Sumala ni Marcos 8:1-38

  • Gipakaon ni Jesus ang 4,000 (1-9)

  • Nangayog ilhanan (10-13)

  • Lebadura sa mga Pariseo ug ni Herodes (14-21)

  • Tawong buta giayo sa Betsaida (22-26)

  • Giila ni Pedro ang Kristo (27-30)

  • Kamatayon ni Jesus gitagna (31-33)

  • Tinuod nga tinun-an (34-38)

8  Niadtong panahona may dakong panon na sab sa mga tawo nga nagtapok, ug wala silay makaon. Busa gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an ug giingnan sila:  “Naluoy ko sa mga tawo,+ kay tulo ka adlaw na silang nag-uban nako ug wala na silay pagkaon.+  Kon papaulion nako sila nga gigutom, basig makuyapan sila sa dalan, ug ang uban nila layo pag ulian.”  Apan ang iyang mga tinun-an mitubag: “Asa man ta makakuhag igong tinapay nga ipakaon nila, nga hilit man ning dapita?”  Unya siya nangutana: “Pila ka buok ang inyong tinapay?” Sila mitubag: “Pito.”+  Gipalingkod niya sa yuta ang mga tawo ug gikuha niya ang pito ka tinapay ug nagpasalamat sa Diyos. Dayon gipikaspikas niya kini ug gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an aron idalit kini, ug gidalit nila kini sa katawhan.+  Duna sab silay pipila ka gagmayng isda, ug human kini pasalamati, gisugo niya sila nga idalit sab kini.  Ang tanan nangaon ug nangabusog. Paghipos nila sa sobra, miabot kinig pito ka bukag.+  Mga 4,000 ka lalaki ang tua didto. Unya iyang gipalakaw sila. 10  Dihadiha siya misakay sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an ug miadto sa rehiyon sa Dalmanuta.*+ 11  May mga Pariseo nga nangabot didto ug nakiglantugi niya, nga nangayo kaniyag ilhanan gikan sa langit aron sulayan siya.+ 12  Busa siya nanghupaw ug miingon: “Nganong nangayog ilhanan kining kaliwatana?+ Sa pagkatinuod sultihan mo nako, walay ilhanan nga ihatag niining kaliwatana.”+ 13  Unya siya mibiya ug misakay na sab sa sakayan paingon sa pikas baybayon. 14  Apan nakalimot sila sa pagdalag tinapay, ug usa ra ka tinapay ang naa sa sakayan.+ 15  Unya siya klarong nagpasidaan kanila: “Bukha kanunay ang inyong mga mata; pagbantay sa lebadura* sa mga Pariseo ug sa lebadura ni Herodes.”+ 16  Busa sila naglalis kay walay nakadala kanilag tinapay. 17  Kay nakamatikod niini, giingnan sila ni Jesus: “Nganong naglalis man mo tungod sa tinapay? Wala ba diay ninyo masabti ang akong gipasabot? Dili pa ba ni tin-aw sa inyo? 18  ‘Naa moy mata, pero wala mo makakita; naa moy dalunggan, pero wala mo makadungog.’ Wala ba mo mahinumdom 19  dihang gipikaspikas nako ang lima ka tinapay+ para sa 5,000 ka lalaki? Pila man ka basket sa sobrang tinapay ang inyong nahipos?” Sila mitubag: “Dose.”+ 20  “Dihang gipikaspikas nako ang pito ka tinapay para sa 4,000 ka lalaki, pila ka bukag ang sobrang tinapay nga inyong nahipos?” Sila mitubag: “Pito.”+ 21  Niana siya miingon kanila: “Wala ba gihapon mo makasabot?” 22  Pag-abot nila sa Betsaida, gidala sa mga tawo kang Jesus ang usa ka tawong buta, ug mihangyo sila nga ayohon siya.+ 23  Ug gigunitan niya sa kamot ang tawong buta ug gidala sa gawas sa baryo. Human luwai ang iyang mga mata,+ gitapion* niya ang iyang mga kamot kaniya ug gipangutana siya: “Duna ka bay nakita?” 24  Ang tawo mihangad ug miingon: “Nakakita kog mga tawo, pero mora silag mga kahoy nga naglakawlakaw.” 25  Unya gihikap niya pag-usab ang mga mata sa tawo, ug kini naayo. Mitin-aw na ang iyang panan-aw. 26  Unya iyang gipapauli siya ug giingnan: “Ayawg agi sa baryo.” 27  Karon si Jesus ug ang iyang mga tinun-an nagpaingon sa mga baryo sa Cesarea Filipos. Samtang naglakaw, gipangutana niya ang iyang mga tinun-an: “Sumala sa mga tawo, kinsa man ko?”+ 28  Sila mitubag: “Si Juan nga Tigbawtismo,+ apan matod sa uban ikaw si Elias.+ Miingon sab ang uban nga ikaw usa sa mga propeta.” 29  Ug siya nangutana kanila: “Apan para ninyo, kinsa man ko?” Si Pedro mitubag: “Ikaw mao ang Kristo.”+ 30  Niana iyang gidid-an sila sa pagsulti kang bisan kinsa bahin kaniya.+ 31  Giingnan sab niya sila nga ang Anak sa tawo kinahanglang makaagom ug daghang pag-antos ug isalikway sa mga ansiyano, sa pangulong mga saserdote, ug sa mga eskriba. Siya patyon,+ ug sa ikatulong adlaw banhawon.+ 32  Prangka niya kining gisulti kanila. Apan gidala siya ni Pedro sa daplin ug gibadlong siya.+ 33  Si Jesus mitalikod kaniya ug mitan-aw sa iyang mga tinun-an. Unya gibadlong niya si Pedro: “Palikod nako, Satanas! kay ang imong hunahuna, hunahuna sa tawo, dili sa Diyos.”+ 34  Karon iyang gitawag ang panon sa katawhan ug ang iyang mga tinun-an, ug miingon: “Kon dunay buot mosunod kanako, angay niyang dumilian ang iyang kaugalingon ug pas-anon ang iyang estaka sa pagsakit* ug padayong mosunod kanako.+ 35  Kay kadtong buot magluwas sa iyang kinabuhi mawad-an niini, apan kadtong mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako ug sa maayong balita magluwas niini.+ 36  Sa pagkatinuod, unsay kapuslanan kon maangkon sa usa ka tawo ang tibuok kalibotan apan mawad-an siyag kinabuhi?+ 37  Unsa may ikahatag sa tawo baylo sa iyang kinabuhi?+ 38  Kay kon ako ug ang akong mga pulong ikaulaw sa usa niining maluibon* sa Diyos ug makasasala nga kaliwatan, ikaulaw sab siya sa Anak sa tawo+ inig-abot niya sa himaya sa iyang Amahan uban sa balaang mga anghel.”+

Mga Footnote

Lagmit laing ngalan sa Magadan. Tan-awa ang Mat 15:39.
Tan-awa sa Glossary.
O “gipatong.”
Tan-awa sa Glossary.
Literal, “mananapaw.”