Laktaw ngadto sa video

MGA TEKSTO GIPATIN-AW

Jeremias 29:11—​“Nahibalo Ako sa Akong mga Laraw Alang Kaninyo”

Jeremias 29:11—​“Nahibalo Ako sa Akong mga Laraw Alang Kaninyo”

 “‘Nahibalo ko pag-ayo kon unsay akong buhaton kaninyo,’ miingon si Jehova, a ‘hatagan mo nakog kalinaw, ug dili katalagman, aron makabaton mog maayong kaugmaon ug paglaom.’”​—Jeremias 29:11, Bag-ong Kalibotang Hubad.

 “Nahibalo ako sa akong mga laraw [o, plano] alang kaninyo, nag-ingon ang Ginoo, ‘mga laraw sa pagpauswag kaninyo ug dili sa pagdaot kaninyo, ... sa paghatag kaninyo sa paglaom sa usa ka kaugmaon.’”—Jeremias 29:11, Ang Biblia—Bag-ong Hubad Nga Binisaya.

Kahulogan sa Jeremias 29:11

 Gisaaran ni Jehova nga Diyos ang iyang mga magsisimba nga hatagan niya silag malinawong kaugmaon. Bisan pag gisulat kini para sa iyang katawhan kaniadto, mao gihapon ni ang hunahuna sa Diyos karon. Siya ang “Diyos nga nagahatag ug paglaom.” (Roma 15:13) Gani, gipasulat niya sa Bibliya ang maong mga saad aron “kita makabatog paglaom” alang sa maayong kaugmaon.​—Roma 15:4.

Konteksto sa Jeremias 29:11

 Kining mga pulonga makita diha sa sulat nga gipadala para sa mga Israelinhon didto sa Babilonya, nga gibihag gikan sa Jerusalem. b (Jeremias 29:1) Giingnan sila sa Diyos nga sila mabihag sa taas nga panahon ug gisugo sila sa pagtukod ug mga balay, pagpananom, ug pagbatog mga pamilya. (Jeremias 29:4-9) Pero ang Diyos midugang: “Pagkahuman sa 70 ka tuig diha sa Babilonya, iliso nako ang akong pagtagad nganha kaninyo, ug tumanon nako ang akong gisaad kaninyo pinaagi sa pagdala kaninyog balik [sa Jerusalem].” (Jeremias 29:10) Gipasaligan niya ang iyang katawhan nga dili niya sila kalimtan ug ang ilang pangandoy nga makabalik sa Jerusalem mahitabo gayod.​—Jeremias 31:16, 17.

 Gituman sa Diyos ang iyang saad sa mga Israelinhon. Sama sa iyang gitagna, ang Babilonya gipukan sa Persianhong hari nga si Ciro. (Isaias 45:1, 2; Jeremias 51:30-32) Dayon, gitugotan ni Ciro ang mga Hudiyo nga mobalik sa ilang yutang natawhan. Human sa 70 ka tuig nga pagkabihag, nakabalik sila sa Jerusalem.​—2 Cronicas 36:20-23; Esdras 3:1.

 Ang pagkatuman sa saad sa Jeremias 29:11 nagpalig-on sa pagsalig niadtong naglaom sa mga saad sa Diyos karon. Apil niana nga saad ang tibuok kalibotang kalinaw nga ipahinabo sa Gingharian sa Diyos, nga ang hari mao si Jesu-Kristo.​—Salmo 37:10, 11, 29; Isaias 55:11; Mateo 6:10.

Sayop nga Ideya Bahin sa Jeremias 29:11

 Sayop nga ideya: Ang Diyos dunay espesipikong “laraw,” o plano, para sa matag tawo.

 Ang tinuod: Gihatagan sa Diyos ang mga tawo ug kagawasan kon unsay ilang himoon sa ilang kinabuhi. Gisulti sa Diyos ang Jeremias 29:11 para sa mga Israelinhon sa Babilonya ingong grupo, ug duna siyay gihunahuna para sa maong grupo​—hatagan silag kalinaw. (Jeremias 29:4) Pero, gitugotan sa Diyos ang matag usa nga mopili kon gusto ba niyang makabenepisyo sa Iyang saad o dili. (Deuteronomio 30:19, 20; Jeremias 29:32) Kadtong mangita sa Diyos makahimo niana pinaagi sa kinasingkasing nga pag-ampo kaniya.​—Jeremias 29:12, 13.

 Sayop nga ideya: Padatoon o pauswagon sa Diyos ang iyang mga magsisimba pinaagig materyal nga bahandi.

 Ang tinuod: Ang pulong “pagpauswag” nga gigamit sa ubang Bibliya sa Jeremias 29:11 gihubad gikan sa Hebreohanong pulong nga nagkahulogan ug “kalinaw, panglawas, ug malipayong kahimtang.” Sumala sa konteksto, gisaaran sa Diyos ang binihag nga mga Israelinhon nga hatagan silag kalinaw ug maayong kinabuhi, dili bahandi. Sila padayong maglungtad ingong katawhan ug makabalik sa Jerusalem.​—Jeremias 29:4-10.

Basaha ang Jeremias kapitulo 29 apil ang mga footnote ug cross-reference.

a Jehova ang personal nga ngalan sa Diyos.—Salmo 83:18.

b Bahin sa Jeremias 29:11, ang The Expositor’s Bible Commentary nag-ingon: “Usa ni sa pinakanindot nga mga saad diha sa Kasulatan nga nagpakita sa pagkamaluluy-on ug gugma ni Yahweh [Jehova] ngadto sa mga binihag. Kini naghatag gayod kanilag tinuod nga rason nga magmapositibo ug magmalaomon.”—Volume 7, panid 360.