Sumala ni Marcos 9:1-50

  • Nausab ang panagway ni Jesus (1-13)

  • Batang gidemonyohan giayo (14-29)

    • Tanang butang posible kon may pagtuo (23)

  • Kamatayon ni Jesus gitagna pag-usab (30-32)

  • Tinun-an naglalis kon kinsay labaw (33-37)

  • Kadtong dili batok kanato, dapig kanato (38-41)

  • Mga kapandolan (42-48)

  • “Pagbaton kamog asin sa inyong kaugalingon” (49, 50)

9  Dugang pa, siya miingon kanila: “Sa pagkatinuod sultihan mo nako nga ang pipila dinhi makakita sa pag-abot sa Gingharian sa Diyos uban ang dakong gahom sa dili pa sila mamatay.”+  Unom ka adlaw sa ulahi gikuyog ni Jesus si Pedro, Santiago, ug Juan ngadto sa habog nga bukid nga silasila ra. Ug sa ilang atubangan nausab ang iyang panagway,+  ug ang iyang mga besti misidlak, nga mas puti pa kay sa besti nga gipaputi ni bisan kinsang tawo.  Mitungha sab si Elias ug Moises, ug sila nakig-estorya kang Jesus.  Unya si Pedro miingon kang Jesus: “Rabbi, nalipay mi nga ania mi dinhi. Maghimo mig tulo ka tolda, usa para nimo, usa para kang Moises, ug usa para kang Elias.”  Sa pagkatinuod, wala mahibalo si Pedro kon unsay iyang isulti, kay nahadlok sila pag-ayo.  Ug dihay panganod nga mitabon kanila, ug may tingog+ nga nadungog gikan sa panganod: “Kini mao ang akong Anak, ang akong gihigugma.+ Pamati kamo kaniya.”+  Dihadiha sila mitan-aw sa palibot, apan wala na silay laing nakita gawas kang Jesus.  Samtang nanglugsong sila sa bukid, iyang gidid-an sila sa pagsulti kang bisan kinsa sa ilang nakita+ hangtod nga mabanhaw na ang Anak sa tawo.+ 10  Gisunod gyod nila kini,* apan naghisgot sila kon unsay gipasabot sa iyang giingon nga pagkabanhaw. 11  Ug ilang gipangutana siya: “Nganong nag-ingon man ang mga eskriba nga kinahanglang moabot una si Elias?”+ 12  Siya miingon kanila: “Si Elias una gayod nga moabot ug ipasig-uli niya ang tanang butang.+ Apan nganong gisulat man nga ang Anak sa tawo kinahanglang makaagom ug daghang pag-antos+ ug tratahon ingong way bili?+ 13  Sa pagkatinuod sultihan mo nako nga si Elias+ miabot na, ug gibuhat nila ang gusto nilang buhaton kaniya, sumala sa nahisulat.”+ 14  Samtang nagpaingon sila sa ubang tinun-an, nakita nila nga daghan kaayong tawo ang nag-alirong kanila ug ang mga eskriba nakiglalis kanila.+ 15  Apan pagkakita sa mga tawo kang Jesus, sila nakurat ug nanagan aron sugaton siya. 16  Dayon siya nangutana kanila: “Unsay inyong gilalisan?” 17  May tawo diha sa panon nga mitubag: “Magtutudlo, gidala nako ang akong anak nga lalaki aron ipaayo kanimo. Gisudlan siyag demonyo mao nga siya naamang.+ 18  Dihang sakiton na gani siya, ilamba siya niini sa yuta. Unya magbulabula ang iyang baba ug mangagot ang iyang mga ngipon ug maluya siya. Gihangyo nako ang imong mga tinun-an nga palayason kini, apan wala sila makahimo.” 19  Si Jesus miingon kanila: “Oh walay pagtuo nga kaliwatan,+ hangtod kanus-a ko makig-uban ninyo? Hangtod kanus-a ko magpailob ninyo? Dad-a siya kanako.”+ 20  Busa ilang gidala siya kaniya. Apan sa pagkakita sa demonyo kaniya, gipakirig dayon niini ang bata. Ug human matumba sa yuta, siya nagligidligid, nga nagbulabula ang baba. 21  Gipangutana ni Jesus ang amahan: “Unsa ka dugay na siyang naingon niini?” Siya mitubag: “Sukad sa gamay pa siya, 22  ug kadaghan na siyang gilamba niini sa kalayo ug sa tubig aron patyon siya. Apan kon duna kay mahimo, kaluy-i intawon mi ug tabangi mi.” 23  Si Jesus miingon kaniya: “Nganong miingon man ka, ‘kon duna kay mahimo’? Ang tanang butang posible kon ang usa may pagtuo.”+ 24  Dihadiha ang amahan sa bata miingon sa kusog nga tingog: “Naa koy pagtuo! Tabangi ko nga molig-on pa ang akong pagtuo!”