Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Ang Maayong Balita Sumala ni Marcos

Kapitulo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sumaryo

 • 1

  • Juan nga Tigbawtismo nagwali (1-8)

  • Bawtismo ni Jesus (9-11)

  • Jesus gitental ni Satanas (12, 13)

  • Jesus nagwali sa Galilea (14, 15)

  • Unang mga tinun-an gitawag (16-20)

  • Demonyo gipalayas (21-28)

  • Jesus daghag giayo sa Capernaum (29-34)

  • Nag-ampo sa mingaw nga dapit (35-39)

  • Sanlahon giayo (40-45)

 • 2

  • Paralitiko giayo ni Jesus (1-12)

  • Gidapit ni Jesus si Levi (13-17)

  • Pangutana bahin sa pagpuasa (18-22)

  • Jesus, ‘Ginoo sa Igpapahulay’ (23-28)

 • 3

  • Tawo nga kuyos ug kamot giayo (1-6)

  • Daghan ang nangadto sa baybayon (7-12)

  • Ang 12 ka apostoles (13-19)

  • Pasipala batok sa balaang espiritu (20-30)

  • Inahan ug mga igsoon ni Jesus (31-35)

 • 4

  • MGA ILUSTRASYON BAHIN SA GINGHARIAN (1-34)

   • Ang magpupugas (1-9)

   • Kon nganong migamit si Jesus ug mga ilustrasyon (10-12)

   • Ilustrasyon bahin sa magpupugas gipatin-aw (13-20)

   • Lampara dili ibutang ilalom sa basket (21-23)

   • Pamati pag-ayo aron makasabot (24, 25)

   • Magpupugas nga natulog (26-29)

   • Liso sa mustasa (30-32)

   • Paggamit ug ilustrasyon (33, 34)

  • Gipahunong ni Jesus ang unos (35-41)

 • 5

  • Mga demonyo gipaadto ni Jesus sa mga baboy (1-20)

  • Anak ni Jairo; babaye mihikap sa besti ni Jesus (21-43)

 • 6

  • Jesus wala tuohi sa iyang lugar (1-6)

  • Instruksiyon para sa 12 ka apostoles sa pagministeryo (7-13)

  • Kamatayon ni Juan nga Tigbawtismo (14-29)

  • Gipakaon ni Jesus ang 5,000 (30-44)

  • Jesus milakaw sa tubig (45-52)

  • Pagpang-ayo sa Genesaret (53-56)

 • 7

  • Tawhanong tradisyon giyagyag (1-13)

  • Kahugawan maggikan sa kasingkasing (14-23)

  • Pagtuo sa babaye nga Sirofenicianhon (24-30)

  • Tawong bungol giayo (31-37)

 • 8

  • Gipakaon ni Jesus ang 4,000 (1-9)

  • Nangayog ilhanan (10-13)

  • Lebadura sa mga Pariseo ug ni Herodes (14-21)

  • Tawong buta giayo sa Betsaida (22-26)

  • Giila ni Pedro ang Kristo (27-30)

  • Kamatayon ni Jesus gitagna (31-33)

  • Tinuod nga tinun-an (34-38)

 • 9

  • Nausab ang panagway ni Jesus (1-13)

  • Batang gidemonyohan giayo (14-29)

   • Tanang butang posible kon may pagtuo (23)

  • Kamatayon ni Jesus gitagna pag-usab (30-32)

  • Tinun-an naglalis kon kinsay labaw (33-37)

  • Kadtong dili batok kanato, dapig kanato (38-41)

  • Mga kapandolan (42-48)

  • “Pagbaton kamog asin sa inyong kaugalingon” (49, 50)

 • 10

  • Kaminyoon ug diborsiyo (1-12)

  • Jesus nagpanalangin sa mga bata (13-16)

  • Pangutana sa tawong dato (17-25)

  • Sakripisyo alang sa Gingharian (26-31)

  • Kamatayon ni Jesus gitagna pag-usab (32-34)

  • Hangyo ni Santiago ug Juan (35-45)

   • Jesus lukat alang sa daghan (45)

  • Buta nga si Bartimeo giayo (46-52)

 • 11

  • Pagsulod ni Jesus sa Jerusalem (1-11)

  • Kahoyng igos gitunglo (12-14)

  • Gihinloan ni Jesus ang templo (15-18)

  • Leksiyon sa nalaya nga kahoyng igos (19-26)

  • Awtoridad ni Jesus gikuwestiyon (27-33)

 • 12

  • Ilustrasyon sa mamumuno nga mga saop (1-12)

  • Diyos ug Cesar (13-17)

  • Pangutana sa pagkabanhaw (18-27)

  • Duha ka labing importanteng sugo (28-34)

  • Ang Kristo ba anak ni David? (35-37a)

  • Pasidaan bahin sa mga eskriba (37b-40)

  • Duha ka sensilyo sa babayeng balo (41-44)

 • 13

  • HINAPOS SA SISTEMA SA MGA BUTANG (1-37)

   • Gubat, linog, kanihit sa pagkaon (8)

   • Maayong balita iwali (10)

   • Dakong kasakitan (19)

   • Pag-abot sa Anak sa tawo (26)

   • Ilustrasyon sa kahoyng igos (28-31)

   • Padayon sa pagbantay (32-37)

 • 14

  • Plano sa pagpatay kang Jesus (1, 2)

  • Humot nga lana gibubo kang Jesus (3-9)

  • Judas nagbudhi kang Jesus (10, 11)

  • Kataposang Paskuwa (12-21)

  • Pagsugod sa Panihapon sa Ginoo (22-26)

  • Paglimod ni Pedro gitagna (27-31)

  • Jesus nag-ampo sa Getsemane (32-42)

  • Jesus gidakop (43-52)

  • Gihusay sa Sanhedrin (53-65)

  • Pedro milimod kang Jesus (66-72)

 • 15

  • Jesus gidala kang Pilato (1-15)

  • Gibugalbugalan (16-20)

  • Gilansang sa estaka sa Golgotha (21-32)

  • Kamatayon ni Jesus (33-41)

  • Paglubong kang Jesus (42-47)

 • 16

  • Jesus gibanhaw (1-8)