Sumala ni Marcos 2:1-28

  • Paralitiko giayo ni Jesus (1-12)

  • Gidapit ni Jesus si Levi (13-17)

  • Pangutana bahin sa pagpuasa (18-22)

  • Jesus, ‘Ginoo sa Igpapahulay’ (23-28)

2  Human sa pipila ka adlaw, misulod na sab siya sa Capernaum, ug nabaniog nga didto siya sa balay.+  Daghan kaayo ang nagtapok didto mao nga dili na maagian ang pultahan, ug siya nagwali sa pulong sa Diyos.+  Karon dihay nagdalag paralisado nga gidayongan sa upat ka tawo.+  Apan dili sila makaduol kang Jesus tungod sa kadaghan sa tawo, busa ilang gitangtang ang atop sa tungod ni Jesus ug gitunton ang teheras nga gihigdaan sa paralisado.  Dihang nakita ni Jesus ang ilang pagtuo,+ siya miingon sa paralisado: “Anak, gipasaylo na ang imong mga sala.”+  Nadungog kana sa pipila ka eskriba nga naglingkod didto, ug sila nangatarongan sa ilang kasingkasing:+  “Nganong misulti siya niana? Siya nagpasipala. Walay laing makapasaylog mga sala gawas sa Diyos!”+  Apan nasabtan dayon ni Jesus ang ilang gihunahuna, busa siya miingon kanila: “Nganong nangatarongan man mo niana sa inyong kasingkasing?+  Hain ba ang mas sayon, ingnan ang paralisado, ‘Gipasaylo na ang imong mga sala,’ o ingnan siya, ‘Bangon ug alsaha ang imong teheras ug lakaw’? 10  Apan aron mahibalo mo nga ang Anak sa tawo+ may awtoridad sa pagpasaylog mga sala dinhi sa yuta,”+ siya miingon sa paralisado: 11  “Sultihan ti ka, Bangon, alsaha ang imong teheras, ug pauli sa inyo.” 12  Dihadiha siya mibangon, gialsa ang iyang teheras, ug milakaw. Silang tanan nahingangha, ug ilang gihimaya ang Diyos, nga nag-ingon: “Wala pa gyod ta sukad makakitag sama niini.”+ 13  Si Jesus miadto na sab sa daplin sa dagat, ug ang tibuok panon misunod kaniya, ug iyang gitudloan sila. 14  Samtang naglakaw, nakita niya si Levi* nga anak ni Alfeo nga naglingkod sa opisina sa buhis, ug siya miingon kaniya: “Dali, mahimong akong sumusunod.” Dihadiha siya mitindog ug misunod kaniya.+ 15  Sa ulahi si Jesus mikaon* sa balay ni Levi, ug daghang maniningil ug buhis ug makasasala ang mikaon* uban kaniya ug sa iyang mga tinun-an, kay daghan kanila ang misunod kaniya.+ 16  Pagkakita sa mga eskriba nga Pariseo nga mikaon siya uban sa mga makasasala ug sa mga maniningil ug buhis, miingon sila sa iyang mga tinun-an: “Nganong mikaon man siya uban sa mga maniningil ug buhis ug sa mga makasasala?” 17  Pagkadungog ni Jesus niini, siya miingon kanila: “Ang mga baskog wala magkinahanglag doktor, apan kadto lang mga masakiton. Mianhi ko sa pagdapit, dili sa mga tawong matarong, kondili sa mga makasasala.”+ 18  Karon ang mga tinun-an ni Juan ug ang mga Pariseo nagpuasa. Busa ang mga tinun-an ni Juan miduol kaniya ug nangutana: “Nganong kami ug ang mga tinun-an sa mga Pariseo nagpuasa man, apan ang imong mga tinun-an wala?”+ 19  Si Jesus mitubag: “Dili ba ang mga higala sa pamanhonon+ walay rason nga magpuasa samtang kauban pa nila ang pamanhonon? Dili sila magpuasa samtang naa pa ang pamanhonon. 20  Apan moabot ang panahon nga ang pamanhonon kuhaon kanila,+ ug nianang panahona sila magpuasa na. 21  Walay magtapak ug bag-ong panapton sa gisi sa daang besti. Kon iya kining himoon, ang daang besti mabitas inigkulo sa bag-ong panapton, ug modako ang gisi.+ 22  Lain pa, walay magsulod ug bag-ong bino sa daang panit nga sudlanag bino, kay ang bag-ong bino mobusisi sa daang panit nga sudlanan. Ang bino mausik ug ang panit nga sudlanan madaot. Busa ang bag-ong bino isulod sa bag-ong panit nga sudlanan.” 23  Samtang nanglakaw sila agi sa kaumahan sa trigo panahon sa Igpapahulay, ang iyang mga tinun-an nangutlog mga uhay.+ 24  Busa ang mga Pariseo miingon kaniya: “Nganong gibuhat nila ang gidili sa Igpapahulay?” 25  Siya miingon: “Wala ba ninyo mabasa ang gibuhat ni David dihang siya ug ang iyang mga tawo nahutdag pagkaon ug gigutom?+ 26  Dili ba sa asoy bahin kang Abiatar+ nga pangulong saserdote, si David misulod sa balay sa Diyos ug mikaon sa mga halad nga tinapay, ug gihatagan pa niya ang iyang mga tawo, nga gidili man sa balaod nga kaonon kini ni bisan kinsa gawas sa mga saserdote?”+ 27  Dayon siya miingon kanila: “Ang Igpapahulay gibuhat sa Diyos para sa tawo,+ dili kay ang tawo gibuhat para sa Igpapahulay. 28  Busa ang Anak sa tawo maoy Ginoo* bisan sa Igpapahulay.”+

Mga Footnote

Laing ngalan ni Mateo.
O “naghirag sa lamesa.”
O “naghirag sa lamesa.”
O “may awtoridad.”