Sumala ni Mateo 26:1-75

  • Mga saserdote nagplano sa pagpatay kang Jesus (1-5)

  • Humot nga lana gibubo kang Jesus (6-13)

  • Kataposang Paskuwa ug ang pagbudhi (14-25)

  • Panihapon sa Ginoo gisugdan (26-30)

  • Paglimod ni Pedro gitagna (31-35)

  • Si Jesus nag-ampo sa Getsemane (36-46)

  • Si Jesus gidakop (47-56)

  • Gidala sa Sanhedrin (57-68)

  • Gilimod ni Pedro si Jesus (69-75)

26  Human masulti ni Jesus kining tanan, iyang giingnan ang iyang mga tinun-an:  “Nahibalo mo nga duha ka adlaw gikan karon Paskuwa na,+ ug ang Anak sa tawo igatugyan aron patyon sa estaka.”+  Unya ang pangulong mga saserdote ug ang mga ansiyano sa katawhan nagtigom sa hawanan sulod sa balay sa hataas nga saserdote nga ginganlag Caifas,+  ug nagsabotsabot sila+ sa pagdakop kang Jesus pinaagig lansis ug sa pagpatay kaniya.  Apan sila miingon: “Dili nato iatol sa pista, aron dili magkagubot ang mga tawo.”  Samtang didto si Jesus sa Betania sa balay ni Simon nga sanlahon,+  miduol kaniya ang usa ka babaye nga nagdalag sudlanang alabastro nga may mahalon ug humot nga lana. Gibubo niya kini sa ulo ni Jesus samtang siya nagkaon.*  Pagkakita niini sa mga tinun-an, sila nasuko ug miingon: “Nganong iya man nang giusikan?  Ikabaligya pa unta nag mahal ug ang halin ikahatag sa mga kabos.” 10  Kay nasayod si Jesus sa ilang giestoryahan, siya miingon: “Nganong samokon ninyo ang babaye? Maayo ang iyang gibuhat kanako. 11  Kay ang mga kabos kanunay ninyong makauban,+ apan ako dili ninyo kanunayng makauban.+ 12  Dihang iyang gibubo sa akong lawas ang humot nga lana, gibuhat niya kini sa pag-andam kanako alang sa akong lubong.+ 13  Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, bisan asa sa kalibotan nga isangyaw kining maayong balita, ang gibuhat niining bayhana iasoy usab agig paghandom kaniya.”+ 14  Unya ang usa sa Dose, ang usa nga ginganlag Judas Iskariote,+ miadto sa pangulong mga saserdote+ 15  ug miingon: “Unsay inyong ihatag kanako aron ako siyang itugyan* kaninyo?”+ Sila misaad kaniyag 30 ka pirasong plata.+ 16  Busa sukad niadto, nangita siyag maayong higayon sa pagbudhi kaniya. 17  Sa unang adlaw sa Pista sa Tinapay nga Walay Pangpatubo,*+ ang mga tinun-an miduol kang Jesus ug miingon: “Asa man nimo gusto nga among andamon ang panihapon alang sa Paskuwa?”+ 18  Siya mitubag: “Adtoa ninyo ang usa ka tawo didto sa siyudad ug ingna siya, ‘Ang Magtutudlo miingon: “Ang akong gitakdang panahon duol na; akong saulogon ang Paskuwa sa imong balay kauban sa akong mga tinun-an.”’” 19  Busa gihimo sa mga tinun-an ang gisugo ni Jesus, ug sila nangandam sa Paskuwa. 20  Pagkakilumkilom na,+ siya ug ang iyang 12 ka tinun-an nanglingkod* libot sa lamesa.+ 21  Samtang nangaon sila diha sa lamesa, siya miingon: “Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, usa kaninyo ang magbudhi kanako.”+ 22  Kay naguol pag-ayo niini, tagsatagsa silang miingon kaniya: “Ginoo, dili ako, dili ba?” 23  Siya mitubag: “Kadtong magtuslob sa iyang kamot uban kanako diha sa panaksan mao ang magbudhi kanako.+ 24  Tinuod, ang Anak sa tawo mobiya sumala sa nahisulat bahin kaniya, apan alaot+ siya nga magbudhi sa Anak sa tawo!+ Mas maayo pa nga wala siya matawo.”+ 25  Si Judas, nga hapit nang magbudhi kaniya, miingon: “Rabbi, dili ako, dili ba?” Si Jesus miingon: “Nahibalo ka sa tubag.”* 26  Samtang nagpadayon silag pangaon, si Jesus nagkuhag tinapay ug human makapasalamat, iya kining gipikaspikas.+ Pagpasa niya niini sa mga tinun-an, siya miingon: “Pagkuha mo, kaon. Kini nagkahulogan sa akong lawas.”