Sumala ni Marcos 10:1-52

  • Kaminyoon ug diborsiyo (1-12)

  • Jesus nagpanalangin sa mga bata (13-16)

  • Pangutana sa tawong dato (17-25)

  • Sakripisyo alang sa Gingharian (26-31)

  • Kamatayon ni Jesus gitagna pag-usab (32-34)

  • Hangyo ni Santiago ug Juan (35-45)

    • Jesus lukat alang sa daghan (45)

  • Buta nga si Bartimeo giayo (46-52)

10  Gikan didto si Jesus miadto sa mga utlanan sa Judea tabok sa Jordan, ug midugok na sab kaniya ang daghang tawo. Ug sama sa iyang naandan, siya nanudlo kanila.+  Karon ang mga Pariseo miduol aron sulayan siya. Sila nangutana kaniya kon gitugot ba sa balaod nga ang lalaki makigdiborsiyo sa iyang asawa.+  Siya miingon: “Unsay gisugo ni Moises kaninyo?”  Sila miingon: “Si Moises mitugot sa pagsulat ug dokumento sa pagdiborsiyo aron makadiborsiyo sa asawa.”+  Niana si Jesus miingon kanila: “Gihatag niya kanang sugoa+ tungod sa katig-a sa inyong kasingkasing.+  Apan sa sinugdan sa paglalang, ‘Siya nagbuhat kanila nga lalaki ug babaye.+  Tungod niini ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan,+  ug silang duha mahimong usa ka unod,’+ mao nga dili na sila duha, kondili usa ka unod.  Busa kon unsay gihiusa* sa Diyos dili angayng bulagon sa tawo.”+ 10  Sa didto na sab sila sa balay, ang mga tinun-an nangutana niya bahin niini. 11  Iyang giingnan sila: “Si bisan kinsa nga makigdiborsiyo sa iyang asawa ug magminyog lain nanapaw+ batok kaniya, 12  ug kon ang usa ka babaye makigdiborsiyo sa iyang bana ug magminyog lain, siya nanapaw.”+ 13  Karon ang mga tawo nagdala kaniyag mga bata aron iyang panalanginan sila,* apan gibadlong sila sa mga tinun-an.+ 14  Kay wala makauyon niini, giingnan sila ni Jesus: “Pasagdi ang mga bata nga moduol nako. Ayaw silag pugngi, kay ang Gingharian sa Diyos alang niadtong sama kanila.+ 15  Sa pagkatinuod sultihan mo nako, si bisan kinsa nga dili modawat sa Gingharian sa Diyos sama sa pagdawat sa usa ka bata dili gayod makasulod niini.”+ 16  Dayon iyang gikugos ang mga bata ug gipanalanginan sila, nga gipatong ang iyang kamot kanila.+ 17  Samtang diha siya sa dalan, may tawo nga midagan ug miluhod kaniya ug nangutana: “Maayong Magtutudlo, unsay kinahanglan nakong himoon aron makapanunod ug kinabuhing walay kataposan?”+ 18  Si Jesus mitubag: “Nganong gitawag ko nimo nga maayo? Walay laing maayo gawas sa Diyos.+ 19  Nahibalo ka sa mga sugo: ‘Ayaw pagpatay,+ ayawg panapaw,+ ayawg pangawat,+ ayaw pagtestigo ug bakak,+ ayaw panglimbong,+ pasidunggi ang imong amahan ug ang imong inahan.’”+ 20  Ang tawo miingon: “Magtutudlo, gituman nako ning tanan sukad pa sa akong pagkabata.” 21  Si Jesus mitan-aw kaniya ug mibatig gugma kaniya ug miingon: “Duna pa kay kinahanglang himoon: Lakaw, ibaligya ang tanan nimong kabtangan ug ihatag sa mga kabos ang kuwarta, ug makabaton kag bahandi sa langit; unya kuyog nako ug mahimong akong sumusunod.”+ 22  Apan naguol siya sa gisulti ni Jesus ug milakaw nga naguol, kay daghan man siyag kabtangan.+ 23  Si Jesus mitan-aw sa palibot ug miingon sa iyang mga tinun-an: “Lisod gayod alang sa mga dato nga makasulod sa Gingharian sa Diyos!”+ 24  Apan ang mga tinun-an nahibulong sa iyang gisulti. Ug si Jesus miingon pag-usab: “Mga anak, lisod gayod ang pagsulod sa Gingharian sa Diyos! 25  Mas sayon pa alang sa kamelyo nga makalusot sa mata sa dagom kay sa tawong dato nga makasulod sa Gingharian sa Diyos.”+ 26  Misamot silag kahibulong ug miingon kaniya:* “Kon mao, kinsa pa may maluwas?”+ 27  Mitan-aw kanila si Jesus ug miingon: “Sa mga tawo imposible kini, apan sa Diyos ang tanang butang posible.”+ 28  Si Pedro miingon kaniya: “Gibiyaan namo ang tanan ug misunod mi kanimo.”