Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

A7-C

Pangunang mga Hitabo sa Kinabuhi ni Jesus sa Yuta—Ministeryo ni Jesus sa Galilea (Bahin 1)

PANAHON

LUGAR

HITABO

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

30

Galilea

Kini ang unang pagpahibalo ni Jesus nga “ang Gingharian sa langit haduol na”

4:17

1:14, 15

4:14, 15

4:44, 45

Cana; Nasaret; Capernaum

Anak sa opisyal giayo; mibasa sa basahon ni Isaias; miadto sa Capernaum

4:13-16

 

4:16-31

4:46-54

Dagat sa Galilea, duol sa Capernaum

Upat ka tinun-an gidapit: Simon ug Andres, Santiago ug Juan

4:18-22

1:16-20

5:1-11

 

Capernaum

Ugangang babaye ni Simon ug ang uban giayo

8:14-17

1:21-34

4:31-41

 

Galilea

Unang pagsangyaw sa Galilea, uban ang upat

4:23-25

1:35-39

4:42, 43

 

Sanlahon giayo; misunod ang panon

8:1-4

1:40-45

5:12-16

 

Capernaum

Paralisado giayo

9:1-8

2:1-12

5:17-26

 

Mateo gidapit; Jesus mikaon uban sa mga maniningil ug buhis; pangutana bahin sa pagpuasa

9:9-17

2:13-22

5:27-39

 

Judea

Nagwali sa mga sinagoga

   

4:44

 

31, Paskuwa

Jerusalem

Masakiton sa Bethzatha giayo; gusto siyang patyon sa mga Hudiyo

     

5:1-47

Mibalik gikan sa Jerusalem (?)

Mga tinun-an nangutlog uhay sa Igpapahulay; Si Jesus “Ginoo sa Igpapahulay”

12:1-8

2:23-28

6:1-5

 

Galilea; Dagat sa Galilea

Kamot sa tawo giayo sa Igpapahulay; panon misunod; daghan pag giayo

12:9-21

3:1-12

6:6-11

 

Bukid duol sa Capernaum

Nagpilig 12 ka apostoles

 

3:13-19

6:12-16

 

Duol sa Capernaum

Wali sa Bukid gipahayag

5:1–7:29

 

6:17-49

 

Capernaum

Sulugoon sa opisyal sa kasundalohan giayo

8:5-13

 

7:1-10

 

Nain

Anak sa babayeng balo gibanhaw

   

7:11-17

 

Tiberias; Galilea (Nain o duol niana)

Mga tinun-an gipaadto kang Jesus; kamatuoran gipadayag sa mga bata; yugo sayon dad-on

11:2-30

 

7:18-35

 

Galilea (Nain o duol niana)

Babayeng makasasala nagbubog lana sa tiil ni Jesus; ilustrasyon sa mga utangan

   

7:36-50

 

Galilea

Ikaduhang pagsangyaw sa Galilea, uban ang 12

   

8:1-3

 

Mga demonyo gipalayas; sala nga dili mapasaylo

12:22-37

3:19-30

   

Ilhanan ni Jonas mao ray gihatag

12:38-45

     

Iyang inahan ug mga igsoon miabot; miingon nga ang mga tinun-an maoy iyang inahan ug mga igsoon

12:46-50

3:31-35

8:19-21