Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

B12-B

Kataposang Semana ni Jesus sa Yuta (Bahin 2)

Jerusalem ug Palibot Niini

 1. Templo

 2.   Tanaman sa Getsemane (?)

 3.    Palasyo sa Gobernador

 4.   Balay ni Caifas (?)

 5.   Palasyo nga Gigamit ni Herodes Antipas (?)

 6. Linaw sa Bethzatha

 7. Linaw sa Siloam

 8.   Tigomanan sa Sanhedrin (?)

 9.   Golgotha (?)

 10. Akeldama (?)

     Tan-awa ang adlaw:  Nisan 12 |  Nisan 13 |  Nisan 14 |  Nisan 15 |  Nisan 16

 Nisan 12

PAGSALOP (Ang adlaw sa mga Hudiyo magsugod ug matapos pagsalop sa adlaw)

PAGSUBANG

 • Nagpahulay uban sa mga tinun-an

 • Judas nakigsabot sa pagbudhi

PAGSALOP

 Nisan 13

PAGSALOP

PAGSUBANG

 • Pedro ug Juan nangandam para sa Paskuwa

 • Jesus ug ubang apostoles miabot nga hapon na kaayo

PAGSALOP

 Nisan 14

PAGSALOP

 • Mikaon sa Paskuwa uban sa mga apostoles

 • Tiil sa mga apostoles gihugasan

 • Gipalakaw si Judas

 • Panihapon sa Ginoo gisugdan

 • Gibudhian ug gidakop sa tanaman sa Getsemane ( 2)

 • Mga apostoles miikyas

 • Gihusay sa Sanhedrin sa balay ni Caifas ( 4)

 • Gilimod ni Pedro

PAGSUBANG

 • Miatubang pag-usab sa Sanhedrin ( 8)

 • Gidala kang Pilato ( 3), dayon kang Herodes ( 5), ug balik kang Pilato ( 3)

 • Gihukmag kamatayon ug gipatay sa Golgotha ( 9)

 • Namatay mga alas tres sa hapon

 • Lawas gikuha ug gilubong

PAGSALOP

 Nisan 15 (Igpapahulay)

PAGSALOP

PAGSUBANG

 • Pilato misugot nga guwardiyahan ang lubnganan ni Jesus

PAGSALOP

 Nisan 16

PAGSALOP

 • Namalit ug dugang panghaplas sa lawas ni Jesus

PAGSUBANG

 • Gibanhaw

 • Nagpakita sa mga tinun-an

PAGSALOP