Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

PANGUTANA 6

Unsay Gitagna sa Bibliya bahin sa Mesiyas?

TAGNA

“Ikaw, Oh Betlehem Eprata, . . . maggikan kanimo ang usa nga mahimong magmamando sa Israel.”

Miqueas 5:2

KATUMANAN

“Si Jesus natawo sa Betlehem sa Judea sa mga adlaw ni Haring Herodes. Unya dihay mga astrologo gikan sa Sidlakan nga miabot sa Jerusalem.”

Mateo 2:1

TAGNA

“Gibahinbahin nila ang akong mga besti, ug giripahan nila ang akong sapot.”

Salmo 22:18

KATUMANAN

“Unya, dihang si Jesus nalansang na sa mga sundalo diha sa estaka, ilang gikuha ang iyang panggawas nga mga besti ug gibahin kini sa upat . . . Gikuha usab nila ang iyang pang-ilalom nga besti, apan kini walay tinahian, kay hinabol man kini gikan sa taas hangtod sa ubos. Busa sila nagsultihanay: ‘Dili nato kini gision; magripa ta kon kinsay makapanag-iya niini.’”

Juan 19:23, 24

TAGNA

“Iyang ginapanalipdan ang tanan niyang bukog; walay usa niini ang nabali.”

Salmo 34:20

KATUMANAN

“Pagduol nila kang Jesus, ilang nakita nga patay na siya mao nga wala nila balia ang iyang mga bitiis.”

Juan 19:33

TAGNA

“Siya giduslak tungod sa among kalapasan.”

Isaias 53:5

KATUMANAN

“Usa sa mga sundalo miduslak ug bangkaw sa iyang kilid, ug dihadiha migula ang dugo ug tubig.”

Juan 19:34

TAGNA

“Gibayran ko nilag 30 ka pirasong plata ingong akong suhol.”

Zacarias 11:12, 13

KATUMANAN

“Unya ang usa sa Dose, ang usa nga ginganlag Judas Iskariote, miadto sa pangulong mga saserdote ug miingon: ‘Unsay inyong ihatag kanako aron ako siyang itugyan kaninyo?’ Sila misaad kaniyag 30 ka pirasong plata.”

Mateo 26:14, 15; 27:5