Sumala ni Marcos 15:1-47

  • Jesus gidala kang Pilato (1-15)

  • Gibugalbugalan (16-20)

  • Gilansang sa estaka sa Golgotha (21-32)

  • Kamatayon ni Jesus (33-41)

  • Paglubong kang Jesus (42-47)

15  Sa pagbanagbanag, nagsabotsabot ang tibuok Sanhedrin​—⁠ang pangulong mga saserdote, mga ansiyano, ug mga eskriba. Si Jesus ilang gigapos, gidala, ug gitugyan kang Pilato.+  Si Pilato nangutana kaniya: “Ikaw ba ang Hari sa mga Hudiyo?”+ Siya mitubag: “Ikaw mismo ang nag-ingon niana.”+  Apan daghag akusasyon ang pangulong mga saserdote batok kaniya.  Nangutana na sab si Pilato kaniya: “Wala ka bay ikasulti?+ Daghan kaayo silag gipasakang sumbong batok nimo.”+  Apan wala na motubag si Jesus mao nga nahibulong si Pilato.+  Sa matag Paskuwa, nabatasan niya nga buhian ang usa ka binilanggo nga pangayoon sa mga tawo.+  Niadtong panahona, dihay binilanggo nga ginganlag Barabas. Kauban siya sa mga mirebelde sa pamunoan, ug mipatay panahon sa ilang pag-alsa.  Busa ang panon sa katawhan miadto ug mihangyo kang Pilato sumala sa iyang naandan nga himoon alang kanila.  Iyang giingnan sila: “Gusto ba ninyong buhian nako ang Hari sa mga Hudiyo?”+ 10  Nahibalo man god si Pilato nga si Jesus gitugyan sa pangulong mga saserdote tungod sa kasina.+ 11  Apan gisulsolan sa pangulong mga saserdote ang katawhan nga si Barabas ang ilang pabuhian.+ 12  Busa si Pilato miingon kanila: “Unsa may akong buhaton niining inyong gitawag nga Hari sa mga Hudiyo?”+ 13  Sila misinggit pag-usab: “Patya siya sa estaka!”+ 14  Si Pilato miingon: “Ngano man? Unsa may iyang gihimong daotan?” Apan misamot hinuon silag singgit: “Patya siya sa estaka!”+ 15  Kay gustong pahimut-an ni Pilato ang katawhan, iyang gibuhian si Barabas. Dayon gipalatigo niya si Jesus+ ug gitugyan ngadto sa mga sundalo aron patyon sa estaka.+ 16  Karon ang mga sundalo nagdala kaniya sa hawanan sa puy-anan sa gobernador, ug ilang gitawag ang tanang sundalo.+ 17  Ilang gisul-oban siyag purpura* nga panapton. Dayon nagsalapid silag korona nga sampinit ug gibutang kini sa iyang ulo. 18  Ug ilang giyagayagaan siya: “Mabuhi ang* Hari sa mga Hudiyo!”+ 19  Ila sab siyang gihapak ug tangbo* sa ulo ug giluwaan. Sila nagluhodluhod ug nagyukboyukbo kaniya. 20  Human nila siya bugalbugali, ilang gihukasan siya sa purpurang panapton ug gisul-oban siya sa iyang besti. Ug ilang gidala siya sa gawas aron ilansang sa estaka.+ 21  Karon dihay milabay gikan sa gawas sa siyudad nga ginganlag Simon nga taga-Cirene, ang amahan ni Alejandro ug Rufo. Ilang gipugos siya sa pagpas-an sa estaka sa pagsakit* ni Jesus.+ 22  Busa gidala nila si Jesus sa dapit nga gitawag ug Golʹgo·tha, nga kon hubaron nagkahulogang “Dapit sa Kalabera.”+ 23  Dinhi ilang gihatagan siyag bino nga sinagolag mira,*+ apan wala siya moinom niini. 24  Dayon ilang gilansang siya sa estaka ug gibahinbahin ang iyang panggawas nga mga besti pinaagig ripa* aron matino kon unsang bahina ang makuha sa matag usa.+ 25  Mga alas nuybe sa buntag* kadto dihang ilang gilansang siya sa estaka. 26  Ilang gisulat ang sumbong batok kaniya: “Ang Hari sa mga Hudiyo.”