Laktaw ngadto sa video

Mga Teksto Gipatin-aw

Sayra ang eksaktong kahulogan sa popular nga mga teksto ug ekspresyon sa Bibliya. Susiha ang ubang impormasyon bahin sa mga teksto samtang tagdon nimo ang konteksto niini. Palaloma ang imong pagsabot sa tabang sa mga footnote ug cross-reference.

Genesis 1:1 Gipatin-aw—“Sa Sinugdan Gilalang sa Diyos ang Langit ug ang Yuta”

Unsang duha ka importanteng kamatuoran ang giingon sa pangbukas nga teksto sa Bibliya?

Exodo 20:12 Gipatin-aw—“Tahora ang Inyong Amahan ug Inahan”

Dunay gisaad ang Diyos nga kaayohan kon sundon ang maong sugo, nga naghatag ug dugang rason sa pagsunod niini.

Josue 1:9 Gipatin-aw​—“Magmalig-on Ka ug Magmaisogon”

Sa unsang paagi ka makapakitag kaisog ug kalig-on bisan pa sa mga kalisdanan ug dagkong pagsulay?

Salmo 23:4 Gipatin-aw—“Bisan Pag Maglakaw Ako sa Ngitngit nga Walog sa Kamatayon”

Bisan pag ang mga magsisimba sa Diyos nag-atubang ug lisod nga mga situwasyon, giunsa sila pag-atiman ug pagpanalipod sa Diyos?

Panultihon 3:5, 6 Gipatin-aw—“Ayaw Pagsalig sa Imong Kaugalingong Salabotan”

Unsaon nimo pagpakita nga mas misalig ka sa Diyos kay sa imong kaugalingon?

Panultihon 16:3 Gipatin-aw—“Itugyan sa GINOO ang Tanan Mong Buhaton”

Unsa ang duha ka rason kon nganong ang mga tawo angayng mangayog giya sa Diyos dihang mohimog mga desisyon?

Ecclesiastes 3:11 Gipatin-aw—“Gihimo Niyang Matahom ang Tanang Butang sa Hustong Panahon Niini”

Ang matahom, o nindot, nga mga buhat sa Diyos wala lang maglakip sa iyang kalalangan. Sa unsang paagi kini makaapektar kanimo?

Isaias 40:31 Gipatin-aw—“Kadtong mga Nagalaom Kang Jehova Maulian sa Kusog”

Nganong gitandi sa Kasulatan ang naglupad nga agila ngadto sa tawo nga gihatagan sa Diyos ug kusog?

Isaias 41:10 Gipatin-aw​—“Ayaw Kahadlok kay Mag-uban Ako Kanimo”

Katulo gipasaligan ni Jehova ang iyang maunongong mga magsisimba nga siya motabang kanila.

Isaias 42:8 Gipatin-aw—“Ako mao ang GINOO”

Unsa nga ngalan ang gipili sa Diyos para sa iyang kaugalingon?

Jeremias 29:11 Gipatin-aw—​“Nahibalo Ako sa Akong mga Laraw Alang Kaninyo”

Ang Diyos ba dunay espesipikong plano para sa matag tawo?

Mikeas 6:8 Gipatin-aw​—“Paglakaw nga Mapaubsanon Uban sa Imong Dios”

Gisumaryo niini nga bersikulo kon unsay gidahom sa Diyos kanato pinaagi sa tulo ka ekspresyon nga punog kahulogan.

Mateo 6:33 Gipatin-aw—“Unaha Ninyo Pagpangita ang Gingharian sa Dios”

Gipasabot ba ni Jesus nga ang mga Kristohanon dili ra kinahanglang magtrabaho?

Mateo 6:34 Gipatin-aw—“Ayaw Kabalak-i ang Mosunod nga Adlaw”

Wala ipasabot ni Jesus nga dili na ta magplano para sa umaabot.

Mateo 11:28-30—“Duol Kanako, . . . ug Papahulayon Ko Kamo”

Nagsaad ba si Jesus nga mawala dayon ang tanang problema ug inhustisya?

Marcos 1:15 Gipatin-aw​—“Ania Na ang Gingharian sa Diyos”

Gipasabot ba ni Jesus nga nagsugod na pagmando ang Gingharian?

Marcos 11:24 Gipatin-aw—“Bisag Unsa ang Inyong Pangayoon Diha sa Pag-ampo, Tuohi nga Madawat Ninyo Kini”

Sa unsang paagi ang tambag ni Jesus bahin sa pagtuo ug pag-ampo makatabang nato nga madaog ang mga kalisdanan?

