang kinabuhi

MAGMAALAMON

, Pr 27:11 M. ug lipaya kasingkasing

MAGMABALAAN

, 1Pe 1:15 m. sa tanang panggawi

MAGMABINANTAYON

, Mat 10:16 m. sama sa halas

MAGMADAOGON

, Pin 2:7 Ang m. tugotan nakong

MAGMADASIGON

, Rom 12:11 M. pinaagi sa espiritu

MAGMAHINATAGON

, 1Ti 6:18 m., andam sa

MAGMAISOGON

, Jos 1:7 m. ka ug magmalig-on

MAGMAKONTENTO

, Flp 4:11 nakakat-on nga m.

1Ti 6:8 makaon ug masul-ob, m. niini

MAGMAKUGIHON

, Rom 12:11 M., dili magtinapolan

MAGMAKUSGANON

, 1Co 16:13 lig-on sa pagtuo, m.

MAGMALAMPOSON

, Jos 1:8 unya m. ka

1Ha 2:3 ug ikaw m. sa tanan

2Cr 20:20 Tuohi ang iyang propeta, m.

Sal 1:3 tanan niyang ginahimo m.

MAGMALIG-ON

, Jos 1:7 magmaisogon ug m.

Isa 35:4 M. Ayawg kahadlok

1Co 15:58 m., dili matarog

MAGMALULUY-ON

, Luc 6:36 Padayong m.

MAGMAMANDO

, Dan 4:17 Labing Hataas maoy M.

Ju 12:31 m. niining kalibotana palagpoton

Ju 14:30 m. niining kalibotana nagsingabot

Buh 4:26 m. nagtigom batok kang Jehova

MAGMANDO

, Pr 29:2 daotan m., mag-agulo

Rom 6:14 sala dili angayng m. kaninyo

Pin 11:15 siya m. hangtod sa kahangtoran

MAGMASINUGTANON

, Ex 24:7 Andam mobuhat, m.

Rom 16:26 magpakitag pagtuo ug m.

Efe 6:5 Mga ulipon, m. sa inyong mga agalon

Heb 13:17 M. sa mga nanguna

MAGMATINUD-ANON

, Heb 13:18 m. sa tanan

MAGMATINUMANON

, 1Co 4:2 piniyalan m.

MAGMINYO

, Mat 22:30 sa pagkabanhaw dili na m.

1Co 7:9 maayong m. kay sa mag-uros-uros

1Co 7:36 mas maayong m. Dili kini sala

1Co 7:38 dili m. mas maayong desisyon

1Co 7:39 gawasnong m. diha lang sa Ginoo

MAGNEGOSYO

, San 4:13 m. mi didto ug manguwarta

MAGOG

, Eze 38:2 batok kang Gog sa yuta sa M.

MAGPAABOT

, Miq 7:7 Mapailobon kong m.

MAGPABAWTISMO

, Mat 3:13 Jesus miadto aron m.

MAGPABILIN

, 1Ju 2:17 nagabuhat sa kabubut-on m.

MAGPABUG-AT

, 1Te 2:6 puwedeng m. sa pinansiyal

MAGPADALI

, Isa 60:22 Ako, si Jehova, m. niini

MAGPAHIGAWAS

, Ju 8:32 kamatuoran m. kaninyo

MAGPAILOB

, 1Te 5:14 m. sa tanan

San 5:8 m.; lig-ona ang kasingkasing

MAGPAKALALAKI

, 1Co 16:13 m., magmakusganon

MAGPAKASALA

, Gen 39:9 m. sa Diyos!

1Ju 3:6 nahiusa kaniya wala m.

MAGPALAGSIK

, Mat 11:28 Ari, ako m. kaninyo

MAGPALIG-ON

, Isa 41:10 Ako m. kanimo, magtabang

MAGPANDONG

, 1Co 11:6 kon ang babaye dili m.

MAGPASAGAD

, Pr 14:16 buangbuang m.

Dan 6:4 Daniel wala m.

MAGPASAKOP

, Rom 13:1 m. sa labaw nga awtoridad

Heb 13:17 m. sa mga nanguna

MAGPASALAMAT

, Sal 92:1 Maayong m. kang Jehova

Efe 5:20 m. sa Diyos alang sa tanan

MAGPASAYLO

, Isa 55:7 Diyos madagayaong m.

MAGPASIPALA

, Mar 3:29 m. sa balaang espiritu

MAGPAUBOS

, Mat 18:4 m. sama niining bataa

MAGPAULIPON

, Gal 5:13 m. pinaagi sa gugma

MAGPAUPAW

, Lev 21:5 Kinahanglang dili sila m.

MAGPAUTANG

, Luc 6:35 m. dili magdahom ug bayad

MAGPIHIGPIHIG

, Deu 10:17 ang Diyos dili m.

MAGPUASA

, Luc 18:12 Kaduha m. sa semana

MAGPUGAS

, Sal 126:5 m. ug binhi uban ang luha

MAGPUGONG

, 2Ti 2:24 m. bisag gihimoag sayop

MAGSADYA

, Isa 65:13 alagad m., kamo maulawan

MAGSAMAD

, Lev 21:5 Kinahanglang dili m. sa lawas

MAGSIGEG HISGOT

, Pr 17:9 m. niini magpabulag

MAGSIGEG KATULOG

, Pr 23:21 m. magsininag trapo

MAGSIMBA

, Ju 4:24 m. sa espiritu ug kamatuoran

MAGSINAKITAY

, Gal 5:15 kon padayon mong m.

MAGSUSUPAK

, 1Co 16:9 apan dunay daghang m.

MAGTAGANA

, 1Ti 5:8 kon dili m. sa iyang sakop

MAGTANOM

, Isa 65:22 dili m. aron kaonon sa lain

MAGTATABANG

, Ju 14:16 hatagan mo niyag m.

Ju 14:26 ang m., ang balaang espiritu, magtudlo

MAGTATAMBAG

, Pr 15:22 kalamposan, daghag m.

Isa 9:6 iyang ngalan tawgong Kahibulongang M.

MAGTINABANGAY

, Rom 8:28 gipahinabo nga m.

MAGTINAPOLAN

, Rom 12:11 Magmakugihon, dili m.

MAGTRABAHO

, 2Te 3:10 dili m., ayawg pakan-a

MAGTUDLO

, Mal 2:7 saserdote m. ug kahibalo

1Ti 2:12 Dili motugot nga ang babaye m.

MAGTUGYAN

, 1Pe 4:19 m. sa kaugalingon

MAGTUIS

, 2Co 4:2 m. sa pulong sa Diyos

MAGTUKOD

, Sal 127:1 dili si Jehova m. sa balay

Isa 65:21 M. silag balay ug magpuyo niini

MAGTUTUDLO

, Sal 119:99 lawom pagsabot kay sa m.

