Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

A7-H

Pangunang mga Hitabo sa Kinabuhi ni Jesus sa Yuta—Kataposang Ministeryo ni Jesus sa Jerusalem (Bahin 2)

PANAHON

LUGAR

HITABO

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

Nisan 14

Jerusalem

Gipaila ni Jesus nga traydor si Judas ug gipahawa kini

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

Panihapon sa Ginoo gisugdan (1Co 11:23-25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

Mitagna nga molimod si Pedro ug magkatibulaag ang mga apostoles

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

Misaad ug magtatabang; ilustrasyon sa matuod nga punoan sa ubas; nagsugo sa paghigugma; kataposang pag-ampo uban sa mga apostoles

     

14:1–17:26

Getsemane

Grabe ang iyang kasakit didto sa tanaman; gitraydor ug gidakop

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Jerusalem

Gisukitsukit ni Anas; gihusay ni Caifas ug sa Sanhedrin; gilimod ni Pedro

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

Judas nga traydor naghikog (Buh 1:18, 19)

27:3-10

     

Gidala kang Pilato, dayon kang Herodes, ug balik kang Pilato

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

Gusto siyang buhian ni Pilato apan si Barabas ang gipabuhian sa mga Hudiyo; gisentensiyahag kamatayon sa estaka

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(c. alas tres sa hapon, Biyernes)

Golgotha

Namatay sa estaka

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Jerusalem

Lawas gikuha sa estaka ug gipahiluna sa lubnganan

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

Nisan 15

Jerusalem

Lubnganan gipabantayan sa mga saserdote ug Pariseo; bato nga gitak-op giselyohan

27:62-66

     

Nisan 16

Jerusalem ug palibot niini; Emmaus

Gibanhaw si Jesus; lima ka beses nagpakita sa mga tinun-an

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

Human sa Nisan 16

Jerusalem; Galilea

Kadaghan nagpakita sa mga tinun-an (1Co 15:5-7; Buh 1:3-8); naghatag ug instruksiyon; nagsugo sa paghimog tinun-an

28:16-20

   

20:26–21:25

Iyyar 25

Bukid sa mga Olibo, duol sa Betania

Misaka si Jesus sa langit 40 ka adlaw human mabanhaw (Buh 1:9-12)

   

24:50-53