Juan 1:1 Gipatin-aw​—“Sa Sinugdan Mao na ang Pulong”

Kini nga teksto naghatag ug mga detalye bahin sa kinabuhi ni Jesu-Kristo sa wala pa siya moanhi sa yuta ingong tawo.

Juan 3:16 Gipatin-aw—“Kay Gihigugma Pag-ayo sa Dios ang Kalibotan”

Giunsa pagpakita ni Jehova nga Diyos nga gimahal ta niya ug gusto niya nga mabuhi ta sa walay kataposan?

Juan 14:6 Gipatin-aw—“Ako ang Dalan ug ang Kamatuoran ug ang Kinabuhi”

Nganong ang usa nga gustong mosimba kang Jehova kinahanglang moila sa importanteng papel ni Jesus?

Juan 14:27 Gipatin-aw—“Ang Kalinaw Ibilin Ko Kaninyo”

Unsa nga kalinaw ang gibilin, o gihatag, ni Jesus sa iyang tinuod nga mga sumusunod? Unsay atong himoon aron madawat nato ni?

Juan 15:13 Gipatin-aw—“Kana nga Paghigugma Dili na Gayod Malabwan”

Sa unsang paagi masundog sa mga sumusunod ni Jesus ang gugma nga iyang gipakita?

Juan 16:33 Gipatin-aw—“Gibuntog na Nako ang Kalibotan”

Sa unsang paagi ang mga pulong ni Jesus nagpasalig sa iyang mga sumusunod nga molampos sila sa paglipay sa Diyos?

Roma 5:8 Gipatin-aw—“Samtang Kita Makasasala pa, ang Kristo Namatay Para Nato”

Kay ang mga tawo dunay tendensiya nga maghunahuna ug mobuhat ug mga butang nga supak sa matarong nga mga sukdanan sa Diyos, sa unsang paagi makabaton tag maayong relasyon sa Diyos karon ug hangtod sa walay kataposan?

Roma 10:13 Gipatin-aw—“Nagtawag sa Ngalan sa Ginoo”

Gusto sa Diyos nga ang tanang tawo maluwas ug makabaton ug kinabuhing walay kataposan, bisag unsa pay ilang nasyonalidad, rasa, o kahimtang sa kinabuhi.

Roma 12:12 Gipatin-aw—“Paglipay Kamo Diha sa Paglaom, Pailob Diha sa Kasakitan, Pag-ampo Kanunay”

Sa unsang paagi ang mga Kristohanon makapabiling matinumanon bisan pa sa paglutos ug ubang kalisdanan?

Roma 15:13 Gipatin-aw​—“Ang Dios sa Paglaom Magpuno Unta Kaninyo sa Tumang Kalipay ug Kalinaw”

Sa unsang paagi ang mga hiyas nga kalipay ug kalinaw konektado sa paglaom ug balaang espiritu?

Filipos 4:6, 7 Gipatin-aw—“Ayaw Kamo Kabalaka sa Bisan Unsa”

Dihang mabalaka ang mga magsisimba sa Diyos, unsang mga pag-ampo ang makahupay nila ug makahatag ug kalinaw sa hunahuna?

Filipos 4:13 Gipatin-aw—“May Kalig-on Ako sa Pagsagubang sa Tanan Tungod [sa] Cristo”

Unsay gipasabot ni apostol Pablo dihang misulat siya nga makadawat siyag kusog sa pag-atubang sa “tanang butang”?

Colosas 3:23 Gipatin-aw—“Bisag Unsay Inyong Buhaton, Buhata ni sa Tibuok Kasingkasing”

Sa unsang paagi ang tinamdan sa usa ka Kristohanon sa iyang trabaho makaapektar sa iyang relasyon sa Diyos?

2 Timoteo 1:7 Gipatin-aw—“Ang Diyos Wala Maghatag Kanatog Espiritu sa Kahadlok”

Sa unsang paagi ang Diyos makatabang sa usa ka tawo nga madaog ang kahadlok ug maisogong mahimo ang husto?

1 Pedro 5:6, 7 Gipatin-aw—“Pagpailalom Kamo . . . Itugyan Kaniya ang Tanan Ninyong Kabalaka”

Unsay gipasabot sa ‘pagtugyan’ sa atong mga kabalaka ngadto sa Diyos, ug nganong makapahupay na?

Pinadayag 21:1 Gipatin-aw—“Bag-ong Langit ug Bag-ong Yuta”

Sa unsang paagi ang Bibliya makatabang nga masabtan ang kahulogan niini nga teksto?