Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

B12-A

Kataposang Semana ni Jesus sa Yuta (Bahin 1)

Jerusalem ug Palibot Niini

 1. Templo

 2. Tanaman sa Getsemane (?)

 3. Palasyo sa Gobernador

 4. Balay ni Caifas (?)

 5. Palasyo nga Gigamit ni Herodes Antipas (?)

 6. Linaw sa Bethzatha

 7. Linaw sa Siloam

 8. Tigomanan sa Sanhedrin (?)

 9. Golgotha (?)

 10. Akeldama (?)

    Tan-awa ang adlaw:  Nisan 8 |  Nisan 9 |  Nisan 10 |  Nisan 11

 Nisan 8 (Igpapahulay)

PAGSALOP (Ang adlaw sa mga Hudiyo magsugod ug matapos pagsalop sa adlaw)

 • Miabot sa Betania unom ka adlaw una ang Paskuwa

PAGSUBANG

PAGSALOP

 Nisan 9

PAGSALOP

 • Nanihapon uban ni Simon nga sanlahon

 • Maria nagbubo ug nardo kang Jesus

 • Mga Hudiyo miduaw kang Jesus ug Lazaro

PAGSUBANG

 • Mga tawo nanghugyaw pagsulod niya sa Jerusalem

 • Nagtudlo sa templo

PAGSALOP

 Nisan 10

PAGSALOP

 • Nagpalabayg gabii sa Betania

PAGSUBANG

 • Miadto sa Jerusalem sayo sa buntag

 • Templo gihinloan

 • Jehova misulti gikan sa langit

PAGSALOP

 Nisan 11

PAGSALOP

PAGSUBANG

 • Nagtudlo sa templo, migamit ug mga ilustrasyon

 • Mga Pariseo gihukman

 • Nakamatikod sa amot sa babayeng balo

 • Sa Bukid sa mga Olibo, nagtagna sa pagkapukan sa Jerusalem; naghatag ug ilhanan sa iyang presensiya

PAGSALOP