Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

PANGUTANA 5

Unsay Mensahe sa Bibliya?

“Akong ibutang ang panag-away tali kanimo ug sa babaye ug tali sa imong kaliwat ug sa iyang kaliwat. Dugmokon niya ang imong ulo, ug samaran nimo siya sa tikod.”

Genesis 3:15

“Pinaagi sa imong kaliwat ang tanang nasod sa yuta mapanalanginan kay gituman nimo ang akong gisulti.”

Genesis 22:18

“Paanhia ang imong Gingharian. Matuman unta ang imong kabubut-on, maingon sa langit, mao man usab sa yuta.”

Mateo 6:10

“Ang Diyos nga nagahatag ug kalinaw magdugmok kang Satanas ilalom sa inyong mga tiil sa dili madugay.”

Roma 16:20

“Dihang ang tanang butang mapasakop na ngadto kaniya, niana ang Anak magpasakop usab sa Usa nga nagpasakop sa tanang butang ngadto kaniya, aron ang Diyos mahimong tanang butang ngadto sa tanan.”

1 Corinto 15:28

“Karon ang mga saad gisulti kang Abraham ug sa iyang kaliwat . . . , ang Kristo. Dugang pa, kon kamo iya sa Kristo, kamo kaliwat gyod ni Abraham.”

Galacia 3:16, 29

“Ang gingharian sa kalibotan nahimo nang Gingharian sa atong Ginoo ug sa iyang Kristo, ug siya magmando ingong hari hangtod sa kahangtoran.”

Pinadayag 11:15

“Busa gitambog ang dakong dragon, ang orihinal nga halas, ang gitawag ug Yawa ug Satanas, nga nagpahisalaag sa tibuok gipuy-ang yuta; siya gitambog sa yuta, ug ang iyang mga anghel gitambog uban kaniya.”

Pinadayag 12:9

“Iyang gidakop ang dragon, ang orihinal nga halas, nga mao ang Yawa ug Satanas, ug gigapos siya sulod sa 1,000 ka tuig.”

Pinadayag 20:2