+ 27  Ug may duha ka tulisan nga ilang gibutang diha sa mga estaka tapad niya, ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa wala.+ 28 * —— 29  Ug ang mga nangagi nagbugalbugal kaniya ug naglingolingo,+ nga nag-ingon: “Ikaw man kahay maglumpag sa templo ug magtukod niini sa tulo ka adlaw,+ 30  nan luwasa ang imong kaugalingon ug kanaog sa estaka sa pagsakit.”* 31  Ang pangulong mga saserdote ug mga eskriba nagbugalbugal usab kaniya: “Giluwas niya ang uban apan ang iyang kaugalingon dili niya maluwas!+ 32  Kon siya ang Kristo, ang Hari sa Israel, pakanaoga siya sa estaka sa pagsakit,* aron kita makakita ug motuo kaniya.”+ Bisan kadtong diha sa mga estaka tapad niya nagbugalbugal usab kaniya.+ 33  Pag-abot sa mga alas 12 sa udto,* mingitngit ang tibuok yuta hangtod sa mga alas 3 sa hapon.*+ 34  Ug sa mga alas tres sa hapon, si Jesus mituaw: “Eʹli, Eʹli, laʹma sa·bach·thaʹni?” nga kon hubaron: “Diyos ko, Diyos ko, nganong gitalikdan mo ako?”+ 35  Pagkadungog niini, ang pipila niadtong nagtindog sa duol miingon: “Tan-awa! Iyang gitawag si Elias.” 36  Unya dihay midagan ug mikuhag espongha ug gituslob kini sa aslom nga bino. Gibutang niya kini sa tangbo ug gipainom kaniya,+ ug miingon: “Pasagdi siya! Tan-awon nato kon moanhi ba si Elias sa pagluwas kaniya!” 37  Apan si Jesus mituaw sa kusog nga tingog ug namatay.*+ 38  Ug ang kortina sa sangtuwaryo+ nagisi gikan sa itaas paubos.+ 39  Dihang ang opisyal sa kasundalohan nga nagtindog didto nakakita niini nga mga hitabo sa pagkamatay ni Jesus, siya nakaingon: “Kining tawhana mao gayod ang Anak sa Diyos.”+ 40  May mga babaye sab sa unahan nga nagtan-aw. Apil kanila si Maria Magdalena, Maria nga inahan ni Santiago nga Ubos ug ni Joses, ug si Salome,+ 41  nga nagkuyogan ug nag-alagad kaniya+ sa didto pa siya sa Galilea. Didto usab ang daghang babaye nga miuban kaniya sa Jerusalem. 42  Hapon na kadto, ug sanglit adlaw kadto sa Pagpangandam, nga mao ang adlaw sa dili pa ang Igpapahulay, 43  si Jose nga taga-Arimatea miabot ug maisogong miatubang kang Pilato ug gipangayo ang lawas ni Jesus. Siya maoy tinamod nga membro sa Konseho,* nga nagpaabot sab sa Gingharian sa Diyos.+ 44  Apan dili segurado si Pilato kon patay na siya, busa iyang gipatawag ang opisyal sa kasundalohan ug gipangutana kini. 45  Dihang natino niya nga patay na si Jesus, iyang gitugtan si Jose nga kuhaon ang lawas. 46  Human makapalit ug maayong klase nga panaptong lino, gikanaog ni Jose ang lawas ni Jesus. Dayon giputos niya kini sa maong panapton ug gipahiluna sa lubnganan*+ nga gibangag sa dakong bato. Unya iyang giligid ang usa ka bato aron sirad-an ang lubnganan.+ 47  Apan si Maria Magdalena ug Maria nga inahan ni Joses nagpadayon sa pagtan-aw sa dapit diin siya gilubong.+

Mga Footnote

Duolduol sa violet.
O “Maayong adlaw kanimo.”
Tan-awa sa Glossary.
Tan-awa sa Glossary.
Substansiya nga makapaduka ug makapamenos sa kasakit.
Tan-awa sa Glossary.
Literal, “Ikatulo nga takna.”
Tan-awa ang Apendise A3.
Tan-awa sa Glossary.
Tan-awa sa Glossary.
Literal, “sa ikaunom nga takna.”
Literal, “sa ikasiyam nga takna.”
O “nabugtoan sa iyang gininhawa.”
O “Sanhedrin.”
O “handomanang lubnganan.”