Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

A7-B

Pangunang mga Hitabo sa Kinabuhi ni Jesus sa Yuta—Sinugdanan sa Ministeryo ni Jesus

PANAHON

LUGAR

HITABO

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

29, tinglarag

Suba sa Jordan, tingali sa Betania o duol niana tabok sa Jordan

Si Jesus gibawtismohan ug gidihogan; gipaila ni Jehova nga iyang Anak ug giuyonan

3:13-17

1:9-11

3:21-38

1:32-34

Kamingawan sa Judea

Gitental sa Yawa

4:1-11

1:12, 13

4:1-13

 

Betania tabok sa Jordan

Juan nga Tigbawtismo nagpaila nga si Jesus ang Kordero sa Diyos; unang mga tinun-an mikuyog kang Jesus

     

1:15, 29-51

Cana sa Galilea; Capernaum

Unang milagro, tubig gihimong bino panahon sa kasal; miduaw sa Capernaum

     

2:1-12

30, Paskuwa

Jerusalem

Gihinloan ang templo

     

2:13-25

Nakigsulti kang Nicodemo

     

3:1-21

Judea; Enon

Miadto sa kabaryohan sa Judea, mga tinun-an nagbawtismo; kataposang pagpamatuod ni Juan bahin kang Jesus

     

3:22-36

Tiberias; Judea

Napriso si Juan; miadto si Jesus sa Galilea

4:12; 14:3-5

6:17-20

3:19, 20

4:1-3

Sikar sa Samaria

Nagtudlo sa mga Samarianhon samtang nagpaingon sa Galilea

     

4:4-43

Kamingawan sa Judea