Efe 4:11 ang uban magbalantay ug m.

MAGTUTUMAN

, San 1:22 mahimong m. sa pulong

MAGUOL

, 1Te 4:13 dili m. pag-ayo sama sa uban

MAGWAWALI

, 2Pe 2:5 Noe, m. sa pagkamatarong

MAHADLOK

, Gen 9:2 m. kaninyo ang matag linalang

Sal 23:4 Dili ko m., kay ikaw nag-uban nako

Sal 56:4 Sa Diyos ako mosalig; dili ko m.

Sal 118:6 Jehova dapig kanako; dili ko m.

Flp 1:28 wala gayod m. sa kaaway

MAHALA

, Flp 2:29 m. ang mga igsoon nga sama niya

MAHIBALO

, Lev 11:47 m. kon unsay hugaw ug hinlo

Ecc 7:14 m. kon unsay mahitabo

1Pe 1:12 anghel gusto kaayong m.

MAHIGUGMA

, 1Ju 4:20 kon wala m. sa igsoon

MAHIMO

, Ex 3:14 M. Kong Bisan Unsa nga Gusto

MAHIMO KONG BISAN UNSA

, Ex 3:14 si M. nagpadala nako

MAHINATAGON

, Pr 11:25 tawong m. mouswag

MAHINATAGONG

, Ex 35:5 may m. kasingkasing

MAHITABO

, Isa 46:10 sa sinugdan gitagna ang m.

MAHUMAN

, Buh 20:24 m. akong ginadagan

MAHUNAHUNAON

, Sal 41:1 m. sa timawa

MAILHAN

, Ex 9:16 aron m. akong ngalan

MAINILA

, Gen 11:4 aron kita m.

MAKAAMGO

, 1Ha 8:47 m. ug mobalik

MAKAANI

, Ecc 11:4 magtan-aw sa panganod dili m.

MAKAAWIT

, Mat 26:30 human m. ug pagdayeg

MAKAAYO

, Pr 12:18 dila sa maalamon m.

Rom 15:2 himoon unsay m. sa isigkatawo

MAKABABAG

, Isa 14:27 Jehova, kinsay m.?

MAKABATON UG MGA ANAK

, Deu 7:14 tanan m.

MAKABENEPISYO

, Deu 8:16 aron m. sa umaabot

MAKABENTAHA

, Pr 15:27 manglimbong aron m.

MAKABULAG

, Rom 8:39 m. nato sa gugma sa Diyos

MAKADAOG

, Jer 1:19 dili sila m. kanimo, kay

MAKADESISYON

, 1Ha 18:21 dili mo m.?

MAKAESKUYLA

, Ju 7:15 wala m.?

MAKAGAMOT

, Luc 8:13 midawat apan wala m.

MAKAHUPAY

, 2Co 1:4 aron m. ta sa uban

MAKAILA GAYOD NGA AKO SI JEHOVA

, Eze 39:7 kanasoran m.

MAKAILA GYOD NGA AKO SI JEHOVA

, Ex 7:5 mga Ehiptohanon m.

MAKAKAT-ON

, Deu 4:10 Tigoma sila aron m.

MAKALAGOT

, Pr 21:19 palaaway ug m. nga asawa

MAKALAHUTAY

, Mat 24:13 m. maluwas

MAKALILISANG NGA BUTANG

, Sal 91:5 Dili mahadlok sa m.

MAKALIPAY

, Efe 1:5 sumala sa m. niya

MAKALULUOY

, 1Sa 2:8 m. gibayaw gikan sa abog

Rom 7:24 M. kaayo ko!

1Co 15:19 labing m. sa tanan

MAKALUOD

, Rom 1:27 lalaki sa lalaki, kon unsay m.

MAKALUWAS

, Isa 59:1 kamot dili mubo nga dili m.

MAKAPADANING

, Rom 16:18 m. sinultihan

MAKAPADATO

, Pr 10:22 panalangin ni Jehova m.

MAKAPAHADLOK

, Miq 4:4 walay m. kanila

MAKAPAHIMUOT

, Ju 8:29 gibuhat ang m. kaniya

MAKAPAKOMBINSIR

, 1Co 2:4 m. nga pulong

MAKAPALIG-ON

, 1Co 8:1 gugma m.

1Co 10:23 subay sa balaod, apan dili tanan m.

Tit 1:9 m. pinaagi sa pagtulon-an

MAKAPALIPAY

, Sal 147:1 M. ang pagdayeg kaniya!

3Ju 4 m.: anak naglakaw sa kamatuoran

MAKAPANDOL

, Sal 119:165 balaod; walay m.

Luc 17:2 m. sa usa niining ubos

Rom 14:13 dili m.

1Co 8:13 kon pagkaon m. sa igsoon

Flp 1:10 walay ikasaway ug dili m.

MAKASABOT

, Neh 8:8 Gitabangan nga m. sa gibasa

Heb 4:15 m. sa mga kahuyangan

MAKASALA

, 1Ha 8:46 walay tawo nga dili m.

Mat 5:29 m. tungod sa mata, lugita

Mat 18:15 igsoon m. nimo, adtoa

1Ju 2:1 kon dunay m.

MAKASALIG

, Pr 3:26 bug-os kang m. kang Jehova

MAKASASALA

, Sal 1:5 m. dili makaplagan taliwala

Luc 15:7 kalipay sa langit m. maghinulsol

Luc 18:13 Diyos kaluy-i ko nga m.

Ju 9:31 Diyos dili mamati sa m.

Rom 5:8 samtang kita m., Kristo namatay

MAKATUBOS

, Sal 49:7 Walay m. ug igsoon

MAKAUULAW

, Efe 5:4 m. nga paggawi, binuang

MAKAWANG

, 1Co 15:58 paghago dili m.

MAKIG-AWAY

, 2Cr 20:17 Dili mo kinahanglang m.

2Ti 2:24 ulipon sa Ginoo dili kinahanglang m.

MAKIGBUGNO

, Jud 3 m. pag-ayo alang sa pagtuo

MAKIGDAITON

, Mat 5:9 Malipayon ang mga m.

MAKIGDIBORSIYO

, Mat 19:9 m., gawas kon

Mar 10:11 bisan kinsa nga m. ug magminyog lain

MAKIGDINAITAY

, Efe 4:3 m. mamentinar panaghiusa

MAKIGHIGALA

, San 4:4 m. sa kalibotan kaaway

MAKIGSUOD

, Pr 3:32 m. Siya sa matul-id

MAKIG-ULI

, 1Co 7:11 magpabiling dili minyo o m.