+ 27  Dayon nagkuha siyag kopa ug human makapasalamat, iya kining gipasa kanila ug miingon: “Inom mong tanan niini,+ 28  kay kini nagkahulogan sa akong ‘dugo+ sa pakigsaad’+ nga igabubo aron mapasaylo ang mga sala sa daghan.+ 29  Apan sultihan ko kamo: Dili na gyod ko moinom pag-usab ug bisan unsang bino hangtod sa adlaw nga moinom kog bag-ong bino kauban ninyo sa Gingharian sa akong Amahan.”+ 30  Sa kataposan, human makaawit ug mga pagdayeg,* sila nangadto sa Bukid sa mga Olibo.+ 31  Unya si Jesus miingon kanila: “Kamong tanan mobiya kanako* karong gabhiona, kay kini nahisulat: ‘Akong patyon ang magbalantay, ug magkatibulaag ang panon sa mga karnero.’+ 32  Apan inigkabanhaw nako, mouna ko ninyo didto sa Galilea.”+ 33  Apan si Pedro mitubag: “Dili gyod ko mobiya nimo, bisan pag biyaan ka sa tanan!”*+ 34  Si Jesus miingon kaniya: “Sa pagkatinuod sultihan ti ka, niining gabhiona, sa dili pa motuktugaok ang usa ka sunoy, ilimod ko nimo sa tulo ka higayon.”+ 35  Si Pedro miingon kaniya: “Bisan pag mamatay ko uban nimo, dili gyod ka nako ilimod.”+ Kini usab ang gisulti sa ubang tinun-an. 36  Unya si Jesus ug ang iyang mga tinun-an miabot sa dapit nga gitawag ug Getsemane,+ ug siya miingon kanila: “Panglingkod mo dinhi samtang mag-ampo ko didto sa unahan.”+ 37  Iyang gikuyog si Pedro ug ang duha ka anak ni Zebedeo. Ug siya naguol ug nabalaka pag-ayo.+ 38  Unya iyang giingnan sila: “Naguol kaayo ko, nga mora kog mamatay. Pabilin mo dinhi ug padayon sa pagbantay uban kanako.”+ 39  Dayon miadto siya sa unahan ug mihapa ug miampo:+ “Amahan ko, kon mahimo, kuhaa kining kopa+ gikan kanako. Apan dili ang akong kabubut-on ang matuman kondili ang imoha.”+ 40  Pagbalik niya sa iyang mga tinun-an, nakita niya nga sila nangatulog. Iyang giingnan si Pedro: “Dili ba gyod mo makahimo sa pagbantay bisag usa ka oras* uban kanako?+ 41  Padayon mo sa pagbantay+ ug sa pag-ampo+ aron dili mo madaog sa tentasyon.+ Hinuon, andam* ang espiritu, apan luya ang unod.”+ 42  Siya milakaw na usab ug nag-ampo: “Amahan ko, kon dili posible nga kuhaon kining kopa ug kinahanglan kong moinom gikan niini, matuman ang imong kabubut-on.”+ 43  Pagbalik niya, nakita na usab niya sila nga nangatulog kay giduka pag-ayo. 44  Busa siya mibiya na usab ug nag-ampo sa ikatulong higayon aron mohangyo sa samang butang. 45  Unya siya mibalik sa mga tinun-an ug miingon: “Dili kini ang panahon nga kamo mangatulog ug mamahulay! Hapit na ang oras nga ang Anak sa tawo itugyan* ngadto sa mga makasasala. 46  Bangon mo, manglakaw na ta. Nagpaingon na dinhi ang akong magbubudhi.” 47  Samtang nagsulti pa siya, si Judas, nga usa sa Dose, miabot nga dunay daghang kauban nga nagdalag mga espada ug puspos. Gisugo sila sa pangulong mga saserdote ug sa mga ansiyano sa katawhan.+ 48  Ang iyang magbubudhi naghatag na kanilag ilhanan: “Ang akong halokan, mao kana siya; dakpa ninyo siya.” 49  Ug siya miduol dayon kang Jesus ug miingon: “Maayong gabii, Rabbi!” ug siya mabinationg mihalok kaniya. 50  Apan giingnan siya ni Jesus: “Nganong ania ka?”+ Unya sila miduol, ug ilang gigunitan si Jesus ug gidakop. 51  Apan ang usa sa mga kauban ni Jesus mihulbot sa iyang espada ug gitigbas ang ulipon sa hataas nga saserdote, ug naputol ang dalunggan niini.+ 52  Unya si Jesus miingon kaniya: “Ibalik ang imong espada sa sakoban,+ kay ang tanang mogamit sa espada mamatay sa espada.+ 53  Naghunahuna ba ka nga dili ko makapangamuyo sa akong Amahan nga padalhan ko niining gutloa ug kapin sa 12 ka lehiyon* nga anghel?