Sumala ni Marcos 1:1-45

  • Juan nga Tigbawtismo nagwali (1-8)

  • Bawtismo ni Jesus (9-11)

  • Jesus gitental ni Satanas (12, 13)

  • Jesus nagwali sa Galilea (14, 15)

  • Unang mga tinun-an gitawag (16-20)

  • Demonyo gipalayas (21-28)

  • Jesus daghag giayo sa Capernaum (29-34)

  • Nag-ampo sa mingaw nga dapit (35-39)

  • Sanlahon giayo (40-45)

1  Ang sinugdanan sa maayong balita bahin kang Jesu-Kristo, ang Anak sa Diyos:  Sumala sa gisulat ni propetang* Isaias: “(Tan-awa! Ipadala nako ang akong mensahero una kanimo ug siya mag-andam sa imong dalan.)+  Dunay nagasinggit sa kamingawan: ‘Andama ang dalan ni Jehova!* Hawani ang iyang agianan.’”+  Si Juan nga Tigbawtismo anaa sa kamingawan, nga nagwali bahin sa bawtismo ingong simbolo sa paghinulsol alang sa kapasayloan sa mga sala.+  Ang mga tawo sa tanang teritoryo sa Judea ug sa Jerusalem nangadto kaniya, ug sila iyang gibawtismohan* sa Suba sa Jordan, nga nagtug-an sa dayag sa ilang mga sala.+  Si Juan nagsul-ob ug besti nga gama sa balhibo sa kamelyo ug bakos nga panit.+ Dulon ug dugos ang iyang ginakaon.+  Ug siya nagwali: “Dunay moanhi sunod nako nga mas dakog awtoridad kay kanako ug dili ko takos bisan sa pagbadbad sa liston sa iyang sandalyas.+  Ako nagbawtismo kaninyo sa tubig, apan siya magbawtismo kaninyo sa balaang espiritu.”+  Niadtong mga adlawa, si Jesus miabot gikan sa Nasaret sa Galilea ug gibawtismohan siya ni Juan sa Jordan.+ 10  Paghaw-as niya sa tubig, dihadiha nakita niya nga ang langit nabuksan. Ug ang espiritu mikunsad kaniya samag salampati.+ 11  Ug dihay tingog gikan sa langit nga nag-ingon: “Ikaw ang akong Anak, ang akong gihigugma. Giuyonan ka nako.”+ 12  Dihadiha ang espiritu sa Diyos nagtukmod kaniya sa pag-adto sa kamingawan. 13  Siya nagpabilin sa kamingawan sulod sa 40 ka adlaw, diin siya gitental ni Satanas.+ Dunay ihalas nga mga mananap didto, apan ang mga anghel nagtabang kaniya.+ 14  Human sa pagdakop kang Juan, si Jesus miadto sa Galilea+ ug nagwali sa maayong balita sa Diyos+ 15  nga nag-ingon: “Ang gitakdang panahon miabot na, ug ang Gingharian sa Diyos duol na. Paghinulsol mo,+ ug pagbaton ug pagtuo sa maayong balita.” 16  Samtang naglakaw ubay sa Dagat sa Galilea, iyang nakita ang magsoong si Simon ug Andres+ nga nagtaktak sa ilang mga pukot sa dagat,+ kay sila mga mangingisda+ man. 17  Siya miingon kanila: “Sunod mo nako, ug himoon mo nakong mga mangingisdag tawo.”+ 18  Gibiyaan dayon nila ang ilang mga pukot ug misunod kaniya.+ 19  Sa unahan nakita niya ang magsoong si Santiago ug Juan nga mga anak ni Zebedeo, nga nagpuna* sa ilang mga pukot didto sa ilang sakayan.+ 20  Dihadiha iyang gitawag sila. Unya gibiyaan nila ang ilang amahan nga si Zebedeo diha sa sakayan kauban sa iyang mga tawo, ug sila misunod kaniya. 21  Dayon nangadto sila sa Capernaum. Pagsugod gyod sa Igpapahulay, siya misulod sa sinagoga ug misugod sa pagpanudlo.