Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

PANGUTANA 19

Unsay Gihisgotan sa Lainlaing Basahon sa Bibliya?

HEBREOHANONG KASULATAN (“DAANG TUGON”)

PENTATEUKO (5 KA BASAHON):

Genesis, Exodo, Levitico, Numeros, Deuteronomio

Gikan sa paglalang hangtod sa pagkatukod sa karaang nasod sa Israel

BASAHON SA KASAYSAYAN (12 KA BASAHON):

Josue, Maghuhukom, Ruth

Pagsulod sa mga Israelinhon sa Yutang Saad ug mga panghitabo human niana

1 ug 2 Samuel, 1 ug 2 Hari, 1 ug 2 Cronicas

Kasaysayan sa nasod sa Israel hangtod sa pagkalaglag sa Jerusalem

Esdras, Nehemias, Ester

Kasaysayan sa mga Hudiyo human sa ilang pagkabihag sa Babilonya

BASAHON SA MGA BALAK (5 KA BASAHON):

Job, Salmo, Proverbio, Ecclesiastes, Awit ni Solomon

Mga panultihon ug mga awit

BASAHON SA MGA TAGNA (17 KA BASAHON):

Isaias, Jeremias, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdias, Jonas, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonias, Haggeo, Zacarias, Malaquias

Mga tagna bahin sa katawhan sa Diyos

KRISTOHANON GREGONG KASULATAN (“BAG-ONG TUGON”)

ANG UPAT KA EBANGHELYO (4 KA BASAHON):

Mateo, Marcos, Lucas, Juan

Kasaysayan sa kinabuhi ug ministeryo ni Jesus

MGA BUHAT SA MGA APOSTOLES (1 KA BASAHON):

Kasaysayan sa pagsugod sa Kristohanong kongregasyon ug misyonaryong buluhaton

MGA SULAT (21 KA BASAHON):

Roma, 1 ug 2 Corinto, Galacia, Efeso, Filipos, Colosas, 1 ug 2 Tesalonica

Mga sulat para sa Kristohanong mga kongregasyon

1 ug 2 Timoteo, Tito, Filemon

Mga sulat para sa indibiduwal nga mga Kristohanon

Hebreohanon, Santiago, 1 ug 2 Pedro, 1, 2, ug 3 Juan, Judas

Ubang sulat para sa mga Kristohanon

PINADAYAG (1 KA BASAHON):

Sunodsunod nga mga tagna nga gipakita kang apostol Juan pinaagig panan-awon