+ 54  Kon himoon nako kana, unsaon pagkatuman sa Balaang Kasulatan nga nag-ingon nga kinahanglan kining mahitabo?” 55  Unya si Jesus miingon sa mga tawo: “Tulisan ba ko nga nagdala man mog mga espada ug puspos sa pagdakop nako? Adlaw-adlaw kong naglingkoran sa templo nga nanudlo,+ apan wala ko ninyo dakpa.+ 56  Apan kining tanan nahitabo aron matuman ang gisulat sa mga propeta.”+ Unya gibiyaan siya sa tanang tinun-an ug sila mikalagiw.+ 57  Si Jesus gidala sa mga nagdakop kaniya ngadto sa balay ni Caifas+ nga hataas nga saserdote, diin nagkatigom ang mga eskriba ug mga ansiyano.+ 58  Apan si Pedro misunod kaniya, nga nagpalayo lag diyutay. Nakaabot siya hangtod sa hawanan sa hataas nga saserdote. Dihang nakasulod na, siya milingkod uban sa mga sulugoon sa balay aron maniid kon unsay mahitabo.+ 59  Karon ang pangulong mga saserdote ug ang tibuok Sanhedrin nangitag bakak nga sumbong batok kang Jesus aron ipapatay siya.+ 60  Apan wala silay nakita bisan pag daghang bakakong saksi ang miadto.+ Unya dihay duha nga miadto 61  ug miingon: “Matod niining tawhana, ‘Makahimo ko sa pagguba sa templo sa Diyos ug sa pagtukod niini sa tulo ka adlaw.’”+ 62  Busa ang hataas nga saserdote mitindog ug miingon kang Jesus: “Wala ba kay ikatubag? Unsa may imong ikaingon sa ilang akusasyon batok kanimo?”+ 63  Apan si Jesus naghilom lang.+ Busa ang hataas nga saserdote miingon kaniya: “Sa ngalan sa buhi nga Diyos, panumpa nga imo ming sultihan sa tinuod: Ikaw ba ang Kristo, ang Anak sa Diyos?”+ 64  Si Jesus miingon kaniya: “Ikaw ang nag-ingon niana. Apan sultihan ko kamo: Makita unya ninyo ang Anak sa tawo+ nga maglingkod sa tuong kamot sa Labing Gamhanan*+ ug moabot diha sa mga panganod sa langit.”+ 65  Unya gigisi sa hataas nga saserdote ang iyang besti ug miingon: “Siya nagpasipala! Nagkinahanglan pa ba tag dugang mga saksi? Nadungog ninyo ang iyang pagpasipala. 66  Unsay inyong hunahuna?” Sila mitubag: “Angay siyang patyon.”+ 67  Unya ilang giluwaan ang iyang nawong+ ug gisumbag siya.+ Ang uban nagsagpa kaniya+ 68  ug miingon: “Ikaw nga Kristo, tagnaa kon kinsay midapat nimo!” 69  Samtang naglingkod si Pedro sa gawas, didto sa hawanan, may sulugoong babaye nga miduol kaniya ug miingon: “Ikaw usab kauban ni Jesus nga Galileanhon!”+ 70  Apan siya milimod atubangan nilang tanan: “Wala ko mahibalo sa imong gipanulti.” 71  Pag-adto niya sa entrada sa hawanan, may laing babaye nga nakamatikod kaniya ug miingon sa mga tawo didto: “Kining tawhana kauban ni Jesus nga Nasaretnon.”+ 72  Iyang gilimod kini pag-usab ug nanumpa: “Wala ko makaila nianang tawhana!” 73  Pagkataudtaod, kadtong mga nagtindog sa palibot miduol ug miingon kang Pedro: “Seguradong kauban ka nila kay mailhan kini sa imong sinultihan.”* 74  Unya siya milimod* ug nanumpa: “Wala ko makaila nianang tawhana!” Ug dihadiha may sunoy nga mituktugaok. 75  Ug si Pedro nahinumdom sa gisulti ni Jesus: “Sa dili pa motuktugaok ang usa ka sunoy, ilimod ko nimo sa tulo ka higayon.”+ Ug siya migawas ug mihilak pag-ayo.

Mga Footnote

O “naghirag sa lamesa.”
O “budhian.”
O “Lebadura.” Tan-awa sa Glossary.
O “nanghirag.”
O “Ikaw ang nag-ingon niana.”
O “mga salmo.”
Literal, “mapandol labot kanako.”
Literal, “Bisan pag ang tanan mangapandol labot kanimo, ako dili gayod mapandol!”
O “takna.”
O “maikagon.”
O “budhian.”
Ang usa ka lehiyon maoy mga 4,000 hangtod 6,000 ka sundalo. Gigamit kini dinhi sa pagtumong sa dili maihap nga gidaghanon.
Literal, “tuong kamot sa gahom.”
O “diyalekto.”
Literal, “nanunglo.”