Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Listahan sa mga Basahon sa Bibliya

Mga Basahon sa Hebreohanong Kasulatan Una pa ang Kristohanong Panahon

NGALAN SA BASAHON

(MGA) MAGSUSULAT

KON ASA GISULAT

NAHUMAN PAGSULAT (B.C.E.)

GIKOBREHANG PANAHON (B.C.E.)

Genesis

Moises

Kamingawan

1513

“Sa sinugdan” hangtod 1657

Exodo

Moises

Kamingawan

1512

1657-1512

Levitico

Moises

Kamingawan

1512

1 ka bulan (1512)

Numeros

Moises

Kamingawan ug Kapatagan sa Moab

1473

1512-1473

Deuteronomio

Moises

Kapatagan sa Moab

1473

2 ka bulan (1473)

Josue

Josue

Canaan

c. 1450

1473–c. 1450

Maghuhukom

Samuel

Israel

c. 1100

c. 1450–c. 1120

Ruth

Samuel

Israel

c. 1090

11 ka tuig nga pagmando sa mga Maghuhukom

1 Samuel

Samuel; Gad; Natan

Israel

c. 1078

c. 1180-1078

2 Samuel

Gad; Natan

Israel

c. 1040

1077–c. 1040

1 Hari

Jeremias

Juda

580

c. 1040-911

2 Hari

Jeremias

Juda ug Ehipto

580

c. 920-580

1 Cronicas

Esdras

Jerusalem (?)

c. 460

Human sa 1 Cronicas 9:44: c. 1077-1037

2 Cronicas

Esdras

Jerusalem (?)

c. 460

c. 1037-537

Esdras

Esdras

Jerusalem

c. 460

537–c. 467

Nehemias

Nehemias

Jerusalem

a. 443

456–a. 443

Ester

Mardokeo

Susan, Elam

c. 475

493–c. 475

Job

Moises

Kamingawan

c. 1473

Kapig 140 ka tuig tali sa 1657 ug 1473

Salmo

David ug uban pa

 

c. 460

 

Proverbio

Solomon; Agur; Lemuel

Jerusalem

c. 717

 

Ecclesiastes

Solomon

Jerusalem

b. 1000

 

Awit ni Solomon

Solomon

Jerusalem

c. 1020

 

Isaias

Isaias

Jerusalem

a. 732

c. 778–a. 732

Jeremias

Jeremias

Juda; Ehipto

580

647-580

Lamentaciones

Jeremias

Duol sa Jerusalem

607

 

Ezequiel

Ezequiel

Babilonya

c. 591

613–c. 591

Daniel

Daniel

Babilonya

c. 536

618–c. 536

Oseas

Oseas

Samaria (Distrito)

a. 745

b. 804–a. 745

Joel

Joel

Juda

c. 820 (?)

 

Amos

Amos

Juda

c. 804

 

Abdias

Abdias

 

c. 607

 

Jonas

Jonas

 

c. 844

 

Miqueas

Miqueas

Juda

b. 717

c. 777-717

Nahum

Nahum

Juda

b. 632

 

Habacuc

Habacuc

Juda

c. 628 (?)

 

Sofonias

Sofonias

Juda

b. 648

 

Haggeo

Haggeo

Jerusalem

520

112 ka adlaw (520)

Zacarias

Zacarias

Jerusalem

518

520-518

Malaquias

Malaquias

Jerusalem

a. 443

 

Mga Basahon sa Gregong Kasulatan nga Gisulat sa Kristohanong Panahon

NGALAN SA BASAHON

MAGSUSULAT

KON ASA GISULAT

NAHUMAN PAGSULAT (C.E.)

GIKOBREHANG PANAHON

Mateo

Mateo

Israel

c. 41

2 B.C.E.–33 C.E.

Marcos

Marcos

Roma

c. 60-65

29-33 C.E.

Lucas

Lucas

Cesarea

c. 56-58

3 B.C.E.–33 C.E.

Juan

Apostol Juan

Efeso, o duol niini

c. 98

Human sa pasiuna, 29-33 C.E.

Buhat

Lucas

Roma

c. 61

33–c. 61 C.E.

Roma

Pablo

Corinto

c. 56

 

1 Corinto

Pablo

Efeso

c. 55

 

2 Corinto

Pablo

Macedonia

c. 55

 

Galacia

Pablo

Corinto o Antioquia sa Sirya

c. 50-52

 

Efeso

Pablo

Roma

c. 60-61

 

Filipos

Pablo

Roma

c. 60-61

 

Colosas

Pablo

Roma

c. 60-61

 

1 Tesalonica

Pablo

Corinto

c. 50

 

2 Tesalonica

Pablo

Corinto

c. 51

 

1 Timoteo

Pablo

Macedonia

c. 61-64

 

2 Timoteo

Pablo

Roma

c. 65

 

Tito

Pablo

Macedonia (?)

c. 61-64

 

Filemon

Pablo

Roma

c. 60-61

 

Hebreohanon

Pablo

Roma

c. 61

 

Santiago

Santiago (igsoon ni Jesus)

Jerusalem

b. 62

 

1 Pedro

Pedro

Babilonya

c. 62-64

 

2 Pedro

Pedro

Babilonya (?)

c. 64

 

1 Juan

Apostol Juan

Efeso, o duol niini

c. 98

 

2 Juan

Apostol Juan

Efeso, o duol niini

c. 98

 

3 Juan

Apostol Juan

Efeso, o duol niini

c. 98

 

Judas

Judas (igsoon ni Jesus)

Israel (?)

c. 65

 

Pinadayag

Apostol Juan

Patmos

c. 96

 

[Ang mga ngalan sa mga magsusulat sa pipila ka basahon ug sa mga lugar diin kini gisulat dili segurado. Daghan sa mga petsa banabana lang. Ang simbolong a. nagkahulogang “after,” o “human sa,” ang b. nagkahulogang “before,” o “sa wala pa,” ug ang c. nagkahulogang “circa,” o “mga.”]