+ 25  Pagkamatikod ni Jesus nga ang mga tawo nanagan paingon kanila, iyang gibadlong ang daotang* espiritu: “Ikaw nga espiritu nga naghimo kaniyang amang ug bungol, ako magsugo kanimo, gula ug ayaw na pagsulod kaniya!”+ 26  Human misinggit ug mikirig sa makadaghan ang bata, migula ang demonyo. Ug ang bata daw patay na, mao nga ang kadaghanan sa mga tawo miingon: “Patay na siya!” 27  Apan gigunitan siya ni Jesus sa kamot ug gibangon siya, ug siya mitindog. 28  Pagsulod niya sa usa ka balay, ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya nga silasila ra: “Nganong wala man namo kadto mapalayas?”+ 29  Siya mitubag: “Kadtong matanga sa demonyo mapagula lang pinaagi sa pag-ampo.” 30  Sila mibiya didto ug miagi sa Galilea, apan dili niya gustong mahibalo niini ang mga tawo. 31  Kay siya nagtudlo sa iyang mga tinun-an ug nag-ingon: “Ang Anak sa tawo itugyan* ngadto sa mga tawo ug patyon. Apan bisan pag siya patyon,+ siya banhawon sa ikatulong adlaw.”+ 32  Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti, ug nahadlok silang mangutana kaniya. 33  Sa ulahi, sila miabot sa Capernaum. Sa nakasulod na sila sa balay, siya nangutana kanila: “Unsay inyong gilalisan sa dalan?”+ 34  Wala sila motubag, kay sa dalan naglalis sila kon kinsay labaw kanila. 35  Busa siya milingkod ug gitawag ang Dose ug giingnan sila: “Kon ang usa gusto nga mahimong labaw sa tanan, siya kinahanglang mahimong kinaubsan ug alagad sa tanan.”+ 36  Unya nagkuha siyag usa ka bata ug gipatindog kini sa ilang atubangan. Giagbayan niya kini ug miingon kanila: 37  “Si bisan kinsa nga magadawat sa usa nga sama niining bataa+ tungod sa akong ngalan nagadawat kanako. Ug si bisan kinsa nga nagadawat kanako, nagadawat usab Kaniya nga nagpadala kanako.”+ 38  Si Juan miingon kaniya: “Magtutudlo, nakakita mig tawo nga nagpalayas ug mga demonyo pinaagi sa imong ngalan, ug gipugngan namo siya kay dili nato siya kauban.”+ 39  Apan si Jesus miingon: “Ayaw ninyo siyag pugngi, kay walay bisan kinsa nga maghimog milagro pinaagi sa akong ngalan ang mosulti dayon ug daotan batok kanako. 40  Kay siya nga dili batok kanato dapig kanato.+ 41  Ug si bisan kinsa nga magahatag kaninyog usa ka kopa nga tubig aron imnon tungod kay kamo iya sa Kristo,+ sa pagkatinuod sultihan mo nako, siya makadawat gayod sa iyang ganti.+ 42  Apan si bisan kinsa nga makapandol* sa usa niining ubos nga mga tawo nga may pagtuo, mas maayo pang higtan ang iyang liog ug dakong galingan nga bato* ug itambog sa dagat.+ 43  “Kon makasala* ka tungod sa imong kamot, putla kini. Mas maayo pa nga pungkol ka apan makadawat ug kinabuhi kay sa duhay imong kamot apan mahiadto ka sa Gehenna,* sa kalayo nga dili mapalong.+ 44 * —— 45  Ug kon makasala* ka tungod sa imong tiil, putla kini. Mas maayo pa nga usa ray imong tiil apan makadawat ug kinabuhi kay sa duhay imong tiil apan itambog ka sa Gehenna.*+ 46 * —— 47  Ug kon makasala* ka tungod sa imong mata, isalibay kini.+ Mas maayo pa nga usa ray imong mata apan makasulod ka sa Gingharian sa Diyos kay sa duhay imong mata apan itambog ka sa Gehenna,*+ 48  diin ang mga ulod dili mamatay ug ang kalayo dili mapalong.+ 49  “Kay ang matag usa* kinahanglang buboan ug kalayo, sama sa pagbubo ug asin.+ 50  Ang asin maayo, apan kon ang asin mawad-an sa kaparat, unsaon man nimo pagpabalik sa kaparat niini?+ Pagbaton kamog asin sa inyong kaugalingon,+ ug pagdinaitay kamo sa usag usa.”+

Mga Footnote

O posible, “Wala nila kini ipanulti.”
Literal, “hugaw nga.”
O “budhian.”
O “makapahuyang sa pagtuo.”
O “galingan nga bato nga ginabiyo sa asno.”
Literal, “mapandol.”
Tan-awa sa Glossary.
Tan-awa ang Apendise A3.
Tan-awa sa Glossary.
Literal, “mapandol.”
Tan-awa ang Apendise A3.
Literal, “mapandol.”
Tan-awa sa Glossary.
Kadtong itambog sa Gehenna.