Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

A7-G

Pangunang mga Hitabo sa Kinabuhi ni Jesus sa Yuta—Kataposang Ministeryo ni Jesus sa Jerusalem (Bahin 1)

PANAHON

LUGAR

HITABO

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

33, Nisan 8

Betania

Miabot si Jesus unom ka adlaw una pa ang Paskuwa

     

11:55–12:1

Nisan 9

Betania

Gibuboan siyag lana ni Maria sa ulo ug tiil

26:6-13

14:3-9

 

12:2-11

Betania-Betfage-Jerusalem

Misulod sa Jerusalem sakay sa asno, mga tawo naghugyaw

21:1-11, 14-17

11:1-11

19:29-44

12:12-19

Nisan 10

Betania-Jerusalem

Kahoyng igos gitunglo; templo gihinloan pag-usab

21:18, 19; 21:12, 13

11:12-17

19:45, 46

 

Jerusalem

Pangulong mga saserdote ug mga eskriba nagplano sa pagpatay kang Jesus

 

11:18, 19

19:47, 48

 

Misulti si Jehova; gitagna ni Jesus ang iyang kamatayon; mga Hudiyo dili motuo, katumanan sa tagna ni Isaias

     

12:20-50

Nisan 11

Betania-Jerusalem

Leksiyon bahin sa kahoyng igos nga nalaya

21:19-22

11:20-25

   

Jerusalem, templo

Iyang awtoridad gikuwestiyon; ilustrasyon bahin sa duha ka anak

21:23-32

11:27-33

20:1-8

 

Mga ilustrasyon: daotang mga mag-uuma, kombira sa kasal

21:33–22:14

12:1-12

20:9-19

 

Gitubag ang mga pangutana bahin sa Diyos ug sa Cesar, pagkabanhaw, kinalabwang sugo

22:15-40

12:13-34

20:20-40

 

Nangutana sa mga tawo kon ang Kristo anak ni David

22:41-46

12:35-37

20:41-44

 

Mga eskriba ug Pariseo gihukman

23:1-39

12:38-40

20:45-47

 

Nagtan-aw sa amot sa babayeng balo

 

12:41-44

21:1-4

 

Bukid sa mga Olibo

Naghatag ug ilhanan sa iyang presensiya

24:1-51

13:1-37

21:5-38

 

Mga ilustrasyon: 10 ka ulay, mga talanton, karnero ug kanding

25:1-46

     

Nisan 12

Jerusalem

Hudiyong mga lider nagplano sa pagpatay kaniya

26:1-5

14:1, 2

22:1, 2

 

Si Judas nakigsabot sa pagtraydor kaniya

26:14-16

14:10, 11

22:3-6

 

Nisan 13 (Huwebes sa hapon)

Jerusalem ug duol niini

Nangandam para sa kataposang Paskuwa

26:17-19

14:12-16

22:7-13

 

Nisan 14

Jerusalem

Mikaon sa Paskuwa uban sa mga apostoles

26:20, 21

14:17, 18

22:14-18

 

Tiil sa mga apostoles gihugasan

     

13:1-20