MAKINAADMANON

, Luc 10:21 gitago gikan sa m.

MAKITA

, Mat 6:1 matarong dili himoon nga m.

Ju 7:24 Hunong sa pagpanghukom base sa m.

MAKONTROLAR

, 1Co 6:12 dili nako itugot nga m. ko

MAKUHAAN

, Ex 23:26 Walay babaye nga m.

MALAGLAG

, Pr 29:1 gahig ulo m.

MALALANG

, Sal 104:30 imong espiritu, sila m.

MALANGAN

, Pr 13:12 gidahom nga m. makapasakit

Isa 46:13 akong kaluwasan dili m.

Hab 2:3 Bisan pa m., padayon sa pagpaabot

Luc 12:45 moingon, M. akong agalon

MALIMBONGAN

, Gal 6:7 Diyos dili m.

MALIMBONGON

, Jer 17:9 kasingkasing labaw nga m.

MALIMOT

, Deu 4:23 Pagbantay nga dili m.

Sal 119:141 wala ko m. sa imong sugo

Isa 49:15 M. ba ang inahan sa iyang masuso?

MALINAWON

, Rom 14:19 buhaton tanan aron m.

1Te 4:11 tumong nga magkinabuhing m.

MALINAWONG

, Isa 32:18 sa m. puloy-anan

MALIPAY

, Ecc 2:24 kay sa m. sa paghago

Eze 18:32 Dili ko m. sa kamatayon ni

MALIPAYON

, 1Cr 28:9 Diyos uban ang m. nga kalag

Sal 32:1 M. ang usa nga gipasaylo

Sal 94:12 M. ang tawo nga imong gitul-id

Sal 144:15 M. ang katawhan nga ang Diyos

Mat 5:3 M. ang mahunahunaon sa espirituwal

2Co 9:7 gihigugma sa Diyos ang nagahatag nga m.

MALIPAYONG

, Luc 8:13 m. midawat sa pulong, apan

1Ti 1:11 maayong balita sa m. Diyos

MALISANG

, Isa 28:16 Walay pagtuo ang m.

MALTA

, Buh 28:1 nahibaloang ang isla gitawag M.

MALULUY-ON

, Deu 4:31 Jehova m. nga Diyos

Sal 78:38 Apan siya m.; gipasaylo niya

Mat 5:7 Malipayon ang mga m.

2Co 1:3 Amahan nga malumo ug m.

San 5:11 Jehova mabination kaayo ug m.

MALUOY

, Isa 55:7 Pabalika kang Jehova, nga m.

Mat 16:22 M. ka sa kaugalingon, Ginoo

MALUWAS

, Mat 24:22 walay m. gawas kon pamub-on

1Ti 4:16 m. ang kaugalingon ug kadtong maminaw

MALUYA

, Pr 24:10 m. sa adlaw sa kasakit

Isa 40:28 Si Jehova dili m.

Gal 6:9 kita moani kon dili m.

Col 3:21 aron dili sila m.

1Te 3:3 walay m. sa kasakitan

MAMAKAK

, Tit 1:2 gisaad sa Diyos, kinsa dili m.

MAMALANDONG

, Gen 24:63 sa kapatagan aron m.

Pr 15:28 matarong m. sa dili pa motubag

MAMATAY

, Gen 3:4 Dili tinuod nga m. mo

Job 14:14 Kon tawo m., mabuhi ba pag-usab?

Sal 89:48 Kinsay tawo nga dili gyod m.?

Mat 25:46 m. hangtod sa hangtod

Ju 8:51 motuman sa pulong, siya dili m.

Ju 11:25 bisan pag m., mabuhi

Ju 11:26 magpakitag pagtuo kanako dili na m.

Rom 14:8 kon kita m., m. para kang Jehova

Pin 14:13 Malipayon mga m. nga nahiusa sa Ginoo

MAMATI

, Eze 2:7 sulti, m. man sila o dili

Buh 4:19 m. kaninyo imbes sa Diyos

MAMINAW

, Pr 1:5 tawong maalamon m.

MAMULAK

, Isa 35:1 desyerto m. sama sa safron

MAMUMUNO

, Ju 8:44 Siya m. sukad sa sinugdan

MAMUNGA

, Ju 15:2 hinloan, aron m. pag daghan

MANA

, Ex 16:31 Ang tinapay gitawag ug m.

Jos 5:12 Wala nay mitungha nga m.

MANAAD

, Deu 23:21 Kon m. ka kang Jehova

MANABI

, Pr 20:19 niadtong ganahang m.

MANAG-AN

, Deu 18:10 walay bisan kinsa nga m.

MANAGHIGALA

, Pr 16:28 magpabulag sa m.

MANAGNA

, Joe 2:28 inyong anak m.

MANAGSOON

, Mat 23:8 kamong tanan m.

MANANAG-AN

, Lev 19:31 ayaw pagkonsulta sa m.

MANANAP

, Gen 7:2 Pagdalag tinagpito sa hinlong m.

Lev 26:6 wagtangon sa yuta bangis nga m.

Ecc 3:19 managsama dangatan sa tawo ug m.

Eze 34:25 wagtangon sa yuta bangis nga m.

Dan 7:3 mihaw-as sa dagat upat ka dagkong m.

Os 2:18 pakigsaad sa ihalas nga m.

MANANAPAW

, 1Co 6:9 dili makapanunod ang m.

MANASES

, 2Cr 33:13 naila ni M. nga si Jehova

MANGAHAS

, Deu 17:12 m. sa pagsupak sa

MANGANAKAY

, 1Te 5:3 sama sa kasakit sa m.

MANGANDOY

, Job 14:15 m. sa buhat sa kamot

MANGASAWA

, Gen 27:46 Kon m. si Jacob ug

MANGATULOG

, 1Te 5:6 dili ta m. sama sa uban

MANGAWAT

, Pr 30:9 m., magpakaulaw sa Diyos

Efe 4:28 kawatan kinahanglang dili na m.

MANGAYAM

, Lev 17:13 m., patuloon gayod ang dugo

MANGAYO

, Mat 6:8 nahibalo sa wala pa m.

MANGGUGUBAT

, Jer 20:11 Jehova samag m.

MANGHILABOT

, Pr 6:29 Walay m. nga dili masilotan

MANGHOD

, Luc 15:13 m. nagwaldas sa katigayonan

MANGHULGA

, Efe 6:9 sa samang paagi, dili m.

1Pe 2:23 Dihang nag-antos, wala m.

MANGINGISDAG TAWO

, Mat 4:19 himoon mong m.