+ 29  Si Jesus miingon: “Sa pagkatinuod sultihan mo nako, kadtong mibiya sa iyang balay o mga igsoon o inahan o amahan o mga anak o kaumahan tungod kanako ug sa maayong balita,+ 30  makabaton karon ug 100 ka pilo niini​—⁠mga balay, igsoon, inahan, anak, ug kaumahan, uban ang mga paglutos+⁠—​ug sa umaabot nga sistema sa mga butang,* kinabuhing walay kataposan. 31  Apan daghang nauna ang maulahi, ug ang naulahi mauna.”+ 32  Samtang nanungas sila paingon sa Jerusalem, si Jesus nag-una kanila ug ang iyang mga tinun-an natingala, apan ang uban nga nagsunod kanila nangahadlok. Sa makausa pa, gitawag niya ang Dose ug gisultihan sila sa mga butang nga hapit nang mahitabo kaniya:+ 33  “Kita nagpaingon sa Jerusalem, ug ang Anak sa tawo itugyan ngadto sa pangulong mga saserdote ug sa mga eskriba. Ilang hukman siyag kamatayon ug itugyan ngadto sa mga tawo sa kanasoran. 34  Siya ilang bugalbugalan, luwaan, lapdosan, ug patyon. Apan human sa tulo ka adlaw, siya banhawon.”+ 35  Si Santiago ug Juan, nga mga anak ni Zebedeo,+ miduol kaniya ug miingon: “Magtutudlo, unta imong ihatag kanamo kon unsay among pangayoon kanimo.”+ 36  Siya miingon kanila: “Unsay gusto ninyong buhaton nako alang kaninyo?” 37  Sila mitubag: “Palingkora mi uban nimo inigmando nimo sa imong Gingharian, ang usa sa imong tuo ug ang usa sa imong wala.”+ 38  Apan si Jesus miingon: “Wala mo mahibalo sa inyong gihangyo. Makahimo ba mo sa pag-inom sa kopa nga akong pagaimnan o sa pagpabawtismo sa paagi nga ako bawtismohan?”*+ 39  Sila mitubag: “Oo, makahimo mi.” Niana si Jesus miingon: “Kamo moinom sa kopa nga akong ginaimnan, ug kamo bawtismohan sa paagi nga ako ginabawtismohan.+ 40  Apan dili akoy mopili kon kinsay molingkod sa akong tuo o sa akong wala, kondili ang Diyos maoy magbuot niini.” 41  Pagkahibalo niini sa 10 ka apostoles, sila naglagot kang Santiago ug Juan.+ 42  Apan gitawag sila ni Jesus ug giingnan: “Kamo nahibalo nga kadtong nagamando sa kanasoran nagharihari kanila ug ang ilang kadagkoan naggamit sa ilang awtoridad sa pagdominar kanila.+ 43  Dili ingon niana ang angay ninyong himoon; kadtong buot mahimong labaw kaninyo kinahanglang mag-alagad kaninyo,+ 44  ug kadtong buot mahimong una kaninyo kinahanglang magpaulipon sa tanan. 45  Kay bisan ang Anak sa tawo mianhi, dili aron alagaran, kondili aron sa pag-alagad+ ug sa paghatag sa iyang kinabuhi ingong lukat baylo sa daghan.”+ 46  Unya sila miabot sa Jerico. Apan samtang siya ug ang iyang mga tinun-an ug ang panon sa katawhan nanggawas sa Jerico, dihay buta nga makililimos nga naglingkod daplin sa dalan.+ Siya si Bartimeo (ang anak ni Timeo). 47  Pagkadungog niya nga naa si Jesus nga Nasaretnon, siya misinggit: “Anak ni David,+ Jesus, kaluy-i ko!”+ 48  Gibadlong siya sa daghan ug gipahilom, apan misinggit pa hinuon siyag kusog: “Anak ni David, kaluy-i ko!” 49  Busa si Jesus mihunong ug miingon: “Tawga siya.” Ug ilang gitawag ang tawong buta ug giingnan siya: “Ayawg kahadlok! Tindog; gitawag ka niya.” 50  Gisalibay niya ang iyang panggawas nga besti, mitindog dayon, ug miadto kang Jesus. 51  Ug si Jesus miingon: “Unsay gusto nimo nga akong buhaton kanimo?” Ang tawong buta mitubag: “Rab·boʹni,* gusto kong makakita pag-usab.” 52  Si Jesus miingon kaniya: “Lakaw, ang imong pagtuo nakapaayo kanimo.”+ Dihadiha siya nakakita pag-usab,+ ug siya misunod kaniya.

Mga Footnote

Literal, “gihiusa pagyugo.”
O “itapion ang iyang kamot kanila.”
O posible, “sa usag usa.”
O “umaabot nga panahon.” Tan-awa sa Glossary.
Ang pag-inom ug ang pagpabawtismo dinhi nagtumong sa pagsakripisyo ni Jesus, nga nagsugod na.
Kahulogan, “Magtutudlo.”