Sumala ni Marcos 5:1-43

  • Mga demonyo gipaadto ni Jesus sa mga baboy (1-20)

  • Anak ni Jairo; babaye mihikap sa besti ni Jesus (21-43)

5  Dayon sila nakaabot sa pikas tampi sa dagat, sa rehiyon sa mga Gerasanhon.+  Pagkawas ni Jesus sa sakayan, dihay tawo nga nailalom sa gahom sa daotang* espiritu nga misugat niya gikan sa sementeryo.*  Siya nagpuyo sa sementeryo, ug hangtod niadtong panahona, walay permanenteng makagapos niya bisag kadena pay gamiton.  Kadaghan na kadenahi ang iyang kamot ug tiil, apan iya kining bugtoon ug wala gayoy makapugong niya.  Adlaw ug gabii siyang magsigeg singgit sa sementeryo ug sa kabukiran, ug magsamadsamad sa iyang kaugalingon pinaagig mga bato.  Apan pagkakita niya kang Jesus sa layo, siya midagan ug miyukbo kaniya.+  Unya siya misinggit: “Unsa may imong tuyo nako, Jesus nga Anak sa Labing Hataas nga Diyos? Panumpa sa Diyos nga dili ko nimo silotan.”+  Iya kining gisulti kay giingnan man siya ni Jesus: “Gula niining tawhana, ikaw nga daotang* espiritu.”+  Apan si Jesus nangutana kaniya: “Unsay imong ngalan?” Siya mitubag: “Lehiyon* ang akong ngalan, kay daghan mi.” 10  Ug nagsige siyag hangyo kang Jesus nga dili sila palayason sa maong dapit.+ 11  Karon dihay panon sa mga baboy+ nga nangungad sa bukid.+ 12  Busa ang mga demonyo mihangyo kaniya: “Pasudla mi sa mga baboy.” 13  Ug iyang gitugtan sila. Niana ang daotang* mga espiritu nanggula ug nanulod sa mga baboy, ug ang mga 2,000 ka baboy naglumbag panagan paingon sa pangpang, ug sila nangambak ug nangalumos sa dagat. 14  Apan ang mga tig-alima nanagan ug gibalita nila kini sa siyudad ug kabaryohan, ug nangabot ang mga tawo aron susihon ang nahitabo.+ 15  Miduol sila kang Jesus ug nakita nila ang tawo nga kanhi gisudlan sa lehiyon sa mga demonyo. Siya naglingkod, nagbesti na, ug maayo nag pangisip. Ug sila nangahadlok. 16  Kadtong mga nakakita sa nahitabo sa tawong gidemonyohan ug sa mga baboy nagsugilon usab niini kanila. 17  Busa ilang gihangyo si Jesus nga mopahawa sa ilang dapit.+ 18  Pagsakay ni Jesus sa sakayan, ang tawo nga kanhi gidemonyohan mihangyo nga mokuyog kaniya.+ 19  Apan wala siya mosugot, ug giingnan kini: “Pauli sa imong mga paryente, ug isulti kanila ang tanang butang nga gihimo ni Jehova* kanimo ug ang kaluoy nga iyang gipakita kanimo.” 20  Ang tawo milakaw ug miadto sa Decapolis,* ug iyang gisulti didto ang tanang butang nga gihimo ni Jesus kaniya, ug nahingangha ang tanang tawo. 21  Si Jesus mitabok na usab sa atbang nga baybayon. Pag-abot niya, daghan nang tawo ang nagtapok didto.+ 22  Unya miabot ang usa sa mga nagadumalang opisyal sa sinagoga nga si Jairo. Pagkakita niya kang Jesus, miluhod siya sa iyang tiilan.+ 23  Kadaghan siyang nagpakiluoy kaniya, nga nag-ingon: “Grabe ang sakit sa* akong batang babaye. Palihog adtoa siya ug ipatong ang imong kamot kaniya+ aron siya maayo ug mabuhi pa.” 24  Busa si Jesus miuban kaniya, ug daghang tawo ang misunod ug midutdot kaniya. 25  Karon dihay babaye nga gitalinug-an+ sulod na sa 12 ka tuig.+ 26  Nag-antos siya sa lainlaing paagi sa pagpanambal sa daghang doktor, ug nahurot na ang iyang kabtangan. Apan wala gihapon siya maayo, hinuon migrabe pa ang iyang sakit. 27  Pagkadungog niya bahin kang Jesus, misuksok siya sa panon aron makaadto sa luyo ni Jesus, ug iyang gihikap ang besti niini,+ 28  kay siya nagsigeg hunahuna: “Kon makahikap ko bisan lang sa iyang besti, mamaayo ko.”+ 29  Dihadiha mihunong ang iyang pagtalinugo, ug gibati niya nga naayo na siya sa iyang grabeng sakit. 30  Nakamatikod dayon si Jesus nga may gahom+ nga migawas kaniya, ug siya milingi sa mga tawo ug miingon: “Kinsay mihikap sa akong besti?”+ 31  Ang iyang mga tinun-an miingon: “Nakita nimo nga midutdot nimo ang mga tawo, unya mangutana ka kon kinsay mihikap nimo?” 32  Apan siya mitan-aw sa palibot aron mahibaloan kon kinsay mihikap niya. 33  Ang babaye, kay nahibalo nga siya naayo, miduol ug miluhod sa iyang atubangan nga nagkurog sa kahadlok ug mitug-an sa iyang kahimtang. 34  Si Jesus miingon kaniya: “Anak, ang imong pagtuo nakapaayo kanimo. Lakaw nga malinawon,+ kay naayo na ang imong grabeng sakit.”+ 35  Samtang nagsulti pa siya, miabot ang pipila ka lalaki gikan sa balay ni Jairo ug giingnan kini: “Patay na ang imong anak nga babaye! Ayaw nag hasola ang Magtutudlo.”+ 36  Apan nadunggan ni Jesus ang ilang gisulti, busa siya miingon kang Jairo: “Ayawg kahadlok, pagbaton lag pagtuo.”+ 37  Karon wala siyay gitugotan nga mouban kaniya gawas kang Pedro ug sa magsoong si Santiago ug Juan.+ 38  Pag-abot nila sa balay ni Jairo, nakita ni Jesus nga ang mga tawo nagkaguliyang, nanghilak, ug nagminatay.+ 39  Pagsulod niya, siya miingon kanila: “Nganong nanghilak ug nagkaguliyang man mo? Ang bata wala mamatay, apan natulog ra.”+ 40  Tungod niini ilang gikataw-an siya. Apan human niya sila pagawsa, gidala niya ang amahan ug inahan sa bata ug ang mga kauban niya, ug misulod sila sa nahimutangan sa bata. 41  Dayon gigunitan niya ang kamot sa bata ug miingon: “Talʹi·tha cuʹmi,” nga nagkahulogang: “Inday, bangon!”+ 42  Dihadiha ang 12 anyos nga dalagita mibangon ug milakaw. Pagkakita nila niini sila nalipay pag-ayo. 43  Apan balikbalik niya silang gisultihan nga dili gayod kini ipahibalo kang bisan kinsa,+ ug giingnan niya sila nga hatagag pagkaon ang dalagita.

Mga Footnote

O “handomanang mga lubnganan.”
Literal, “hugaw nga.”
Literal, “hugaw nga.”
Tan-awa ang footnote sa Mat 26:53.
Literal, “hugaw nga.”
Tan-awa ang Apendise A5.
O “Napulo ka Siyudad nga Rehiyon.”
O “Himalatyon na ang.”