Laktaw ngadto sa video

Mga Teksto Gipatin-aw

Sayra ang eksaktong kahulogan sa popular nga mga teksto ug ekspresyon sa Bibliya. Susiha ang ubang impormasyon bahin sa mga teksto samtang tagdon nimo ang konteksto niini. Palaloma ang imong pagsabot sa tabang sa mga footnote ug cross-reference.

Genesis 1:1 Gipatin-aw—“Sa Sinugdan Gilalang sa Diyos ang Langit ug ang Yuta”

Unsang duha ka importanteng kamatuoran ang giingon sa pangbukas nga teksto sa Bibliya?

Exodo 20:12 Gipatin-aw—“Tahora ang Inyong Amahan ug Inahan”

Dunay gisaad ang Diyos nga kaayohan kon sundon ang maong sugo, nga naghatag ug dugang rason sa pagsunod niini.

Josue 1:9 Gipatin-aw​—“Magmalig-on Ka ug Magmaisogon”

Sa unsang paagi ka makapakitag kaisog ug kalig-on bisan pa sa mga kalisdanan ug dagkong pagsulay?

Salmo 23:4 Gipatin-aw—“Bisan Pag Maglakaw Ako sa Ngitngit nga Walog sa Kamatayon”

Bisan pag ang mga magsisimba sa Diyos nag-atubang ug lisod nga mga situwasyon, giunsa sila pag-atiman ug pagpanalipod sa Diyos?

Isaias 41:10 Gipatin-aw​—“Ayaw Kahadlok kay Mag-uban Ako Kanimo”

Katulo gipasaligan ni Jehova ang iyang maunongong mga magsisimba nga siya motabang kanila.

Isaias 42:8 Gipatin-aw—“Ako mao ang GINOO”

Unsa nga ngalan ang gipili sa Diyos para sa iyang kaugalingon?

Jeremias 29:11 Gipatin-aw—​“Nahibalo Ako sa Akong mga Laraw Alang Kaninyo”

Ang Diyos ba dunay espesipikong plano para sa matag tawo?

Mateo 6:34 Gipatin-aw—“Ayaw Kabalak-i ang Mosunod nga Adlaw”

Wala ipasabot ni Jesus nga dili na ta magplano para sa umaabot.

Marcos 1:15 Gipatin-aw​—“Ania Na ang Gingharian sa Diyos”

Gipasabot ba ni Jesus nga nagsugod na pagmando ang Gingharian?

Juan 1:1 Gipatin-aw​—“Sa Sinugdan Mao na ang Pulong”

Kini nga teksto naghatag ug mga detalye bahin sa kinabuhi ni Jesu-Kristo sa wala pa siya moanhi sa yuta ingong tawo.

Juan 3:16 Gipatin-aw—“Kay Gihigugma Pag-ayo sa Dios ang Kalibotan”

Giunsa pagpakita ni Jehova nga Diyos nga gimahal ta niya ug gusto niya nga mabuhi ta sa walay kataposan?

Roma 10:13 Gipatin-aw—“Nagtawag sa Ngalan sa Ginoo”

Gusto sa Diyos nga ang tanang tawo maluwas ug makabaton ug kinabuhing walay kataposan, bisag unsa pay ilang nasyonalidad, rasa, o kahimtang sa kinabuhi.