Sumala ni Marcos 13:1-37

 • HINAPOS SA SISTEMA SA MGA BUTANG (1-37)

  • Gubat, linog, kanihit sa pagkaon (8)

  • Maayong balita iwali (10)

  • Dakong kasakitan (19)

  • Pag-abot sa Anak sa tawo (26)

  • Ilustrasyon sa kahoyng igos (28-31)

  • Padayon sa pagbantay (32-37)

13  Paggawas ni Jesus sa templo, usa sa iyang mga tinun-an miingon: “Magtutudlo, tan-awa! Pagkadagko ug pagkanindot sa mga bato ug mga tinukod!”+  Si Jesus miingon kaniya: “Nakita ninyo nga nindot ug dagko kaayo kini nga mga tinukod. Apan wala unyay bato dinhi nga magpabiling nagpatong sa laing bato kay kining tanan pagalumpagon.”+  Samtang naglingkod siya sa Bukid sa mga Olibo diin malantaw ra ang templo, si Pedro, Santiago, Juan, ug Andres nangutana kaniya nga silasila ra:  “Sultihi kami, kanus-a kini mahitabo, ug unsa man unyay ilhanan nga hapit nang matapos kining mga butanga?”+  Busa giingnan sila ni Jesus: “Pagbantay nga walay magpahisalaag kaninyo.+  Daghan unya ang manungha nga mogamit sa akong ngalan, nga magaingon, ‘Ako mao siya,’ ug daghan silag mapahisalaag.  Dugang pa, dihang makadungog mog mga gubat sa lainlaing dapit, ayaw mog kahadlok kay kining mga butanga kinahanglang mahitabo, apan dili pa kini ang kataposan.+  “Kay ang nasod makiggubat batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian.+ Duna unyay mga linog sa lainlaing dapit, ug mga kanihit sa pagkaon.+ Kini maoy sinugdanan sa mga kaul-ol sa kasakit.+  “Pagbantay mo, kay itugyan mo sa mga tawo ngadto sa mga korte+ ug lapdosan diha sa mga sinagoga.+ Pabarogon mo atubangan sa mga gobernador ug sa mga hari tungod kanako, aron makahatag mog pamatuod kanila.+ 10  Dugang pa, ang maayong balita kinahanglang iwali una sa tanang kanasoran.+ 11  Ug dihang dad-on mo nila sa mga korte, ayawg kabalaka kon unsay inyong isulti. Apan kon unsay ihatag kaninyo nianang taknaa, isulti kini, kay dili kamo ang magasulti kondili ang balaang espiritu.+ 12  Gawas pa, ang igsoon mopapatay sa iyang igsoon, ug ang amahan sa anak. Ang mga anak mobatok sa mga ginikanan ug mopapatay kanila.+ 13  Ug dumtan mo sa tanang katawhan tungod sa akong ngalan.+ Apan siya nga makalahutay hangtod sa kataposan+ maluwas.+ 14  “Apan inigkakita ninyo sa dulumtanang butang nga magpahinabog kalaglagan+ nga nagbarog sa dapit diin dili kini angay (ang magbabasa nagkinahanglag pagsabot aron masabtan kini), kadtong anaa sa Judea kinahanglang moikyas ngadto sa kabukiran.+ 15  Kadtong anaa sa atop kinahanglang dili na mosulod sa iyang balay aron magkuhag bisan unsang butang; 16  ug kadtong anaa sa uma kinahanglang dili na mouli aron magkuhag panggawas nga besti. 17  Alaot ang mga mabdos ug ang dunay masuso nianang panahona!+ 18  Padayon sa pag-ampo nga dili unta kini mahitabo sa tingtugnaw, 19  kay kini maoy mga adlaw sa kasakitan+ nga wala pa mahitabo sukad sa paglalang sa Diyos sa kalibotan hangtod nianang panahona, ug dili na mahitabo pag-usab.+ 20  Sa pagkatinuod, walay tawo nga maluwas gawas kon pamub-on ni Jehova* kanang mga adlawa. Apan tungod sa iyang mga pinili, pamub-on niya ang mga adlaw.+ 21  “Ug kon dunay moingon ninyo, ‘Tan-awa! Ania ang Kristo,’ o ‘Tan-awa! Atua siya didto,’ ayaw kanag tuohi.+ 22  Kay motungha ang bakak nga mga Kristo ug bakak nga mga propeta+ ug maghimo silag mga milagro aron sa pagpahisalaag, kon mahimo, sa mga pinili. 23  Busa pagbantay mo.+ Kining tanan abante nakong gisulti kaninyo. 24  “Apan nianang mga adlawa, human sa maong kasakitan, ang adlaw mongitngit, ug ang bulan dili modan-ag.+ 25  Ang mga bituon mangahulog gikan sa langit ug ang mga gahom sa kalangitan mangatay-og. 26  Ug makita nila ang Anak sa tawo+ diha sa mga panganod nga moabot uban ang dakong gahom ug himaya.+ 27  Unya iyang ipadala ang mga anghel ug tigomon ang iyang mga pinili gikan sa upat ka hangin, gikan sa kinatumyan sa yuta hangtod sa kinatumyan sa langit.+ 28  “Karon tagda ninyo kini nga ilustrasyon bahin sa kahoyng igos: Dihang ang linghod nga mga sanga niini mangudlot na, mahibalo mo nga duol na ang ting-init.+ 29  Sa susama, dihang makita ninyo nga nagakahitabo na kining mga butanga, makaseguro mo nga duol na siya, gani anaa na siya sa mga pultahan.+ 30  Sa pagkatinuod sultihan mo nako nga kining kaliwatana dili gayod mahanaw hangtod nga mahitabo kining tanan.+ 31  Ang langit ug yuta mahanaw,+ apan ang akong mga pulong dili gayod mahanaw.+ 32  “Bahin nianang adlawa o orasa walay nahibalo, bisan ang mga anghel sa langit o ang Anak, apan ang Amahan lang.+ 33  Padayon sa pagbantay, padayon sa pagtukaw,+ kay wala mo mahibalo sa gitakdang panahon.+ 34  Sama kini sa usa ka tawo nga milangyaw. Gipadumala niya ang iyang balay sa iyang mga ulipon,+ nga naghatag sa matag usa ug buluhaton, ug nagsugo sa magbalantay sa pultahan nga padayong magbantay.+ 35  Busa padayon sa pagbantay, kay wala mo mahibalo kon kanus-a moabot ang agalon sa balay,+ kon sa gabii ba, tungang gabii, sa dili pa mobanagbanag,* o sayo sa buntag.+ 36  Aron kon kalit siyang moabot, dili mo niya maabtan nga nangatulog.+ 37  Ang akong ginasulti kaninyo, ginasulti nako sa tanan: Padayon sa pagbantay.”+

Mga Footnote

Tan-awa ang Apendise A5.
Literal, “tingtuktugaok sa sunoy.”