Sumala ni Marcos 6:1-56

  • Jesus wala tuohi sa iyang lugar (1-6)

  • Instruksiyon para sa 12 ka apostoles sa pagministeryo (7-13)

  • Kamatayon ni Juan nga Tigbawtismo (14-29)

  • Gipakaon ni Jesus ang 5,000 (30-44)

  • Jesus milakaw sa tubig (45-52)

  • Pagpang-ayo sa Genesaret (53-56)

6  Si Jesus mibiya didto ug mipauli sa iyang dapit,+ ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an.  Pag-abot sa Igpapahulay, siya nanudlo sa sinagoga ug kadaghanan sa nakadungog kaniya nahingangha ug miingon: “Diin siya nakakat-on niining mga butanga?+ Nganong gihatagan man siya niini nga kaalam, ug nganong makahimo man siyag mga milagro?+  Dili ba siya man ang panday+ nga anak ni Maria+ ug igsoon ni Santiago,+ Jose, Judas, ug Simon?+ Dili ba naa man dinhi ang iyang mga igsoong babaye uban nato?” Busa wala sila motuo kaniya.  Apan si Jesus miingon kanila: “Ang usa ka propeta pinasidunggan bisan asa gawas lang sa iyang kaugalingong dapit, mga paryente, ug panimalay.”+  Busa wala siya maghimog daghang milagro didto, gawas lang sa pag-ayo sa pipila ka masakiton pinaagi sa pagtapion* sa iyang kamot diha kanila.  Gani nahibulong siya sa ilang kawalay-pagtuo. Ug siya milibot sa mga baryo ug nanudlo.+  Karon gipatawag niya ang Dose ug gipadala sila nga tinagurha,+ ug gihatagan silag awtoridad sa pagpalayas ug daotang* mga espiritu.+  Gibaoran usab niya sila nga dili magdalag bisan unsa sa panaw gawas sa usa ka sungkod. Dili sila magdalag tinapay, puntil sa pagkaon, o salapi* diha sa ilang bakos.+  Sila magsandalyas, apan dili magsul-ob ug duha ka besti.* 10  Giingnan sab niya sila: “Kon dunay magpasaka ninyo sa usa ka lugar, estar mo sa iyang balay hangtod sa inyong pagbiya sa maong dapit.+ 11  Ug kon walay modawat o mamati ninyo sa usa ka lugar, inigbiya ninyo didto itaktak ang abog sa inyong mga tiil ingong pamatuod kanila.”+ 12  Dayon sila nanglakaw ug nagwali nga ang mga tawo angayng maghinulsol,+ 13  ug sila nagpalayas ug daghang demonyo,+ ug ilang gihaplasag lana ang daghang masakiton ug giayo sila. 14  Nabalitaan kini ni Haring Herodes kay nabantog na ang ngalan ni Jesus, ug ang mga tawo nag-ingon: “Si Juan nga Tigbawtismo nabanhaw, mao nga makahimo siyag mga milagro.”+ 15  Apan ang uban nag-ingon: “Siya si Elias.” Ang uban sab miingon: “Daw usa siya sa karaang mga propeta.”+ 16  Apan pagkadungog ni Herodes niini, siya miingon: “Si Juan nga akong gipapunggotan ug ulo nabanhaw.” 17  Si Herodes mismo ang nagpadakop kang Juan ug nagpagapos kaniya sa bilanggoan tungod kang Herodias, nga gipangasawa niya bisag asawa kini sa iyang igsoong si Felipe.+ 18  Kay kadaghan sultihi ni Juan si Herodes: “Supak sa balaod ang imong pagpangasawa sa asawa sa imong igsoon.”+ 19  Mao nga si Herodias nagdumot kang Juan ug nagtinguha sa pagpatay kaniya, apan wala niya kana mahimo. 20  Si Herodes may kahadlok kang Juan kay nahibalo siya nga si Juan matarong ug balaan nga tawo,+ mao nga iya kining gipanalipdan. Dihang sultihan siya ni Juan, maglibog siya kon unsay buhaton, apan gusto gihapon niyang maminaw kaniya. 21  Sa ulahi, nakahigayon si Herodias dihang nagkombira si Herodes sa iyang adlawng natawhan+ para sa iyang tag-as ug ranggo nga mga opisyal, mga komandante sa militar, ug kadagkoan sa Galilea.+ 22  Unya misulod ang anak nga babaye ni Herodias ug misayaw. Nakapahimuot kini kang Herodes ug sa mga nangaon* uban niya. Ang hari miingon sa dalaga: “Pangayog bisan unsa nga imong gusto, ug ihatag nako kana kanimo.” 23  Gani siya nanumpa: “Ihatag nako kanimo bisag unsay imong pangayoon, bisag katunga pa sa akong gingharian.” 24  Busa migawas ang dalaga ug nangutana sa iyang inahan: “Unsay akong pangayoon?” Siya mitubag: “Ang ulo ni Juan nga Tigbawtismo.” 25  Dihadiha siya mibalik sa hari ug miingon: “Ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan nga Tigbawtismo diha sa bandihado.”+ 26  Naguol pag-ayo ang hari, apan dili siya makabalibad kaniya tungod sa iyang mga panumpa ug sa iyang mga bisita.