Sumala ni Marcos 4:1-41

 • MGA ILUSTRASYON BAHIN SA GINGHARIAN (1-34)

  • Ang magpupugas (1-9)

  • Kon nganong migamit si Jesus ug mga ilustrasyon (10-12)

  • Ilustrasyon bahin sa magpupugas gipatin-aw (13-20)

  • Lampara dili ibutang ilalom sa basket (21-23)

  • Pamati pag-ayo aron makasabot (24, 25)

  • Magpupugas nga natulog (26-29)

  • Liso sa mustasa (30-32)

  • Paggamit ug ilustrasyon (33, 34)

 • Gipahunong ni Jesus ang unos (35-41)

4  Si Jesus nanudlo na sab sa daplin sa dagat, ug daghan kaayong tawo ang nagtapok duol niya. Busa siya misakayg sakayan ug milingkod niini ug midistansiya sa baybayon, samtang ang mga tawo diha sa baybayon.+  Unya siya nagtudlo kanilag daghang butang pinaagig mga ilustrasyon.+ Siya miingon:+  “Paminawa kini. Dihay magpupugas nga milakaw aron magpugas.+  Samtang nagsabod siyag binhi, ang uban niini nahulog daplin sa dalan, unya nangabot ang mga langgam ug gituka kini.  Ang uban nahulog sa yutang batoon ug kini miturok dayon kay mabaw ra ang yuta.+  Apan dihang taas na ang adlaw kini nalawos, ug kay walay gamot kini nalaya.  Ang ubang binhi nahulog sa kasampinitan, ug ang mga sampinit mitubo ug mituok niini, mao nga wala kini mamunga.+  Apan ang uban nahulog sa maayong yuta, ug kini mitubo ug milabong ug namunga. Kini namungag 30, 60, ug 100 ka pilo.”+  Dayon siya midugang: “Kadtong makadungog, paminaw pag-ayo.”+ 10  Pagbiya sa mga tawo, ang uban sa iyang mga tinun-an ug ang Dose nangutana kaniya bahin sa mga ilustrasyon.+ 11  Siya miingon kanila: “Ang sagradong tinago+ sa Gingharian sa Diyos gipadayag kaninyo. Apan ngadto sa uban, ang tanan gisulti pinaagig mga ilustrasyon,+ 12  mao nga bisag sila nagtan-aw, sila dili makakita, ug bisag sila namati, sila dili makasabot sa kahulogan niini. Dili usab sila mobalik ug makadawat ug kapasayloan.”+ 13  Siya midugang: “Wala mo makasabot niini nga ilustrasyon, busa unsaon man ninyo pagkasabot sa uban pang ilustrasyon? 14  “Ang magpupugas nagpugas sa pulong sa Diyos.+ 15  Ang napugas sa daplin sa dalan mao ang mga tawo nga sa pagkadungog nila sa pulong, si Satanas miabot+ ug gisakmit ang pulong nga gipugas kanila.+ 16  Sa susama, kadtong napugas sa yutang batoon mao ang mga tawo nga sa pagkadungog sa pulong, sila malipayong midawat niini.+ 17  Apan wala kini makagamot pag-ayo sa ilang kasingkasing, gani wala kini magdugay kay pag-abot sa kasakitan o paglutos tungod sa pulong, sila mihunong. 18  Ang uban napugas sa kasampinitan. Kini mao kadtong nakadungog sa pulong,+ 19  apan ang mga kabalaka+ niini nga sistema sa mga butang,* ang pagkamalimbongon sa bahandi,+ ug ang pagtinguha+ sa uban pang butang migapos sa ilang kasingkasing ug mituok sa pulong, ug kini wala mamunga. 20  Ug ang napugas sa maayong yuta mao kadtong naminaw sa pulong ug midawat niini ug namungag 30, 60, ug 100 ka pilo.”+ 21  Siya miingon kanila: “Duna bay tawo nga magbutang ug lampara ilalom sa basket* o ilalom sa katre? Dili ba ibutang man kini sa tangkawan?*+ 22  Kay walay tinago nga dili mabutyag, ug walay butang nga gitagoan pag-ayo nga dili madayag.+ 23  Si bisan kinsa nga makadungog, papaminawa siya.”+ 24  Dugang pa, siya miingon: “Tagda pag-ayo ang inyong nadunggan.+ Kay ang sukod nga imong isukod sa uban, mao poy isukod kanimo, gani labaw pa ang idugang kanimo. 25  Kay kadtong duna nay iya, hatagan ug dugang pa.+ Apan kadtong walay iya, bisan kadtong naa na niya kuhaon kaniya.”+ 26  Busa siya miingon: “Ang Gingharian sa Diyos maoy sama sa usa ka tawo nga nagsabwag ug binhi diha sa yuta. 27  Siya matulog sa gabii ug mobangon sa adlaw, ug ang binhi moturok ug motubo​—⁠kon sa unsang paagi, siya wala mahibalo. 28  Sa kaugalingon niini, ang yuta inanay nga magpatubo sa binhi; una ang lindog, dayon ang uhay, ug sa kataposan ang bus-ok nga mga lugas sa uhay. 29  Unya inigkahinog sa lugas, iya kining galabon kay ting-ani na.” 30  Ug siya miingon: “Sa unsa nato ikatandi ang Gingharian sa Diyos, o sa unsang ilustrasyon nato kini ikapatin-aw? 31  Sama kini sa liso sa mustasa nga maoy kinagamyan sa tanang liso nga itanom sa yuta.+ 32  Apan human kini matanom, kini motubo ug modako pa kay sa ubang utanon. Modagko ang mga sanga niini, mao nga ang mga langgam makakaplag ug batoganan ilalom sa landong niini.” 33  Pinaagi sa daghang ilustrasyon+ nga sama niini, iyang gisulti kanila ang pulong sa Diyos kutob sa ilang masabtan. 34  Sa pagkatinuod, siya dili motudlo kanila nga walay ilustrasyon. Apan kon silasila na lang sa iyang mga tinun-an, iyang ipatin-aw kanila ang tanang butang.+ 35  Sa pagkilumkilom na nianang adlawa, siya miingon kanila: “Manabok ta sa pikas baybayon.”+ 36  Busa human nila palakwa ang panon, gidala nila siya sakay sa sakayan, ug dihay ubang sakayan nga mikuyog niya.+ 37  Karon miabot ang kusog kaayo nga unos, ug walay hunong nga gihapak sa mga balod ang sakayan, mao nga hapit kining malunod.+ 38  Apan siya natulog nga nag-unlan didto sa luyo nga bahin sa sakayan. Busa ilang gipukaw siya nga nag-ingon: “Magtutudlo, wala ba ka mabalaka nga mangamatay na ta?” 39  Niana siya mibangon ug gibadlong ang hangin ug miingon sa dagat: “Hilom! Hunong na!”+ Unya milurang ang hangin, ug milinaw ang dagat. 40  Dayon siya miingon kanila: “Nganong nangalisang man mo? Wala pa ba moy pagtuo?” 41  Apan sila nahibulong* pag-ayo ug nagpangutan-anay: “Kinsa man gyod diay ni siya? Kay bisan ang hangin ug ang dagat mopatuo man kaniya.”+

Mga Footnote

O “niining panahona.” Tan-awa sa Glossary.
O “basket nga pangsukod.”
Iningles, lampstand.
O “nahadlok.”