MANGISDA

, Luc 5:10 Sukad karon m. kag tawo

MANGITA

, Eze 34:11 ako m. sa akong karnero

Buh 17:27 aron sila m. sa Diyos

MANGLIMBONG

, Pr 15:27 m. aron makabentaha

MANGONSULTA

, Pr 15:22 Mapakyas kon dili m.

MANGUDLOT

, Mat 24:32 Dihang sanga m., mahibalo

MANGUTANG

, Sal 37:21 daotan m. ug dili mobayad

MANIKO

, Mat 6:27 makadugang ug m. sa kinabuhi?

MANIMALOS

, 2Te 1:8 dihang siya m. kanilang

MANININGIL UG BUHIS

, Mat 18:17 isipa sama sa m.

Luc 18:11 nagpasalamat nga dili sama sa m.

MANLULUWAS

, 2Sa 22:3 luwas nga dangpanan, m.

Buh 4:12 walay laing m.

Buh 5:31 Pangunang Ahente ug M.

MANSANAS

, Pr 25:11 bulawang m. sa sudlanang

MANUBAG

, Rom 14:12 matag usa nato m.

MANUMPA

, Gen 22:16 Ako m. sa akong kaugalingon

MANUNUNOD

, Rom 8:17 mga m. sa Diyos, sa Kristo

Gal 3:29 kaliwat ni Abraham, mga m. sa saad

MAPAHILOM

, 1Pe 2:15 m. ang sayop nga estorya

MAPAHIMUT-AN

, 1Co 10:33 naningkamot nga m.

MAPAHITAS-ON

, Rom 12:16 dili m.

San 4:6 Diyos mobatok sa m.

MAPAINUBSANON

, Pr 11:2 kaalam naa sa mga m.

Miq 6:8 paglakaw nga m. uban sa Diyos!

Miq 6:8 lakaw nga m. uban sa Diyos!

Zac 9:9 M. ug nagsakay sa asno

San 4:6 mohatag ug pagkamaayo sa m.

MAPALAGSIK

, Isa 57:15 m. ang timawa

MAPALIPAY

, Col 1:10 aron bug-os m. si Jehova

MAPANDOL

, San 3:2 kita m. sa makadaghan

MAPANGAHASONG

, Sal 19:13 paghimog m. buhat

MAPANUNOD

, Mat 5:5 malumo, ilang m. ang yuta

MAPAPAS

, Buh 3:19 aron m. inyong mga sala

MAPASALAMATON

, Col 3:15 ipakitang m. mo

1Ti 1:12 M. ko kang Kristo Jesus

MAPASAYLO

, Mat 26:28 dugo igabubo aron m.

MAPASIPALAHAN

, Eze 39:7 dili na m. akong ngalan

MAPIHIGON

, Buh 10:34 Nasabtan nga Diyos dili m.

MAPINTAS

, Pr 12:10 bisan ang kaluoy sa daotan m.

MAPOBRE

, Pr 30:9 kon m., basig mangawat ko

MAPUKAN

, 1Co 10:12 magbantay nga dili m.

MAPUSLANON

, Buh 20:20 pagsulti kaninyo sa m.

2Ti 3:16 gisulat sa paggiya sa Diyos ug m.

MARCOS

, Col 4:10 M. ig-agaw ni Bernabe

MARIA 1.

, Mar 6:3 panday nga anak ni M.

MARIA 2.

, Luc 10:39 M. nagpadayon sa pagpamati

Luc 10:42 Gipili ni M. ang maayong bahin

Ju 12:3 M. mikuhag lana, mahal kaayo

MARIA 3.

, Mat 27:56 M. Magdalena ug

Luc 8:2 M. Magdalena, gigulaag pito ka demonyo

MARIA 4.

, Mat 27:56 M. nga inahan ni Santiago ug

MARIA 5.

, Buh 12:12 M. nga inahan ni Juan Marcos

MARKA

, Pin 13:17 gawas sa nakabaton sa m.

MARKAHI

, Eze 9:4 m. ang agtang

MARTA

, Luc 10:41 M., ikaw nabalaka

MASABTAN

, Job 6:24 tabangi kong m. akong sayop

MASAKITON

, Isa 33:24 walay moingon: M. ko

San 5:14 Duna bay m. kaninyo?

MASALIGON

, 2Co 5:6 kanunay kitang m.

MAS BUG-OS

, 1Te 4:10 padayong himoon nga m. pa

MASEGURO

, Flp 1:10 m. ang mas importanteng

MASELYOHAN

, Pin 7:3 hangtod mga ulipon m.

MAS HUYANG

, 1Pe 3:7 babaye, m. nga sudlanan

MAS IMPORTANTENG

, Mat 23:23 m. butang sa Balaod, hustisya

MASINUGTANONG

, 1Ha 3:9 hatagi ug m.

MAS LABAW PA

, 1Co 12:31 ipakita kaninyo ang m.

MAS MAALAMON

, Sal 119:98 naghimo nakong m.

Pr 9:9 Hatagig kahibalo, mahimong m.

Luc 16:8 m. sa praktikal nga paagi

MASUK-ANON

, 1Co 13:5 dili m.

MASUKO

, Sal 103:8 Jehova dili daling m.

Pr 14:17 m. dayon makahimog kabuangan

MASULAYAN

, Pr 27:21 tawo m. dihang dayegon

MASULUB-ON

, Sal 38:6 Tibuok adlaw m.

MATA

, Sal 115:5 [idolo] dunay m., dili makakita

Pr 15:3 m. ni Jehova naa sa tanang lugar

Mat 5:38 M. sa m., ngipon sa ngipon

Mat 6:22 kon m. nakapokus, tibuok lawas hayag

1Co 2:9 m. wala makakita, dalunggan wala

1Co 12:21 m. sa kamot, wala ko magkinahanglan

1Co 15:52 pagpamilok sa m.

Pin 3:18 banyos ihidhid sa m. aron makakita

MATARONG

, Gen 15:6 Iyang giisip nga m.

Job 1:8 Job, m. ug may integridad

Sal 34:19 Daghan ang kalisdanan sa m.

Sal 37:25 Wala makakitag m. nga gibiyaan

Sal 72:7 molambo ang m.

Sal 141:5 Kon silotan ko sa m.

Pr 24:16 m. matumba sa makapito

1Pe 3:12 mata ni Jehova anaa sa m.

MATIGULANG

, Sal 71:9 Ayawg isalikway dihang m.

