Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

PANGUTANA 10

Unsay Saad sa Bibliya Bahin sa Umaabot?

“Ang mga matarong manag-iya sa yuta, ug sila magpuyo niini hangtod sa hangtod.”

Salmo 37:29

“Ang yuta magpabilin hangtod sa hangtod.”

Ecclesiastes 1:4

“Lamyon niya ang kamatayon hangtod sa hangtod, ug pahiran sa Soberanong Ginoong Jehova ang mga luha gikan sa tanang nawong.”

Isaias 25:8

“Nianang panahona ang mga mata sa buta mabuka, ug ang igdulungog sa bungol mabuksan. Nianang panahona ang bakol molukso sama sa osa, ug ang dila sa amang mosinggit sa kalipay. Kay mobugwak ang katubigan sa kamingawan, ug ang mga sapa sa desyertong kapatagan.”

Isaias 35:5, 6

“Iyang pahiran ang matag luha sa ilang mga mata, ug ang kamatayon mawala na, ug wala na unyay pagbangotan, pagtiyabaw, ug kasakit. Ang unang mga butang nangagi na.”

Pinadayag 21:4

“Magtukod silag mga balay ug magpuyo niini, ug magtanom silag mga ubasan ug magkaon sa bunga niini. Dili sila magtukod aron puy-an lang sa lain, ug dili sila magtanom aron kaonon lang sa lain. Kay ang mga adlaw sa akong katawhan mahisama sa mga adlaw sa usa ka kahoy, ug bug-os nga mapahimuslan sa akong mga pinili ang buhat sa ilang mga kamot.”

Isaias 65:21, 22