Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

A7-F

Pangunang mga Hitabo sa Kinabuhi ni Jesus sa Yuta—Ulahing Bahin sa Ministeryo ni Jesus sa Sidlakan sa Jordan

PANAHON

LUGAR

HITABO

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

32, human sa Pista sa Pagpahinungod

Betania tabok sa Jordan

Miadto sa dapit diin nagbawtismo si Juan; daghag mituo kang Jesus

     

10:40-42

Perea

Nanudlo sa mga siyudad ug kabaryohan, nagpaingon sa Jerusalem

   

13:22

 

Nagdasig sa pagsulod sa sigpit nga pultahan; Jerusalem gikagul-an

   

13:23-35

 

Tingali sa Perea

Nagtudlo bahin sa pagpaubos; mga ilustrasyon: labing dungganong dapit ug mga bisita nga daghag pasangil

   

14:1-24

 

Hunahunaon kon unsay nalangkit sa pagkatinun-an

   

14:25-35

 

Mga ilustrasyon: nawalang karnero, nawalang sensilyo, nawalang anak

   

15:1-32

 

Mga ilustrasyon: dili matarong nga piniyalan, tawong dato ug si Lazaro

   

16:1-31

 

Nagtudlo bahin sa pagkapandol, pagpasaylo, ug pagtuo

   

17:1-10

 

Betania

Si Lazaro namatay ug gibanhaw

     

11:1-46

Jerusalem; Epraim

Plano sa pagpatay kang Jesus; siya mibiya

     

11:47-54

Samaria; Galilea

Nag-ayog 10 ka sanlahon; gisulti ang paagi sa pag-abot sa Gingharian

   

17:11-37

 

Samaria o Galilea

Mga ilustrasyon: porsigidong balo, Pariseo ug maniningil ug buhis

   

18:1-14

 

Perea

Nagtudlo bahin sa kaminyoon ug diborsiyo

19:1-12

10:1-12

   

Mga bata gipanalanginan

19:13-15

10:13-16

18:15-17

 

Pangutana sa tawong dato; ilustrasyon sa mga trabahante sa ubasan ug parehas nga suhol

19:16–20:16

10:17-31

18:18-30

 

Tingali sa Perea

Nagtagna sa iyang kamatayon sa ikatulong higayon

20:17-19

10:32-34

18:31-34

 

Hangyo nga si Santiago ug Juan hatagag posisyon sa Gingharian

20:20-28

10:35-45

   

Jerico

Pag-agi niya, iyang giayo ang duha ka buta; miduaw kang Zaqueo; ilustrasyon sa 10 ka mina

20:29-34

10:46-52

18:35–19:28