Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

A6-B

Tsart: Mga Propeta ug mga Hari sa Juda ug Israel (Bahin 2)

Mga Hari sa Habagatang Gingharian (Sumpay)

777 B.C.E.

Jotam: 16 ka tuig

762

Ahaz: 16 ka tuig

746

Ezequias: 29 ka tuig

716

Manases: 55 ka tuig

661

Amon: 2 ka tuig

659

Josias: 31 ka tuig

628

Jehoahaz: 3 ka bulan

Jehoiakim: 11 ka tuig

618

Jehoiakin: 3 ka bulan, 10 ka adlaw

617

Zedekias: 11 ka tuig

607

Ang Jerusalem ug ang templo gilaglag sa misulong nga mga Babilonyanhon ubos ni Nabucodonosor. Si Zedekias, ang kataposang hari nga kaliwat ni David, gitangtang sa trono

Mga Hari sa Amihanang Gingharian (Sumpay)

c. 803 B.C.E.

Zacarias: 6 lang ka bulan sumala sa rekord

Si Zacarias nagsugod sa pagmando apan dayag nga ang iyang pagkahari bug-os lang nakompirmar sa c. 792

c. 791

Salum: 1 ka bulan

Menahem: 10 ka tuig

c. 780

Pekahias: 2 ka tuig

c. 778

Peka: 20 ka tuig

c. 758

Oseas: 9 ka tuig gikan sa c. 748

c. 748

Ang pagmando ni Oseas lagmit naestablisar sa bug-os o gipaluyohan sa hari sa Asirya nga si Tiglat-pileser III sa c. 748

740

Gisakop sa Asirya ang Samaria ug ang Israel; natapos ang napulo ka tribo nga gingharian sa Israel sa amihanan

 • Listahan sa mga Propeta

 • Isaias

 • Miqueas

 • Sofonias

 • Jeremias

 • Nahum

 • Habacuc

 • Daniel

 • Ezequiel

 • Abdias

 • Oseas