MATIKASAN

, 1Co 6:7 pasagdan nga m. mo

MATINUD-ANONG

, 2Co 8:21 m. nag-atiman niini

MATINUMANON

, Pin 2:10 Pamatud-ing m. hangtod

MATUMBA

, Pr 24:16 matarong m. sa makapito

Ecc 4:10 usa kanila m., usa makabangon kaniya

MATUOD

, Ju 17:3 ang bugtong m. nga Diyos

MAULAHI

, Hab 2:3 Kini dili m.!

MAULAW

, 1Pe 4:16 nag-antos Kristohanon, dili m.

MAULAWAN

, Sal 25:3 Walay naglaom kanimo nga m.

Rom 9:33 dunay pagtuo niini dili m.

MAULIAN

, 2Cr 36:16 wala na silay paglaom nga m.

MAULOG-ULOGONG

, Pr 26:28 m. baba

MAUNONGON

, 1Sa 2:9 gibantayan ang lakang sa m.

2Sa 22:26 Sa m. ikaw magmaunongon

Sal 37:28 dili niya biyaan ang mga m. kaniya

MAUNONGONG

, Sal 16:10 sa m. alagad ang gahong

MAUNONGONG GUGMA

, Ex 34:6 Jehova, sa m.

Sal 13:5 nagasalig ko sa imong m.

Sal 136:1-26 m. molungtad hangtod sa hangtod

Os 6:6 ako may kalipay sa m., dili sa halad

MAUPAW

, Lev 13:40 Kon ang tawo m., hinlo siya

MAUSAB

, Mal 3:6 ako si Jehova; dili ko m.

MELQUISEDEK

, Gen 14:18 M. hari ug saserdote

MENSAHERO

, Mal 3:1 Ipadala nako akong m.

MERKADO

, Buh 17:17 nangatarongan sa m.

MESIYAS

, Dan 9:25 hangtod sa pag-abot sa M.

Dan 9:26 human sa 62 ka semana M. patyon

Ju 1:41 Nakaplagan namo ang M.

Ju 4:25 Nahibalo ko nga moanhi ang M.

MIGUEL

, Dan 10:13 M., usa sa labawng mga prinsipe

Dan 12:1 Nianang panahona si M. motindog

Pin 12:7 M. ug iyang mga anghel nakiggubat

MIHILAK

, Os 12:4 m. ug nangayog panalangin

Mat 26:75 siya migawas ug m. pag-ayo

MIKATAWA

, Gen 18:13 Nganong m. si Sara?

MILAHUTAY

, 1Co 4:12 dihang gilutos, m.

MINA

, Luc 19:16 imong m. miganansiyag 10 ka m.

MINISTERYAL NGA ALAGAD

, 1Ti 3:8 m. kinahanglan

MINISTERYO

, Buh 20:24 mahuman ang m.

Rom 11:13 gipabilhan nako ang akong m.

2Co 4:1 kini nga m. sumala sa kaluoy

2Co 6:3 dili makitaag sayop ang among m.

2Ti 4:5 tumana sa bug-os ang m.

MINISTRO

, 2Co 3:6 kuwalipikado ingong mga m.

2Co 6:4 girekomendar ingong m. sa Diyos

MIRIAM

, Num 12:1 M. ug Aaron batok kang Moises

MISAAD

, Heb 10:23 siya nga m. kasaligan

MISUNOD

, Mat 4:20 Gibiyaan ang pukot ug m. kaniya

MITUOK

, Mar 4:19 m. sa pulong, wala mamunga

MIUNONG

, Luc 22:28 kamo m. nako sa mga pagsulay

MOANI

, 2Co 9:6 ug ginagmay, m. ug ginagmay

Gal 6:9 m. kon dili maluya

MOATRAS

, Heb 10:39 m. paingon sa kalaglagan

MOBALOS

, Pr 20:22 Ayaw pag-ingon: M. kog daotan!

MOBAYAD

, Sal 37:21 daotan mangutang ug dili m.

MOBIYA

, 1Co 7:15 kon ang dili magtutuo m.

MOBOTAR

, Luc 23:51 Wala siya m. sa

MOBULAG

, 1Co 7:10 asawa dili m. sa bana

MODANGOP

, Sof 3:12 m. sa ngalan ni Jehova

MODAWAT

, Job 2:10 M. lang ba tag maayo?

MOHUKOM

, Rom 14:4 Kinsa ka nga m. sa sulugoon

MOHUNONG

, Buh 5:42 wala m. sa pagpanudlo

Gal 6:9 dili m. sa pagbuhat ug maayo

MOIPON

, Gen 2:24 mobiya sa inahan, m. sa asawa

MOISES

, Num 12:3 M. mapainubsanon labaw kang

Sal 106:32 dili maayo ang gidangatan ni M.

Buh 7:22 M., puwersado iyang pulong ug buhat

2Co 3:7 dili makasud-ong sa nawong ni M.

MOKAON

, 1Co 5:11 dili m. uban niana nga tawo

MOLAHUTAY

, 1Pe 2:20 m. sa pagbuhat ug maayo

MOLAMPOS

, Isa 55:11 akong pulong seguradong m.

MOLIHOK

, Efe 4:16 matag parte m. sa hustong paagi

MOLUWAS

, Est 4:14 dunay laing m.

MOMATA

, Rom 13:11 oras na nga m.

MONGITNGIT

, Joe 2:31 Ang adlaw m.

MOPAHULAY

, Dan 12:13 M. ka, apan motindog

MOPAS-AN

, Rom 15:1 lig-on m. sa kaluyahon

MOPASAYLO

, Neh 9:17 Diyos andam m.

MOPATAY

, Ju 16:2 ang m. ninyo maghunahuna

MOPIYAL

, Luc 16:11 kinsay m. sa bahandi?

MOSALIG

, Sal 9:10 nakaila sa imong ngalan m.

Sal 56:11 Sa Diyos m.; dili ko mahadlok

2Co 1:9 m., dili sa kaugalingon, kondili sa Diyos

1Pe 4:11 m. sa kusog nga ginahatag sa Diyos

MOSANGYAW

, Rom 10:14 Unsaon kon walay m.?

MOSULTI DAYON

, Pr 29:20 m. nga dili maghunahuna

MOSUNOD

, Ju 10:27 akong karnero mamati ug m.

MOSUPAK

, Ju 3:36 m. sa Anak dili makabatog

MOSUSIG MAAYO

, Dan 12:4 Daghan ang m.

MOTABON

, Isa 60:2 m. sa yuta ang kangitngit

MOTAWAG

, Rom 10:13 m. sa ngalan ni Jehova

MOTESTIGO

, Lev 5:1 nakakita unya dili m.

MOTIBO

, Pr 16:2 susihon ni Jehova ang mga m.