* 27  Busa ang hari nagsugo dayon ug guwardiya sa pagkuha sa ulo ni Juan. Niana ang guwardiya milakaw ug gipunggotan niyag ulo si Juan didto sa bilanggoan. 28  Dayon iyang gibutang ang ulo ni Juan sa bandihado ug gihatag kini sa dalaga, ug ang dalaga naghatag niini sa iyang inahan. 29  Pagkadungog niini sa iyang mga tinun-an, ilang gikuha ang iyang lawas ug gibutang kini sa lubnganan.* 30  Pagbalik sa mga apostoles, ilang gisugilon kang Jesus ang tanang butang nga ilang gibuhat ug gitudlo.+ 31  Apan daghang tawo ang nagpulipulig pangabot ug panglakaw mao nga wala silay higayon bisan sa pagpangaon. Busa giingnan sila ni Jesus: “Mangadto ta sa usa ka mingaw nga dapit aron makapahulay kadiyot.”+ 32  Sila misakay sa sakayan paingon sa usa ka mingaw nga dapit nga silasila ra.+ 33  Apan pagbiya nila, nakita sila sa mga tawo ug daghan ang nahibalo niini. Busa ang mga tawo nga gikan sa tanang siyudad nanagan ug una pang nakaabot kanila. 34  Pagkawas ni Jesus sa sakayan, nakita niya ang daghan kaayong tawo ug naluoy siya kanila+ kay sama silag mga karnero nga walay magbalantay.+ Busa gitudloan niya sila ug daghang butang.+ 35  Karon hapon na kaayo, ug ang iyang mga tinun-an miduol kaniya ug miingon: “Hilit kining dapita, ug hapon na kaayo.+ 36  Palakwa na sila, aron makaadto sila sa kasikbit nga mga baryo ug makapalit ug pagkaon.”+ 37  Siya miingon kanila: “Hatagi silag pagkaon.” Sila mitubag: “Manglakaw ba mi ug mamalit ug balig 200 ka denario* nga tinapay aron ipakaon sa mga tawo?”+ 38  Siya miingon kanila: “Pila ka buok tinapay ang naa ninyo? Lakaw, tan-awa.” Human masusi, sila miingon: “Lima, ug may duha ka isda.”+ 39  Unya giingnan niya ang tanang tawo nga manglingkod sa kasagbotan nga ginurupo.+ 40  Ug sila nanglingkod nga tinag-100 ug tinag-50. 41  Karon iyang gikuha ang lima ka tinapay ug duha ka isda, ug siya mihangad sa langit ug nag-ampo.+ Dayon iyang gipikaspikas ang mga tinapay ug gihatag kini sa mga tinun-an aron ilang iapod-apod sa katawhan. Gibahinbahin sab niya ang duha ka isda para sa tanan. 42  Busa silang tanan nangaon ug nangabusog, 43  ug ilang gihipos ang sobra nga miabot ug 12 ka basket, gawas sa mga isda.+ 44  Ang nangaon sa tinapay maoy 5,000 ka lalaki. 45  Unya gipasakay dayon niya sa sakayan ang iyang mga tinun-an ug gipauna silag tabok paingon sa Betsaida. Apan siya nagpabilin ug iyang gipapauli ang mga tawo.+ 46  Human makapanamilit kanila, siya miadto sa usa ka bukid aron mag-ampo.+ 47  Pagkagabii ang sakayan tua sa lawod samtang siya nag-inusara sa bukid.+ 48  Nakita niya nga naglisod silag bugsay kay sungsongon man ang hangin, busa sa mga ikaupat nga yugto sa pagbantay sa kagabhion,* iyang giadto sila nga naglakaw ibabaw sa dagat. Apan daw labyan ra niya sila. 49  Pagkakita sa mga tinun-an nga naglakaw siya ibabaw sa dagat, sila miingon: “Hala! Unsa na?”* Ug sila naninggit. 50  Kay nangahadlok man sila pagkakita kaniya, siya miingon dayon kanila: “Ayaw mog kahadlok! Ako kini.”+ 51  Unya siya misakay sa ilang sakayan, ug milurang ang hangin. Tungod niini sila nahibulong pag-ayo 52  kay wala nila masabti ang kahulogan sa milagro bahin sa mga tinapay. Naglisod pa sila sa pagsabot sa tanan. 53  Sa nakatabok na sila sa dagat, midunggo sila sa Genesaret ug gipondo ang sakayan didto.+ 54  Apan pagkawas nila sa sakayan, nailhan siya sa mga tawo. 55  Sila nanagan ug gipahibalo kini sa tanang molupyo nianang lugara. Dayon ilang gidala kang Jesus ang mga masakiton nga naghigda sa mga teheras. 56  Bisan asa siya mosulod nga baryo o siyudad, ilang dad-on sa mga merkado ang mga masakiton, ug magpakiluoy nga makahikap lang unta sila bisan sa bitaybitay sa sidsid sa iyang besti.+ Ug ang tanang nakahikap niini nangaayo.

Mga Footnote

O “pagpatong.”
Literal, “hugaw nga.”
Literal, “tumbaga.”
O “ekstra nga besti.”
O “naghirag sa lamesa.”
O “ug sa mga naghirag sa lamesa.”
O “handomanang lubnganan.”
Tan-awa ang Apendise B14.
Mga alas tres sa kadlawon hangtod sa alas sayis sa buntag.
O “Pantasma!”