+ 22  Ug nahingangha sila sa iyang paagi sa pagpanudlo, kay siya nanudlo ingong usa nga may awtoridad gikan sa Diyos, dili sama sa mga eskriba.+ 23  Niining higayona dihay tawo sa sinagoga nga nailalom sa gahom sa daotang* espiritu, ug kini misinggit: 24  “Nganong nia ka, Jesus nga Nasaretnon?+ Mianhi ka ba sa paglaglag namo? Nakaila ko kon kinsa ka, ang Balaang Usa sa Diyos!”+ 25  Apan gibadlong kini ni Jesus: “Hilom ug gawas kaniya!” 26  Human gipakirig ug gipasinggit sa daotang* espiritu ang tawo, kini migawas kaniya. 27  Niana ang mga tawo nahibulong pag-ayo ug nagpangutan-anay: “Unsa ba kini? Bag-o ang iyang paagi sa pagpanudlo! Duna pa gyod siyay awtoridad sa pagpalayas ug daotang* mga espiritu, ug sila misugot kaniya.” 28  Ang balita bahin kaniya mikaylap dayon sa tibuok Galilea. 29  Busa mihawa dayon sila sa sinagoga ug miadto sa balay ni Simon ug Andres kauban si Santiago ug Juan.+ 30  Karon ang ugangang babaye ni Simon+ naghigda kay gihilantan, ug gisultihan dayon nila si Jesus bahin kaniya. 31  Iyang giduol siya, gikuptan ang kamot, ug gibangon siya. Niana siya nahuwasan sa hilanat, dayon siya nagsilbi kanila. 32  Pagsalop sa adlaw, ang mga tawo nagdalag mga masakiton ug mga tawong gidemonyohan ngadto kaniya,+ 33  ug ang tanan sa siyudad nagtapok diha sa pultahan. 34  Busa giayo niya ang daghang tawo nga may lainlaing sakit,+ ug gipalayas ang daghang demonyo. Apan wala niya tugoti ang mga demonyo sa pagsulti, kay nahibalo sila nga siya ang Kristo.* 35  Sayo sa buntag, samtang ngitngit pa, siya mibangon ug milakaw. Miadto siya sa usa ka mingaw nga dapit, ug didto siya nag-ampo.+ 36  Apan gipangita siya ni Simon ug sa iyang mga kauban. 37  Dihang nakit-an nila siya, sila miingon: “Ang tanan nangita nimo.” 38  Apan siya miingon kanila: “Mangadto ta sa laing dapit, sa kasikbit nga mga lungsod aron makawali sab ko didto, kay mianhi ko alang niini nga katuyoan.”+ 39  Ug siya milakaw ug nagwali sa mga sinagoga sa tibuok Galilea ug nagpalayas ug mga demonyo.+ 40  Dihay sanlahon nga miduol ug miluhod kaniya nga nagpakiluoy: “Kon gusto lang nimo, ikaw makahinlo nako.”+ 41  Niana siya naluoy kaniya, ug iyang gihikap siya ug giingnan: “Gusto ko! Mamahinlo ka.”+ 42  Dihadiha nawala ang iyang sanla, ug siya nahinlo. 43  Unya iyang gibaoran siya ug gipalakaw dayon, 44  nga nag-ingon: “Ayaw gayod kini ipanulti kang bisan kinsa, apan adto sa saserdote ug ipakita ang imong kaugalingon, ug pagtanyag ug halad sumala sa gisugo ni Moises+ aron mapamatud-an nila nga naayo na ka.”+ 45  Apan paglakaw sa maong tawo, iyang gipanulti ug gipakaylap ang maong hitabo. Tungod niana si Jesus dili na dayag nga makasulod sa mga siyudad, ug didto na lang siya sa mingaw nga mga dapit. Apan ang mga tawo moadto gihapon kaniya gikan sa lainlaing lugar.+

Mga Footnote

O “manalagnang.”
Tan-awa ang Apendise A5.
O “gituslob.”
O “nag-ayo.”
Literal, “hugaw nga.”
Literal, “hugaw nga.”
Literal, “hugaw nga.”
O posible, “kay nakaila sila kon kinsa siya.”