MOTIG-A

, Heb 3:13 m. tungod sa gahom sa sala

MOTUBAG

, Pr 15:28 mamalandong sa dili pa m.

Pr 18:13 m. nga dili una maminaw

Isa 65:24 sa dili pa sila motawag, ako m.

MOTUBO

, Ju 8:37 akong pulong wala m.

MOTUG-AN

, Pr 28:13 kadtong m. kaluy-an

MOTUMAN

, Sal 51:12 Pukawa akong tinguha nga m.

MOTUO

, 2Te 2:12 wala sila m. sa kamatuoran apan

MOUNDANG

, 2Co 4:1 ministeryo, wala m.

2Co 4:16 Busa wala mi m.

MOUNONG

, Jos 23:8 kinahanglang m. kang Jehova

MUSTASA

, Luc 13:19 Sama sa liso sa m. nga gitanom

N

NABALAKA

, 2Co 11:28 n. sa tanang kongregasyon

NABAWTISMOHAN

, Buh 2:41 n., mga 3,000

NABILANGGO

, Mat 25:36 N. ko, inyo kong giduaw

NABUANG

, Ju 10:20 Siya gidemonyohan ug n.

NABUCODONOSOR

, Dan 2:1 N. naay mga damgo

NADAOT

, 1Ti 1:19 n. ilang pagtuo

NADASIG

, Buh 28:15 Pagkakita ni Pablo, siya n.

NAGADUMALA

, Rom 12:8 n., himoong madasigon

NAGADUMOT

, Luc 6:27 maayo niadtong n. ninyo

NAG-AGULO

, Eze 9:4 tawo nga nanghupaw ug n.

Rom 8:22 tanang kalalangan n.

NAGAHANGYO

, Rom 8:34 Kristo n. para kanato

NAG-ALAGAD

, 1Sa 2:11 bata n. kang Jehova

Dan 7:10 kaliboan n. kaniya

NAGALIBOTLIBOT

, 2Cr 16:9 mata ni Jehova n.

NAGALUTOS

, Rom 12:14 paghangyo para nilang n.

NAG-AMPO

, 2Ha 19:15 Ezequias n.

Mar 1:35 Sayo, miadto siya ug n.

Buh 12:5 Pedro sa bilanggoan, kongregasyon n.

NAG-ANTOS

, 1Co 12:26 usa ka parte n., tanan

NAGAPASAYLO

, Pr 17:9 n. sa kalapasan, gugma

NAGAPUGONG

, Pr 16:32 maayo ang n. sa kasuko

NAGASALIG

, Sal 84:12 Malipayon ang n. kanimo

Pr 28:26 n. sa kasingkasing buangbuang

Jer 17:5 Tinunglo ang n. sa tawo

NAGATABON

, Pr 28:13 n. sa iyang mga sala dili

NAGATAMAY

, Pr 27:11 matubag ang n. kanako

NAGATUKOD

, 1Co 3:10 sa unsang paagi siya n.

NAGAULOG-ULOG

, Pr 29:5 n. sa isigkatawo, pukot

NAGBALEWALA

, 1Te 4:8 n. dili sa tawo, sa Diyos

NAGBANGOTAN

, Mat 5:4 Malipayon kadtong n.

NAGBANTAY

, Pr 10:19 maalamon ang n. sa baba

NAGBAROG

, 1Co 10:12 naghunahuna nga siya n.

NAGBISBIS

, 1Co 3:6 Ako nagtanom, Apolos n.

NAGBIYAG

, Mat 19:29 matag usa nga n. balay o yuta

NAGBUGALBUGAL

, Luc 22:63 n. ug nagdapat kaniya

NAGBUTA

, 2Co 4:4 diyos niini nga sistema n.

NAGDAOGDAOG

, Ecc 4:1 n. dunay gahom

NAGDARO

, Luc 9:62 n. nga molingi sa luyo

NAGDIHOG

, Isa 61:1 n. kanako sa maayong balita

NAGDUHADUHA

, Jud 22 kaluoy ngadto sa n.

NAGDUMALA

, 1Te 5:12 tahoron silang n.

NAGDUMOT

, Ju 7:7 kalibotan n. nako kay

Ju 15:25 Sila n. nako sa walay hinungdan

1Ju 3:15 n. sa iyang igsoon mamumuno

NAGHANGYO

, Rom 12:1 ako n. kaninyo sa kaluoy

NAGHILAK

, Luc 6:21 Malipayon mong n. karon

NAGHILOM

, Sal 32:3 Dihang n., bukog nagabok

Isa 53:7 samag karnero n. atubangan sa tig-alot

NAGHINAMHINAM

, Rom 1:15 n. nga isangyaw ang

NAGHINULSOL

, Luc 3:8 ipakita nga kamo n.

NAGHUNAHUNA

, Sal 8:4 Unsa bang ikaw n. kaniya?

NAGHUPAY

, 1Te 2:11 padayong nagdasig ug n.

NAGKAHIUSA

, Buh 15:25 n. sa pagdesisyon

Flp 2:2 bug-os nga n.

NAGKAHUGO

, 2Co 4:16 pagkatawo sa gawas n.

NAGKATAWA

, Pr 14:13 Bisag n., naa sa kasakit

NAGKAUYONAY

, 1Co 7:5 Ayawg hikawi gawas kon n.

NAGKINIHAAY

, 1Co 6:7 n. mo

NAGLAIN

, Pr 18:1 Ang n. sa kaugalingon maghimo

NAGLAKAW

, Ju 6:19 Jesus n. ibabaw sa dagat

NAGLALIS

, Buh 15:39 n. sila pag-ayo

NAGLIBOG

, Flp 1:23 N. ko kon asa akong pilion

NAGLUTOS

, Sal 119:86 n. nako sa walay hinungdan

NAGMADAOGON

, Rom 8:37 sa tabang Niya, n.

NAGMAHAL

, Mat 10:37 Kadtong mas n. sa

Ju 12:25 Siya nga n. sa kinabuhi mawad-an niini

NAGMANDO

, Ecc 8:9 tawo n. sa tawo sa ikadaot

NAGMASINUGTANON

, Rom 6:17 kinasingkasing n.

Flp 2:8 n. hangtod sa kamatayon

NAGMINYO

, Mat 24:38 wala pa ang Lunop, tawo n.

NAGPAABOT

, Luc 3:15 mga tawo n., naghunahuna

NAGPADATO

, 2Co 6:10 pobre apan n. sa daghan

NAGPAHIMULOS

, 1Co 7:31 mga n. sa kalibotan

NAGPAHULAM

, Pr 19:17 maluoy sa mga pobre n.

