Sumala ni Marcos 3:1-35

  • Tawo nga kuyos ug kamot giayo (1-6)

  • Daghan ang nangadto sa baybayon (7-12)

  • Ang 12 ka apostoles (13-19)

  • Pasipala batok sa balaang espiritu (20-30)

  • Inahan ug mga igsoon ni Jesus (31-35)

3  Si Jesus misulod na usab sa usa ka sinagoga, ug didto may tawo nga kuyos* ug kamot.+  Busa ang mga Pariseo naniid kon ayohon ba niya ang maong tawo panahon sa Igpapahulay aron ilang maakusahan siya.  Giingnan niya ang tawo nga kuyos* ug kamot: “Tindog ug ari sa tunga.”  Dayon siya miingon kanila: “Unsay gitugot sa balaod sa Igpapahulay, ang paghimog maayo o ang paghimog daotan, ang pagluwas ug kinabuhi o ang pagpatay?”+ Apan wala sila motubag.  Siya mitan-aw kanila nga may kasuko ug naguol pag-ayo tungod sa kagahi sa ilang kasingkasing.+ Unya iyang giingnan ang tawo: “Ituy-od ang imong kamot.” Gituy-od niya ang iyang kamot ug kini naulian.  Niana ang mga Pariseo nanggawas ug nakigsabot dayon sa mga tigpaluyo ni Herodes+ sa pagpatay kaniya.  Apan si Jesus miadto sa dagat uban sa iyang mga tinun-an, ug misunod kaniya ang daghan kaayong tawo gikan sa Galilea ug Judea.+  Daghan sab ang nangadto kaniya nga gikan sa Jerusalem, Idumea, tabok sa Jordan, ug sa palibot sa Tiro ug Sidon dihang ilang nadunggan ang daghang butang nga iyang gibuhat.  Busa gisugo niya ang iyang mga tinun-an nga mag-andam ug sakayan aron ang mga tawo dili makadutdot kaniya. 10  Daghan na siyag gipang-ayo mao nga ang tanang may grabeng sakit midugok aron makahikap kaniya.+ 11  Bisan ang daotang* mga espiritu,+ dihang ilang makita siya, mohapa sa iyang atubangan ug mosinggit: “Ikaw ang Anak sa Diyos.”+ 12  Apan sa makadaghan, hugot niya silang gidid-an sa pagpaila kaniya.+ 13  Siya mitungas sa usa ka bukid ug gitawag niya ang pipila sa iyang mga tinun-an,+ ug sila miadto kaniya.+ 14  Ug ang 12 nga iyang gipili, nga gitawag niyag mga apostoles, maoy mahimo niyang kauban. Sa ulahi, iyang gipadala sila sa pagwali 15  ug gihatagag awtoridad sa pagpalayas ug mga demonyo.+ 16  Ang 12+ nga iyang gipili mao si Simon nga ginganlan sab niyag Pedro,+ 17  si Santiago ug Juan nga mga anak ni Zebedeo (gitawag sab niya silag Boanerges, nga nagkahulogang “Mga Anak sa Dalugdog”),+ 18  si Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon nga Kananeyo,* 19  ug si Judas Iskariote nga sa ulahi nagbudhi kaniya. Dayon si Jesus misulod sa usa ka balay, 20  ug midugok na usab ang mga tawo, mao nga siya ug ang iyang mga tinun-an wala na makakaon. 21  Pagkadungog niini sa iyang mga paryente, sila nangadto aron kuhaon siya, kay matod nila: “Nabuang na siya.”+ 22  Ang mga eskriba usab nga gikan sa Jerusalem miingon: “Misulod kaniya si Beelzebub,* ug nagpalayas siyag mga demonyo pinaagi sa gahom sa magmamando sa mga demonyo.”+ 23  Busa iyang gitawag sila ug nangatarongan pinaagig mga ilustrasyon: “Unsaon man pagpalayas ni Satanas kang Satanas? 24  Kon ang usa ka gingharian mabahin, kana nga gingharian dili makabarog;+ 25  ug kon ang usa ka pamilya mabahin, kana nga pamilya dili makabarog. 26  Busa kon si Satanas nakig-away sa iyang kaugalingon ug nabahin ang iyang gingharian, siya dili makabarog ug mapukan gayod. 27  Dugang pa, walay makasulod sa balay sa tawong kusgan ug makapangawat sa iyang kabtangan gawas kon gaposon una niya ang maong tawo. Pinaagi lang niana nga siya makapangawat sa balay. 28  Sa pagkatinuod, mapasaylo pa ang bisan unsang sala ug pasipala nga gihimo sa mga tawo. 29  Apan kadtong magpasipala batok sa balaang espiritu dili na mapasaylo hangtod sa hangtod;+ ang iyang sala walay kapasayloan.”+ 30  Gisulti kini ni Jesus kay sila miingon: “Gisudlan siyag daotang* espiritu.”+ 31  Karon miabot ang iyang inahan ug mga igsoon,+ ug samtang nagtindog sila sa gawas, ilang gipatawag si Jesus.+ 32  Ang mga tawo nga naglingkod libot niya miingon: “Ang imong inahan ug mga igsoon tua sa gawas nangita nimo.”+ 33  Apan siya mitubag: “Kinsa ba ang akong inahan ug mga igsoon?” 34  Unya siya mitan-aw niadtong naglingkod libot niya ug miingon: “Tan-awa, kini sila ang akong inahan ug mga igsoon!+ 35  Si bisan kinsa nga nagabuhat sa kabubut-on sa Diyos maoy akong igsoon ug inahan.”+

Mga Footnote

O “paralisado.”
O “paralisado.”
Literal, “hugaw nga.”
O “nga masiboton.”
Nagtumong kang Satanas.
Literal, “hugaw nga.”