Sumala ni Marcos 7:1-37

  • Tawhanong tradisyon giyagyag (1-13)

  • Kahugawan maggikan sa kasingkasing (14-23)

  • Pagtuo sa babaye nga Sirofenicianhon (24-30)

  • Tawong bungol giayo (31-37)

7  Karon ang mga Pariseo ug pipila ka eskriba nga gikan sa Jerusalem nag-alirong kang Jesus.+  Nakita nila nga ang pipila sa iyang mga tinun-an nangaon nga hugaw ang mga kamot, sa ato pa, wala manghunaw.*  (Ang mga Pariseo ug ang tanang Hudiyo dili mokaon kon dili una manghunaw kutob sa siko, kay estrikto nilang gisunod ang tradisyon sa ilang katigulangan.  Inig-uli nila gikan sa merkado, dili sila mokaon kon dili una manghinlo sa ilang kaugalingon. Daghan pang tradisyon ang ilang gisunod pag-ayo. Pananglitan, sa dili pa nila gamiton ang mga kopa, pitsil, ug tumbaga* nga sudlanan, ila una kining ituslob sa tubig.)+  Busa ang mga Pariseo ug eskriba nangutana: “Nganong ang imong mga tinun-an wala man mosunod sa tradisyon sa atong katigulangan, ug sila mokaon nga hugaw ang mga kamot?”+  Siya miingon kanila: “Mga salingkapaw, husto gyod ang gitagna ni Isaias bahin kaninyo, nga nahisulat, ‘Kining mga tawhana nagpasidungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil, apan ang ilang kasingkasing layo kanako.+  Walay pulos ang ilang pagsimba kanako, kay ang mga sugo sa mga tawo gitudlo nila ingong doktrina.’+  Inyong gisalikway ang sugo sa Diyos ug gisunod pag-ayo ang tradisyon sa mga tawo.”+  Siya usab miingon kanila: “Maayo kaayo mong mangitag paagi nga dili masunod ang sugo sa Diyos aron magpabilin ang inyong tradisyon.+ 10  Pananglitan, si Moises miingon, ‘Pasidunggi ang imong amahan ug ang imong inahan,’+ ug, ‘Siya nga magsultig daotan batok* sa iyang amahan o inahan pagapatyon.’+ 11  Apan kamo nag-ingon, ‘Ang usa ka tawo mahimong moingon sa iyang amahan o inahan: “Ang tanan nakong nabatonan nga makatabang unta kaninyo dili nako mahatag kay korban kini (sa ato pa, gasa nga gipahinungod na sa Diyos).”’ 12  Wala na ninyo siya obligaha nga mobuhat ug bisan unsa para sa iyang amahan o inahan.+ 13  Busa gihimo ninyong walay pulos ang pulong sa Diyos tungod sa tradisyon nga inyong gipasa.+ Ug daghan pa mog gihimo nga sama niini.”+ 14  Unya iyang gitawag pag-usab ang mga tawo, ug siya miingon kanila: “Paminaw mong tanan, ug sabta ang kahulogan niini.+ 15  Ang makapahugaw sa tawo dili kanang mosulod sa iyang baba, kondili kanang mogula niini.”+ 16  *⁠— 17  Karon si Jesus misulod sa usa ka balay nga layo sa panon sa mga tawo, ug ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya bahin sa ilustrasyon.+ 18  Busa siya miingon kanila: “Wala ba sab mo makasabot sama nila? Wala ba mo masayod nga bisan unsa nga mosulod sa baba sa tawo dili makapahugaw kaniya? 19  Kay dili kini mosulod sa iyang kasingkasing, kondili sa iyang tiyan, ug mogawas kini sa iyang lawas.” Sa ingon gipahayag ni Jesus nga hinlo ang tanang pagkaon. 20  Siya midugang: “Ang mogula sa baba sa tawo maoy makapahugaw kaniya.+ 21  Kay gikan sa kasingkasing sa tawo+ mogula ang makadaot nga mga pangatarongan: seksuwal nga imoralidad,* pagpangawat, pagpatay, 22  pagpanapaw, kahakog, pagkadaotan, panglimbong, walay kaulaw nga paggawi,* kasina, pagpasipala, pagkamapahitas-on, ug pagkadili-makataronganon. 23  Kining daotang mga butang naggikan sa kasingkasing ug maoy makapahugaw sa tawo.” 24  Gikan didto siya miadto sa rehiyon sa Tiro ug Sidon.+ Misulod siya sa usa ka balay ug dili niya gustong may mahibalo niini. Apan namatikdan gihapon siya sa mga tawo. 25  Nabalitaan kini sa usa ka babaye nga dunay batang anak nga babaye nga gisudlag daotang* espiritu. Siya miadto dayon kang Jesus ug mihapa sa iyang tiilan.+ 26  Ang babaye usa ka Grego, nga Sirofenicianhon ang nasyonalidad. Nagsige siyag hangyo kang Jesus nga palayason ang demonyo gikan sa iyang anak. 27  Apan si Jesus miingon kaniya: “Hulata una nga mabusog ang mga bata, kay dili husto nga kuhaon ang tinapay sa mga bata ug iitsa kini sa mga itoy.”+ 28  Apan siya miingon kaniya: “Oo senyor, apan bisan ang mga itoy ilalom sa lamesa mokaon sa mumho sa mga bata.” 29  Niana si Jesus miingon kaniya: “Tungod sa imong gisulti, makapauli na ka; ang demonyo migula na sa imong anak.”+ 30  Busa mipauli siya sa iyang balay ug nakita niya ang bata nga naghigda sa katre, ug ang demonyo migula na.+ 31  Pagbiya ni Jesus sa rehiyon sa Tiro, miagi siya sa Sidon paingon sa Dagat sa Galilea, latas sa rehiyon sa Decapolis.*+ 32  Dinhi ilang gidala kaniya ang usa ka tawong bungol nga maglisod pagsulti,+ ug sila nagpakiluoy nga itapion* ni Jesus ang iyang kamot diha kaniya. 33  Ug iyang gidala siya sa unahan nga layo sa katawhan. Unya gihikap niya ang mga dalunggan sa tawo, ug human makaluwa, gihikap niya ang dila niini.+ 34  Dayon siya mihangad sa langit ug miginhawag lawom ug miingon kaniya: “Efʹfa·tha,” nga nagpasabot, “Mabuksan ka.” 35  Niana nabuksan ang iyang pandungog,+ ug naayo ang iyang problema sa pagsulti, ug makasulti na siyag tarong. 36  Ug iyang gidid-an sila sa pagsulti niini kang bisan kinsa.+ Balikbalik niya silang gidid-an, apan mas gipanulti na hinuon nila kini.+ 37  Sila nahingangha pag-ayo+ ug miingon: “Makapahibulong gayod ang tanan niyang gibuhat. Gihimo pa gani niya nga makadungog ang bungol ug makasulti ang amang.”+

Mga Footnote

Wala manghinlo sa seremonyal nga paagi.
Iningles, copper.
O “magtamay.”
Tan-awa ang Apendise A3.
Plural sa Gregong pulong nga por·neiʹa. Tan-awa sa Glossary.
Grego, a·selʹgei·a. Tan-awa sa Glossary.
Literal, “hugaw nga.”
O “Napulo ka Siyudad nga Rehiyon.”
O “ipatong.”