NAGPAILOB

, Neh 9:30 n. sa daghang katuigan

2Pe 3:9 n. si Jehova ninyo

NAGPAKILUOY

, 2Co 5:20 n. mi: Pasig-uli mo sa Diyos

NAGPAMATUOD

, Ju 7:7 kalibotan nagdumot, ako n.

Buh 17:3 nagpatin-aw, n. pinaagig pangutlo

NAGPAMELIGRO

, Rom 16:4 n. sa kinabuhi

NAGPANALANGIN

, Gen 1:28 Diyos n. kanila

NAGPANGGA

, Efe 5:29 nagpakaon ug n. niini

NAGPASAGAD

, Job 6:3 n. na lang kog sulti

Jer 48:10 n. sa gipabuhat ni Jehova

NAGPASAKOP

, Luc 2:51 siya padayong n. kanila

NAGPASALAMAT

, Ju 11:41 Amahan, n. ko

Buh 28:15 Pagkakita, Pablo n. sa Diyos

1Co 1:4 n. sa Diyos alang kaninyo

NAGPASAYLO

, Sal 103:3 n. sa tanang kasaypanan

Col 3:13 Jehova kinasingkasing n. kaninyo

NAGPASIGARBO

, 2Te 1:4 kami n. kaninyo sa

NAGPASUSONG

, 1Te 2:7 samag n. inahan

NAGPATIN-AW

, Neh 8:8 n. sa Balaod

Ju 1:18 ang n. Kaniya

Buh 17:3 n. ug nagpamatuod pinaagig pangutlo

NAGPAULAN

, Mat 5:45 n. sa matarong

NAGPLANOG

, Sal 94:20 n. kasamok sa balaod?

NAGSADYA

, 1Cr 29:9 katawhan n. sa paghatag halad

Buh 5:41 migawas sa Sanhedrin, n.

NAGSAGOP

, Rom 8:15 nakadawat sa espiritu nga n.

NAGSAYAW

, Huk 11:34 anak migawas, n.!

NAGSELOS

, Sal 106:16 n. sila kang Moises

NAGSUL-OB

, Pr 7:10 n. ug sinina sa pampam

NAGSUNOD

, Pin 14:4 n. sa Kordero bisan asa

NAGSUSI

, Buh 17:11 n. pag-ayo sa Kasulatan

NAGSUSIG

, 1Pe 1:10 nagpakisayod ug n. maayo

NAGTAMAK

, Heb 10:29 n. sa Anak sa Diyos

NAGTAN-AW

, Col 3:22 dili lang dihang n. sila

NAGTANOM

, 1Co 3:6 Ako n., Apolos nagbisbis

NAGTINABANGAY

, Efe 4:16 n. pinaagi sa lutahan

NAGTRABAHO

, 1Te 2:9 N. mi adlaw ug gabii

NAGTUDLO

, Isa 48:17 n. aron makabatog kaayohan

Mat 7:29 n. ingong may awtoridad

Rom 2:21 n. sa uban, dili sa kaugalingon?

NAGTUKAW

, 1Co 16:13 Magpabiling n., barog

Pin 16:15 Malipayon ang magpabiling n.

NAGTUKOD

, Luc 17:28 mga tawo nananom, n.

NAGTUO

, Ju 20:29 Malipayon wala makakita apan n.

NAGTUON

, 2Ti 3:7 kanunayng n. apan dili

NAGUOL

, 1Sa 1:15 N. gyod ko pag-ayo

1Te 5:14 hupayon ang mga n.

NAGUOL PAG-AYO

, Flp 2:26 [si Epafrodito] n. kay

NAGWALI

, Mat 9:35 Jesus n. sa maayong balita sa

Luc 8:1 siya miadto, nga n.

NAHABOL

, Heb 5:11 n. inyong pandungog

NAHADLOK

, Job 31:34 n. sa reaksiyon sa daghan?

NAHIANGAY

, 1Co 7:3 Ihatag sa bana sa asawa ang n.

NAHIANGAYNG

, Luc 4:13 Yawa naghulat n. panahon

NAHIBILIN

, Lev 19:9 mga n. sa inyong ani

Pin 12:17 nakiggubat sa mga n. sa

NAHIGUGMA

, Luc 10:36 kinsa nila ang tinuod nga n.?

Ju 14:15 Kon kamo n. kanako, sundon ninyo

Gal 2:20 Anak sa Diyos, kinsa n. nako

NAHIMO

, 1Co 9:22 N. kong sama sa tanang matang

NAHISALAAG

, Isa 53:6 Samag karnero kami n.

NAHUGASAN

, 1Co 6:11 kamo n. na, nabalaan

NAHUGNO

, Isa 57:15 Nagpuyo uban sa n.

NAILHAN

, 2Co 6:9 wala mailhi apan n.

Gal 4:9 n. na mo sa Diyos

NAIN

, Luc 7:11 siya mipaingon sa siyudad sa N.

NAKAAMGO

, Luc 15:17 n., siya miingon

NAKADAWAT

, Heb 6:4 n. sa walay bayad nga gasa

NAKAGAMOT

, Col 2:7 pagtuo n. ug lig-on

NAKAINGON

, 1Sa 22:22 Ako ang n. sa kamatayon

NAKAKITA

, Ju 1:18 wala pay n. sa Diyos

Ju 14:9 n. kanako n. sa Amahan

NAKAKOMBINSIR

, 2Ti 3:14 nakat-onan, n. nga motuo

NAKAPANAPAW

, Mat 5:28 n. na sa kasingkasing

Mat 19:9 ug magminyog lain n.

NAKAPUGONG

, 2Te 2:6 n. sa tawo sa kalapasan

NAKASAKA

, Ju 3:13 walay tawong n. sa langit

NAKASALA

, 2Sa 12:13 David: N. ko kang Jehova

Rom 3:23 tanan n.

San 4:17 nasayod sa husto, wala mobuhat n.

San 5:15 n. pasayloon

NAKASULOD

, Jud 4 dihay n. sa inyong taliwala

NAKAT-ONAN

, Flp 4:9 butang nga inyong n., buhata

NAKIG-AWAY

, Buh 5:39 n. mo sa Diyos mismo

NALIPAY

, Sal 149:4 Jehova n. sa iyang katawhan

Pr 8:30 N. sa iyang atubangan sa tanang panahon

Rom 7:22 n. ko sa balaod sa Diyos

NALUMSAN

, Sal 40:12 n. ko sa kasaypanan

NALUOY

, Mat 9:36 Pagkakita sa mga tawo, siya n.

