Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

A7-D

Pangunang mga Hitabo sa Kinabuhi ni Jesus sa Yuta—Ministeryo ni Jesus sa Galilea (Bahin 2)

PANAHON

LUGAR

HITABO

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

31 o 32

Capernaum o duol niana

Naghatag ug ilustrasyon bahin sa Gingharian

13:1-53

4:1-34

8:4-18

 

Dagat sa Galilea

Gipalinaw ang bagyo samtang naa sa sakayan

8:18, 23-27

4:35-41

8:22-25

 

Rehiyon sa Gadara

Mga demonyo gipasulod ngadto sa mga baboy

8:28-34

5:1-20

8:26-39

 

Tingali sa Capernaum

Babayeng gitalinug-an giayo; anak ni Jairo gibanhaw

9:18-26

5:21-43

8:40-56

 

Capernaum (?)

Buta ug amang giayo

9:27-34

     

Nasaret

Gisalikway pag-usab sa iyang lugar

13:54-58

6:1-5

   

Galilea

Ikatulong pagsangyaw sa Galilea; nagpadalag mga apostoles aron mokaylap ang buluhaton

9:35–11:1

6:6-13

9:1-6

 

Tiberias

Juan nga Tigbawtismo gipapunggotan ni Herodes; Herodes nalibog bahin kang Jesus

14:1-12

6:14-29

9:7-9

 

32, duol na ang Paskuwa (Ju 6:4)

Capernaum (?); Amihanan-sidlakan sa Dagat sa Galilea

Mga apostoles namalik gikan sa pagsangyaw; Jesus nagpakaog 5,000 ka lalaki

14:13-21

6:30-44

9:10-17

6:1-13

Amihanan-sidlakan sa Dagat sa Galilea; Genesaret

Jesus himoon untang hari; milakaw sa dagat; nag-ayog daghan

14:22-36

6:45-56

 

6:14-21

Capernaum

Miingong siya “ang tinapay sa kinabuhi”; daghan ang napandol ug namiya

     

6:22-71

32, human sa Paskuwa

Tingali sa Capernaum

Mga tradisyon sa tawo giyagyag

15:1-20

7:1-23

 

7:1

Fenicia; Decapolis

Anak sa babayeng taga-Sirofenicia giayo; 4,000 ka lalaki gipakaon

15:21-38

7:24–8:9

   

Magadan

Ilhanan ni Jonas mao ray gihatag

15:39–16:4

8:10-12