Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

A7-E

Pangunang mga Hitabo sa Kinabuhi ni Jesus sa Yuta—Ministeryo ni Jesus sa Galilea (Bahin 3) ug sa Judea

PANAHON

LUGAR

HITABO

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

32, human sa Paskuwa

Dagat sa Galilea; Betsaida

Sa sakayan paingon sa Betsaida, si Jesus nagpasidaan bahin sa lebadura sa mga Pariseo; nag-ayog buta

16:5-12

8:13-26

   

Cesarea Filipos o duol niana

Mga yawi sa Gingharian; nagtagna sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw

16:13-28

8:27–9:1

9:18-27

 

Tingali sa Bukid sa Hermon

Pagkausab sa dagway; si Jehova misulti

17:1-13

9:2-13

9:28-36

 

Cesarea Filipos o duol niana

Gidemonyohan nga batang lalaki giayo

17:14-20

9:14-29

9:37-43

 

Galilea

Nagtagna pag-usab sa iyang kamatayon

17:22, 23

9:30-32

9:43-45

 

Capernaum

Nagbayad ug buhis gamit ang sensilyo gikan sa baba sa isda

17:24-27

     

Kinalabwan sa Gingharian; ilustrasyon sa nawalang karnero ug sa ulipon nga wala magpasaylo

18:1-35

9:33-50

9:46-50

 

Galilea-Samaria

Paingon sa Jerusalem, mga tinun-an giingnan nga biyaan ang tanan para sa Gingharian

8:19-22

 

9:51-62

7:2-10

Ulahing Bahin sa Ministeryo ni Jesus sa Judea

PANAHON

LUGAR

HITABO

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

32, Pista sa mga Tabernakulo (o, Balongbalong)

Jerusalem

Nanudlo sa Pista; mga polis gipadala aron dakpon siya

     

7:11-52

Miingon nga “ako mao ang kahayag sa kalibotan”; lalaki nga natawong buta giayo

     

8:12–9:41

Tingali sa Judea

Gipadala ang 70; namalik nga malipayon

   

10:1-24

 

Judea; Betania

Ilustrasyon bahin sa buotang Samarianhon; miduaw sa balay ni Maria ug Marta

   

10:25-42

 

Tingali sa Judea

Nagtudlo pag-usab sa modelong pag-ampo; ilustrasyon bahin sa porsigidong higala

   

11:1-13

 

Nagpalayas ug mga demonyo pinaagi sa gahom sa Diyos; ilhanan ni Jonas mao gihapoy gihatag

   

11:14-36

 

Mikaon uban sa Pariseo; pagkasalingkapaw sa mga Pariseo gisaway

   

11:37-54

 

Mga ilustrasyon: dato nga dili makataronganon ug ang matinumanong piniyalan

   

12:1-59

 

Babayeng baldado giayo panahon sa Igpapahulay; ilustrasyon sa liso sa mustasa ug sa lebadura

   

13:1-21

 

32, Pista sa Pagpahinungod

Jerusalem

Ilustrasyon bahin sa maayong magbalantay ug sa toril; gustong batoon sa mga Hudiyo; miadto sa Betania tabok sa Jordan

     

10:1-39