Mat 20:34 n., gihikap ni Jesus ang mata

NALUYA

, Sal 34:18 luwason kadtong n. ang buot

NAMATAY

, Luc 15:24 anak n., nabuhi pag-usab

2Co 5:15 magkinabuhi kaniya nga n. alang kanila

NAMATI

, Luc 10:16 Siya nga n. ninyo n. nako

NAMINHOD

, Sal 143:4 akong kasingkasing n.

NAMIYA

, Isa 1:28 n. kang Jehova mangalaglag

NAMUNGA

, Luc 8:15 n. uban ang paglahutay

NANAAD

, Huk 11:30 si Jepte n.

NANGAAYO

, Buh 5:16 silang tanan n.

NANGAMATAY

, 1Te 4:16 n. nahiusa sa Kristo

NANGAMUYO

, Heb 5:7 Kristo n. ug naghangyo

NANGANAK

, Isa 66:7 Sa wala pa magbati, siya n.

NANGANDOY

, Isa 26:9 n. ko nimo

NANGATARONGAN

, Buh 17:2 n. gikan sa Kasulatan

NANGHULAM

, Pr 22:7 n. ulipon sa nagpahulam

NANGHUPAW

, Eze 9:4 markahi ang n., nag-agulo

NANGITAG

, Ju 4:23 Amahan n. tawo nga ingon niini

NANGOMBINSIR

, 2Co 5:11 padayon ming n. ug tawo

NANGOMEDYA

, Gen 19:14 abig n. lang si Lot

NANGUNA

, Heb 13:7, 17 n. kaninyo

NANGUPOT

, Flp 2:16 n. sa pulong sa kinabuhi

NANINGKAMOT PAG-AYO

, Rom 10:2 n. pag-alagad

NAPARILAN

, 2Co 10:4 pagpukan sa n. nga butang

NAPULO KA SUGO

, Ex 34:28 gisulat sa Diyos N.

NASAAG

, Sal 119:176 N. samag nawalang karnero

NASINA

, Sal 73:3 n. sa mapahitas-on

NASOD

, Gen 22:18 tanang n. mapanalanginan

Ex 19:6 gingharian sa saserdote, balaang n.

Sal 33:12 Malipayon ang n. kansang Diyos si Jehova

Isa 66:8 matawo ba ang n. sa usa ka gutlo?

Mat 21:43 Gingharian ihatag sa n. nga

Mat 24:7 Kay n. makiggubat sa n.

Buh 17:26 gikan sa usa ka tawo, gihimo tanang n.

1Pe 2:9 piniling rasa, balaang n.

NASUBO

, 2Co 7:9 n. sa paaging nakalipay sa Diyos

NASULAT

, 1Co 4:6 Ayawg saylo sa butang n.

NATAGONG

, Sal 91:1 n. dapit sa Labing Hataas

NATAN

, 2Sa 12:7 N. miingon: Ikaw ang tawo!

NATAPOS

, 2Ti 4:7 n. nako ang lumba

NATAWO

, Sal 51:5 N. nga may kasaypanan

NATILAWAN

, 1Pe 2:3 n. pagkamaayo sa Ginoo

NATINGALA

, 1Pe 4:4 N. sila kay wala na mo

NATING BAKA

, Ex 32:4 gihimong estatuwa nga n.

Isa 11:6 n. ug leyon magkauban

NATING KARNERO

, 2Sa 12:3 bisan unsa gawas n.

Isa 40:11 iyang tapokon ang n.

Ju 21:15 gihigugma ko nimo? Pakan-a akong n.

NAUNA

, Mat 19:30 daghang n. ang maulahi

NAWALA

, Eze 34:4 Wala ninyo pangitaa ang n.

Luc 15:24 akong anak n. ug nakaplagan

NAWALANG

, Sal 119:176 Nasaag samag n. karnero

NAWONG

, Esd 9:6 wala koy n. ikaatubang kanimo

Esd 9:6 walay n. ikaatubang sa Diyos

NEGATIBONG

, Tit 2:8 walay n. ikasulti kanato

NEGOSYANTE

, Mat 13:45 n. mangitag perlas

Pin 18:3 mga n. nangadato

NEGOSYO

, Mat 22:5 nanglakaw, ngadto sa iyang n.

NEPILIM

, Gen 6:4 naay mga N. sa yuta

NGABIL

, Isa 29:13 nagpasidungog nako pinaagi sa n.

Heb 13:15 halad sa pagdayeg, bunga sa mga n.

NGALAN

, Ex 3:13 moingon, Unsay iyang n.?

Ex 3:15 Jehova. Kini akong n. hangtod sa hangtod

Ex 9:16 aron mailhan akong n. sa yuta

Ex 20:7 Ayawg gamita ang n. sa walay kapuslanan

1Sa 17:45 ako mianhi sa n. ni Jehova

1Cr 29:13 nagdayeg sa imong maanindot nga n.

Sal 9:10 nakaila sa imong n. mosalig nimo

Sal 79:9 tungod sa imong n.

Pr 18:10 n. ni Jehova lig-ong torre

Pr 22:1 maayong n. pilion imbes bahandi

Ecc 7:1 maayong n. mas maayo sa lana

Jer 23:27 malimtan sa akong katawhan akong n.

Eze 39:25 depensahan akong balaang n.

Mal 1:11 akong n. mapasidunggan sa kanasoran

Mal 3:16 nagapamalandong sa iyang n.

Mat 6:9 balaanon unta imong n.

Ju 12:28 Amahan, himayaa imong n.

Ju 14:14 mohangyog bisan unsa sa akong n.

Ju 17:26 Akong gipaila imong n.

Buh 4:12 walay laing n. nga kita maluwas

Buh 15:14 katawhan alang sa iyang n.

Rom 10:13 motawag sa n. ni Jehova maluwas

Flp 2:9 n. nga labaw sa tanang n.

NGIL-AD

, Ju 6:60 N. kaayo iyang gisulti

Efe 4:29 pulong kinahanglang dili n.

NINEVE

, Jon 4:11 Dili ba angay kong maluoy sa N.?

NIYEBE

, Isa 1:18 sala papution sama sa n.

NOE

, Gen 6:9 N. naglakaw uban sa Diyos

Mat 24:37 adlaw ni N., mao sab sa presensiya

NORMAL

, Rom 1:26 giusab kon unsay n.

O

OBLIGADO

, 1Ju 3:16 o. nga ihatag ang kinabuhi

OBLIGASYON

, Ecc 12:13 tibuok o. sa tawo

OLIBO, BUKID SA MGA

, Luc 22:39 miadto sa B.

Buh 1:12 B., duol sa Jerusalem

OLIBO

, Rom 11:17 ihalas nga o., gisumpay

OO

,