Sumala ni Marcos 11:1-33

  • Pagsulod ni Jesus sa Jerusalem (1-11)

  • Kahoyng igos gitunglo (12-14)

  • Gihinloan ni Jesus ang templo (15-18)

  • Leksiyon sa nalaya nga kahoyng igos (19-26)

  • Awtoridad ni Jesus gikuwestiyon (27-33)

11  Karon sa nagkaduol na sila sa Jerusalem, sa Betfage ug Betania+ sa Bukid sa mga Olibo, gisugo niya ang duha sa iyang mga tinun-an:+  “Pangadto mo sa unahan nga baryo. Pag-abot ninyo didto, makakita mog gihikot nga nating asno nga wala pa sukad masakyi ug tawo. Badbari kini ug dad-a dinhi.  Kon may mangutana ninyo, ‘Nganong inyo kanang gibadbaran?’ ingna siya, ‘Gikinahanglan kini sa Ginoo, ug iuli ra dayon kini.’”  Busa sila milakaw ug nakakitag nating asno nga gihikot sa pultahan nga duol sa dalan, ug gibadbaran nila kini.+  Apan ang pipila niadtong nagtindog didto nangutana kanila: “Nganong gibadbaran ninyo ang nating asno?”  Ilang gisulti kanila ang giingon ni Jesus, ug gipalakaw sila sa mga tawo.  Gidala nila ang nating asno+ kang Jesus ug gihapinan nila kini sa ilang panggawas nga besti, ug siya misakay niini.+  Daghang tawo usab ang nagbuklad sa ilang panggawas nga besti diha sa dalan, ug ang uban nagdalag mga palwa sa palma gikan sa kapatagan.+  Kadtong nag-una ug nagsunod kang Jesus nagsigeg singgit: “Kami nag-ampo, luwasa siya!+ Bulahan siya nga mianhi sa ngalan ni Jehova!*+ 10  Bulahan ang umaabot nga Gingharian sa atong amahan nga si David!+ Luwasa siya, kami nag-ampo sa kahitas-an!” 11  Pag-abot niya sa Jerusalem, siya misulod sa templo ug mitan-aw sa palibot. Apan kay hapon na kaayo, siya miadto sa Betania uban sa Dose.+ 12  Pagkasunod adlaw, samtang naglakaw sila gikan sa Betania, siya gigutom.+ 13  Sa unahan nakakita siyag kahoyng igos, ug iya kining giduol aron tan-awon kon may bunga kini. Apan pagduol niya, mga dahon lang ang iyang nakita kay dili pa man tingbunga sa mga igos. 14  Busa iya kining giingnan: “Sukad karon wala nay makakaon ug bunga gikan kanimo.”+ Ug nadungog kini sa iyang mga tinun-an. 15  Pag-abot nila sa Jerusalem, si Jesus misulod sa templo ug gipang-abog kadtong namaligya ug namalit diha sa templo. Gipanglintuwad niya ang mga lamesa sa mga tig-ilis ug kuwarta ug ang mga lingkoranan sa mga namaligyag salampati.+ 16  Ug wala siya motugot nga may moagi sa templo nga magdalag galamiton. 17  Siya nanudlo ug miingon: “Dili ba nahisulat kini, ‘Ang akong balay tawgong balay nga ampoanan sa tanang kanasoran’?+ Apan gihimo ninyo kini nga langob sa mga tulisan.”+ 18  Nahibaloan kini sa pangulong mga saserdote ug mga eskriba, ug nangita silag paagi sa pagpatay kaniya.+ Nahadlok man god sila kay ang mga tawo nahingangha sa iyang pagpanudlo.+ 19  Dihang mikilumkilom na, sila migawas sa siyudad. 20  Apan pagkaugma sayo sa buntag, nalabyan nila ang kahoyng igos ug nakita nila nga nalaya na kini hangtod sa mga gamot niini.+ 21  Si Pedro, kay nahinumdom niini, miingon kaniya: “Rabbi, tan-awa! nalaya ang kahoyng igos nga imong gitunglo.”+ 22  Si Jesus miingon kanila: “Pagbaton ug pagtuo sa Diyos. 23  Sa pagkatinuod sultihan mo nako nga si bisan kinsa nga mosulti niining bukira, ‘Maalsa ka ug matambog sa dagat,’ ug dili magduhaduha apan motuo gayod nga mahitabo ang iyang gisulti, kana mahitabo.+ 24  Mao nga sultihan mo nako, pagbaton ug pagtuo nga madawat ninyo ang tanang butang nga inyong ginaampo, ug mabatonan ninyo kini.+ 25  Ug dihang mag-ampo mo, pasayloa ninyo ang bisan unsang sala nga nahimo sa uban batok kaninyo. Sa ingon, ang inyong Amahan sa langit magpasaylo usab sa inyong kalapasan.”+ 26  *⁠—— 27  Sila namalik sa Jerusalem. Samtang naglakaw siya sa templo, ang pangulong mga saserdote, mga eskriba, ug ang mga ansiyano miduol 28  ug miingon kaniya: “Unsay imong katungod sa pagbuhat niining mga butanga? Kinsay naghatag nimog awtoridad sa pagbuhat niini?”+ 29  Si Jesus miingon: “Mangutana ko ninyo. Tubaga ko, ug sultihan mo nako kon kinsay naghatag nakog awtoridad sa pagbuhat niining mga butanga. 30  Diin gikan ang awtoridad ni Juan sa pagpamawtismo,+ sa langit o sa mga tawo? Tubaga ko ninyo.”+ 31  Sila nag-estoryahay: “Kon moingon ta, ‘Gikan sa langit,’ moingon siya, ‘Nan, nganong wala man mo motuo niya?’ 32  Apan mangahas ba ta sa pag-ingon, ‘Gikan sa mga tawo’?” Nahadlok sila sa pag-ingon niini, kay ang mga tawo nagtuo man nga si Juan usa gayod ka propeta.+ 33  Busa sila mitubag kang Jesus: “Wala mi mahibalo.” Si Jesus miingon kanila: “Dili sab mo nako sultihan kon kinsay naghatag nakog awtoridad sa pagbuhat niining mga butanga.”

Mga Footnote

Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A3.